جمعه, 07 آبان 1395

آخرین بروز رسانی02:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تاويل ديدن پيغمبران (ع)

فرستادن به ایمیل چاپمحمدبن سيرين گويد: مراتب پيغمبران بر سه وجه است: اول: اُولُوالْعَزْم. دوم: مرسل. سوم: نبي. اُولُوالْعَزْم: حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسي (ع) و حضرت عيسي (ع) و حضرت محمّد (ع) پيامبران اولوالعزم هستند و (مرسل) پيغمبراني اند كه برايشان جبرئيل آمده و ايشان سيصد و سيزده اند و (نبي) پيغمبراني هستند كه بر ايشان نيز جبرئيل آمده. پس هر كه اولوالعزم به خواب بيند، دليل كه عز و جاه و بزرگي يابد و هر كه مرسل به خواب بيند، بر دشمن ظفر يابد و هر كه نبي به خواب بيند دليل كند بر صلاح دين و ديانت. جابر مغربي گويد: هر كه اولوالعزم بيند در جايگاهي، اگر اهل آن موضع را با دشمنان جنگ بود دليل كه حق تعالي ايشان را بر دشمنان ظفر دهد، اگر در غم و سختي گرفتار باشد، ايزد تعالي ايشان را از غم و سختي فرج دهد و اگر در آن موضع از اين ها كه گفتيم نباشد، ديدن آن پيغمبران ايشان را بشارت بود در خير و صلاح دين. و اگر بيند كه پيغمبري از جمله پيغمبران، در جايگاهي بود و بر اهل آن موضع دعاي بد همي كرد، دليل كه حق تعالي محنت و بلاي عظيم بر ايشان فرستد، چنانكه از ابتلا رهائي نيابند، مگر توبه كنند و به خداي تعالي بازگردد.     
ابراهيم كرماني گويد: هر بنده مومني كه پيغمبري را بر جاي خود، تازه روي شادمانه بيند دليل كه بيننده خواب، عز و جاه و بزرگي يابد و او را بر دشمنان ظفر دهد و اگر از پيغمبري چيزي شنيد، دليل كند كه از علم آن پيغمبر بهره يابد و شادمان گردد. اگر بيند كه پيغمبري را بكشت دليل بر شكستن عهد و امانت باشد.     
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد: «اگر آدم را به خواب بيند اگر از اهل صلاح بود، بزرگي و ولايتي عظيم يابد. قوله تعالي: «اِنّي جاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَليفَةً». (بقره، 30). و اگر اهل آن نبود، از گناه توبه كند تا حق تعلي او را بيامرزد. قوله تعالي: «فَعَصي ادَمُ رَبَّهُ فَغَوي ثُمًّ اجْتَبيةُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدي». (طه، 122). و اگر بيند كه با آدم سخن گفت دليل كند كه علم و دانش بياموزد قوله تعالي: «وَ عَلّمَ ادَمَ الاَسْمآءَ كُلّها». (بقره، 31).     
اگر بيند كه آدم دست او را بگرفت دليل كند كه بزرگي و مملكت يابد و اگر بيند كه آدم را اطاعت نداشت دليل بد بود و عاصي بود و اگر حوا را به خواب بيند، دليل كه اقبال و دولت اين جهاني يابد و فرزندانش زياد گردند و كام دل يابند و اگر شيث (ع) را بيند، دليل كه عيش خوش يابد و فرزندانش افزون شوند و اگر ادريس (ع) را درخواب بيند، دليل كه كارش نيكو و عاقبتش محمود بود و اگر نوح (ع) را بيند، دليل كه عمرش دراز گردد، وليكن از دشمن رنج و سختي يابد. اگر هود (ع) را بيند، دليل كه دشمنان بر وي افسوس كنند و عاقبت بر ايشان ظفر و نصرت يابد. اگر لوط (ع) را بيند، دليل كه كارهاي او به صلاح آيد. اگر صالح (ع) را بيند، دليل كه از جاي به جاي نقل كند و سرانجام كارش نيك شود و درِ خيرات به روي او گشاده شود. اگر ابراهيم (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را حج روزي كند.     
بعضي ازمعبران گفته اند كه از سلطان ظالم او را ستم رسد، بعضي گويند بدخوئي كند بامادر و پدر. اگر اسمعيل (ع) را بيند، دليل كه بزرگي يابد و حاجتش روا گردد. اگر اسحق (ع) را بيند، دليل كه از جهت فرزندان، وي را غم و اندوه رسد و سرانجام از غم فرج يابد و خرم شود. اگر يعقوب (ع) را بيند، دليل كند كه خويشان بر وي بهتان نهند و عاقبت، پادشاهي و بزرگي يابد و كارش بلند گردد. اگر شعيب (ع) را بيند، دليل كند كه مردمان بر او قهر كنند و بعد از آن ظفر و دولت يابد. اگر موسي (ع) را بيند، دليل كند كه مبتلا گردد به اهل و عيال و بعد از آن حالش نيكو گردد و بر دشمن ظفر يابد. اگر هارون (ع) را بيند، رحمت به او رو كند. اگر يسع (ع) را بيند، دليل كه كارهاي بسته بر وي گشاده گردد. اگر داود (ع) را بيند دليل بر رنج و محنت عيال كند و آشفته گردد. اگر يوسف (ع) را بيند، دليل بزرگي و پادشاهي يابد و مال او زياد و كارش به نظام آيد. اگر زكريا (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را توفيق بر خير و عبادت و طاعت دهد. اگر يحيي (ع) را بيند، دليل كه دست از كار و كسب بدارد و به شغل آخرت مشغول گردد. اگر خضر (ع) را بيند، دليل كه دايم درايمني بود و عمر دراز يابد. اگر دانيال (ع) را بيند، كار وي نيكو گردد. اگر ايوب (ع) را بيند، دليل كه از غم ها فرج يابد و از تاريكي به روشني افتد. اگر عيسي (ع) را بيند، دليل كه كار مرده او زنده شود و بر خير و عبادت توفيق يابد.     
اگر حضرت محمّد (ص) را بيند، دليل كه كار دو جهان وي نيكو گرددو اگر غمگين و اگر وام دارد، وامش گذارده گردد و اگر محبوس بود خلاص شود، اگر در ترس بود ايمن گردد و اگر در تنگي بود نعمت يابد، اگر درويش بود توانگر گردد.     
سليمان گفت: از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «هر كه مرا به خواب بيند، حق را ديده و اگر اندوهي و زياني به وي رسد عجب مدار، كه تاويل ديدن من، دليل بر سعادت دنيا و عقبي است». اما اگر پيغمبر را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود و اگر رسول را بيند كه در آنجا بانگ مي كرد، دليل هرچه در او خراب است آباد گردد، و اگر وي را ديد كه چيزي همي خورد، دليل كه فرماني بود از او بر زكوة دادن مال، و اگر پيغمبر را در جائي بيند كه در آنجا هيچ رنج و آفت نباشد، دليل بر خير و صلاح ديني است، خاصه كه آن حضرت را در آن موضع در مسجد بيند، اگر وي را بيمار يا ضعيف يا غمگين ديد دليل كه در آنجا دين اسلام ضعيف و خوار گردد.     
ابراهيم كرماني گويد: اگر رسول را در شهر يا كوچه بيند، دليل كه در آنجا نعمت فراخ بود و اهل آن موضع بر دشمن ظفر يابند و اگر بيند كه اندامي از اندام پيغمبر كبود بود، مردم در آنجا در دين ضعيف و خوار باشند، زيرا كه نقصان اندام پيغمبر، نقصان راه دين است. اگر بيند كه پيغمبر چيزي از ميوه هاي تر يا خشك به او داد، دليل كه به قدر آن علم و حكمت حاصل گردد. اگر بيند كه چيزي از جامه ها به وي داد، وي را در دين و ورع و پارسائي و راه اسلام زيادتي بود خاصّه بيند كه وي را جامه سبز يا سفيد داد.     
محمدبن سيرين گويد: اگر رسول را در خواب ناقص بيند، آن نقصان به بيننده خواب بازگردد، زيرا رسول را هم مردم نيك به خواب بيند و هم مردم بد. مردم نيك را مژده دهد به چيزهايي كه بدو خواهد و مردم بد را حذر فرمايد از معصيت و گناه، تا از عقوبت رسته گردد، زيرا كه رسول هم بشير بود و هم نذير. بشير مومنان را و نذير كافران را. اگر پيغمبر را بيمار و خشمگين بيند، دليل كه اهل آن ديار، به حكم شريعت كار نكنند، و اگر تازه رو بيند، دليل از اهل آن ديار راضي باشد و خيرات كنند و روان رسول از ايشان راضي باشد و اگر خواب ديد كه او پيغمبر شد، دليل كه او را رنج و سختي رسد، به مقدار مرتبه پيغمبري و پس از آن كارش نيكو شود.     
عبدالله عباس گويد: اگر جمازه پيغمبر را كسي به خواب ديد، دليل كند در آن ديار رنج و مصيبت پديد آيد. اگر بيند كه از پس جمازه همي رفت، دليل كند كه با يهودان و اهل بدعت بود و اگر ديد كه پيغمبر (ص) را زيارت همي كرد، دليل كه مال و نعمت و ولايت و عزت يابد. چون بيند كه رسول بر وي افسوس كرد دليل كه آن شخص كافر گردد: «قُلْ اَبِا للهِ وَ اياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ. لاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ.» (توبه، 65)     
حضرت امام جعفرصادق فرمايد: «ديدن پيغمبر در خواب بر يازده وجه بود: اول: رحمت. دوم: نعمت. سوم: عزت. چهارم: بزرگي. پنجم: دولت. ششم: ظفر. هفتم: سعادت. هشتم: رياست. نهم: قوت. دهم: خير دو جهاني. يازدهم: نيكوئي مردمان آن موضع و مقامي كه در آنجا خواب ديده بود.»

نظرات   

 
Guest
+10 # Guest 1390-06-06 16:46
:sad: من شب قبل حضرت سليمان را در خواب ديدم لطفا بگوئيد تعبيرش چيست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگین
0 # تعبیرخوابنگین 1395-07-06 11:12
سلام من دیشب خواب دیدم که خانوادگی رفتیم و قبر حضرت محمد و چند تن از اصحابشون که نزدیک هم بود در یک مسجد زیارت کردیم و طوری بود ک چشم و ابروی ایشون رو دیدم انگار و فوری چشممو دزدیدم د احساس کردم که نباید نگاه کنم.و ایشون منو صدا زدن ولی هیچکی جز من نشنید و من خیلی خوشحال شدم ..اسم منو صدا نزدن اما مطمنم که منظورشون من بودم...خیلی گیج شدم..راهنماییم کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
داوری
+14 # تعبیر خواب دیدن حضرت محمدداوری 1391-06-15 13:13
با سلام
من شب گذشته خواب دیدم که در زمان پیامبر هستم و یک دزدی اتفاق افتاده و عده ای از طرف پیامبر دنبال دزدها هستند
البته چهره پیامبر را ندیدم و فقط حضور خودم در زمان پیامبر و حضور ایشان را در آن زمان حس کردم
خواهش می کنم خوابم را تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فخری
+20 # تعبیرخوابفخری 1391-11-25 11:20
من خانمی هستم که چندروزه دختر10 ماهه ام راازدست داده ام روزتولدپیامبرم به خاک رفت من چندشب بعدخواب دیدم که حضرت محمد(ص)واردیک مجلس شدوبه طرف من امدوکاسه ی بلورین سفیدرنگیکه دردستش بودبه من دادوداخل ان یک چیزسفیدگردبودوا حساس کردم گفت این کاسه ی صبرخداست لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
+9 # دیدن حضرت محمدصسحر 1392-06-27 14:28
[quote name="فخری"]من خانمی هستم که چندروزه دختر10 ماهه ام راازدست داده ام روزتولدپیامبرم به خاک رفت من چندشب بعدخواب دیدم که حضرت محمد(ص)واردیک مجلس شدوبه طرف من امدوکاسه ی بلورین سفیدرنگیکه دردستش بودبه من دادوداخل ان یک چیزسفیدگردبودوا حساس کردم گفت این کاسه ی صبرخداست لطفا تعبیرش کنید[/q ای خدااااااااااااا اا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
-1 # پاسخ: تعبیرخوابزهرا 1395-07-17 00:57
سلام من خواب دیدم که جنازه حضرت آدم و حوا کنار هم توی کفن روی یه تخت گذاشته. وقتی کفن رو از روی صورت یکیشون برداشتم دیدم حضرت آدمه. ولی صورتش فک میکنم زخم ب ود. میشه بگید تعبیرش چیه لطفا؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پيمان
+7 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)پيمان 1391-06-29 13:32
سلام خواب ديدم پيامبر من رو به نان و پنير و گوجه دعوت كرد و من يه شكم سير خوردم. بعدش رفتم بالا بهم هشت ورق دادن امتحان بدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اگرین
+9 # پیامبراگرین 1392-05-07 14:52
سلام
من خواب دیدم قراره پیامبر بیاد خونمون خونه خیلی شلوغ شده بود
بود وقتی تشریف آوردن قد بلند چهار شانه لباساشم عربی بود
یدونه شمشیر هم به کمر بسته بود سمت چپشون.اومد نشست توی
اون ازدحام منو برادرم رو صدا زد از آیندمون گفت که بسیارخوب
وعاقبت بخیر میشیم ونوازشمون میکرد بعد به برادرم گفت
اسم تو طیب
هستش تاکید کردطیب. (اسم برادرم چیز دیگس در واقع)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مصطفی
+3 # پاسخ: پیامبرمصطفی 1393-08-13 01:20
تاویل خواب شما همان است که رسول ص فرمودند ناشی از رضایت ایشان اما مغرور نشوید. والسلام
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ملیکا
0 # پاسخ: پیامبرملیکا 1395-04-12 22:46
چه خوب طیب ینی پاکیزه خوشبحال برادرت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محدثه
+4 # پاسخ: پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)محدثه 1392-10-29 12:34
شاید نامه ای امالت باشد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Mahmuod
0 # Tabire khabMahmuod 1394-12-12 01:39
باسلام خواب حضرت سلیمان وحضرت یوسف رادیدم که لباس تیره برتن داشتن وموقع رفتن. به اسمان یا همان غیب شدن. چشمانشان سفید شده
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهه
+12 # تعبیر خوابالهه 1391-07-12 14:13
سلام
من حضرت رسول را در خواب دیدم .کنار درب یک نخلستان ایستاده بودند و من وهمراهانم را بدرغه میکردند .من قرآن دستم بود ایشا ن به قرآن اشاره کردند و با لبخند گفتند انشالاه خوب .
من همان زمان بیدار شدم که اذان صبح بود .تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین
+4 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)حسین 1391-11-07 16:39
سلام
من حضرت محمد را در خواب دیدم که ایشان از من خواستند در غاری بروم و شی نورانی را بیاورم.
تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آشنا
+7 # حضرت محمدآشنا 1391-11-08 22:12
در حال ذکر گفتن بودم با تسبیح که خوابم برد و خواب دیدم که در جایی بودم و شخصی را به من معرفی کردند وگفتند ایشان حضرت محمد است و ایشان برادر شماست اما من شخصی حضرت را ندیدم اما شنیدم که اینجوری گفتند و ایشان را به من معرفی کردند در ضمن خواب را شب دیدم و می خواستم بدونم جوابش چی می شود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
عبدالله
+8 # پذیرایی از ایمهعبدالله 1391-11-25 18:03
سلا م
خواب دیدم که 8نفر از امامان ما حضرت علی ع تا امام رضا ع به خونه من اومدن و من دارم از آنها پذیرایی میکنم. چهره شونو ندیدم ولی موقعی که پیش دستی به محضر امام رضا ع میذاشتم یادمه... لطفن بفرمایید تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آرین
+2 # درخواست تعبیر خوابآرین 1392-04-09 00:02
سلام و خسته نباشید
نزدیک صبح به خواب سنگینی فرو رفتم که خواب دیدم با فرزندانم در اطاقی هستیم و شخصی ناشناس به قصد کشتن ما وارد اطاق شد و ناگهان حضرت الیاس نبی وارد شد و آن شخص را با خود برد و ما را از دست او نجات داد .
لطفا تعبیر خوابم را برایم بگویید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ناشناس
+3 # دیدن پیامبر در خوابناشناس 1392-04-07 08:01
خواب دیدم ،گفتند ایشان در یک اتاق که ورودی آن مکان از سیمان وچهار طرف آن مکان از بلوک سیمانی بود هستند ،بر روی تختی نیمه عریان در حالیکه تور نازک سبز رنگی بر روی خود داشتنداستراحت میکردند و با ورود من روی همان تخت نیم خیز شدند با چهره ای متفکر به من نگریستند اما چیزی نگفتند،فرصت عرض ادب نشد از خواب پریدم،از آن روز حیرانم که این چه خوابی بود که من دیده ام.استدعا دارد راهنمایی فرمائید./.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آصف
+2 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)آصف 1392-04-23 00:18
کیه که تعبیر خواب بدونه!؟!؟
این علم آموختنی نیست. موهبتی است از طرف خداوند به هر کس که خودش بخواد. البته شاید بر اساس تاریخ و تجربه بتونیم امیدوار باشیم که این علم رو خداوند به افراد پاکدامن ببخشه.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سحر
+2 # دیدن حضرت محمدصسحر 1392-06-27 14:25
من چن وقت پیش خواب دیدم مادرم داخل حیاطه بعدی چیزسبزرنگ دستشون بودمن رفتم خونه ی دفه زنگ دربه صدادراومد بخداکسی نرفت دروبازکنه که من رفتم بعدی چهره نورانی بالباسای سبزرنگ وباچهره ای خندان یک بندسبزبه من دادندوداخل آن یک چیزی بودکه من نتونستم ببینمش همون لحظه چشام پراشک شد.....
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
وحید
+1 # تعبیر خوابوحید 1392-07-20 10:52
من درخواب دیدم درجایی هستم میخواستم وارد جایی بشم دومرد سالخورده گفتن جوراب هاتو دربیار داخل کثیف نشه من دراوردم واردشدم گفتن برو رواق دیگر وقتی چراغ رو روشن کردم عکس مرد نورانی با ریش های بلندو موهای بلند سفید رنگ دیدم کنار ضریح امام رضا پایین اون عکس نوشته بود تمثال مربوط به امام رضا تعبیر چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
کاربر
+8 # تعبیر خواب دیدن حضرت مریمکاربر 1392-08-24 06:34
salam va khaste nabshiid
mikhastam lotfan begiid tabire khabe didane hazrate maryam chiye?
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ن-س
+4 # خواب انبیان-س 1392-08-25 19:21
سلام. من فردای شب عاشورا خواب یک امام رو دیدم که اسمش رو نمیدونم اما دیدم که ایشان روی زمین خوابیده و روی ایشان کفن سفیدی بود و عالی برای ایشان چیزی مثل قرآن میخوند . نمیدونم چرا فکر میکردم دارم اسم ایشون رو حضرت هادی میشنوم - بعد دیدم که دست ایشون زیر کفن شروع کرد به تکون خوردن و بعد ایشون از زیر کفن بیرون اومدن . قد نسبتا کوتاهی داشتند و کلا سبز پوش بودن و تا حدودی تونستم چهره ایشون رو ببینم. بعد ایشون نشستن و از من سجاده خواستن تا نماز بخونن. بعد از من مهری خواست و من به ایشون مهر دادم و ایشون مشغول نماز خوندن شد . شب قبل که بعد از مراسم شام غریبان میخواستم بیام خونهیه مهر به دستم رسید که سوغات کربلا بود. حالا نمی دونم تعبیر خوابم چی میشه . خیلی دوست دارم که اگر ممکنه تعبیرشو بهم بگید. ممنون یشم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاسر
-2 # خواب امام رضایاسر 1392-09-03 02:02
جی هست تعبیرش
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بهنام
-4 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)بهنام 1392-09-10 21:22
سلام من خواب ریرم یک سک رنبالم میکنه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سروش
0 # حضرت مریمسروش 1392-11-09 15:00
خواب دیدم مجسمه ای از حضرت مریم وعیسی که شخصی سر حضرت عیسی را جدا و کنار پای مادرش می گذارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدى بيرگانى
+3 # تعبير خواب ديدن حضرت محمدمهدى بيرگانى 1392-11-09 22:17
سلام.
من چند وقت پيش خواب ديدم جاي نشستم که نهز ابى بود و يه تخت يه مرد با لباسى سفيد امد و بهم شيرينى داد و رفت داخل يه در که نور بود يه زن جفتم بود پرسيدم اون مرد کى بود گفت حضرت محمد.
تعبير خواب من چيه ؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امير
+2 # خواب پيامبرامير 1392-11-16 01:58
بنام خدا
من چند شب پيش خواب ديدم كه پيامبر (ص) به من و يك مرد ديگه قران ياد ميداد، البته در خواب احساس كردم ما در مسجد هستيم.
لطفا تعبير كنيد خوابمو، من يك جوان تنها اروپا زندگي ميكنم و خدارو شكر مسلمان خوبي هم هستم ولي يه مدته استرس زندگي خسته ام كرده.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لیلا
+3 # خواب دیدن حضرت محمد درسفر مدینهلیلا 1392-11-29 03:04
سلام من در عربستان در شهر مدینه خواب دیدم که یک زنجیر طلا براق در ساکم گذاشته بودن دخترم آن را پیدا کرد و به من داد کسی آمد و زنجیر پر از سکه ای داد و خواست آنرا با زنجیرم عوض کنم ابتدا من این کار را کردم اما بعد آنرا پس گرفتم و به او گفتم از امتیاز آن با هم استفاده میکنیم بعد مرا به راهی هدایت کردند و دربی چوبی و قدیمی باز شد اتاقی بودافرادی دور نورهای کوچکی مانندآتش دربیابان ها جمع بودند به من گفتند بنشین نشستم گفتند ایشان حضرت محمد هستند هر چه بخواهی به تو میدهدچهار زانو نشسته بودند و عمامه مشکی بر سر داشتند اما چهره شان کامل معلوم نبود ولی معلوم بود زیباست..
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهه
+5 # خواب پیامبرالهه 1392-12-14 13:21
سلام
من امسال امتحان ارشد دادم ، خیلی زیاد زحمت کشیدم ، و از خدا رتبه تک رقمی شدنمو می خوام ، قلبا یقین دارم که حتما تک رقمی می شم . دیشب خواب دیدم که با پیامبر و حضرت ابراهیم و مریم مقدس تو یه جایی شبیه غار حرا می خواستیم عبادت کنیم ، البته به عبادت نکشید چون از خواب پریدم . این خوابم به ارشدم ربطی داره ؟؟؟؟
ترخدا حتما تعبیرش رو برام بفرستید ، برام خیلی مهمه .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مونا
0 # دیدن اسممونا 1392-12-24 15:37
سلام
دیشب خواب اسم حضرت محمد و امام حسین و امام حسن عسکری تو اسمان بصورت ابرهای رنگی دیدم و خیلی هم خوشحال بودم میشه زود تعبیرش کنید؟
مرسی از لطفتون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
-1 # اسم امامانزهرا 1394-12-24 08:28
[سلام
خواب دیدم اسم امام حسین و امام زمان برای طالع من افتاده میگویند برای تو این اسمها بهتره و خوبه.
لطفا تعبیرش کنید؟
مرسی از لطفتون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
نگار
+1 # تعبیر خوابنگار 1393-01-14 14:20
من خواب دیدم خونه قبلی مادر بزرگم هستم و خاله ام هنوز ازدواج نکرده نشستم روبروی خاله ام سوپ میخورم که دختر دایم آمد گفت با یه پسر حرف میزده دایم بهمیده کتکش زده که یه دفعه دیدم سوپی که میخوردم شد برنج و خاله ام گفت یه چیزی میگم نترس اون برنج زهر هست حضرت زینب (س) اونو آورد و من خیلی ناراحت شدم و گفتم نمیترسم فقط واسه چی مگه من چکار کردم رفتم لباسام رو بردارم برم خونمون تا دلیلش رو پیدا کنم دیدم اون اتاق همه فامیل جمع هستن و 3 یا 4 زن با چادر مشکی دارن گریه میکنند.خواهشا خوابم رو تعبیر کنید ر بگید چکار کنم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی حیدری نیا
+2 # تعبیر خوابعلی حیدری نیا 1393-02-15 08:39
سلام
خانم من خواب دیده که حضرت مریم (س) به همراه پسر بچه دیده و ایشان رو همراهی کرده و در حال راه رفتن تکبیر الله و اکبر رو ذکر میکرده
لطفا تعبیر این خواب رو بگید
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم
+3 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)مریم 1393-02-29 08:24
هر بار در درون خودم از خداوند سوالی میکنم بی آنکه مطمئن باشم جوابی میشنوم آن جواب را در خواب می بینم مثلا اینکه فلان کس دارای چه باطنی یا بعضی مسائل که در بیداری هم برام رخ میده البته بگم من آدم چندان خوبی هم نیستم که فکر کنید چون خیلی امامزاده هستم این مسائل برام پیش میاد من یک آدم معمولی هستم مثل بقیه با این فرق که چیزهایی را می بینم که شاید خیلی ها نمی بینند.یکی از مشخصه های من اینه که خیلی زود هر حرفی را باور می کنم آدمها را بد نمی بینم مگر اینکه ثابت بشه بد هستند و آزارم به کسی نمی رسه جز خودم اصلا نمی دونم چرا این چیزها را نوشتم بای
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حمید
+2 # تشکرحمید 1393-03-12 17:02
ممنون از لطفتون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آشنا
-1 # پاسخ: تشکرآشنا 1393-09-29 23:09
سلام دختر ۱۶ ساله ای هستم خواب دیدم حضرت محمد اومدن و منو بوسیدن خواهش می کنم تعبیر کنید ممنون.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زینب
+2 # تعبیر خوابزینب 1393-03-25 15:05
من خواب دیدم با حضرت محمد به جایی مثل مسجد الحرام رفتیم برای دیدن خدا و عبادت لطفا تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه ب
0 # خواب حضرت محمد(ص)معصومه ب 1393-03-26 01:05
با سلام. من چند وقت پیش خواب حضرت محمد(ص) را دیدم(چهره کامل). خودم هم در آنجا حضور داشتم. مکانی مذهی بود و در صف اول آن حضرت رقیه ، حضرت زینب ، حضرت علی اصغر و حضرت علی اکبر را دیدم. البته حضرت علی اصغر (تمام چهره ایشان) را دیدم . و حضرت محمد به تمامی این معصومین قرآنی داد . درهمان لحظه زلزله ای رخ داد و حرم امام رضا (ع) (منظورم بارگاه ایشان است) در وسط این مکان مذهبی قرار گرفته بود. تعبیر این خواب چیست؟ لطفا پاسخ دهید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعیده
+4 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)سعیده 1393-04-26 15:54
سلام من خواب دیدم حضرت قاسم به من اینه ای نشان داد که در ان نور خدا را دیدمودری نو رانی میشه جوابمو بدید ممنون عزیزم که به من اشاره می کرد ببینم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بوبو
+2 # ز ربوبو 1393-05-01 10:24
:zzz من خواب یوسف پیامبر را دیدم که یک شکلات را به من داد و من برداشتم حالا تعبیر خواب مرا بگوید لطفا واقعیت را بگوئید دروغ نمیخوام :-x :sad:
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هاله
+2 # حضرت یوسف شدنهاله 1393-05-04 15:47
سلام من چند روز پیش خواب دیدم زمین باز شد و منسه پسر حضرت یوسف اونجا بود اروم جلو رفتم بهم گفت من منسه هستم پسر یوسف ازم با نشان دادن رود اب خواست منم بهش دادم بعد گویی من تغییر کردم و به طوری که از درونم چیزی اومد که من به منسه گفتم من یوسف پیامبرم بعد شروع به تسبیح خدا کردم میشه تورو خدا تعبیرش رو بهم ایمیل کنین خواهش میکنم ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صنم
+1 # با سلامصنم 1393-05-22 00:22
من در روز تولدم خواب دیدم خانمی از طرف حضرت رسول یک مانتو مشکی نو و اتو کرده بمن هدیه دادساعت 8صبح اینا بود،لطفا اگر ممکنه تعبیر خوابمو بگین.ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ابوالفضل
+1 # خوابی که باید تعبیر شودابوالفضل 1393-07-10 15:06
سلام من دیشب تقریبا ساعت 8 صبح خوابی دیدم به این شرح:
من ومادرم وعمو وعمه ام بودیم سوار ماشین وداشتیم سفر میکردیم شب بود بعد از مدتی متوجه شدیم برادرم و پسر عموم در ماشین حضور ندارند در کنار ما نیزاری بود و ما مطمین بودیم آنها در نیزارند از طرفی در نیزار صدای جن می آمد کمی بعد من به مادرم وبقیه گفتم صلوات بفرستید آنهاهم صلوات فرستادند نیزار به آتش کشیده شد و تمام جن ها سوختند و آنها پیدا شدند .
به خانه که آمدیم شیطان را دیدم با یک قیافه کریح جلو رفتم و یک سیلی محکم به او زدم او عقب رفت و کنار پنجره ایستاد و گفت
ذکر محمد تنها ذکری است که می تواند مرده را به زنده تبدیل کند
بعد از این حرف یب شد و دیگر پیدایش نبود.
لطفا اگه میشه تعبیرش رو برام ایمیل کنید ضروریه
خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زینب
+1 # خواب پیامبر اکرم رو همین 1 ساعت پیش دیدمزینب 1393-07-22 11:55
سلام و عرض ادب همین چند ساعت پیش خواب دیدم که دارم چغندر میپزم تعدادی کاملا پخته هستند و بعضی هنوز ناپخته اند پیامبر وارد میشوند و از بوی خوب لبوها تعریف میکنند شادمان دنبال یک ظرف برای گذاشتن لبو و تعارف ان به پیامبر هستم کاسه کوچکی که بیرونش طلایی رنگ است و داخلش سفید را بر میدارم و سعی میکنم لبو برای حضرت از داخل قابلمه بردارم که لبوهای کوچک و ریزه میزه و خرد شده هستند و دلگیر میشوم و ماردم که 5 سال قبل فوت شده چند تکه از لبوهایی که بزرگ و ناپخته است را پیشنهاد میدهد که مخالفت میکنم چون ناپخته اند و در هنگام برداشتن همان لبو های تکه تکه میبینم که با برنج ترکیب شده اند و از نظرم مشکل نبود و ادامه میدهم و پیامبر در انتهای اشپزخانه نشستهاند بر بلندی رو به من من همچنان در حال پیدا کردن لبو از داخل قابلمه کوچکی هستم که احساس میکنم حجم برنجها بیشتر از لبوها میشوند و کمتر لبو بدست میاورم لازم به ذکر است که من فقط در ابتدا لبو داخل قابلمه برای پختن ریخته بودم
لطفا تعبیرش کنید ممنون میشم در ضمن الان ساعت 4:24 صبحه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
fahim
+1 # تعبیرخوابfahim 1393-08-08 10:49
خواب دیدم که مانند حضرت سلیمان پرندگان وحیوانات بامن حرف می زنند ومن زبان انها را می فهمم وهمه جامرا همراهی می کنند.تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارش
+1 # خواب دیدن بیامبرارش 1393-08-13 21:21
خواب دیدم بیامبر ص داخل خانه ما هستند و با اسب خودشون ایستادن و یک بای اسب رو بلند کردن و دارن نعل اسب رو درست میکنن و حس کردم به من لبخند زدن
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرضیه
+5 # تعبیر خواب دیدن یوسف (ع)مرضیه 1393-08-20 00:22
با سلام من خواب دیدم که حضرت یوسف درب منزل به دنبالم امدند و مسیر زیادی رو با شادی کنار هم راه رفتیم و صحبت کردیم.لطفا تعبیرش رو بهم بگید. ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سيمااخلاقي
+1 # تاويل ديدن حضرت محمد(ص)سيمااخلاقي 1393-08-20 07:45
سلام من خواب ديدم ديشب پيغمبر(ص) راكه به من گفت تورا نميبخشم و باز يك دروازه را نشان داد كه باز شد و از آن دروازه همه اش نور ميامد و خوشايند بود و مرا طرف او دروازه دعوت كرد كه برم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حانیه
+2 # دیدن امام زمان وحضرت فاطمه در خوابحانیه 1393-08-22 18:40
مادرم در خواب دیده که زنی مشکی پوش و مردی سبز پوش وروی پوشیده بالای سر برادرم که خوابیده ایستاده اند وان مرد سبز پوش میگوید ما اورا شفا میدهیم ........ثعبیر ان چیست؟؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
وحیده
+1 # دیدن خواب رسول اکرم در خوابوحیده 1393-09-01 22:32
من خواب دیدم دارم تلوزیون تماشا میکنم. یه دفعه دیدم پیامبر اکرم تو صفحه تلوزیون یعنی تو اون فیلم بود. و با اسبی که سوار بود از تو صحنه فیلم رد شد. من با دیدن اون صحنه شوک بهم وارد شد و تو خواب نمیتونستم حرکتی بکنم و حرفی بزنم تا اینکه بعد از تلاش دوستم برگشتم تونستم حرف بزنمو بگم که من پیامبرو دیدم و یک دفعه بعد از این صحنه از خواب بیدار شدم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
احمدی
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)احمدی 1393-09-04 09:16
خواب دیدم نور دین اسلام ( نور پیامبر (ص) آرام آرام گسترش می یافت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهراپاسندی
+1 # دیدن امامان درخوابزهراپاسندی 1393-09-09 22:27
باسلام من درشب گذشته خواب دیدم ماموریت پنهان کردن یه کودک روازدست دشمنان اسلام دارم و کمی جلوترازخودم امام علی و پیامبررادیدم کهنورزیادی ازانها میتابید و چهره شان دیده نمیشد وبه سمت بهشت میرفتندکه یکی ازدوستانم گفت که دارن میرن بهشت ماهم چندوقته دیگه میریم
خواهش میکنم تعبیرخوابم رابه ایمیلم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مریم مامان امیرعلی و علی سان
+1 # خواب حضرت محمدمریم مامان امیرعلی و علی سان 1393-09-12 11:24
سلام من چند روزه سونوگرافی و سی تی اسکن میشم و میگن که سنگ کیسه صفرا و همانژیوم کبدی و کیست کلیه دارم خیلی خیلی ناراحت و گریان هستم....نمیدونم کاملا افسرده و مضطربم نه به خاطر ترس از مرگ و...ترس ندیدن بچه هام و شوهرم و...که شب خوابیدم نزدیکی های صبح خواب حضرت پیامبر رو دیدم جوان با لباس عربی سفید...داشت به درد مردم رسیدگی میکرد اومد طرف من ولی من خودم رو قایم کردم تا ایشون خودشون من رو ببینند انگار که خجالت میکشیدم ...حضرت من رو دیدند و وایستادند من دردم رو گفتم دستش رو کشید به قفسه سینه ام ...گفتم همیشه دلتنگم مضطربم شفام بده . داشت میرفت بهش اسم شوهر خاله ام رو گفتم که افسردگی داره برگشت گفت ...بهت گفتم فقط فکر خودت باش...میشه تعبیرش کنید لطفا...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
امیر
+1 # تعبیر دیدن خواب رسول اکرم صامیر 1393-09-19 00:19
سلام من خواب پیامبر اکرم را نزدیک صبح دیروز دیدم ایشان را در زمان خودمان و در هنگام جنگ موشکی دیدم که اندوهگین بود ایشان را در جامه سبز میدیدم اما صورت ایشان برآیم آشکار نبود با ایشان گفتگو کردم وایشان مطالبی را برایم بیان مینمودند اما به خاطر نمی آورم فقط در حین جنگ نگران بودم که آسیبی به ایشان برسد. خواهشمندم تعبیر خوابم را ذکر نمایید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاور
0 # تعبیر خوابیاور 1393-09-24 09:36
حضرت ابوالفضل گفته دیگه پیش من نیا
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یاور
+1 # تعبیر خوابیاور 1393-09-24 09:45
تو خواب دیدن حضرت ابوالفضل گفته دیگه پیش من نیا لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
marie
+2 # دیدن شتر پیامبرmarie 1393-10-09 01:28
خواب دیدم که پیامبر بر روی شترش است و به سمت من میاید صورت ایشان رو ندیدم اما شترش رادیدم به ایشون گفتم پیامبر دوس دارم صدایتان یا صورتتان راببینم بعدش گفتم چرا من نمیتونم بر هوای نفسم غلبه کنم و نمازم را بخوانم بعدش از خواب پریدم لطفا تعبیرش رو بگین
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
م
+1 # دیدن پیامبر{ص}در خوابم 1393-10-09 23:50
سلام..من ساعت تقریبا شش خواب دیدم درخانه هستم و بسیار ناراحت احساس کردم شهادت یکی از امامان است فکرکنم شهادت امام حسین{ع} بود یک سری افراد سیاه پوش در گوشه حیات به خاطرشهادت امام حسین لباس سیاه پوشیده بودند اما اصلا ناراحت نبودند و داشتن باهم میخندیدندمن از رفتارشون خیلی ناراحت بودم با خودم توخواب گفتم اینا معنای واقعی شهادت امام حسین{ع} رو درک نمیکنندکه همون لحظه پیامبر..حضرت محمد {ص} آمدندو من رو,روی یکی از دستاش نشوندند{البته در خواب من بسیار کوچک شده بودم}و فرمودندچی میخواهی؟پول؟گفت م نه فقط برام دعا کنید برای سلامت در دین و آیندگان..وایشان دست هاشان رو بلند کردند و برام دعا کردند من تکان خوردن لبهاشان که برای من دعا میکردند میدیدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
یکی
+1 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)یکی 1393-10-17 18:53
سلام

من دیشب حضرت محمد و حضرت داوود خواب دیدم هر دو انها کنار هم بودن من را به زمین خواباندن و و حضرت محمد پایش را گذاشت بر روی شکمم و بار دوم حضرت داوود پایش را گذاشت بر روی صورتم.
چهره انها معلوم نبود و سیاه بود.

نعبیر این خواب چیست ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
توحید رض...
+1 # تعیبر خوابتوحید رض... 1393-11-05 20:39
من تو خواب دیدم حضرت هود قبرش رو بمن نشون داد و رفت !
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
پریسا
+1 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)پریسا 1393-12-08 08:16
من یه دختر مجردم .... دیشب خواب دیدم که با کسی که دوست دارم ازدواج کردم
و یه دختر داریم که شبیهه پدرشه
ولی یهو دیدم دخترمون ، دختر حضرت محمد و یه زنیه...
اولش زنه خودم بودم :( ولی بعد دیدم اسمش یه چیز دیگست.....
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
yasin
-1 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)yasin 1393-12-21 21:10
حضرت عیسی ع را در خواب دیدم در اتاقی طلایی رنگ بود که اتاق با سنک های سرخ تزیین شده بود و مهمانانی در اتاق بودند و من رفتم و به حضرت عرض ادب کردم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
آریا تکریمی
+1 # خواب پیامبرآریا تکریمی 1394-01-07 22:48
با سلام- خواب دیدم باعده ای طواف کعبه میکنیم جمعیت داد زدند پیامبر ! پیامبر ! خودشه خودشه ! و همه به سمت چپ نگاه کردند و من هم نگاه کردم ابتدا نوری رو دیدم سپس جمال نورانی و تابناکش رادیدم در لباسی سفید و موی و ریش و سبیل سفید و چهره نورانی، بعد گفتم السلام علیک ایهاالنبی و رحمه‌ الله و برکاته و به من نگاه میکرد از خواب پریدم و موقع اذان صبح بودم و به الله قسم نمازم را باگریه خواندم و از خوشحالی حدود 1 ساعت خوابم نبرد، تو رو خدا بگید که تعبیرش خوبه و خوابم راست بوده ، الله متعال نگهدارتان
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
بشیری
+2 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)بشیری 1394-01-27 11:09
من حضرت محمد(ص) را در خواب دیدم , چهره ایشان معلوم نبود , فقط سر تا پایش نور سفید بود و همه جا را نورانی میکرد و در خواب به دلم افتاد که او حضرت محمد (ص) است.لطفا تعبیر آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
کبری
+2 # تعبیرخوابکبری 1394-02-11 11:49
من خواب دیدم حضرت محمد(ص)ازناحیه سینه زخمی افتاده به ایشون گفتم هرکی توروبه این روزانداخته سوراخ سوراخش میکنم لطفا خواب مرا هم تعبیرکنید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الهام
+2 # دیدن امام زمان در خوابالهام 1394-03-09 18:50
سلام . من دختری پانزده ساله ام که پارسال خواب امام زمان رادیدم
به ما خبر دادند که امام ظهور کرده است و ما به استقبال ایشان رفتیم.
ما پشت سر امام در نماز خانه نماز خواندیم و به ایشان اقتدا کردیم.
ایشان صحبت میکردند (یادم نیس صحبتارو) که ناگهان اسمان حالتی بهخود گرف و امام گفتند که قیامت شده . در ضمن هنگامی که به ما خبر دادند امام ظهور کرده است من هم استرس داشتم هم خوشحال و در اون موقع من یک صلوات فرستادم . حالا دیروز هم خوابی دیدم که نوری از اسمان به زمین تابیده و در ان لحظه مادرم گف: امام زمان ظهور کردند . و ماهم میخواستیم مسافرت بریم وقتی به مقصد خودمون رسیدیم به مردم اطلاع دادیم . خواهش میکنم هر دو خوابو برام تعبیر کنید . برام خیلی خیلی مهمه
ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
معصومه
+1 # ديدن تابوت حضرت ابولفظل در خواب چيستمعصومه 1394-03-17 00:09
خواب ديدم كه يك سري آدم ها تابوتي را حمل ميكنند پرسيدم اين تابوت ككيست يه مرد أربين جواب داد تابوت حضرت ابولفظل رو از كربلا اوردن من هم كنار تابوت نشستم و گريه كردم و حاجتمو گفتم وتابوت رو بردن نزديك ظري برادر امام رضا امام زاده يحي من دوباره بوسيدم و به نماز ايستادم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
اعظم
+1 # امام زماناعظم 1394-03-22 09:06
چند شب پیش خواب دیدم پشت سر امام زمان نماز می خواندم. گویا امام زمان منتظر بود من برسم تا نماز بخوانم. تعبیرش را بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
+1 # خواب امام زمانعلی 1394-03-23 17:54
سلام توی شهر ما یک مسجدی بنام مسجد النبی (ص) وجود دارد دیشب بعد از اذان صبح خواب دیدم که انتهای مسجد یک پرده طولانی سفید کشیده اند و یک نفر در حال تقلا زدن بود که از پشت پرده بیرون بیاید دست و پایش شبیه ما ها بود ولی سر و صورتش شبیه خورشید بود ولی به رنگ قهوه ای بود . در عالم خواب می گفتند که روح پاک پیامبر (ص) احضار شده و آن هم اهل مسجد برایش دعا خوانده بودند و نتیجه داده بود ، دوباره احساس می کردم امام زمان ( عج ) ظهور می فرمایند .
اگر کسی می تواند درباره این خواب راهنمایی بفرماید .
امروز تا غروب ندانستم چگونه کار کردم و وقت گذراندم فکرم مشغول است آیا ظهور نزدیک است ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مينا
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)مينا 1394-03-29 12:27
سلام من خواب ديدم كه متوجه شدم خوابم و خواستم يكي از آرزوهام كه ديدن امام زمان هست محقق بشه رفتم كنار پنجره صلوات فرستادم براي آقا و سلام دادم منتظر بودم كه ظاهر بشن بعد يه آقايي روي اسب سياه اومدن هيكلي بودن و قد متوسط و خشمگين در چهره هم موهاشون پيچيده و ريخته بود روي صورت شون نتو نستم ببينم، ترسيدم كه فرياد زدن، برگشتم عقب تر كه اين آقا با همون اسب بالا اومدن تا سمت پنجره و شمشيرشون رو سمت من پرتاب كردند، من به تازگي نماز مي خونم و هميشه سعي ام دوري از گناه بوده. مرسي
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
هادی
+1 # دیدن خواب پیامبر خاتم (ص)هادی 1394-05-01 11:02
سلام.

بنده خواب دیدم . شخصی وارد مسجد شد کاملا خوش رو و با داریت

اطرافیان گفتن این پیامبر خاتم است . سپس برای شخصی وضو گرفت با دستان مبارکش .

سپس بنده هم گفتم یا پیامبر لطفا برای من هم وضو بگیرید . ایشان وضو گرفتن برای من . شستن صورت و... سپس دست مبارکش رو بوسیدم .
و رفت
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سارا
0 # تعبیرخوابسارا 1394-05-07 05:27
خواب دیدم منو پدرم مشغول شستن ظرف هستیم که همسرم که گمان میکنم عیسی مسیح هست صدایم میکندکه بیا ضیافت مانند خواب به چشمم می آید.دستانش میلرزید.وقرآنی در دست داشت.من درخواب فک میکردم همسرم حضرت مسیح هست
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
+1 # خواب رسول الله دیدن.محمد 1394-05-12 13:01
در باغ بی انتهایی با درختهای انبوه وسرسبز (که مال خودم بود) درحال قدم زدن بودم (راهی که داشت حدود سه متر عرض داشت و آسفالته بود)که رسول خدا مرا دید و تعجب کنان وبنامم صدا کرد وگفت این چه لباسی است پوشیده ای؟ من هم چیزی نگفتم از شرمندگی (پیراهن آستین کوتاه همراه با شلوار لی. که عمراٌ تنم نمی پوشیدم) بعد من رد شدم که حضرت یوسف در کنار راهی که میرفتم بمن بنامم صدا زد وگفت دستم بگیر بلند شوم او دست راست خود را بطرفم دراز کردو من با دست راستم دستش را گرفتم و او بلند شد (از حالتی که روی زمین خاکیی که کمی گیاه روئیده شده سفید شده بود،نشسته بود).لطفاٌ تعبیرش را بگویید.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسن
0 # خواب ظهور امام زمان (ع)حسن 1394-06-11 06:47
با سلام دیشب خواب دیدم هوا در هم ریخت وآسمان به صورت بسیار بسیار خشمگین وابرها ی سیاه در آسمان پدید امد به طوری که همه مردم به آسمان نگاه میکردند وشب وحشتناکی بود وناگهان ابرها از کناری به صورت حفره ای بزرگ در آمده وناگهان خورشیدی پدید آمد وهمه آرام شدیم وقتی خورشید پدید آمد چهره دلربای مهدی سلام الله در خورشید مانند ماه میدرخشید همه دیدیم وجالب بود من همش به همه میگفتم ای وای من این اقا رو خیلی دیدم وای چطور نشناختم بعد سجده شکر به جا اورئم وهمه خوشحالی ودست کوبی میکردند
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شهين
0 # خوابشهين 1394-06-11 13:34
سلام توروخدا تعبير خوابمو بگين تو خواب ديدم نماز ميخوندم كه ديدم به ساعد دست چپم اسم چهارده معصوم نوشته شده دستم روكه تكون ميدادم اسماشون بزرگ ميشد سه بارتكون دادم اسم امامحسين - امام زمان و حضرت فاطمه بزرگ شد از خواب بيدار شدم تعبيرشچيه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سم سم
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)سم سم 1394-06-11 22:35
سلام من خواب یه پیامبر وبا پسرش دیدم که هر دو لباسای سبز وبلند پوشیده بودن ومردم دنبالشون راه افتاده بودن ومیخواستن ببیننشون.بعدش تو یه اتاق بودن که من وشوهرم رفتیم وگریه کنان به پاهاشون افتاده بودیم و میخواستیم که مشکلمونو حل کنن.میشه تعبیرشو بگین؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # تعبیرخواب دیدن حضرت عیسیفاطمه 1394-06-13 14:52
باسلام.من دیشب تا ساعت پنج صبح خواب دیدم همه مردم درمکانی روبروی کوهی جمع شده اند همه منتظر ظهور امام عصر و حضرت عیسی مسیح بودند،ناگهان حضرت عیسی از میان کوهی با لباسی سفید و فانوس بدست بیرون آمدند یک نفر هم با لباس سفید ایشان را همراهی میکرد اما مشخص نبود کیست حضرت عیسی بسیار جوان ونورانی بودند وموهایشان بلند بود.بافانوس به طرف همه آمدند من به ایشان سلام کردم ایشان جواب دادند.ولی حضرت مهدی ظهورنکردند ومردم پراکنده شدند.تعبیر چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شکوه
-2 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)شکوه 1394-07-22 18:26
خواب ديدم.با يک نفر که.نميشناختم ،ولي احساس ميکردم فرشته است وارد يک حرم شدم کسي نبود خودم بودم و ضريح ،در ضريح.برام باز شد ،و من قبر ان حضرت رو ديدم ،ولي ان حضرت روي قبر خود داخل کفن بودن ،ولي سر ايشون باز بود ،و من صورتشون رو ديدم،قد بلندي هم داشتن...تعبيرش چيه؟!
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
Yasamam Alian
0 # حضرت مسیحYasamam Alian 1394-07-26 17:37
من چندین بار خواب حضرت مسیح رو دیدم ک ایشون بایه لباس سفید و صورت زیبا ب من لبخند میزنن بعد دستشونو ب طرف من میارم ک دستشونو بگیرم بعدش از خواب بیدار شدم..سه بار این خواابو دیدم ممنون میشم تعبیر کنید :-)
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
zeynab
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)zeynab 1394-07-30 13:26
Masih ro to khab didam ke dastamo gerefto mano bord samte asemoon.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مقدم
0 # ديدن حضرت زهرا (س)مقدم 1394-08-03 09:07
امروز روز بعد از عاشوراست. من دم صبح خواب ديدم تو كلاسي نشستم كه حضرت زهرا معلم هستند. خيلي شاد و خوشحال هم بودند و يك انار به سمت من پرتاب كردند. من از ديدن ايشون خيلي شوكه بودم و نمي تونستم باور كنم كه حضرت زهرا به من لطف دارند. يك مسئوليتي به من سپردند كه يادم نمياد.بعد يك دفعه جاي ديگه اي بودم كه يك آقايي كه صورتشون رو نمي ديدم ايستاده بودند با لباس سفيد بلند و دمپايي. من پاي ايشون رو گرفته بودم و به شدت گريه و التماس ميكردم. بعد توي خيابوني در حال حركت بودم با ماشين كه ديدم يك گروهي در حال عزاداري هستند و تابوتي را حمل مي كنند. جمعيتشون هم خيلي زياد بود.

خواهش مي كنم تعبيرش رو بهم بگيد...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الیکا
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)الیکا 1394-08-03 16:41
من دختر18ساله ای هستم خواب حضرت زینب رادیدم میخواستم بگویید تعبیر این خواب چییت؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شهلا
+2 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)شهلا 1394-08-22 19:34
سلام خواهش میکنم زود جواب رو بدید دیشب خواب دیدم نام پیامبر ص در اسمان دیدبود که نامش در اسمان در میان ابرهای نورانی مشاهده کردم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ارش
0 # تعبیر خوابارش 1394-08-27 07:54
خواب ظهور امام مهدی (ع) را دیدم همه جا با یک نور سبز زیبا روشن شد .و همه متوجه یک سو شدند.خواب عزراییل را دیدم مهربان بود و می خواست با هم برویم.خواب تعدادی جنازه را دیدم که کنار هم کفن کرده خوابیده بودند من با لباس کنارشان خوابیدم بدون ترس تعبیر این 3 خواب را که دیشب دیدم لطفا می خواهم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # نبش قبر کردن قبر پیامبرفاطمه 1394-09-07 20:03
من در شب گزشته دیدم در خواب که من به همراه پدرم جنازه پیامبر را نبش قبر کردیم و دستان و پاهای پیامبر را دیدم.و در جای جنازه پیامبر کاغذ هایی گزاشتیم.و در هنگام اذان از خواب بیدار شدم.لطفا تعبیر انرا بگویید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه کریمی
0 # نبش قبر کردن جنازه پیامبرفاطمه کریمی 1394-09-07 20:08
من در شب گزشته دیدم که به همراه پدرم قبر پیامبر را نبش قبر کردیم و دستان و پاهای پیامبر را مشاهده کردم. و پدرم به من گفت بجای جنازه ی پیامبر کاغذ بگزارم تا پر شود و هنگام اذان از خواب بیدار شدم.لطفا تعبیر انرا زودتر بگویید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرتضی
0 # خواب حضرت عیسیمرتضی 1394-09-09 11:48
خواب دیدیدم همه جا سردو یخزده بود و من در دریا بودم بعد حضرت عیسی ظهور کرد خ نورانی بودن بعد همه یخا اب شد همه جا سرسبز شد بعدش حضرت به من رو کردن و گفتن شعیب بن صالح برو و بر تختت بشین گفتم من شعیب نیستم خندیدن و رفتن دیدم بالای کوه سبز یک تخت هست ومن روش نشستم حس کردم حضرت سلیمانم بعد دیدم یک مرد اونجا بود با موهای قرمز و ریش سرخ ب من گفتن این دشمن اسلامه خواستم با شمشیر سرشو قطع کنم ولی دلم سوخت براش خ عجیب بود قبل از نماز صبح خواب دیدم لطفا جوابشو بفرستین به ایمیلم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سهیلا
0 # تعبیرخوابسهیلا 1394-09-19 15:56
سلام من خواب دیدم ک تو حیاط خونمون پره از درختهای پرتقالی ک پرتقالهاش همه رسیده و آماده ی برداشت بودن و همچنین سبزی هم کاشته بودیم ک کاملا اماده استفاده بود.بعدش برادرم اومد از پرتقالها چید تو سبدی گذاشت با سبزی و گفت میخام ببرم نشون حضرت محمد بدم ببینم تاییدشون میکنه یا نه ،رفت بعد چند دقیقه با خوشحالی برگشت و گفت حضرت تایید کرده..
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
لطفی
0 # دیدن حضرت محمد ص در خوابلطفی 1394-10-05 19:13
سلام من شب گذشته خواب پیامبر عزیزمان رادیدم انگار قراربود ایشان را به شهادت برسانندومن خیلی بی تاب بودم وبه شدت گریه میکردم برای ایشان.افرادجمع شده بودند پشت دریک اتاق که بروندداخل ایشان را ملاقات کنند.من که به اتاق رفتم اتاق پرازعطرخوش گلاب بودوپراز نور.چهره ایشان راهم دیدم وانقدر گریه کردم وایشان ظرف آبی زلال روبرویشان بودودستانم راگرفتند داخل آب فرو بردن.اما دیدن بازم من به شدت گریه میکنم سرم را روی پایشان گذاشتن...لطفا تعبیر خواب من را اعلام کنید.سپاسگذارم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
شیرین
0 # زیارت خانه خداوپیامبرخداشیرین 1394-10-08 10:26
باسلام..شب ولادت پیامبر خواب دیدم رفت خانه خدا و پیامبرزیارت. میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه باتشکر از لطف شما
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهدی
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)مهدی 1394-10-26 09:53
سلام من دیشب نزدیک صبح خواب پیامبر اکرم رو دیدم صورتش رو به وضوح دیدم و از خواب پریدم .لطفا تعبیر خواب مرا بفرمایید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ali
0 # تعبیرخوابali 1394-11-01 21:36
سلام خواب دیدم حضرت محمد وحضرت علی آمدن دراتاقم سلام کردن کس دیگه هم بود آنهارامعرفی میکردواوراندیدم بعد سلام یکدفعه آن شخص گفت تواون اتاق خانومتون کارتون داره پیامبررفت توی اتاق اون شخص دوباره گفت آن زن همسرپیامبربوده وتابه حال دستش به اون نخوردهمدت چند دقیقه بودیم تاخوابم تمام شدلطفاتعبیرکنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
الف
0 # خوابالف 1394-11-05 00:53
سلام من پس از طلوع افتاب خواب دیدم در قایقی گرد با شکلی غریب در دریا در حرکت هستم بعد بلافاصله خود را در قایقی بزرگتر دیدم که در جلوی من پیامبر ایستاده بود ...و من حس کردم گویی با ایشان به معراج میروم بلافاصله به دری رسیدیم که من نتونستم از ان عبور کنم و مثل دیوار جلویم بسته شد و از قایق دور شدم ...تاویلش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
موسی
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)موسی 1394-11-09 19:52
من خواب دیدم امام موسی آمد یه پارچه ی سبز داد و من گرفتم و من وقتی پارچه گرفتم دعا می کردم و سریع بر آوده می شد لطفا لماین خواب من را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حکیمه
0 # تعبیر خوابحکیمه 1394-11-16 10:03
من تاحالا خواب حضرت محمد وامام زمان وحضرت سلیامان دیدم چیه...حضرت محمد که م انگار قیامت دیدم انگار قیامت باشه..کوهها فوران میکردن..وهمه چیز در حال دگرگونی یه دفعه یکی امد گفت من محمدم......امام زمانم ..مقابل کوهها بودم با دوستم همه جا تاریک بود یه نوری فقط از بین کوهها معلوم بود دوستم گفت اونجا چرا روشنه گفتم نمیدونم یه دفعه یه ادم سبز پوش وبا اسب امد گفتم امام زمانه بعد امد تو شهر شروع به جنگیدن کرد....حضرت سلیمانم....من تو خرابه بودم یکی امد تو یه اتاق خرابه وبه شکل پرنده پرواز کرد فقط پاهاشا زده بود رو یه پارچه اونا که دیدم گفتم حضرت سلیمان بود..یه دفعه خونه قشنگ ونو وتمیز شد.....تعبیر لطفا کامل برام بگید...
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سرا ج الدین
-1 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)سرا ج الدین 1394-11-18 13:36
دوستا من هر چی کوشش میکنم حضرت محمد را در خواب دیده نمیتوانم چرا دوستا ؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سرا ج الدین
-1 # من چرا حضرت محمد ص را در خواب دیده نمیتوانم دوستا هر چی کوشش میکنم نتیجه نمیدهدسرا ج الدین 1394-11-18 13:39
من چرا دوستا حضرت محمد ص را در خواب دیده نمیتوانم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرتضی عباس
+1 # عراق . بغدادمرتضی عباس 1394-12-04 16:43
با تشکر
خواب دیدم که از یک شخص مسیحی لباس زیبایی به من هدیه داد ومن آن را پوشیدم بسیار زیبا و کشیده وقد بلند شدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرتضی عباس
-1 # عراق . بغدادمرتضی عباس 1394-12-04 16:46
باتشکر
من خواب دیدم که از یک شخص مسیحی لباس زیبایی به عنوان هدیه گرفتم که بسیار زیبا و وقتی پوشیدم قدم را بلند وکشیده کرده بود
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مرتضی عباس
0 # عراق / بغدادمرتضی عباس 1394-12-04 16:53
با درود وسپاس
من خواب دیدم که یک شخص مسیحی لباس زیبایی به من هدیه داد به من داد که وقتی پوشیدم قد بلند وکشیده شده بودم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
+1 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)رضا 1394-12-05 13:04
سلام دیشب خواب دیدم که پیامبر مقابل من قرار دارند و با لباسی زرد هستند و من با گریه پای مبارک را بوسیدم....جاتون خالی خیلی زیبا بود واقعا هیچ لذتی به روحانیات نمیرسه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
arasp
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)arasp 1395-01-07 05:20
با سلام
من ساعت 5:30 صبح یک خواب عجیب دیدم
خلاصش این میشه
داشتیم با چند نفر میرفتیم (زمان قدیم)
به برکی رسیدم و یکی از داخل برکه بیرون اومد انگار مسموم شده بود (چون تلو تلو می خورد) بعد چند نفری دیگه هم رسیدن اون جا گویا اونجا قرار داشتیم
وقتی داخل برکه شدیم دیدم برکه از یک نقطه خون الود شد. و در اون لحظه شیطان به سمت ما حمله ور شد و ما داشت با ما میجنگید اون شخصی که تلو تلو می خورد یک نیزه خاص به سمت شیطان پرت کرد اما به هدف نخورد
بعد من اون نیزه رو دوباره رفتم برداشتم و به سمت شیطان زدم و به سینه اش خورد همون لحطه یکی گفت شیطان به دست ابراهیم فقط میمیره و من رفتم شیطان رو اوردم و گذاشتم جلوی ابراهیم و ابراهیم هم گردن اون رو با چاقو برید(این جا احساس کردم اون حضرت ابراهیم بوده)
تعبیر این خواب چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)محمد 1395-01-18 07:33
من خودم حضرت محمد(ص) را در خواب دیدم که هر دوی ما لباس بسیار بلند سفید بر تن داشتیم و همچنین چهره ایشان بسیار نورانی بود و ایشان دستشان را بر روی شانه من قرار داده بودند و داشتیم قدم میزدیم و صحبت میکردیم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ناهید
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)ناهید 1395-01-23 09:54
سلام من دیشب خواب قبر حضرت هود را دیدم میخوام تعبیرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)محمد 1395-02-04 23:29
سلام دوستان، بنده ده دوازده سال پیش (قبل از رسیدن ب سن بلوغ )خواب پیامبر(ص)رو دیدم،خود پیامبر با یکی از اصحابشون بین خیمه ها حظور داشتن،منم داشتم از روی نقشه ی چیزی توضیح میدادم... یعنی تعبیرش چی بوده!؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
جواد
0 # نور سبزجواد 1395-02-11 18:58
باسلام
خانم بنده 4 ماهه باردار هستن
یکی از نزدیکان خواب دیده آقایی با نور سبز وارد حیاط منزل ما شده و نوزادی را بغل کرده و به نزدیکان ما نشان میده و گفته که نوزاد خیلی زیبا بوده و لبخند میزده
میخوام بدونم تعبیرش چیه یا اینکه مشخصه که این شخص نورانی کیه؟
خواهشا جواب بدید خیلی واسم مهمه
ممنونم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
سعیده
-1 # تعبیرخواب حضرت محمد (ص )سعیده 1395-02-13 11:29
من در خواب دیدم که تو یه مسجدنشستیم که مردمش عین اعراب بودند منم هم حلوی ستون نشسته بودم جلوی من اجیل ریخته شده بود (پسته و بادوم هندی)بعد اون اعراب خواستن از اجیل های من بخورند که پیامبر دعواشون کردندو فرمودند مگه نگفتم کسی به اجیل این دست نزنه وبه من اشاره کردند که پاشو اجیلاتو جمع کن بیا کنارخودم منم اجیل رو جمع کردم چون چیزی نداشتم انتهای بلوزم رو بازکردم واجیل رو اونجا جمع کردم و رفتم کنارشون ایشونم دستشون رو باز کردند نشستم کنارشون دستشونو انداختن رو شونم منم از دستشون چن تا بوسه ی پشت سرهم کردم بعد بیدارشدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
میلاد
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)میلاد 1395-03-31 15:42
من در خواب دیدم وارد یک کوه شدم داخل کوه یک اتاق بود در را که بازه کردم دوازده امام را دیدم ک یازده نفر در یک ردیف و نفر دوازدهم بر بالای صف نشسته و قران میخواند وارد که شدم همه ی دوازده امام به من نگاه کردن میترسیدم بطرف امام دوازدهم ک رفتم قران بسته شد و از خواب بیدار شدم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
ایلیا
0 # تعبیر خوابایلیا 1395-04-12 13:18
من خواب دیدم که عده ای اسم امام حسین علیه السلام میگن لطفا خوابم رو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
زهرا
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)زهرا 1395-04-13 15:34
سلام من در خواب خواب دیدم که پیامبر را دیدم اما هیچی از چهره شان یادم نبود و حس میکردم که ایشان را دیدم و گریه میکردم و زجه میزدم که پیامبر را دیدم و خیلی ترسیده بودم
در ضمن چند وقتی است که قصد توبه کرده ام و قران میخوانم
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین
0 # نبی سلیمان شده بودمحسین 1395-04-18 12:52
خواب دیدم نبی سلیمان شده بودم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
حسین
0 # نبی سلیمان شده بودمحسین 1395-04-18 16:10
لطفت تعبیر می خواهم.
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
gholizadeh
0 # تعبیرخوابgholizadeh 1395-04-22 00:35
سلام خسته نباشیدمن دیشب خواب دیدم امام زمان اومده توخوابم بهم گفت بایدنمازبخونم دوتاقالیچه بهم دادگفت حضرت علی وامام حسین بهم ی چادرو یه نقاب داد؛امام زمان منوباخودش بردبهشت تعبیرخوابش چی میشه
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
علی
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)علی 1395-04-22 09:12
به نام خالقم
با سلام و خسته نباشید...
من دیشب خواب عجیبی دیدم...
دروازه ای دیدم که شخصی جوان و دارای ریش سیاه و در اوج جوانی در جلوی ان دروازه ایستاده بود...
ناگهان پرواز کنان از روی دیوار پرواز کردم و بسویش رفتم...
گفت من حضرت محمدم و به نرمی و زیبایی سخن گفت ...
وقتی از خواب بیدار شدم سخنانش را یادم نیامد... تعبیرش چیست؟
کسی میتونه کمکم کنه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد
0 # دیدن مردی نورانی در خوابمحمد 1395-05-08 23:50
سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید . توی خواب احساس کردم ک تو حرم امام رضا م قسمتی ک مریضها شفا میگیرن ی دفعه ی جای خیلی سفید دیدم اونجا ی مرد نورانی با لباس سبز رنگ بود صورت تو صورت بودیم بعد خواب ترسناک دیدم انگار اون مرد بد شد رفتم تو ی جای سیاه از ترس از خواب پریدم لطفا تعبیر کنید خوابمو ممنون
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
مهرناز
0 # دیدن حضرت خضر(ع)درخوابمهرناز 1395-05-23 21:27
سلام.من دیشب کودکی رادر خواب دیدم که درگهواره بودن و من انرا تکان میدادم بعد به من گفتن که ایشان حضرت خضر هستند خواهش میکنم خواب مرا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
فاطمه
0 # خوابفاطمه 1395-06-08 11:23
من در خواب دیدم ضریح مطهر ائمه(12تا بودن) دور مسجد جمکران طواف میکنن در دریا و من نظاره گرش هستم تعبیر خوابم چیه؟
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
رضا
0 # دیدن خواب پیامبر (ص)رضا 1395-06-30 15:57
با سلام
چند شب پیش در خواب دیدم در حضور پیامبر بودم، به همراه ایشان رفتیم خدمت حضرت فاطمه و سراغ امام علی را گرفتیم، وقتی خدمت امام علی رسیدیم، مشغول حفر چاه بود، تصویر یک انگشتری عقیق برجسته شد که صدای اذان بیدارم کرد، لطفا تعبیر خوابم رو اعلام فرمایید.
اللهم عجل لولیک الفرج
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
محمد رضا
0 # تعبيرخوابمحمد رضا 1395-07-03 09:01
سلام . من در خواب ديدم يك نفر كه من آموزش قرآن ميداد يك تسبح كه فرمودند همانند تسبيح پيامبر هست رو به من داد تسبيح با دانه هاي مشكي براق و يك بند نسبت به تسبيح هاي معمول ، بيشتر داشت . خواهش ميكنم خواب من رو تعبير كنيد .
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 
 
صافى
0 # پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)صافى 1395-07-23 15:29
اگر حضرت محمد در خواب از حال و احوال ما چيزى بپرسد و راه چاره اى به ما بگويد چه حكمى دارد
پاسخ | پاسخ با بازگو کردن | بازگو کردن
 

اضافه کردن نظر


مطالب اتفاقی مرتبط

محل تبلیغات شما