شنبه, 08 فروردین 1394

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردن

فرستادن به ایمیل چاپ

گوشت

محمدبن سيرين گويد: ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يااز اسب، دليل منفعت است از پادشاه. ديدن گوشت ها به خواب هر چند كه پخته تر بيند، دليل است كه مال آسان تر بدست آيد و آن چه خام خوردند، دليل بر مالي است كه به زحمت بدست آيد. و خريدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود.

حضرت دانيال گويد: اگر بيند گوشت از تن خود مي خورد، دليل مال است.

جابرمغربي گويد: ديدن گوشت فربه، بهتر از گوشت لاغر است. اگر بيند كه گوشتت بخريد و به خانه برد، دليل هلاك است.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه گوشت اسب مي خورد، دليل كه از پادشاه منفعت يابد. اگر بيند كه گوشت اشتر ميخورد، دليل كه مال يتيمي خورد به رنجوري. اگر بيند كه گوشت پرستو مي خورد، دليل بر مال اندك است. اگر بيند كه گوشت بز مي خورد، دليل بر بيماري است و مصيبت. اگر بيند كه گوشت بط مي خورد، دليل مال است. اگر بيند كه گوشت پلنگ مي خورد، دليل كه درحرب نام آور شود. اگر ديد كه گوشت گنجشك مي خورد، دليل كه مال فرزند خورد. اگر بيند كه گوشت تذرو مي خورد، رنجور شود. اگر بيند كه گوشت بوزينه مي خورد، همين است. اگر ديد كه گوشت فيل مي خورد، دليل كه از قِبَل پادشاه مال يابد. اگر بيند كه گوشت چكاوك ميخورد، دليل است كه مالِ دزديده خورد. اگر بيند كه گوشت چكاوك مي خورد، دليل كه مال بسيار يابد. اگر بيند كه گوشت خرگوش مي خورد، دليل كه از زنان ميراث يابد. اگر ديد كه گوشت خرچنگ مي خورد دليل كه از زنان مال حاصل كند. اگر بيند كه گوشت دراج مي خورد، دليل كه مال زني بستاند. اگر بيند كه گوشت راسو مي خورد، دليل است مال دزديده خورد. اگر گوشت روباه مي خورد، دليل بيماري و ترس است. اگر بيند كه گوشت زاغ مي خورد، دليل كه مالِ مردي فاسق خورد. اگر گوشت سنگخواره مي خورد، دليل است مال ابهلي خورد. اگر بيند كه گوشت سوسمار مي خورد، دليل كه زحمت يابد. اگر گوشت سار مي خورد، دليل كه از مسافري راحت يابد. اگر بيندكه گوشت سگ مي خورد، دليل كه بردشمن ظفريابد. اگر ديد گوشت سيمرغ مي خورد، دليل كه از بزرگي راحت يابد. اگر بيند كه گوشت شاهن مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد. اگر بيند كه گوشت شاهين مي خورد، دليل است از ستمكاري راحت يابد. اگر بيند گوشت بره مي خورد، دليل كه با گمراهي پيوندد. اگر ديد گوشت شير ميخورد، دليل است از سلطاني منفعت يابد. اگر بيند گوشت طاووس مي خورد، دليل كه مال تمام يابد. اگر بيند گوشت طوطي مي خورد، دليل است علم آموزد اما او را سود ندارد. اگر بيند گوشت قمري ميخورد، دليل كه از زني خوبروي راحت بيند. اگر گوشت گاو يا گاوميش مي خورد، دليل منفعت است. اگر گوشت گاو كوهي ميخورد، دليل است مال زن يا كنيزك بستاند و گوشت كبوتر همين دليل است. اگر گوشت گربه مي خورد، دليل است از سفر دور مال حاصل كند. اگر بيند گوشت لاك پشت مي خورد، دليل كه از عالمي علم آموزد. اگر گوشت كفتار ميخورد، دليل كه پيرزني به او جادو كند. اگر بيند گوشت كلاغ مي خورد، دليل است از مال مردي بياباني خورد. اگر گوشت خرگوش ميخورد نعمتي بسيار حاصل كند. اگر بيند گوشت ماهي مي خورد دليل كه مال فراوان بدست آورد. اگر بيند گوشت ماكيان مي خورد، دليل است مال كنيزك و خادم خورد. اگر بيند گوشت مرغ آبي مي خورد، دليل كه بزرگي و ولايت يابد. اگر گوشت نهنگ مي خورد، دليل كه بلائي به وي رسد. اگر بيند گوشت هدهد مي خورد، دليل كه مال زيرك خورد. اگر گوشت هماي مي خورد، دليل كه از پادشاه راحت يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است. اول: مال. دوم: ميراث. سوم: توانگري. چهارم: مصيبت ديدن. گوشت هر جانوري كه حال بود، دليل بر مال حلال است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن و خوردن گوشت حيوانات حلال خوب است و ديدن و خوردن گوشت حيوانات مکروه و حرام بد. البته ميزان خوبي و بدي و اندازه قبح و شئامت و ميمنت و تبرک گوشت بستگي به نوع حيوان دارد. خريد و فروش گوشت در خواب خوب نيست بخصوص اگر در خواب ببينيد که از قصاب گوشت خريده ايد و به خانه خويش مي بريد. خريدن و فروختن گوشت نيز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبير شده و چه حيوان حلال گوشت باشد و چه مکروه يا حرام. اگر در خواب ببينيد گوشت پخته داريد يا مشغول خوردن آن هستيد آن چه مي خوريد و داريد غذا به حساب مي آيد و تعبير اغذيه را دارد و خوب است زيرا نعمت و برکت خداوندي است ولي گوشت خام مالي است که به زحمت تحصيل مي شود و با رنج و مشقت به دست مي آيد و خوردن و دندان زدن گوشت خام نيز بد است و تعدي و تجاوز و ستمگري است. خوردن و ديدن گوشت گوسفند غنيمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببينيد گوشت شتر داريد يا گوشت شتر را مي خواهيد بخوريد ميراثي به شما مي رسد که انتظارش را نداريد.گوشت گاو نعمت و فراخي معيشت است. گوشت خرگوش را نيز ميراث از يک زن تعبير کرده اند. اگر در خواب ببينيد که گوشت بز لاغري را مي خوريد يا داريد و نمي خوريد مال فقير و يتيمي را به دنائت و پستي به چنگ مي آوريد و بهره مي بريد. اگر در خواب ببينيد گوشتي که داريد مي خوريد خروس است از مردي شجاع و نام آور متمتع مي شويد و از او نعمت مي يابيد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن گوشت خام کمي انديشه باشد

ديدن گوشت پخته خوب است

ديدن گوشت فربه مال و ميراث بود

ديدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد

ديدن خوردن گوشت عزت ودولت باشد

// //

نظرات  

 
+7 چندوقته که خواب بچه می بینم هرجامیرم بامنه یااینکه بهش شیر میدم لطفاجواب منو بدیدفاطمه یکشنبه 09 بهمن 1390 ، ساعت 12:28
چندوقته که خواب بچه می بینم هرجا میر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب بچهاقبال دوشنبه 09 مرداد 1391 ، ساعت 04:10
با عرض سلام
در سایت سوال شما را در مورد خواب بچه دیدم
از دوستی شنیده بودم که می گفت
بچه به دلیل معصومیتش نشان از معصومیت بیننده خواب دارد .
احتمالا در کاری درگیر هستید که با سادگی خود با آن رفتار می کنید و آن بچه عمل خودتان است و شیر نشانه پاکی و حلالیت .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردنپريا سه شنبه 02 آبان 1391 ، ساعت 12:21
يك شب خواب ديدم در حال خوردن گوشت خام مرغ هستم و حالم داشت بهم ميخورد و شخصي جلوي من سينه ي مرغ را ميچيد...منم با ديدن رگ هاي داخل بدنش حالم بد شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرگوشت کرم زدهفرخنده پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 16:53
باعرض سلام میشه تعبیر خوابم رو به من بگین
من خواب دیدم یک تکه گوشت پیشمه که کرم زده و گوشت وسوراخ سوراخش کرده بعدا میبینم یک کرم کدو دانه بزرگ هم توش هست که خواهرم یکی از بندهاش رو میترکونه ولی من بهش میگم نکن میکروب داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردنام احمد سه شنبه 28 آبان 1392 ، ساعت 17:48
همسرم خواب ديده كه من گوشت فرزندانم را پخته ونهار برايش درست كرده ام ووقتى كه از كار آمده من گوشت پخته شده دو فرزندمان راروى برنج جلوش گذاشتم وبهش گفتم كه با گوشت بچه ها نهار پختم لطفا خوابم رو تفسير كنين متشكرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب گوشت انسانساناز دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:28
من خواب دیدم دخترم رو دادم فسنجون درست کردن بعد درش آوردم دیدم از کمر به پایین نداره ولی هنوز زنده است و اومه اومه میکنه بعد میخواستن با مغزشم غذا درست کنن که من نزاشتم گفتم شاید بمیره و از خواب پریدم ساعت ۵ صبح بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرگوشت انسانعللی چهارشنبه 11 دی 1392 ، ساعت 12:40
خواب دیدم که با دشمن جنگ میکنم و پس از شکست دادن گوشت دشمن را کباب کرده وخوردم :confused:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 لاشه گوسفده کرم زدهمهدی شنبه 28 دی 1392 ، ساعت 22:18
سلام .ببخشید معنی لاشه گوسفنده کرم زده یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 لاشه گوسفده کرم زدهمهدی شنبه 28 دی 1392 ، ساعت 22:20
سلام .ببخشد معنی لاشه گوسفنده کرم زده یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخواب سگندا یکشنبه 17 فروردین 1393 ، ساعت 14:09
سلام
خواب دیدم که چندتا سگ کاملا سیاه و بی آزار کنارمه و من یکی یکی داشتم می خوردمشون. بعد سگها هرکدوم آتش گرفتند و من دلم براشون میسوخت. با زحمت فوت میکردم که آتش خاموش بشه. بعضیا که خاموش میشد ولی چشمشون کور میشد. لطفا برام تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردنرامین پنجشنبه 28 فروردین 1393 ، ساعت 19:17
درخواب دیدم گوشت مرغی رواز پوستش جدا کردم گوشت مرغ کرم زده بود تعبیر آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 غذاخوردن با فرد مورد علاقهپریا شنبه 06 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:07
خواب دیدم با شخص مورد علاقم تو یه بشقاب دارم غذا میخورم.معنیش چی میتونه باشه؟

تورو خدا بگین خیلی گشتم بفهمم معنیشو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردنفاطمه سه شنبه 18 شهریور 1393 ، ساعت 01:37
باسلام من خواب دیدم تو یه چاهی هستم که زیاد هم عمیق نیست و دارن رو سر من گوشت آدم میریزن معلوم نبود گوشت آدمه چون اندامهاش مشخص نبود ولی من میدونستم فقط بگید تعبیرش خوبه یا بده؟ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردنatena چهارشنبه 02 مهر 1393 ، ساعت 17:49
عالی بود چیزی را که دنبالش بودم پیدا کردم ممنون ;-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردندانیال دوشنبه 14 مهر 1393 ، ساعت 06:50
خواب دیدم فرزند کوچکم فویلی از نقره را از دست یکی از بستگان گرفته بود و میخورد. گفتم ضرر ندارد؟ گفتند برای اینکه طلا در بدن رسوب نکند این کار خوب است. :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پختن گوشت انسان توسط ازرافیاناحمد پنجشنبه 08 آبان 1393 ، ساعت 19:25
خواب دیدم دوستان و اهل فامیل دارن تعدادی بچه نوزادو داخل دیگ آب پز میکنن و یک مرد بزرگ هیکلم گذاشتن داخل دیگ، هیشکی هم ککش نمیگزه که دادن آدم میپزن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 فروش گوشت انسان در قصابی هامحسن چهارشنبه 21 آبان 1393 ، ساعت 05:33
با سلام:
خواب دیدم که در قصابی های کشور فروش گوشت انسان به صورت علنی و پنهانی انجام می شود به طوری که دست و پاهای بریده آنها را هم به فروش می رسانند. که در خواب از این بابت بسیار ناراحت شدم که ماموران امنیتی را هم در جریان گذاشتم با اینکه جان خود را از این بابت به خطر انداختم.
با سپاس لطفا جواب را به من ایمیل کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !