1ـ ديدن گياهان در خواب ، نشانة آن است كه در آينده نگرانيهايي به سراغ شما مي آيد .

2ـ ديدن گياهان سمي در خواب ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب دشمنان خود باشيد .

3ـ ديدن گياهان دارويي در خواب ، نشانة آن است كه دوستاني صميمي در كنار شما خواهند بود و از زندگي و كار خود راضي خواهيد بود .

محمدبن سيرين گويد:

ديدن گياه تازه به خواب، دليل بر دين است و روزي فراخ. اگر بيند در ميان گياه زار مقيم شد، دليل است در راه دين ثابت بود.

اگر بيند بر تن او گياه رسته بود، دليل كه نعمت بر وي زياده شود.

اگر بيند گياه از صحرا به خانه برد، دليل كه از سفر مال حاصل نمايد.

اگر بيند گياه از خانه بيرون ريخت، دليل است مال خود به كار خير صرف نمايد.

اگر بيند گياه مي خورد، دليل كه بيمار شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن گياه درخواب، بر پنج وجه است. اول: دين. دوم: مال. سوم: فرزند. چهارم: ولايت. پنجم: نيكوئي حال.

تعبیر خواب گیاهان _ گیاه  معبر سوتک


گیاه و رویش گیاهان با رشد و بالایندگی فکریه رویابین مرتبط هستند .

در واقع گیاهی که در رویا می بینید ، اشاره به نحوه ی رشد و خرد و فرزانگی در وجود شما دارد .
دیدن گیاه در خواب ، به فرصت های جدیدی که برای اصلاح تفکرات غلط و به دست آوردن تفکراتی ژرف و سازنده در وجود شما وجود دارد اشاره میکند .


رشد گیاه، سمبل نوعی زدودن تفکر های غلط و نادرست و جایگزین شدن تفکرات سالم و سازنده نیز هست .


گیاهان گونه هایی زنده و جاندار هستند و مانند حیوانات ، سمبلی قوی شناخته شده و بازتاب دهنده ی افکار و درونیات رویابین می باشند .


ممکن است گیاهان را در اشکال متنوعی مانند درختان ، علف ها ، سرخس ها و خزه ، مشاهده کنید . هر کدام از گیاهان از تعبیری متفاوت برخوردارند .


به طور کلی ، گیاه سمبل افکار شما درباره ی حقیقت و ریشه های فکری تان است .


گیاه سمبل دوره های بازپروری و باروری افکار شماست . این سمبل اصطلاحا نشان می دهد که از خاک افکار و باور های شما چه چیزی در حال رویش است و چه پیامد هایی را برای شما در بر دارد .


گیاه در خواب می تواند نشانگر رویش ایده ها ، مهارت ها یا روابط و مشارکت های جدید در زندگی واقعی باشد .
گیاه در مواردی وضعیت سلامت فکری و روحی یا جسمی شما را نشان می دهد .
این خواب میتواند نشات گرفته از نگاه شما به طبیعت و نحوه ی بهره برداری شما از طبیعت نیز باشد .
گیاه در خواب میتواند استعاره از صنعت و نحوه ی فعالیت شما در زمینه های شغلی باشد .


گیاه در مواردی به استعداد های نهفته ی شما که از آن ها بی اطلاعید یا آن ها را بی استفاده رها کرده اید اشاره دارد . در واقع گیاهی که فرصت رشد یافته ، آن بخش از ایده ها و افکار شماست که با بروز آن ها به موفقیت می رسید . ممکن است در این زمان خود را دست کم گرفته و به سراغ پرورش این توانایی نرفته باشید .


در رویای خود چه نوع گیاهی را مشاهده کرده اید؟
آیا گیاهان در خواب شما نیاز به آب و یا نگه داری و پرورش دارند ؟ آیا آنها کاملا رشد کرده اند ؟

 

 

 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب چای

1ـ اگر خواب ببينيد چاي درست مي كنيد ، نشانة آن است كه مرتكب خطايي خواه

تاریخچه پیتزا در ایران - پیتزا داوود ، اولین

پیتزا داوود، اولین پیتزا فروشی در تهران خیلی ها دوست دارند که بدونند

تعبیر خواب گره - گره زدن

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند به ريسمان گره انداخت، دليل كه بر كاري اعتم

loading...

راهنمای خرید

loading...