اگر بيند به هر دو گوش گوشواره داشت، دليل است از مردم زينت و جمال يابد. اگر بيند از هر دو گوش او مرواريد آويخته بود، دليل كه علم قران آموزد و دانا شود.

 ديدن گوشواره در خواب ، نشانة آن است كه خبرهايي مطلوب در انتظار شماست و شغلي خوب بدست خواهيد آورد .

ديدن گوشوارة شكسته در خواب ، نشانة بيان حرفهاي پوچ و بيهوده بر عليه شماست .

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر مردي درخواب بيند زن او دو حلقه در گوش داشت يكي از زر و ديگري از سيم، دليل است زن را طلاق دهد و بيرون كند.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

اول: فزوني جمال.

دوم: آموختن علم.

سوم: جاه و بزرگي.

چهارم: غم و اندوه.

 گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 گوشواره نيز از زينت هاي خاص زنان است و داشتن آن در خواب براي مردان شايسته و خوب نيست. پس تعبيري که براي گوشواره نوشته مي شود خاص زنان است.

اگر زني در خواب بيند گوشواره اي دارد که به گوشش برازنده مي نمايد و خودش نيز از آن خوشش مي آيد خوب است چرا که خواب او مي گويد در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد يافت.

اگر زني در خواب بيند که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آويخته  مرتکب عمل خلافي مي شود که او را سرزنش و شماتت مي کنند.

اگر مردي بيند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرماني مي بيند و او را طلاق مي دهد.

اگر مردي در خواب بيند گوشواره طلا براي همسر خويش خريده و به خانه آورده تا به او هديه کند از همان زن صاحب دختر مي شود.

اگر در خواب بيند گوشواره گران بهائي براي همسرش خريده که طلا نيست اما گران بهاست صاحب پسر مي شود.

زيرا گوشواره به اين ترتيب فرزند است که آويزه گوش والدين مي شود و طلائي آن دختر است.

 

تعبیر خواب گوشواره
گوشواره می تواند سمبل گوش دادن و شنیدن باشد .

از طرفی گوشواره سمبل زنانگی و علاقه ی فرد برای جذاب بودن و در معرض توجه بودن را نشان می دهد .
اگر در خواب گوشواره ای را گم کنید ، نشان دهنده ی درک پایین شما از سخنان و گفته ی فردی است که به او توجهی نکرده اید . 
اگر در خواب به دنبال گوشواره ی گمشده ی خود بگردید ، نشان دهنده ی جست و جو و کاوش شما برای پیدا کردن یک راهنمایی ، مشاور و کمک خوب ، در زندگی بیداریست .

تعبیر خواب گوشواره
گوشواره گمشده همچنین میتواند سمبل چیز با ارزشی باشد که در زندگی بیداری از دست داده اید .
به طور کلی گوشواره یاد آور گوش و شنوایی است . و از طرفی ، ارزش گوشواره ، بیانگر ارزش معنوی این شنیده ها و برداشت هاست . 
گوش به برداشت ها و دریافت های ذهنی فرد از مسائل اشاره دارد . 
گوشواره میتواند نماد جلوه های شخصیتی شما باشد . 
اگر در خواب گوشواری را به گوش داشته باشید که در واقعیت مانند آن را نداشته باشید یا ندیده اید ، این خواب به ویژگی های مثبت شخصیتی شما اشاره دارد که از آن بی اطلاعید .


این خواب تنها مختص بانوان نیست و در فرهنگ های مختلف ، مردان نیز از گوشواره های مختلفی استفاده میکنند . 
این خواب میتواند به فردی نکته بین و هوشیار اشاره داشته باشد .
گوشواره سمبل برازندگی و ثروت و وفور و موفقیت است . 
با توجه به نسبت بین گوش و گوشواره ، این خواب غالبا فرد را به توجه به شنیده ها و اخبار مستندی دعوت میکند که او را به شناخت بهتری از مسائل و اتفاقات می رساند .


به طور کلی ، دیدن گوشوار در خواب ، سمبلی مثبت و ارزشمند است . 
دیدن گوشوار یاقوت ، الماس و زمرد ارزشمند ، نمادی از رفاه مادی است و این خواب درباره ی وضعیت مادی شما ، راهنمایی هایی را به دست می دهد و از طرفی به شانس شما برای به دست آوردن رفاه مادی اشاره دارد . 
هدیه دادن گوشواره در خواب ، اشاره به راست گویی و شخصیت اعتماد برانگیز شما دارد . 
اگر در خواب به عشق خود یک جفت گوشواره هدیه دهید ، یعنی شانس خوبی برای ایجاد یک رابطه ی عاشقانه را دارید و میتوانید عشق خود را به فرد مورد علاقه ی خود اثبات کنید .

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب درد

1ـ اگر در خواب احساس كنيد جايي از بدنتان درد مي كند ، علامت آن است كه

تعبیر خواب بید

منوچهر مطيعي تهراني گويد:بيد به معني حشره پشم خوار دشمني است ضعيف اما

تعبیر خواب ریش شدن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند بر تن او ريش بود و در آن ريش خون و ريم

loading...

راهنمای خرید

loading...