اگر بيند به هر دو گوش گوشواره داشت، دليل است از مردم زينت و جمال يابد. اگر بيند از هر دو گوش او مرواريد آويخته بود، دليل كه علم قران آموزد و دانا شود.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر مردي درخواب بيند زن او دو حلقه در گوش داشت يكي از زر و ديگري از سيم، دليل است زن را طلاق دهد و بيرون كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

اول: فزوني جمال.

دوم: آموختن علم.

سوم: جاه و بزرگي.

چهارم: غم و اندوه.

 گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است.اگر زني در خواب بيند گوشواره اي دارد که به گوشش برازنده مي نمايد و خودش نيز از آن خوشش مي آيد خوب است چرا که خواب او مي گويد در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد يافت. اگر زني در خواب بيند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آويخته  مرتکب عمل خلافي مي شود که او را سرزنش و شماتت مي کنند. اگر مردي بيند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيند و او را طلاق مي دهد. اگر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و به خانه آورده تا به او هديه کند از همان زن صاحب دختر مي شود. اگر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده که طلا نيست اما گران بهاست صاحب پسر مي شود. زيرا گوشواره به اين ترتيب فرزند است که آويزه گوش والدين مي شود و طلائي آن دختر است.

 

1ـ ديدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است كه خبرهايي مطلوب در انتظار شماست و شغلي خوب بدست خواهيد آورد .

2ـ ديدن گوشوارة شكسته در خواب ، نشانة بيان حرفهاي پوچ و بيهوده بر عليه شماست .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درخت گردو

ديدن درخت گردو در خواب ، علامت رفتن به سفرهايي دلپذير و كسب سعادت در ز

تعبیر خواب فراوانی آب

جابر مغربي گويد: آب ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخ

تعبیر خواب چاقوی دو سر

استفاده از چاقوي دو سر در خواب ، نشانة تحقق آرزوهاست ، فقط گاهي كه مرت

loading...

راهنمای خرید

loading...