1ـ اگر خواب ببينيد سوار فيل شده ايد ، علامت آن است كه از فردي قابل اعتماد ثروتي به دست مي آوريد و صاحب مقام و اقتدار خواهيد شد به امور كار خود كاملاً تسلط خواهيد يافت و در خانه حرف شما مطابق قانون خواهد بود . 2ـ ديدن تعدادي فيل در خواب ، نشانة فراوان است . ديدن فيلي تنها در خواب علامت آن است كه شما محقرانه با اطمينان به نفس و استوار زندگي خواهيد كرد . 3ـ اگر خواب ببينيد به فيلي غذا مي دهيد ، علامت آن است كه با محبت به زير دستان خود مقامي در اجتماع خواهيد يافت .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب مجلس

محمدبن سيرين گويد: اگر در مجلس علم نشسته بود و عالِم تفسير قرآن و توحي

تعبیر خواب سوپ

1ـ ديدن سوپ در خواب ، نشانة آسايش و شنيدن خبرهاي خوش است . 2ـ اگر دختر

تعبیر خواب قندیل -یخ

محمدبن سيرين گويد: ديدن قنديل افروخته، دليل بر توفيق عبادت بود. اگر بي

loading...

راهنمای خرید

loading...