چهارشنبه, 07 مهر 1395

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !

تاويل ديدن پيغمبران (ع)

فرستادن به ایمیل چاپمحمدبن سيرين گويد: مراتب پيغمبران بر سه وجه است: اول: اُولُوالْعَزْم. دوم: مرسل. سوم: نبي. اُولُوالْعَزْم: حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسي (ع) و حضرت عيسي (ع) و حضرت محمّد (ع) پيامبران اولوالعزم هستند و (مرسل) پيغمبراني اند كه برايشان جبرئيل آمده و ايشان سيصد و سيزده اند و (نبي) پيغمبراني هستند كه بر ايشان نيز جبرئيل آمده. پس هر كه اولوالعزم به خواب بيند، دليل كه عز و جاه و بزرگي يابد و هر كه مرسل به خواب بيند، بر دشمن ظفر يابد و هر كه نبي به خواب بيند دليل كند بر صلاح دين و ديانت. جابر مغربي گويد: هر كه اولوالعزم بيند در جايگاهي، اگر اهل آن موضع را با دشمنان جنگ بود دليل كه حق تعالي ايشان را بر دشمنان ظفر دهد، اگر در غم و سختي گرفتار باشد، ايزد تعالي ايشان را از غم و سختي فرج دهد و اگر در آن موضع از اين ها كه گفتيم نباشد، ديدن آن پيغمبران ايشان را بشارت بود در خير و صلاح دين. و اگر بيند كه پيغمبري از جمله پيغمبران، در جايگاهي بود و بر اهل آن موضع دعاي بد همي كرد، دليل كه حق تعالي محنت و بلاي عظيم بر ايشان فرستد، چنانكه از ابتلا رهائي نيابند، مگر توبه كنند و به خداي تعالي بازگردد.     
ابراهيم كرماني گويد: هر بنده مومني كه پيغمبري را بر جاي خود، تازه روي شادمانه بيند دليل كه بيننده خواب، عز و جاه و بزرگي يابد و او را بر دشمنان ظفر دهد و اگر از پيغمبري چيزي شنيد، دليل كند كه از علم آن پيغمبر بهره يابد و شادمان گردد. اگر بيند كه پيغمبري را بكشت دليل بر شكستن عهد و امانت باشد.     
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد: «اگر آدم را به خواب بيند اگر از اهل صلاح بود، بزرگي و ولايتي عظيم يابد. قوله تعالي: «اِنّي جاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَليفَةً». (بقره، 30). و اگر اهل آن نبود، از گناه توبه كند تا حق تعلي او را بيامرزد. قوله تعالي: «فَعَصي ادَمُ رَبَّهُ فَغَوي ثُمًّ اجْتَبيةُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدي». (طه، 122). و اگر بيند كه با آدم سخن گفت دليل كند كه علم و دانش بياموزد قوله تعالي: «وَ عَلّمَ ادَمَ الاَسْمآءَ كُلّها». (بقره، 31).     
اگر بيند كه آدم دست او را بگرفت دليل كند كه بزرگي و مملكت يابد و اگر بيند كه آدم را اطاعت نداشت دليل بد بود و عاصي بود و اگر حوا را به خواب بيند، دليل كه اقبال و دولت اين جهاني يابد و فرزندانش زياد گردند و كام دل يابند و اگر شيث (ع) را بيند، دليل كه عيش خوش يابد و فرزندانش افزون شوند و اگر ادريس (ع) را درخواب بيند، دليل كه كارش نيكو و عاقبتش محمود بود و اگر نوح (ع) را بيند، دليل كه عمرش دراز گردد، وليكن از دشمن رنج و سختي يابد. اگر هود (ع) را بيند، دليل كه دشمنان بر وي افسوس كنند و عاقبت بر ايشان ظفر و نصرت يابد. اگر لوط (ع) را بيند، دليل كه كارهاي او به صلاح آيد. اگر صالح (ع) را بيند، دليل كه از جاي به جاي نقل كند و سرانجام كارش نيك شود و درِ خيرات به روي او گشاده شود. اگر ابراهيم (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را حج روزي كند.     
بعضي ازمعبران گفته اند كه از سلطان ظالم او را ستم رسد، بعضي گويند بدخوئي كند بامادر و پدر. اگر اسمعيل (ع) را بيند، دليل كه بزرگي يابد و حاجتش روا گردد. اگر اسحق (ع) را بيند، دليل كه از جهت فرزندان، وي را غم و اندوه رسد و سرانجام از غم فرج يابد و خرم شود. اگر يعقوب (ع) را بيند، دليل كند كه خويشان بر وي بهتان نهند و عاقبت، پادشاهي و بزرگي يابد و كارش بلند گردد. اگر شعيب (ع) را بيند، دليل كند كه مردمان بر او قهر كنند و بعد از آن ظفر و دولت يابد. اگر موسي (ع) را بيند، دليل كند كه مبتلا گردد به اهل و عيال و بعد از آن حالش نيكو گردد و بر دشمن ظفر يابد. اگر هارون (ع) را بيند، رحمت به او رو كند. اگر يسع (ع) را بيند، دليل كه كارهاي بسته بر وي گشاده گردد. اگر داود (ع) را بيند دليل بر رنج و محنت عيال كند و آشفته گردد. اگر يوسف (ع) را بيند، دليل بزرگي و پادشاهي يابد و مال او زياد و كارش به نظام آيد. اگر زكريا (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را توفيق بر خير و عبادت و طاعت دهد. اگر يحيي (ع) را بيند، دليل كه دست از كار و كسب بدارد و به شغل آخرت مشغول گردد. اگر خضر (ع) را بيند، دليل كه دايم درايمني بود و عمر دراز يابد. اگر دانيال (ع) را بيند، كار وي نيكو گردد. اگر ايوب (ع) را بيند، دليل كه از غم ها فرج يابد و از تاريكي به روشني افتد. اگر عيسي (ع) را بيند، دليل كه كار مرده او زنده شود و بر خير و عبادت توفيق يابد.     
اگر حضرت محمّد (ص) را بيند، دليل كه كار دو جهان وي نيكو گرددو اگر غمگين و اگر وام دارد، وامش گذارده گردد و اگر محبوس بود خلاص شود، اگر در ترس بود ايمن گردد و اگر در تنگي بود نعمت يابد، اگر درويش بود توانگر گردد.     
سليمان گفت: از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «هر كه مرا به خواب بيند، حق را ديده و اگر اندوهي و زياني به وي رسد عجب مدار، كه تاويل ديدن من، دليل بر سعادت دنيا و عقبي است». اما اگر پيغمبر را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود و اگر رسول را بيند كه در آنجا بانگ مي كرد، دليل هرچه در او خراب است آباد گردد، و اگر وي را ديد كه چيزي همي خورد، دليل كه فرماني بود از او بر زكوة دادن مال، و اگر پيغمبر را در جائي بيند كه در آنجا هيچ رنج و آفت نباشد، دليل بر خير و صلاح ديني است، خاصه كه آن حضرت را در آن موضع در مسجد بيند، اگر وي را بيمار يا ضعيف يا غمگين ديد دليل كه در آنجا دين اسلام ضعيف و خوار گردد.     
ابراهيم كرماني گويد: اگر رسول را در شهر يا كوچه بيند، دليل كه در آنجا نعمت فراخ بود و اهل آن موضع بر دشمن ظفر يابند و اگر بيند كه اندامي از اندام پيغمبر كبود بود، مردم در آنجا در دين ضعيف و خوار باشند، زيرا كه نقصان اندام پيغمبر، نقصان راه دين است. اگر بيند كه پيغمبر چيزي از ميوه هاي تر يا خشك به او داد، دليل كه به قدر آن علم و حكمت حاصل گردد. اگر بيند كه چيزي از جامه ها به وي داد، وي را در دين و ورع و پارسائي و راه اسلام زيادتي بود خاصّه بيند كه وي را جامه سبز يا سفيد داد.     
محمدبن سيرين گويد: اگر رسول را در خواب ناقص بيند، آن نقصان به بيننده خواب بازگردد، زيرا رسول را هم مردم نيك به خواب بيند و هم مردم بد. مردم نيك را مژده دهد به چيزهايي كه بدو خواهد و مردم بد را حذر فرمايد از معصيت و گناه، تا از عقوبت رسته گردد، زيرا كه رسول هم بشير بود و هم نذير. بشير مومنان را و نذير كافران را. اگر پيغمبر را بيمار و خشمگين بيند، دليل كه اهل آن ديار، به حكم شريعت كار نكنند، و اگر تازه رو بيند، دليل از اهل آن ديار راضي باشد و خيرات كنند و روان رسول از ايشان راضي باشد و اگر خواب ديد كه او پيغمبر شد، دليل كه او را رنج و سختي رسد، به مقدار مرتبه پيغمبري و پس از آن كارش نيكو شود.     
عبدالله عباس گويد: اگر جمازه پيغمبر را كسي به خواب ديد، دليل كند در آن ديار رنج و مصيبت پديد آيد. اگر بيند كه از پس جمازه همي رفت، دليل كند كه با يهودان و اهل بدعت بود و اگر ديد كه پيغمبر (ص) را زيارت همي كرد، دليل كه مال و نعمت و ولايت و عزت يابد. چون بيند كه رسول بر وي افسوس كرد دليل كه آن شخص كافر گردد: «قُلْ اَبِا للهِ وَ اياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ. لاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ.» (توبه، 65)     
حضرت امام جعفرصادق فرمايد: «ديدن پيغمبر در خواب بر يازده وجه بود: اول: رحمت. دوم: نعمت. سوم: عزت. چهارم: بزرگي. پنجم: دولت. ششم: ظفر. هفتم: سعادت. هشتم: رياست. نهم: قوت. دهم: خير دو جهاني. يازدهم: نيكوئي مردمان آن موضع و مقامي كه در آنجا خواب ديده بود.»

نظرات  

 
+10 Guest یکشنبه 06 شهریور 1390 ، ساعت 13:16
:sad: من شب قبل حضرت سليمان را در خواب ديدم لطفا بگوئيد تعبيرش چيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 تعبیر خواب دیدن حضرت محمدداوری چهارشنبه 15 شهریور 1391 ، ساعت 09:43
با سلام
من شب گذشته خواب دیدم که در زمان پیامبر هستم و یک دزدی اتفاق افتاده و عده ای از طرف پیامبر دنبال دزدها هستند
البته چهره پیامبر را ندیدم و فقط حضور خودم در زمان پیامبر و حضور ایشان را در آن زمان حس کردم
خواهش می کنم خوابم را تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+20 تعبیرخوابفخری چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 07:50
من خانمی هستم که چندروزه دختر10 ماهه ام راازدست داده ام روزتولدپیامبرم به خاک رفت من چندشب بعدخواب دیدم که حضرت محمد(ص)واردیک مجلس شدوبه طرف من امدوکاسه ی بلورین سفیدرنگیکه دردستش بودبه من دادوداخل ان یک چیزسفیدگردبودوا حساس کردم گفت این کاسه ی صبرخداست لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 دیدن حضرت محمدصسحر چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 10:58
[quote name="فخری"]من خانمی هستم که چندروزه دختر10 ماهه ام راازدست داده ام روزتولدپیامبرم به خاک رفت من چندشب بعدخواب دیدم که حضرت محمد(ص)واردیک مجلس شدوبه طرف من امدوکاسه ی بلورین سفیدرنگیکه دردستش بودبه من دادوداخل ان یک چیزسفیدگردبودوا حساس کردم گفت این کاسه ی صبرخداست لطفا تعبیرش کنید[/q ای خدااااااااااااا اا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)پيمان چهارشنبه 29 شهریور 1391 ، ساعت 10:02
سلام خواب ديدم پيامبر من رو به نان و پنير و گوجه دعوت كرد و من يه شكم سير خوردم. بعدش رفتم بالا بهم هشت ورق دادن امتحان بدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پیامبراگرین دوشنبه 07 مرداد 1392 ، ساعت 11:22
سلام
من خواب دیدم قراره پیامبر بیاد خونمون خونه خیلی شلوغ شده بود
بود وقتی تشریف آوردن قد بلند چهار شانه لباساشم عربی بود
یدونه شمشیر هم به کمر بسته بود سمت چپشون.اومد نشست توی
اون ازدحام منو برادرم رو صدا زد از آیندمون گفت که بسیارخوب
وعاقبت بخیر میشیم ونوازشمون میکرد بعد به برادرم گفت
اسم تو طیب
هستش تاکید کردطیب. (اسم برادرم چیز دیگس در واقع)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: پیامبرمصطفی دوشنبه 12 آبان 1393 ، ساعت 21:50
تاویل خواب شما همان است که رسول ص فرمودند ناشی از رضایت ایشان اما مغرور نشوید. والسلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)محدثه یکشنبه 29 دی 1392 ، ساعت 09:04
شاید نامه ای امالت باشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Tabire khabMahmuod سه شنبه 11 اسفند 1394 ، ساعت 22:09
باسلام خواب حضرت سلیمان وحضرت یوسف رادیدم که لباس تیره برتن داشتن وموقع رفتن. به اسمان یا همان غیب شدن. چشمانشان سفید شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+12 تعبیر خوابالهه چهارشنبه 12 مهر 1391 ، ساعت 10:43
سلام
من حضرت رسول را در خواب دیدم .کنار درب یک نخلستان ایستاده بودند و من وهمراهانم را بدرغه میکردند .من قرآن دستم بود ایشا ن به قرآن اشاره کردند و با لبخند گفتند انشالاه خوب .
من همان زمان بیدار شدم که اذان صبح بود .تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)حسین شنبه 07 بهمن 1391 ، ساعت 13:09
سلام
من حضرت محمد را در خواب دیدم که ایشان از من خواستند در غاری بروم و شی نورانی را بیاورم.
تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 حضرت محمدآشنا یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 18:42
در حال ذکر گفتن بودم با تسبیح که خوابم برد و خواب دیدم که در جایی بودم و شخصی را به من معرفی کردند وگفتند ایشان حضرت محمد است و ایشان برادر شماست اما من شخصی حضرت را ندیدم اما شنیدم که اینجوری گفتند و ایشان را به من معرفی کردند در ضمن خواب را شب دیدم و می خواستم بدونم جوابش چی می شود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 پذیرایی از ایمهعبدالله چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 14:33
سلا م
خواب دیدم که 8نفر از امامان ما حضرت علی ع تا امام رضا ع به خونه من اومدن و من دارم از آنها پذیرایی میکنم. چهره شونو ندیدم ولی موقعی که پیش دستی به محضر امام رضا ع میذاشتم یادمه... لطفن بفرمایید تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 درخواست تعبیر خوابآرین شنبه 08 تیر 1392 ، ساعت 20:32
سلام و خسته نباشید
نزدیک صبح به خواب سنگینی فرو رفتم که خواب دیدم با فرزندانم در اطاقی هستیم و شخصی ناشناس به قصد کشتن ما وارد اطاق شد و ناگهان حضرت الیاس نبی وارد شد و آن شخص را با خود برد و ما را از دست او نجات داد .
لطفا تعبیر خوابم را برایم بگویید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دیدن پیامبر در خوابناشناس جمعه 07 تیر 1392 ، ساعت 04:31
خواب دیدم ،گفتند ایشان در یک اتاق که ورودی آن مکان از سیمان وچهار طرف آن مکان از بلوک سیمانی بود هستند ،بر روی تختی نیمه عریان در حالیکه تور نازک سبز رنگی بر روی خود داشتنداستراحت میکردند و با ورود من روی همان تخت نیم خیز شدند با چهره ای متفکر به من نگریستند اما چیزی نگفتند،فرصت عرض ادب نشد از خواب پریدم،از آن روز حیرانم که این چه خوابی بود که من دیده ام.استدعا دارد راهنمایی فرمائید./.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)آصف شنبه 22 تیر 1392 ، ساعت 20:48
کیه که تعبیر خواب بدونه!؟!؟
این علم آموختنی نیست. موهبتی است از طرف خداوند به هر کس که خودش بخواد. البته شاید بر اساس تاریخ و تجربه بتونیم امیدوار باشیم که این علم رو خداوند به افراد پاکدامن ببخشه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن حضرت محمدصسحر چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 10:55
من چن وقت پیش خواب دیدم مادرم داخل حیاطه بعدی چیزسبزرنگ دستشون بودمن رفتم خونه ی دفه زنگ دربه صدادراومد بخداکسی نرفت دروبازکنه که من رفتم بعدی چهره نورانی بالباسای سبزرنگ وباچهره ای خندان یک بندسبزبه من دادندوداخل آن یک چیزی بودکه من نتونستم ببینمش همون لحظه چشام پراشک شد.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابوحید شنبه 20 مهر 1392 ، ساعت 07:22
من درخواب دیدم درجایی هستم میخواستم وارد جایی بشم دومرد سالخورده گفتن جوراب هاتو دربیار داخل کثیف نشه من دراوردم واردشدم گفتن برو رواق دیگر وقتی چراغ رو روشن کردم عکس مرد نورانی با ریش های بلندو موهای بلند سفید رنگ دیدم کنار ضریح امام رضا پایین اون عکس نوشته بود تمثال مربوط به امام رضا تعبیر چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 تعبیر خواب دیدن حضرت مریمکاربر جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 03:04
salam va khaste nabshiid
mikhastam lotfan begiid tabire khabe didane hazrate maryam chiye?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب انبیان-س شنبه 25 آبان 1392 ، ساعت 15:51
سلام. من فردای شب عاشورا خواب یک امام رو دیدم که اسمش رو نمیدونم اما دیدم که ایشان روی زمین خوابیده و روی ایشان کفن سفیدی بود و عالی برای ایشان چیزی مثل قرآن میخوند . نمیدونم چرا فکر میکردم دارم اسم ایشون رو حضرت هادی میشنوم - بعد دیدم که دست ایشون زیر کفن شروع کرد به تکون خوردن و بعد ایشون از زیر کفن بیرون اومدن . قد نسبتا کوتاهی داشتند و کلا سبز پوش بودن و تا حدودی تونستم چهره ایشون رو ببینم. بعد ایشون نشستن و از من سجاده خواستن تا نماز بخونن. بعد از من مهری خواست و من به ایشون مهر دادم و ایشون مشغول نماز خوندن شد . شب قبل که بعد از مراسم شام غریبان میخواستم بیام خونهیه مهر به دستم رسید که سوغات کربلا بود. حالا نمی دونم تعبیر خوابم چی میشه . خیلی دوست دارم که اگر ممکنه تعبیرشو بهم بگید. ممنون یشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب امام رضایاسر شنبه 02 آذر 1392 ، ساعت 22:32
جی هست تعبیرش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)بهنام یکشنبه 10 آذر 1392 ، ساعت 17:52
سلام من خواب ریرم یک سک رنبالم میکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حضرت مریمسروش چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 11:30
خواب دیدم مجسمه ای از حضرت مریم وعیسی که شخصی سر حضرت عیسی را جدا و کنار پای مادرش می گذارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبير خواب ديدن حضرت محمدمهدى بيرگانى چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 18:47
سلام.
من چند وقت پيش خواب ديدم جاي نشستم که نهز ابى بود و يه تخت يه مرد با لباسى سفيد امد و بهم شيرينى داد و رفت داخل يه در که نور بود يه زن جفتم بود پرسيدم اون مرد کى بود گفت حضرت محمد.
تعبير خواب من چيه ؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب پيامبرامير سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 22:28
بنام خدا
من چند شب پيش خواب ديدم كه پيامبر (ص) به من و يك مرد ديگه قران ياد ميداد، البته در خواب احساس كردم ما در مسجد هستيم.
لطفا تعبير كنيد خوابمو، من يك جوان تنها اروپا زندگي ميكنم و خدارو شكر مسلمان خوبي هم هستم ولي يه مدته استرس زندگي خسته ام كرده.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب دیدن حضرت محمد درسفر مدینهلیلا دوشنبه 28 بهمن 1392 ، ساعت 23:34
سلام من در عربستان در شهر مدینه خواب دیدم که یک زنجیر طلا براق در ساکم گذاشته بودن دخترم آن را پیدا کرد و به من داد کسی آمد و زنجیر پر از سکه ای داد و خواست آنرا با زنجیرم عوض کنم ابتدا من این کار را کردم اما بعد آنرا پس گرفتم و به او گفتم از امتیاز آن با هم استفاده میکنیم بعد مرا به راهی هدایت کردند و دربی چوبی و قدیمی باز شد اتاقی بودافرادی دور نورهای کوچکی مانندآتش دربیابان ها جمع بودند به من گفتند بنشین نشستم گفتند ایشان حضرت محمد هستند هر چه بخواهی به تو میدهدچهار زانو نشسته بودند و عمامه مشکی بر سر داشتند اما چهره شان کامل معلوم نبود ولی معلوم بود زیباست..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 خواب پیامبرالهه چهارشنبه 14 اسفند 1392 ، ساعت 09:51
سلام
من امسال امتحان ارشد دادم ، خیلی زیاد زحمت کشیدم ، و از خدا رتبه تک رقمی شدنمو می خوام ، قلبا یقین دارم که حتما تک رقمی می شم . دیشب خواب دیدم که با پیامبر و حضرت ابراهیم و مریم مقدس تو یه جایی شبیه غار حرا می خواستیم عبادت کنیم ، البته به عبادت نکشید چون از خواب پریدم . این خوابم به ارشدم ربطی داره ؟؟؟؟
ترخدا حتما تعبیرش رو برام بفرستید ، برام خیلی مهمه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن اسممونا شنبه 24 اسفند 1392 ، ساعت 12:07
سلام
دیشب خواب اسم حضرت محمد و امام حسین و امام حسن عسکری تو اسمان بصورت ابرهای رنگی دیدم و خیلی هم خوشحال بودم میشه زود تعبیرش کنید؟
مرسی از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 اسم امامانزهرا دوشنبه 24 اسفند 1394 ، ساعت 04:58
[سلام
خواب دیدم اسم امام حسین و امام زمان برای طالع من افتاده میگویند برای تو این اسمها بهتره و خوبه.
لطفا تعبیرش کنید؟
مرسی از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابنگار پنجشنبه 14 فروردین 1393 ، ساعت 10:50
من خواب دیدم خونه قبلی مادر بزرگم هستم و خاله ام هنوز ازدواج نکرده نشستم روبروی خاله ام سوپ میخورم که دختر دایم آمد گفت با یه پسر حرف میزده دایم بهمیده کتکش زده که یه دفعه دیدم سوپی که میخوردم شد برنج و خاله ام گفت یه چیزی میگم نترس اون برنج زهر هست حضرت زینب (س) اونو آورد و من خیلی ناراحت شدم و گفتم نمیترسم فقط واسه چی مگه من چکار کردم رفتم لباسام رو بردارم برم خونمون تا دلیلش رو پیدا کنم دیدم اون اتاق همه فامیل جمع هستن و 3 یا 4 زن با چادر مشکی دارن گریه میکنند.خواهشا خوابم رو تعبیر کنید ر بگید چکار کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابعلی حیدری نیا دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:09
سلام
خانم من خواب دیده که حضرت مریم (س) به همراه پسر بچه دیده و ایشان رو همراهی کرده و در حال راه رفتن تکبیر الله و اکبر رو ذکر میکرده
لطفا تعبیر این خواب رو بگید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)مریم دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ، ساعت 04:54
هر بار در درون خودم از خداوند سوالی میکنم بی آنکه مطمئن باشم جوابی میشنوم آن جواب را در خواب می بینم مثلا اینکه فلان کس دارای چه باطنی یا بعضی مسائل که در بیداری هم برام رخ میده البته بگم من آدم چندان خوبی هم نیستم که فکر کنید چون خیلی امامزاده هستم این مسائل برام پیش میاد من یک آدم معمولی هستم مثل بقیه با این فرق که چیزهایی را می بینم که شاید خیلی ها نمی بینند.یکی از مشخصه های من اینه که خیلی زود هر حرفی را باور می کنم آدمها را بد نمی بینم مگر اینکه ثابت بشه بد هستند و آزارم به کسی نمی رسه جز خودم اصلا نمی دونم چرا این چیزها را نوشتم بای
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تشکرحمید دوشنبه 12 خرداد 1393 ، ساعت 13:32
ممنون از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تشکرآشنا شنبه 29 آذر 1393 ، ساعت 19:39
سلام دختر ۱۶ ساله ای هستم خواب دیدم حضرت محمد اومدن و منو بوسیدن خواهش می کنم تعبیر کنید ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابزینب یکشنبه 25 خرداد 1393 ، ساعت 11:35
من خواب دیدم با حضرت محمد به جایی مثل مسجد الحرام رفتیم برای دیدن خدا و عبادت لطفا تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب حضرت محمد(ص)معصومه ب یکشنبه 25 خرداد 1393 ، ساعت 21:35
با سلام. من چند وقت پیش خواب حضرت محمد(ص) را دیدم(چهره کامل). خودم هم در آنجا حضور داشتم. مکانی مذهی بود و در صف اول آن حضرت رقیه ، حضرت زینب ، حضرت علی اصغر و حضرت علی اکبر را دیدم. البته حضرت علی اصغر (تمام چهره ایشان) را دیدم . و حضرت محمد به تمامی این معصومین قرآنی داد . درهمان لحظه زلزله ای رخ داد و حرم امام رضا (ع) (منظورم بارگاه ایشان است) در وسط این مکان مذهبی قرار گرفته بود. تعبیر این خواب چیست؟ لطفا پاسخ دهید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)سعیده پنجشنبه 26 تیر 1393 ، ساعت 12:24
سلام من خواب دیدم حضرت قاسم به من اینه ای نشان داد که در ان نور خدا را دیدمودری نو رانی میشه جوابمو بدید ممنون عزیزم که به من اشاره می کرد ببینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 ز ربوبو چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 06:54
:zzz من خواب یوسف پیامبر را دیدم که یک شکلات را به من داد و من برداشتم حالا تعبیر خواب مرا بگوید لطفا واقعیت را بگوئید دروغ نمیخوام :-x :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 حضرت یوسف شدنهاله شنبه 04 مرداد 1393 ، ساعت 12:17
سلام من چند روز پیش خواب دیدم زمین باز شد و منسه پسر حضرت یوسف اونجا بود اروم جلو رفتم بهم گفت من منسه هستم پسر یوسف ازم با نشان دادن رود اب خواست منم بهش دادم بعد گویی من تغییر کردم و به طوری که از درونم چیزی اومد که من به منسه گفتم من یوسف پیامبرم بعد شروع به تسبیح خدا کردم میشه تورو خدا تعبیرش رو بهم ایمیل کنین خواهش میکنم ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 با سلامصنم سه شنبه 21 مرداد 1393 ، ساعت 20:52
من در روز تولدم خواب دیدم خانمی از طرف حضرت رسول یک مانتو مشکی نو و اتو کرده بمن هدیه دادساعت 8صبح اینا بود،لطفا اگر ممکنه تعبیر خوابمو بگین.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابی که باید تعبیر شودابوالفضل پنجشنبه 10 مهر 1393 ، ساعت 11:36
سلام من دیشب تقریبا ساعت 8 صبح خوابی دیدم به این شرح:
من ومادرم وعمو وعمه ام بودیم سوار ماشین وداشتیم سفر میکردیم شب بود بعد از مدتی متوجه شدیم برادرم و پسر عموم در ماشین حضور ندارند در کنار ما نیزاری بود و ما مطمین بودیم آنها در نیزارند از طرفی در نیزار صدای جن می آمد کمی بعد من به مادرم وبقیه گفتم صلوات بفرستید آنهاهم صلوات فرستادند نیزار به آتش کشیده شد و تمام جن ها سوختند و آنها پیدا شدند .
به خانه که آمدیم شیطان را دیدم با یک قیافه کریح جلو رفتم و یک سیلی محکم به او زدم او عقب رفت و کنار پنجره ایستاد و گفت
ذکر محمد تنها ذکری است که می تواند مرده را به زنده تبدیل کند
بعد از این حرف یب شد و دیگر پیدایش نبود.
لطفا اگه میشه تعبیرش رو برام ایمیل کنید ضروریه
خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب پیامبر اکرم رو همین 1 ساعت پیش دیدمزینب سه شنبه 22 مهر 1393 ، ساعت 08:25
سلام و عرض ادب همین چند ساعت پیش خواب دیدم که دارم چغندر میپزم تعدادی کاملا پخته هستند و بعضی هنوز ناپخته اند پیامبر وارد میشوند و از بوی خوب لبوها تعریف میکنند شادمان دنبال یک ظرف برای گذاشتن لبو و تعارف ان به پیامبر هستم کاسه کوچکی که بیرونش طلایی رنگ است و داخلش سفید را بر میدارم و سعی میکنم لبو برای حضرت از داخل قابلمه بردارم که لبوهای کوچک و ریزه میزه و خرد شده هستند و دلگیر میشوم و ماردم که 5 سال قبل فوت شده چند تکه از لبوهایی که بزرگ و ناپخته است را پیشنهاد میدهد که مخالفت میکنم چون ناپخته اند و در هنگام برداشتن همان لبو های تکه تکه میبینم که با برنج ترکیب شده اند و از نظرم مشکل نبود و ادامه میدهم و پیامبر در انتهای اشپزخانه نشستهاند بر بلندی رو به من من همچنان در حال پیدا کردن لبو از داخل قابلمه کوچکی هستم که احساس میکنم حجم برنجها بیشتر از لبوها میشوند و کمتر لبو بدست میاورم لازم به ذکر است که من فقط در ابتدا لبو داخل قابلمه برای پختن ریخته بودم
لطفا تعبیرش کنید ممنون میشم در ضمن الان ساعت 4:24 صبحه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابfahim پنجشنبه 08 آبان 1393 ، ساعت 07:19
خواب دیدم که مانند حضرت سلیمان پرندگان وحیوانات بامن حرف می زنند ومن زبان انها را می فهمم وهمه جامرا همراهی می کنند.تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دیدن بیامبرارش سه شنبه 13 آبان 1393 ، ساعت 17:51
خواب دیدم بیامبر ص داخل خانه ما هستند و با اسب خودشون ایستادن و یک بای اسب رو بلند کردن و دارن نعل اسب رو درست میکنن و حس کردم به من لبخند زدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خواب دیدن یوسف (ع)مرضیه دوشنبه 19 آبان 1393 ، ساعت 20:52
با سلام من خواب دیدم که حضرت یوسف درب منزل به دنبالم امدند و مسیر زیادی رو با شادی کنار هم راه رفتیم و صحبت کردیم.لطفا تعبیرش رو بهم بگید. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تاويل ديدن حضرت محمد(ص)سيمااخلاقي سه شنبه 20 آبان 1393 ، ساعت 04:15
سلام من خواب ديدم ديشب پيغمبر(ص) راكه به من گفت تورا نميبخشم و باز يك دروازه را نشان داد كه باز شد و از آن دروازه همه اش نور ميامد و خوشايند بود و مرا طرف او دروازه دعوت كرد كه برم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن امام زمان وحضرت فاطمه در خوابحانیه پنجشنبه 22 آبان 1393 ، ساعت 15:10
مادرم در خواب دیده که زنی مشکی پوش و مردی سبز پوش وروی پوشیده بالای سر برادرم که خوابیده ایستاده اند وان مرد سبز پوش میگوید ما اورا شفا میدهیم ........ثعبیر ان چیست؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن خواب رسول اکرم در خوابوحیده شنبه 01 آذر 1393 ، ساعت 19:02
من خواب دیدم دارم تلوزیون تماشا میکنم. یه دفعه دیدم پیامبر اکرم تو صفحه تلوزیون یعنی تو اون فیلم بود. و با اسبی که سوار بود از تو صحنه فیلم رد شد. من با دیدن اون صحنه شوک بهم وارد شد و تو خواب نمیتونستم حرکتی بکنم و حرفی بزنم تا اینکه بعد از تلاش دوستم برگشتم تونستم حرف بزنمو بگم که من پیامبرو دیدم و یک دفعه بعد از این صحنه از خواب بیدار شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)احمدی سه شنبه 04 آذر 1393 ، ساعت 05:46
خواب دیدم نور دین اسلام ( نور پیامبر (ص) آرام آرام گسترش می یافت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن امامان درخوابزهراپاسندی یکشنبه 09 آذر 1393 ، ساعت 18:57
باسلام من درشب گذشته خواب دیدم ماموریت پنهان کردن یه کودک روازدست دشمنان اسلام دارم و کمی جلوترازخودم امام علی و پیامبررادیدم کهنورزیادی ازانها میتابید و چهره شان دیده نمیشد وبه سمت بهشت میرفتندکه یکی ازدوستانم گفت که دارن میرن بهشت ماهم چندوقته دیگه میریم
خواهش میکنم تعبیرخوابم رابه ایمیلم ارسال کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب حضرت محمدمریم مامان امیرعلی و علی سان چهارشنبه 12 آذر 1393 ، ساعت 07:54
سلام من چند روزه سونوگرافی و سی تی اسکن میشم و میگن که سنگ کیسه صفرا و همانژیوم کبدی و کیست کلیه دارم خیلی خیلی ناراحت و گریان هستم....نمیدونم کاملا افسرده و مضطربم نه به خاطر ترس از مرگ و...ترس ندیدن بچه هام و شوهرم و...که شب خوابیدم نزدیکی های صبح خواب حضرت پیامبر رو دیدم جوان با لباس عربی سفید...داشت به درد مردم رسیدگی میکرد اومد طرف من ولی من خودم رو قایم کردم تا ایشون خودشون من رو ببینند انگار که خجالت میکشیدم ...حضرت من رو دیدند و وایستادند من دردم رو گفتم دستش رو کشید به قفسه سینه ام ...گفتم همیشه دلتنگم مضطربم شفام بده . داشت میرفت بهش اسم شوهر خاله ام رو گفتم که افسردگی داره برگشت گفت ...بهت گفتم فقط فکر خودت باش...میشه تعبیرش کنید لطفا...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر دیدن خواب رسول اکرم صامیر سه شنبه 18 آذر 1393 ، ساعت 20:49
سلام من خواب پیامبر اکرم را نزدیک صبح دیروز دیدم ایشان را در زمان خودمان و در هنگام جنگ موشکی دیدم که اندوهگین بود ایشان را در جامه سبز میدیدم اما صورت ایشان برآیم آشکار نبود با ایشان گفتگو کردم وایشان مطالبی را برایم بیان مینمودند اما به خاطر نمی آورم فقط در حین جنگ نگران بودم که آسیبی به ایشان برسد. خواهشمندم تعبیر خوابم را ذکر نمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابیاور دوشنبه 24 آذر 1393 ، ساعت 06:06
حضرت ابوالفضل گفته دیگه پیش من نیا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابیاور دوشنبه 24 آذر 1393 ، ساعت 06:15
تو خواب دیدن حضرت ابوالفضل گفته دیگه پیش من نیا لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن شتر پیامبرmarie دوشنبه 08 دی 1393 ، ساعت 21:58
خواب دیدم که پیامبر بر روی شترش است و به سمت من میاید صورت ایشان رو ندیدم اما شترش رادیدم به ایشون گفتم پیامبر دوس دارم صدایتان یا صورتتان راببینم بعدش گفتم چرا من نمیتونم بر هوای نفسم غلبه کنم و نمازم را بخوانم بعدش از خواب پریدم لطفا تعبیرش رو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن پیامبر{ص}در خوابم سه شنبه 09 دی 1393 ، ساعت 20:20
سلام..من ساعت تقریبا شش خواب دیدم درخانه هستم و بسیار ناراحت احساس کردم شهادت یکی از امامان است فکرکنم شهادت امام حسین{ع} بود یک سری افراد سیاه پوش در گوشه حیات به خاطرشهادت امام حسین لباس سیاه پوشیده بودند اما اصلا ناراحت نبودند و داشتن باهم میخندیدندمن از رفتارشون خیلی ناراحت بودم با خودم توخواب گفتم اینا معنای واقعی شهادت امام حسین{ع} رو درک نمیکنندکه همون لحظه پیامبر..حضرت محمد {ص} آمدندو من رو,روی یکی از دستاش نشوندند{البته در خواب من بسیار کوچک شده بودم}و فرمودندچی میخواهی؟پول؟گفت م نه فقط برام دعا کنید برای سلامت در دین و آیندگان..وایشان دست هاشان رو بلند کردند و برام دعا کردند من تکان خوردن لبهاشان که برای من دعا میکردند میدیدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)یکی چهارشنبه 17 دی 1393 ، ساعت 15:23
سلام

من دیشب حضرت محمد و حضرت داوود خواب دیدم هر دو انها کنار هم بودن من را به زمین خواباندن و و حضرت محمد پایش را گذاشت بر روی شکمم و بار دوم حضرت داوود پایش را گذاشت بر روی صورتم.
چهره انها معلوم نبود و سیاه بود.

نعبیر این خواب چیست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعیبر خوابتوحید رض... یکشنبه 05 بهمن 1393 ، ساعت 17:09
من تو خواب دیدم حضرت هود قبرش رو بمن نشون داد و رفت !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)پریسا جمعه 08 اسفند 1393 ، ساعت 04:46
من یه دختر مجردم .... دیشب خواب دیدم که با کسی که دوست دارم ازدواج کردم
و یه دختر داریم که شبیهه پدرشه
ولی یهو دیدم دخترمون ، دختر حضرت محمد و یه زنیه...
اولش زنه خودم بودم :( ولی بعد دیدم اسمش یه چیز دیگست.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)yasin پنجشنبه 21 اسفند 1393 ، ساعت 17:40
حضرت عیسی ع را در خواب دیدم در اتاقی طلایی رنگ بود که اتاق با سنک های سرخ تزیین شده بود و مهمانانی در اتاق بودند و من رفتم و به حضرت عرض ادب کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب پیامبرآریا تکریمی جمعه 07 فروردین 1394 ، ساعت 19:18
با سلام- خواب دیدم باعده ای طواف کعبه میکنیم جمعیت داد زدند پیامبر ! پیامبر ! خودشه خودشه ! و همه به سمت چپ نگاه کردند و من هم نگاه کردم ابتدا نوری رو دیدم سپس جمال نورانی و تابناکش رادیدم در لباسی سفید و موی و ریش و سبیل سفید و چهره نورانی، بعد گفتم السلام علیک ایهاالنبی و رحمه‌ الله و برکاته و به من نگاه میکرد از خواب پریدم و موقع اذان صبح بودم و به الله قسم نمازم را باگریه خواندم و از خوشحالی حدود 1 ساعت خوابم نبرد، تو رو خدا بگید که تعبیرش خوبه و خوابم راست بوده ، الله متعال نگهدارتان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)بشیری پنجشنبه 27 فروردین 1394 ، ساعت 07:39
من حضرت محمد(ص) را در خواب دیدم , چهره ایشان معلوم نبود , فقط سر تا پایش نور سفید بود و همه جا را نورانی میکرد و در خواب به دلم افتاد که او حضرت محمد (ص) است.لطفا تعبیر آن چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیرخوابکبری جمعه 11 اردیبهشت 1394 ، ساعت 08:19
من خواب دیدم حضرت محمد(ص)ازناحیه سینه زخمی افتاده به ایشون گفتم هرکی توروبه این روزانداخته سوراخ سوراخش میکنم لطفا خواب مرا هم تعبیرکنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن امام زمان در خوابالهام شنبه 09 خرداد 1394 ، ساعت 15:20
سلام . من دختری پانزده ساله ام که پارسال خواب امام زمان رادیدم
به ما خبر دادند که امام ظهور کرده است و ما به استقبال ایشان رفتیم.
ما پشت سر امام در نماز خانه نماز خواندیم و به ایشان اقتدا کردیم.
ایشان صحبت میکردند (یادم نیس صحبتارو) که ناگهان اسمان حالتی بهخود گرف و امام گفتند که قیامت شده . در ضمن هنگامی که به ما خبر دادند امام ظهور کرده است من هم استرس داشتم هم خوشحال و در اون موقع من یک صلوات فرستادم . حالا دیروز هم خوابی دیدم که نوری از اسمان به زمین تابیده و در ان لحظه مادرم گف: امام زمان ظهور کردند . و ماهم میخواستیم مسافرت بریم وقتی به مقصد خودمون رسیدیم به مردم اطلاع دادیم . خواهش میکنم هر دو خوابو برام تعبیر کنید . برام خیلی خیلی مهمه
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ديدن تابوت حضرت ابولفظل در خواب چيستمعصومه شنبه 16 خرداد 1394 ، ساعت 20:39
خواب ديدم كه يك سري آدم ها تابوتي را حمل ميكنند پرسيدم اين تابوت ككيست يه مرد أربين جواب داد تابوت حضرت ابولفظل رو از كربلا اوردن من هم كنار تابوت نشستم و گريه كردم و حاجتمو گفتم وتابوت رو بردن نزديك ظري برادر امام رضا امام زاده يحي من دوباره بوسيدم و به نماز ايستادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 امام زماناعظم جمعه 22 خرداد 1394 ، ساعت 05:36
چند شب پیش خواب دیدم پشت سر امام زمان نماز می خواندم. گویا امام زمان منتظر بود من برسم تا نماز بخوانم. تعبیرش را بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب امام زمانعلی شنبه 23 خرداد 1394 ، ساعت 14:24
سلام توی شهر ما یک مسجدی بنام مسجد النبی (ص) وجود دارد دیشب بعد از اذان صبح خواب دیدم که انتهای مسجد یک پرده طولانی سفید کشیده اند و یک نفر در حال تقلا زدن بود که از پشت پرده بیرون بیاید دست و پایش شبیه ما ها بود ولی سر و صورتش شبیه خورشید بود ولی به رنگ قهوه ای بود . در عالم خواب می گفتند که روح پاک پیامبر (ص) احضار شده و آن هم اهل مسجد برایش دعا خوانده بودند و نتیجه داده بود ، دوباره احساس می کردم امام زمان ( عج ) ظهور می فرمایند .
اگر کسی می تواند درباره این خواب راهنمایی بفرماید .
امروز تا غروب ندانستم چگونه کار کردم و وقت گذراندم فکرم مشغول است آیا ظهور نزدیک است ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)مينا جمعه 29 خرداد 1394 ، ساعت 08:57
سلام من خواب ديدم كه متوجه شدم خوابم و خواستم يكي از آرزوهام كه ديدن امام زمان هست محقق بشه رفتم كنار پنجره صلوات فرستادم براي آقا و سلام دادم منتظر بودم كه ظاهر بشن بعد يه آقايي روي اسب سياه اومدن هيكلي بودن و قد متوسط و خشمگين در چهره هم موهاشون پيچيده و ريخته بود روي صورت شون نتو نستم ببينم، ترسيدم كه فرياد زدن، برگشتم عقب تر كه اين آقا با همون اسب بالا اومدن تا سمت پنجره و شمشيرشون رو سمت من پرتاب كردند، من به تازگي نماز مي خونم و هميشه سعي ام دوري از گناه بوده. مرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن خواب پیامبر خاتم (ص)هادی پنجشنبه 01 مرداد 1394 ، ساعت 07:32
سلام.

بنده خواب دیدم . شخصی وارد مسجد شد کاملا خوش رو و با داریت

اطرافیان گفتن این پیامبر خاتم است . سپس برای شخصی وضو گرفت با دستان مبارکش .

سپس بنده هم گفتم یا پیامبر لطفا برای من هم وضو بگیرید . ایشان وضو گرفتن برای من . شستن صورت و... سپس دست مبارکش رو بوسیدم .
و رفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابسارا چهارشنبه 07 مرداد 1394 ، ساعت 01:57
خواب دیدم منو پدرم مشغول شستن ظرف هستیم که همسرم که گمان میکنم عیسی مسیح هست صدایم میکندکه بیا ضیافت مانند خواب به چشمم می آید.دستانش میلرزید.وقرآنی در دست داشت.من درخواب فک میکردم همسرم حضرت مسیح هست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب رسول الله دیدن.محمد دوشنبه 12 مرداد 1394 ، ساعت 09:31
در باغ بی انتهایی با درختهای انبوه وسرسبز (که مال خودم بود) درحال قدم زدن بودم (راهی که داشت حدود سه متر عرض داشت و آسفالته بود)که رسول خدا مرا دید و تعجب کنان وبنامم صدا کرد وگفت این چه لباسی است پوشیده ای؟ من هم چیزی نگفتم از شرمندگی (پیراهن آستین کوتاه همراه با شلوار لی. که عمراٌ تنم نمی پوشیدم) بعد من رد شدم که حضرت یوسف در کنار راهی که میرفتم بمن بنامم صدا زد وگفت دستم بگیر بلند شوم او دست راست خود را بطرفم دراز کردو من با دست راستم دستش را گرفتم و او بلند شد (از حالتی که روی زمین خاکیی که کمی گیاه روئیده شده سفید شده بود،نشسته بود).لطفاٌ تعبیرش را بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب ظهور امام زمان (ع)حسن چهارشنبه 11 شهریور 1394 ، ساعت 03:17
با سلام دیشب خواب دیدم هوا در هم ریخت وآسمان به صورت بسیار بسیار خشمگین وابرها ی سیاه در آسمان پدید امد به طوری که همه مردم به آسمان نگاه میکردند وشب وحشتناکی بود وناگهان ابرها از کناری به صورت حفره ای بزرگ در آمده وناگهان خورشیدی پدید آمد وهمه آرام شدیم وقتی خورشید پدید آمد چهره دلربای مهدی سلام الله در خورشید مانند ماه میدرخشید همه دیدیم وجالب بود من همش به همه میگفتم ای وای من این اقا رو خیلی دیدم وای چطور نشناختم بعد سجده شکر به جا اورئم وهمه خوشحالی ودست کوبی میکردند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابشهين چهارشنبه 11 شهریور 1394 ، ساعت 10:04
سلام توروخدا تعبير خوابمو بگين تو خواب ديدم نماز ميخوندم كه ديدم به ساعد دست چپم اسم چهارده معصوم نوشته شده دستم روكه تكون ميدادم اسماشون بزرگ ميشد سه بارتكون دادم اسم امامحسين - امام زمان و حضرت فاطمه بزرگ شد از خواب بيدار شدم تعبيرشچيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)سم سم چهارشنبه 11 شهریور 1394 ، ساعت 19:05
سلام من خواب یه پیامبر وبا پسرش دیدم که هر دو لباسای سبز وبلند پوشیده بودن ومردم دنبالشون راه افتاده بودن ومیخواستن ببیننشون.بعدش تو یه اتاق بودن که من وشوهرم رفتیم وگریه کنان به پاهاشون افتاده بودیم و میخواستیم که مشکلمونو حل کنن.میشه تعبیرشو بگین؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخواب دیدن حضرت عیسیفاطمه جمعه 13 شهریور 1394 ، ساعت 11:22
باسلام.من دیشب تا ساعت پنج صبح خواب دیدم همه مردم درمکانی روبروی کوهی جمع شده اند همه منتظر ظهور امام عصر و حضرت عیسی مسیح بودند،ناگهان حضرت عیسی از میان کوهی با لباسی سفید و فانوس بدست بیرون آمدند یک نفر هم با لباس سفید ایشان را همراهی میکرد اما مشخص نبود کیست حضرت عیسی بسیار جوان ونورانی بودند وموهایشان بلند بود.بافانوس به طرف همه آمدند من به ایشان سلام کردم ایشان جواب دادند.ولی حضرت مهدی ظهورنکردند ومردم پراکنده شدند.تعبیر چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)شکوه چهارشنبه 22 مهر 1394 ، ساعت 14:56
خواب ديدم.با يک نفر که.نميشناختم ،ولي احساس ميکردم فرشته است وارد يک حرم شدم کسي نبود خودم بودم و ضريح ،در ضريح.برام باز شد ،و من قبر ان حضرت رو ديدم ،ولي ان حضرت روي قبر خود داخل کفن بودن ،ولي سر ايشون باز بود ،و من صورتشون رو ديدم،قد بلندي هم داشتن...تعبيرش چيه؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حضرت مسیحYasamam Alian یکشنبه 26 مهر 1394 ، ساعت 14:07
من چندین بار خواب حضرت مسیح رو دیدم ک ایشون بایه لباس سفید و صورت زیبا ب من لبخند میزنن بعد دستشونو ب طرف من میارم ک دستشونو بگیرم بعدش از خواب بیدار شدم..سه بار این خواابو دیدم ممنون میشم تعبیر کنید :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)zeynab پنجشنبه 30 مهر 1394 ، ساعت 09:56
Masih ro to khab didam ke dastamo gerefto mano bord samte asemoon.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ديدن حضرت زهرا (س)مقدم یکشنبه 03 آبان 1394 ، ساعت 05:37
امروز روز بعد از عاشوراست. من دم صبح خواب ديدم تو كلاسي نشستم كه حضرت زهرا معلم هستند. خيلي شاد و خوشحال هم بودند و يك انار به سمت من پرتاب كردند. من از ديدن ايشون خيلي شوكه بودم و نمي تونستم باور كنم كه حضرت زهرا به من لطف دارند. يك مسئوليتي به من سپردند كه يادم نمياد.بعد يك دفعه جاي ديگه اي بودم كه يك آقايي كه صورتشون رو نمي ديدم ايستاده بودند با لباس سفيد بلند و دمپايي. من پاي ايشون رو گرفته بودم و به شدت گريه و التماس ميكردم. بعد توي خيابوني در حال حركت بودم با ماشين كه ديدم يك گروهي در حال عزاداري هستند و تابوتي را حمل مي كنند. جمعيتشون هم خيلي زياد بود.

خواهش مي كنم تعبيرش رو بهم بگيد...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)الیکا یکشنبه 03 آبان 1394 ، ساعت 13:11
من دختر18ساله ای هستم خواب حضرت زینب رادیدم میخواستم بگویید تعبیر این خواب چییت؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)شهلا جمعه 22 آبان 1394 ، ساعت 16:04
سلام خواهش میکنم زود جواب رو بدید دیشب خواب دیدم نام پیامبر ص در اسمان دیدبود که نامش در اسمان در میان ابرهای نورانی مشاهده کردم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابارش چهارشنبه 27 آبان 1394 ، ساعت 04:24
خواب ظهور امام مهدی (ع) را دیدم همه جا با یک نور سبز زیبا روشن شد .و همه متوجه یک سو شدند.خواب عزراییل را دیدم مهربان بود و می خواست با هم برویم.خواب تعدادی جنازه را دیدم که کنار هم کفن کرده خوابیده بودند من با لباس کنارشان خوابیدم بدون ترس تعبیر این 3 خواب را که دیشب دیدم لطفا می خواهم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبر کردن قبر پیامبرفاطمه شنبه 07 آذر 1394 ، ساعت 16:33
من در شب گزشته دیدم در خواب که من به همراه پدرم جنازه پیامبر را نبش قبر کردیم و دستان و پاهای پیامبر را دیدم.و در جای جنازه پیامبر کاغذ هایی گزاشتیم.و در هنگام اذان از خواب بیدار شدم.لطفا تعبیر انرا بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نبش قبر کردن جنازه پیامبرفاطمه کریمی شنبه 07 آذر 1394 ، ساعت 16:38
من در شب گزشته دیدم که به همراه پدرم قبر پیامبر را نبش قبر کردیم و دستان و پاهای پیامبر را مشاهده کردم. و پدرم به من گفت بجای جنازه ی پیامبر کاغذ بگزارم تا پر شود و هنگام اذان از خواب بیدار شدم.لطفا تعبیر انرا زودتر بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب حضرت عیسیمرتضی دوشنبه 09 آذر 1394 ، ساعت 08:18
خواب دیدیدم همه جا سردو یخزده بود و من در دریا بودم بعد حضرت عیسی ظهور کرد خ نورانی بودن بعد همه یخا اب شد همه جا سرسبز شد بعدش حضرت به من رو کردن و گفتن شعیب بن صالح برو و بر تختت بشین گفتم من شعیب نیستم خندیدن و رفتن دیدم بالای کوه سبز یک تخت هست ومن روش نشستم حس کردم حضرت سلیمانم بعد دیدم یک مرد اونجا بود با موهای قرمز و ریش سرخ ب من گفتن این دشمن اسلامه خواستم با شمشیر سرشو قطع کنم ولی دلم سوخت براش خ عجیب بود قبل از نماز صبح خواب دیدم لطفا جوابشو بفرستین به ایمیلم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابسهیلا پنجشنبه 19 آذر 1394 ، ساعت 12:26
سلام من خواب دیدم ک تو حیاط خونمون پره از درختهای پرتقالی ک پرتقالهاش همه رسیده و آماده ی برداشت بودن و همچنین سبزی هم کاشته بودیم ک کاملا اماده استفاده بود.بعدش برادرم اومد از پرتقالها چید تو سبدی گذاشت با سبزی و گفت میخام ببرم نشون حضرت محمد بدم ببینم تاییدشون میکنه یا نه ،رفت بعد چند دقیقه با خوشحالی برگشت و گفت حضرت تایید کرده..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن حضرت محمد ص در خوابلطفی شنبه 05 دی 1394 ، ساعت 15:43
سلام من شب گذشته خواب پیامبر عزیزمان رادیدم انگار قراربود ایشان را به شهادت برسانندومن خیلی بی تاب بودم وبه شدت گریه میکردم برای ایشان.افرادجمع شده بودند پشت دریک اتاق که بروندداخل ایشان را ملاقات کنند.من که به اتاق رفتم اتاق پرازعطرخوش گلاب بودوپراز نور.چهره ایشان راهم دیدم وانقدر گریه کردم وایشان ظرف آبی زلال روبرویشان بودودستانم راگرفتند داخل آب فرو بردن.اما دیدن بازم من به شدت گریه میکنم سرم را روی پایشان گذاشتن...لطفا تعبیر خواب من را اعلام کنید.سپاسگذارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 زیارت خانه خداوپیامبرخداشیرین سه شنبه 08 دی 1394 ، ساعت 06:56
باسلام..شب ولادت پیامبر خواب دیدم رفت خانه خدا و پیامبرزیارت. میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه باتشکر از لطف شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)مهدی شنبه 26 دی 1394 ، ساعت 06:23
سلام من دیشب نزدیک صبح خواب پیامبر اکرم رو دیدم صورتش رو به وضوح دیدم و از خواب پریدم .لطفا تعبیر خواب مرا بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابali پنجشنبه 01 بهمن 1394 ، ساعت 18:06
سلام خواب دیدم حضرت محمد وحضرت علی آمدن دراتاقم سلام کردن کس دیگه هم بود آنهارامعرفی میکردواوراندیدم بعد سلام یکدفعه آن شخص گفت تواون اتاق خانومتون کارتون داره پیامبررفت توی اتاق اون شخص دوباره گفت آن زن همسرپیامبربوده وتابه حال دستش به اون نخوردهمدت چند دقیقه بودیم تاخوابم تمام شدلطفاتعبیرکنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابالف یکشنبه 04 بهمن 1394 ، ساعت 21:23
سلام من پس از طلوع افتاب خواب دیدم در قایقی گرد با شکلی غریب در دریا در حرکت هستم بعد بلافاصله خود را در قایقی بزرگتر دیدم که در جلوی من پیامبر ایستاده بود ...و من حس کردم گویی با ایشان به معراج میروم بلافاصله به دری رسیدیم که من نتونستم از ان عبور کنم و مثل دیوار جلویم بسته شد و از قایق دور شدم ...تاویلش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)موسی جمعه 09 بهمن 1394 ، ساعت 16:22
من خواب دیدم امام موسی آمد یه پارچه ی سبز داد و من گرفتم و من وقتی پارچه گرفتم دعا می کردم و سریع بر آوده می شد لطفا لماین خواب من را تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابحکیمه جمعه 16 بهمن 1394 ، ساعت 06:33
من تاحالا خواب حضرت محمد وامام زمان وحضرت سلیامان دیدم چیه...حضرت محمد که م انگار قیامت دیدم انگار قیامت باشه..کوهها فوران میکردن..وهمه چیز در حال دگرگونی یه دفعه یکی امد گفت من محمدم......امام زمانم ..مقابل کوهها بودم با دوستم همه جا تاریک بود یه نوری فقط از بین کوهها معلوم بود دوستم گفت اونجا چرا روشنه گفتم نمیدونم یه دفعه یه ادم سبز پوش وبا اسب امد گفتم امام زمانه بعد امد تو شهر شروع به جنگیدن کرد....حضرت سلیمانم....من تو خرابه بودم یکی امد تو یه اتاق خرابه وبه شکل پرنده پرواز کرد فقط پاهاشا زده بود رو یه پارچه اونا که دیدم گفتم حضرت سلیمان بود..یه دفعه خونه قشنگ ونو وتمیز شد.....تعبیر لطفا کامل برام بگید...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)سرا ج الدین یکشنبه 18 بهمن 1394 ، ساعت 10:06
دوستا من هر چی کوشش میکنم حضرت محمد را در خواب دیده نمیتوانم چرا دوستا ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 من چرا حضرت محمد ص را در خواب دیده نمیتوانم دوستا هر چی کوشش میکنم نتیجه نمیدهدسرا ج الدین یکشنبه 18 بهمن 1394 ، ساعت 10:09
من چرا دوستا حضرت محمد ص را در خواب دیده نمیتوانم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 عراق . بغدادمرتضی عباس سه شنبه 04 اسفند 1394 ، ساعت 13:13
با تشکر
خواب دیدم که از یک شخص مسیحی لباس زیبایی به من هدیه داد ومن آن را پوشیدم بسیار زیبا و کشیده وقد بلند شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 عراق . بغدادمرتضی عباس سه شنبه 04 اسفند 1394 ، ساعت 13:16
باتشکر
من خواب دیدم که از یک شخص مسیحی لباس زیبایی به عنوان هدیه گرفتم که بسیار زیبا و وقتی پوشیدم قدم را بلند وکشیده کرده بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 عراق / بغدادمرتضی عباس سه شنبه 04 اسفند 1394 ، ساعت 13:23
با درود وسپاس
من خواب دیدم که یک شخص مسیحی لباس زیبایی به من هدیه داد به من داد که وقتی پوشیدم قد بلند وکشیده شده بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)رضا چهارشنبه 05 اسفند 1394 ، ساعت 09:34
سلام دیشب خواب دیدم که پیامبر مقابل من قرار دارند و با لباسی زرد هستند و من با گریه پای مبارک را بوسیدم....جاتون خالی خیلی زیبا بود واقعا هیچ لذتی به روحانیات نمیرسه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)arasp شنبه 07 فروردین 1395 ، ساعت 01:50
با سلام
من ساعت 5:30 صبح یک خواب عجیب دیدم
خلاصش این میشه
داشتیم با چند نفر میرفتیم (زمان قدیم)
به برکی رسیدم و یکی از داخل برکه بیرون اومد انگار مسموم شده بود (چون تلو تلو می خورد) بعد چند نفری دیگه هم رسیدن اون جا گویا اونجا قرار داشتیم
وقتی داخل برکه شدیم دیدم برکه از یک نقطه خون الود شد. و در اون لحظه شیطان به سمت ما حمله ور شد و ما داشت با ما میجنگید اون شخصی که تلو تلو می خورد یک نیزه خاص به سمت شیطان پرت کرد اما به هدف نخورد
بعد من اون نیزه رو دوباره رفتم برداشتم و به سمت شیطان زدم و به سینه اش خورد همون لحطه یکی گفت شیطان به دست ابراهیم فقط میمیره و من رفتم شیطان رو اوردم و گذاشتم جلوی ابراهیم و ابراهیم هم گردن اون رو با چاقو برید(این جا احساس کردم اون حضرت ابراهیم بوده)
تعبیر این خواب چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)محمد چهارشنبه 18 فروردین 1395 ، ساعت 04:03
من خودم حضرت محمد(ص) را در خواب دیدم که هر دوی ما لباس بسیار بلند سفید بر تن داشتیم و همچنین چهره ایشان بسیار نورانی بود و ایشان دستشان را بر روی شانه من قرار داده بودند و داشتیم قدم میزدیم و صحبت میکردیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)ناهید دوشنبه 23 فروردین 1395 ، ساعت 06:24
سلام من دیشب خواب قبر حضرت هود را دیدم میخوام تعبیرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)محمد شنبه 04 اردیبهشت 1395 ، ساعت 19:59
سلام دوستان، بنده ده دوازده سال پیش (قبل از رسیدن ب سن بلوغ )خواب پیامبر(ص)رو دیدم،خود پیامبر با یکی از اصحابشون بین خیمه ها حظور داشتن،منم داشتم از روی نقشه ی چیزی توضیح میدادم... یعنی تعبیرش چی بوده!؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 نور سبزجواد شنبه 11 اردیبهشت 1395 ، ساعت 15:28
باسلام
خانم بنده 4 ماهه باردار هستن
یکی از نزدیکان خواب دیده آقایی با نور سبز وارد حیاط منزل ما شده و نوزادی را بغل کرده و به نزدیکان ما نشان میده و گفته که نوزاد خیلی زیبا بوده و لبخند میزده
میخوام بدونم تعبیرش چیه یا اینکه مشخصه که این شخص نورانی کیه؟
خواهشا جواب بدید خیلی واسم مهمه
ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیرخواب حضرت محمد (ص )سعیده دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 ، ساعت 07:59
من در خواب دیدم که تو یه مسجدنشستیم که مردمش عین اعراب بودند منم هم حلوی ستون نشسته بودم جلوی من اجیل ریخته شده بود (پسته و بادوم هندی)بعد اون اعراب خواستن از اجیل های من بخورند که پیامبر دعواشون کردندو فرمودند مگه نگفتم کسی به اجیل این دست نزنه وبه من اشاره کردند که پاشو اجیلاتو جمع کن بیا کنارخودم منم اجیل رو جمع کردم چون چیزی نداشتم انتهای بلوزم رو بازکردم واجیل رو اونجا جمع کردم و رفتم کنارشون ایشونم دستشون رو باز کردند نشستم کنارشون دستشونو انداختن رو شونم منم از دستشون چن تا بوسه ی پشت سرهم کردم بعد بیدارشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !