جمعه, 28 آذر 1393

آخرین بروز رسانی08:05:16 PM GMT

 محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 12 هزار تومان !

تاويل ديدن پيغمبران (ع)

فرستادن به ایمیل چاپمحمدبن سيرين گويد: مراتب پيغمبران بر سه وجه است: اول: اُولُوالْعَزْم. دوم: مرسل. سوم: نبي. اُولُوالْعَزْم: حضرت ابراهيم (ع) و حضرت موسي (ع) و حضرت عيسي (ع) و حضرت محمّد (ع) پيامبران اولوالعزم هستند و (مرسل) پيغمبراني اند كه برايشان جبرئيل آمده و ايشان سيصد و سيزده اند و (نبي) پيغمبراني هستند كه بر ايشان نيز جبرئيل آمده. پس هر كه اولوالعزم به خواب بيند، دليل كه عز و جاه و بزرگي يابد و هر كه مرسل به خواب بيند، بر دشمن ظفر يابد و هر كه نبي به خواب بيند دليل كند بر صلاح دين و ديانت. جابر مغربي گويد: هر كه اولوالعزم بيند در جايگاهي، اگر اهل آن موضع را با دشمنان جنگ بود دليل كه حق تعالي ايشان را بر دشمنان ظفر دهد، اگر در غم و سختي گرفتار باشد، ايزد تعالي ايشان را از غم و سختي فرج دهد و اگر در آن موضع از اين ها كه گفتيم نباشد، ديدن آن پيغمبران ايشان را بشارت بود در خير و صلاح دين. و اگر بيند كه پيغمبري از جمله پيغمبران، در جايگاهي بود و بر اهل آن موضع دعاي بد همي كرد، دليل كه حق تعالي محنت و بلاي عظيم بر ايشان فرستد، چنانكه از ابتلا رهائي نيابند، مگر توبه كنند و به خداي تعالي بازگردد.     
ابراهيم كرماني گويد: هر بنده مومني كه پيغمبري را بر جاي خود، تازه روي شادمانه بيند دليل كه بيننده خواب، عز و جاه و بزرگي يابد و او را بر دشمنان ظفر دهد و اگر از پيغمبري چيزي شنيد، دليل كند كه از علم آن پيغمبر بهره يابد و شادمان گردد. اگر بيند كه پيغمبري را بكشت دليل بر شكستن عهد و امانت باشد.     
حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد: «اگر آدم را به خواب بيند اگر از اهل صلاح بود، بزرگي و ولايتي عظيم يابد. قوله تعالي: «اِنّي جاعِلٌ فِي الاَرْضِ خَليفَةً». (بقره، 30). و اگر اهل آن نبود، از گناه توبه كند تا حق تعلي او را بيامرزد. قوله تعالي: «فَعَصي ادَمُ رَبَّهُ فَغَوي ثُمًّ اجْتَبيةُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدي». (طه، 122). و اگر بيند كه با آدم سخن گفت دليل كند كه علم و دانش بياموزد قوله تعالي: «وَ عَلّمَ ادَمَ الاَسْمآءَ كُلّها». (بقره، 31).     
اگر بيند كه آدم دست او را بگرفت دليل كند كه بزرگي و مملكت يابد و اگر بيند كه آدم را اطاعت نداشت دليل بد بود و عاصي بود و اگر حوا را به خواب بيند، دليل كه اقبال و دولت اين جهاني يابد و فرزندانش زياد گردند و كام دل يابند و اگر شيث (ع) را بيند، دليل كه عيش خوش يابد و فرزندانش افزون شوند و اگر ادريس (ع) را درخواب بيند، دليل كه كارش نيكو و عاقبتش محمود بود و اگر نوح (ع) را بيند، دليل كه عمرش دراز گردد، وليكن از دشمن رنج و سختي يابد. اگر هود (ع) را بيند، دليل كه دشمنان بر وي افسوس كنند و عاقبت بر ايشان ظفر و نصرت يابد. اگر لوط (ع) را بيند، دليل كه كارهاي او به صلاح آيد. اگر صالح (ع) را بيند، دليل كه از جاي به جاي نقل كند و سرانجام كارش نيك شود و درِ خيرات به روي او گشاده شود. اگر ابراهيم (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را حج روزي كند.     
بعضي ازمعبران گفته اند كه از سلطان ظالم او را ستم رسد، بعضي گويند بدخوئي كند بامادر و پدر. اگر اسمعيل (ع) را بيند، دليل كه بزرگي يابد و حاجتش روا گردد. اگر اسحق (ع) را بيند، دليل كه از جهت فرزندان، وي را غم و اندوه رسد و سرانجام از غم فرج يابد و خرم شود. اگر يعقوب (ع) را بيند، دليل كند كه خويشان بر وي بهتان نهند و عاقبت، پادشاهي و بزرگي يابد و كارش بلند گردد. اگر شعيب (ع) را بيند، دليل كند كه مردمان بر او قهر كنند و بعد از آن ظفر و دولت يابد. اگر موسي (ع) را بيند، دليل كند كه مبتلا گردد به اهل و عيال و بعد از آن حالش نيكو گردد و بر دشمن ظفر يابد. اگر هارون (ع) را بيند، رحمت به او رو كند. اگر يسع (ع) را بيند، دليل كه كارهاي بسته بر وي گشاده گردد. اگر داود (ع) را بيند دليل بر رنج و محنت عيال كند و آشفته گردد. اگر يوسف (ع) را بيند، دليل بزرگي و پادشاهي يابد و مال او زياد و كارش به نظام آيد. اگر زكريا (ع) را بيند، دليل كه ايزد تعالي او را توفيق بر خير و عبادت و طاعت دهد. اگر يحيي (ع) را بيند، دليل كه دست از كار و كسب بدارد و به شغل آخرت مشغول گردد. اگر خضر (ع) را بيند، دليل كه دايم درايمني بود و عمر دراز يابد. اگر دانيال (ع) را بيند، كار وي نيكو گردد. اگر ايوب (ع) را بيند، دليل كه از غم ها فرج يابد و از تاريكي به روشني افتد. اگر عيسي (ع) را بيند، دليل كه كار مرده او زنده شود و بر خير و عبادت توفيق يابد.     
اگر حضرت محمّد (ص) را بيند، دليل كه كار دو جهان وي نيكو گرددو اگر غمگين و اگر وام دارد، وامش گذارده گردد و اگر محبوس بود خلاص شود، اگر در ترس بود ايمن گردد و اگر در تنگي بود نعمت يابد، اگر درويش بود توانگر گردد.     
سليمان گفت: از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: «هر كه مرا به خواب بيند، حق را ديده و اگر اندوهي و زياني به وي رسد عجب مدار، كه تاويل ديدن من، دليل بر سعادت دنيا و عقبي است». اما اگر پيغمبر را زرد و لاغر بيند دليل بر سستي دين و آشكار شدن بدعت در آن ديار بود و اگر رسول را بيند كه در آنجا بانگ مي كرد، دليل هرچه در او خراب است آباد گردد، و اگر وي را ديد كه چيزي همي خورد، دليل كه فرماني بود از او بر زكوة دادن مال، و اگر پيغمبر را در جائي بيند كه در آنجا هيچ رنج و آفت نباشد، دليل بر خير و صلاح ديني است، خاصه كه آن حضرت را در آن موضع در مسجد بيند، اگر وي را بيمار يا ضعيف يا غمگين ديد دليل كه در آنجا دين اسلام ضعيف و خوار گردد.     
ابراهيم كرماني گويد: اگر رسول را در شهر يا كوچه بيند، دليل كه در آنجا نعمت فراخ بود و اهل آن موضع بر دشمن ظفر يابند و اگر بيند كه اندامي از اندام پيغمبر كبود بود، مردم در آنجا در دين ضعيف و خوار باشند، زيرا كه نقصان اندام پيغمبر، نقصان راه دين است. اگر بيند كه پيغمبر چيزي از ميوه هاي تر يا خشك به او داد، دليل كه به قدر آن علم و حكمت حاصل گردد. اگر بيند كه چيزي از جامه ها به وي داد، وي را در دين و ورع و پارسائي و راه اسلام زيادتي بود خاصّه بيند كه وي را جامه سبز يا سفيد داد.     
محمدبن سيرين گويد: اگر رسول را در خواب ناقص بيند، آن نقصان به بيننده خواب بازگردد، زيرا رسول را هم مردم نيك به خواب بيند و هم مردم بد. مردم نيك را مژده دهد به چيزهايي كه بدو خواهد و مردم بد را حذر فرمايد از معصيت و گناه، تا از عقوبت رسته گردد، زيرا كه رسول هم بشير بود و هم نذير. بشير مومنان را و نذير كافران را. اگر پيغمبر را بيمار و خشمگين بيند، دليل كه اهل آن ديار، به حكم شريعت كار نكنند، و اگر تازه رو بيند، دليل از اهل آن ديار راضي باشد و خيرات كنند و روان رسول از ايشان راضي باشد و اگر خواب ديد كه او پيغمبر شد، دليل كه او را رنج و سختي رسد، به مقدار مرتبه پيغمبري و پس از آن كارش نيكو شود.     
عبدالله عباس گويد: اگر جمازه پيغمبر را كسي به خواب ديد، دليل كند در آن ديار رنج و مصيبت پديد آيد. اگر بيند كه از پس جمازه همي رفت، دليل كند كه با يهودان و اهل بدعت بود و اگر ديد كه پيغمبر (ص) را زيارت همي كرد، دليل كه مال و نعمت و ولايت و عزت يابد. چون بيند كه رسول بر وي افسوس كرد دليل كه آن شخص كافر گردد: «قُلْ اَبِا للهِ وَ اياتِهِ وَ رَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤْنَ. لاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ ايمانِكُمْ.» (توبه، 65)     
حضرت امام جعفرصادق فرمايد: «ديدن پيغمبر در خواب بر يازده وجه بود: اول: رحمت. دوم: نعمت. سوم: عزت. چهارم: بزرگي. پنجم: دولت. ششم: ظفر. هفتم: سعادت. هشتم: رياست. نهم: قوت. دهم: خير دو جهاني. يازدهم: نيكوئي مردمان آن موضع و مقامي كه در آنجا خواب ديده بود.»

نظرات  

 
+6 Guest یکشنبه 06 شهریور 1390 ، ساعت 13:16
:sad: من شب قبل حضرت سليمان را در خواب ديدم لطفا بگوئيد تعبيرش چيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 تعبیر خواب دیدن حضرت محمدداوری چهارشنبه 15 شهریور 1391 ، ساعت 09:43
با سلام
من شب گذشته خواب دیدم که در زمان پیامبر هستم و یک دزدی اتفاق افتاده و عده ای از طرف پیامبر دنبال دزدها هستند
البته چهره پیامبر را ندیدم و فقط حضور خودم در زمان پیامبر و حضور ایشان را در آن زمان حس کردم
خواهش می کنم خوابم را تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تعبیرخوابفخری چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 07:50
من خانمی هستم که چندروزه دختر10 ماهه ام راازدست داده ام روزتولدپیامبرم به خاک رفت من چندشب بعدخواب دیدم که حضرت محمد(ص)واردیک مجلس شدوبه طرف من امدوکاسه ی بلورین سفیدرنگیکه دردستش بودبه من دادوداخل ان یک چیزسفیدگردبودوا حساس کردم گفت این کاسه ی صبرخداست لطفا تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 دیدن حضرت محمدصسحر چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 10:58
[quote name="فخری"]من خانمی هستم که چندروزه دختر10 ماهه ام راازدست داده ام روزتولدپیامبرم به خاک رفت من چندشب بعدخواب دیدم که حضرت محمد(ص)واردیک مجلس شدوبه طرف من امدوکاسه ی بلورین سفیدرنگیکه دردستش بودبه من دادوداخل ان یک چیزسفیدگردبودوا حساس کردم گفت این کاسه ی صبرخداست لطفا تعبیرش کنید[/q ای خدااااااااااااا اا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)پيمان چهارشنبه 29 شهریور 1391 ، ساعت 10:02
سلام خواب ديدم پيامبر من رو به نان و پنير و گوجه دعوت كرد و من يه شكم سير خوردم. بعدش رفتم بالا بهم هشت ورق دادن امتحان بدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پیامبراگرین دوشنبه 07 مرداد 1392 ، ساعت 11:22
سلام
من خواب دیدم قراره پیامبر بیاد خونمون خونه خیلی شلوغ شده بود
بود وقتی تشریف آوردن قد بلند چهار شانه لباساشم عربی بود
یدونه شمشیر هم به کمر بسته بود سمت چپشون.اومد نشست توی
اون ازدحام منو برادرم رو صدا زد از آیندمون گفت که بسیارخوب
وعاقبت بخیر میشیم ونوازشمون میکرد بعد به برادرم گفت
اسم تو طیب
هستش تاکید کردطیب. (اسم برادرم چیز دیگس در واقع)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پیامبرمصطفی دوشنبه 12 آبان 1393 ، ساعت 21:50
تاویل خواب شما همان است که رسول ص فرمودند ناشی از رضایت ایشان اما مغرور نشوید. والسلام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)محدثه یکشنبه 29 دی 1392 ، ساعت 09:04
شاید نامه ای امالت باشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 تعبیر خوابالهه چهارشنبه 12 مهر 1391 ، ساعت 10:43
سلام
من حضرت رسول را در خواب دیدم .کنار درب یک نخلستان ایستاده بودند و من وهمراهانم را بدرغه میکردند .من قرآن دستم بود ایشا ن به قرآن اشاره کردند و با لبخند گفتند انشالاه خوب .
من همان زمان بیدار شدم که اذان صبح بود .تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)حسین شنبه 07 بهمن 1391 ، ساعت 13:09
سلام
من حضرت محمد را در خواب دیدم که ایشان از من خواستند در غاری بروم و شی نورانی را بیاورم.
تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 حضرت محمدآشنا یکشنبه 08 بهمن 1391 ، ساعت 18:42
در حال ذکر گفتن بودم با تسبیح که خوابم برد و خواب دیدم که در جایی بودم و شخصی را به من معرفی کردند وگفتند ایشان حضرت محمد است و ایشان برادر شماست اما من شخصی حضرت را ندیدم اما شنیدم که اینجوری گفتند و ایشان را به من معرفی کردند در ضمن خواب را شب دیدم و می خواستم بدونم جوابش چی می شود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 پذیرایی از ایمهعبدالله چهارشنبه 25 بهمن 1391 ، ساعت 14:33
سلا م
خواب دیدم که 8نفر از امامان ما حضرت علی ع تا امام رضا ع به خونه من اومدن و من دارم از آنها پذیرایی میکنم. چهره شونو ندیدم ولی موقعی که پیش دستی به محضر امام رضا ع میذاشتم یادمه... لطفن بفرمایید تعبیرش چی میتونه باشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 درخواست تعبیر خوابآرین شنبه 08 تیر 1392 ، ساعت 20:32
سلام و خسته نباشید
نزدیک صبح به خواب سنگینی فرو رفتم که خواب دیدم با فرزندانم در اطاقی هستیم و شخصی ناشناس به قصد کشتن ما وارد اطاق شد و ناگهان حضرت الیاس نبی وارد شد و آن شخص را با خود برد و ما را از دست او نجات داد .
لطفا تعبیر خوابم را برایم بگویید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن پیامبر در خوابناشناس جمعه 07 تیر 1392 ، ساعت 04:31
خواب دیدم ،گفتند ایشان در یک اتاق که ورودی آن مکان از سیمان وچهار طرف آن مکان از بلوک سیمانی بود هستند ،بر روی تختی نیمه عریان در حالیکه تور نازک سبز رنگی بر روی خود داشتنداستراحت میکردند و با ورود من روی همان تخت نیم خیز شدند با چهره ای متفکر به من نگریستند اما چیزی نگفتند،فرصت عرض ادب نشد از خواب پریدم،از آن روز حیرانم که این چه خوابی بود که من دیده ام.استدعا دارد راهنمایی فرمائید./.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)آصف شنبه 22 تیر 1392 ، ساعت 20:48
کیه که تعبیر خواب بدونه!؟!؟
این علم آموختنی نیست. موهبتی است از طرف خداوند به هر کس که خودش بخواد. البته شاید بر اساس تاریخ و تجربه بتونیم امیدوار باشیم که این علم رو خداوند به افراد پاکدامن ببخشه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 دیدن حضرت محمدصسحر چهارشنبه 27 شهریور 1392 ، ساعت 10:55
من چن وقت پیش خواب دیدم مادرم داخل حیاطه بعدی چیزسبزرنگ دستشون بودمن رفتم خونه ی دفه زنگ دربه صدادراومد بخداکسی نرفت دروبازکنه که من رفتم بعدی چهره نورانی بالباسای سبزرنگ وباچهره ای خندان یک بندسبزبه من دادندوداخل آن یک چیزی بودکه من نتونستم ببینمش همون لحظه چشام پراشک شد.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابوحید شنبه 20 مهر 1392 ، ساعت 07:22
من درخواب دیدم درجایی هستم میخواستم وارد جایی بشم دومرد سالخورده گفتن جوراب هاتو دربیار داخل کثیف نشه من دراوردم واردشدم گفتن برو رواق دیگر وقتی چراغ رو روشن کردم عکس مرد نورانی با ریش های بلندو موهای بلند سفید رنگ دیدم کنار ضریح امام رضا پایین اون عکس نوشته بود تمثال مربوط به امام رضا تعبیر چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تعبیر خواب دیدن حضرت مریمکاربر جمعه 24 آبان 1392 ، ساعت 03:04
salam va khaste nabshiid
mikhastam lotfan begiid tabire khabe didane hazrate maryam chiye?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب انبیان-س شنبه 25 آبان 1392 ، ساعت 15:51
سلام. من فردای شب عاشورا خواب یک امام رو دیدم که اسمش رو نمیدونم اما دیدم که ایشان روی زمین خوابیده و روی ایشان کفن سفیدی بود و عالی برای ایشان چیزی مثل قرآن میخوند . نمیدونم چرا فکر میکردم دارم اسم ایشون رو حضرت هادی میشنوم - بعد دیدم که دست ایشون زیر کفن شروع کرد به تکون خوردن و بعد ایشون از زیر کفن بیرون اومدن . قد نسبتا کوتاهی داشتند و کلا سبز پوش بودن و تا حدودی تونستم چهره ایشون رو ببینم. بعد ایشون نشستن و از من سجاده خواستن تا نماز بخونن. بعد از من مهری خواست و من به ایشون مهر دادم و ایشون مشغول نماز خوندن شد . شب قبل که بعد از مراسم شام غریبان میخواستم بیام خونهیه مهر به دستم رسید که سوغات کربلا بود. حالا نمی دونم تعبیر خوابم چی میشه . خیلی دوست دارم که اگر ممکنه تعبیرشو بهم بگید. ممنون یشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب امام رضایاسر شنبه 02 آذر 1392 ، ساعت 22:32
جی هست تعبیرش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)بهنام یکشنبه 10 آذر 1392 ، ساعت 17:52
سلام من خواب ریرم یک سک رنبالم میکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 حضرت مریمسروش چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 11:30
خواب دیدم مجسمه ای از حضرت مریم وعیسی که شخصی سر حضرت عیسی را جدا و کنار پای مادرش می گذارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب ديدن حضرت محمدمهدى بيرگانى چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 18:47
سلام.
من چند وقت پيش خواب ديدم جاي نشستم که نهز ابى بود و يه تخت يه مرد با لباسى سفيد امد و بهم شيرينى داد و رفت داخل يه در که نور بود يه زن جفتم بود پرسيدم اون مرد کى بود گفت حضرت محمد.
تعبير خواب من چيه ؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب پيامبرامير سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 22:28
بنام خدا
من چند شب پيش خواب ديدم كه پيامبر (ص) به من و يك مرد ديگه قران ياد ميداد، البته در خواب احساس كردم ما در مسجد هستيم.
لطفا تعبير كنيد خوابمو، من يك جوان تنها اروپا زندگي ميكنم و خدارو شكر مسلمان خوبي هم هستم ولي يه مدته استرس زندگي خسته ام كرده.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدن حضرت محمد درسفر مدینهلیلا دوشنبه 28 بهمن 1392 ، ساعت 23:34
سلام من در عربستان در شهر مدینه خواب دیدم که یک زنجیر طلا براق در ساکم گذاشته بودن دخترم آن را پیدا کرد و به من داد کسی آمد و زنجیر پر از سکه ای داد و خواست آنرا با زنجیرم عوض کنم ابتدا من این کار را کردم اما بعد آنرا پس گرفتم و به او گفتم از امتیاز آن با هم استفاده میکنیم بعد مرا به راهی هدایت کردند و دربی چوبی و قدیمی باز شد اتاقی بودافرادی دور نورهای کوچکی مانندآتش دربیابان ها جمع بودند به من گفتند بنشین نشستم گفتند ایشان حضرت محمد هستند هر چه بخواهی به تو میدهدچهار زانو نشسته بودند و عمامه مشکی بر سر داشتند اما چهره شان کامل معلوم نبود ولی معلوم بود زیباست..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب پیامبرالهه چهارشنبه 14 اسفند 1392 ، ساعت 09:51
سلام
من امسال امتحان ارشد دادم ، خیلی زیاد زحمت کشیدم ، و از خدا رتبه تک رقمی شدنمو می خوام ، قلبا یقین دارم که حتما تک رقمی می شم . دیشب خواب دیدم که با پیامبر و حضرت ابراهیم و مریم مقدس تو یه جایی شبیه غار حرا می خواستیم عبادت کنیم ، البته به عبادت نکشید چون از خواب پریدم . این خوابم به ارشدم ربطی داره ؟؟؟؟
ترخدا حتما تعبیرش رو برام بفرستید ، برام خیلی مهمه .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن اسممونا شنبه 24 اسفند 1392 ، ساعت 12:07
سلام
دیشب خواب اسم حضرت محمد و امام حسین و امام حسن عسکری تو اسمان بصورت ابرهای رنگی دیدم و خیلی هم خوشحال بودم میشه زود تعبیرش کنید؟
مرسی از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابنگار پنجشنبه 14 فروردین 1393 ، ساعت 10:50
من خواب دیدم خونه قبلی مادر بزرگم هستم و خاله ام هنوز ازدواج نکرده نشستم روبروی خاله ام سوپ میخورم که دختر دایم آمد گفت با یه پسر حرف میزده دایم بهمیده کتکش زده که یه دفعه دیدم سوپی که میخوردم شد برنج و خاله ام گفت یه چیزی میگم نترس اون برنج زهر هست حضرت زینب (س) اونو آورد و من خیلی ناراحت شدم و گفتم نمیترسم فقط واسه چی مگه من چکار کردم رفتم لباسام رو بردارم برم خونمون تا دلیلش رو پیدا کنم دیدم اون اتاق همه فامیل جمع هستن و 3 یا 4 زن با چادر مشکی دارن گریه میکنند.خواهشا خوابم رو تعبیر کنید ر بگید چکار کنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابعلی حیدری نیا دوشنبه 15 اردیبهشت 1393 ، ساعت 05:09
سلام
خانم من خواب دیده که حضرت مریم (س) به همراه پسر بچه دیده و ایشان رو همراهی کرده و در حال راه رفتن تکبیر الله و اکبر رو ذکر میکرده
لطفا تعبیر این خواب رو بگید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)مریم دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ، ساعت 04:54
هر بار در درون خودم از خداوند سوالی میکنم بی آنکه مطمئن باشم جوابی میشنوم آن جواب را در خواب می بینم مثلا اینکه فلان کس دارای چه باطنی یا بعضی مسائل که در بیداری هم برام رخ میده البته بگم من آدم چندان خوبی هم نیستم که فکر کنید چون خیلی امامزاده هستم این مسائل برام پیش میاد من یک آدم معمولی هستم مثل بقیه با این فرق که چیزهایی را می بینم که شاید خیلی ها نمی بینند.یکی از مشخصه های من اینه که خیلی زود هر حرفی را باور می کنم آدمها را بد نمی بینم مگر اینکه ثابت بشه بد هستند و آزارم به کسی نمی رسه جز خودم اصلا نمی دونم چرا این چیزها را نوشتم بای
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تشکرحمید دوشنبه 12 خرداد 1393 ، ساعت 13:32
ممنون از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابزینب یکشنبه 25 خرداد 1393 ، ساعت 11:35
من خواب دیدم با حضرت محمد به جایی مثل مسجد الحرام رفتیم برای دیدن خدا و عبادت لطفا تعبیرش رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب حضرت محمد(ص)معصومه ب یکشنبه 25 خرداد 1393 ، ساعت 21:35
با سلام. من چند وقت پیش خواب حضرت محمد(ص) را دیدم(چهره کامل). خودم هم در آنجا حضور داشتم. مکانی مذهی بود و در صف اول آن حضرت رقیه ، حضرت زینب ، حضرت علی اصغر و حضرت علی اکبر را دیدم. البته حضرت علی اصغر (تمام چهره ایشان) را دیدم . و حضرت محمد به تمامی این معصومین قرآنی داد . درهمان لحظه زلزله ای رخ داد و حرم امام رضا (ع) (منظورم بارگاه ایشان است) در وسط این مکان مذهبی قرار گرفته بود. تعبیر این خواب چیست؟ لطفا پاسخ دهید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تاويل ديدن پيغمبران (ع)سعیده پنجشنبه 26 تیر 1393 ، ساعت 12:24
سلام من خواب دیدم حضرت قاسم به من اینه ای نشان داد که در ان نور خدا را دیدمودری نو رانی میشه جوابمو بدید ممنون عزیزم که به من اشاره می کرد ببینم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ز ربوبو چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 06:54
:zzz من خواب یوسف پیامبر را دیدم که یک شکلات را به من داد و من برداشتم حالا تعبیر خواب مرا بگوید لطفا واقعیت را بگوئید دروغ نمیخوام :-x :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حضرت یوسف شدنهاله شنبه 04 مرداد 1393 ، ساعت 12:17
سلام من چند روز پیش خواب دیدم زمین باز شد و منسه پسر حضرت یوسف اونجا بود اروم جلو رفتم بهم گفت من منسه هستم پسر یوسف ازم با نشان دادن رود اب خواست منم بهش دادم بعد گویی من تغییر کردم و به طوری که از درونم چیزی اومد که من به منسه گفتم من یوسف پیامبرم بعد شروع به تسبیح خدا کردم میشه تورو خدا تعبیرش رو بهم ایمیل کنین خواهش میکنم ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 با سلامصنم سه شنبه 21 مرداد 1393 ، ساعت 20:52
من در روز تولدم خواب دیدم خانمی از طرف حضرت رسول یک مانتو مشکی نو و اتو کرده بمن هدیه دادساعت 8صبح اینا بود،لطفا اگر ممکنه تعبیر خوابمو بگین.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابی که باید تعبیر شودابوالفضل پنجشنبه 10 مهر 1393 ، ساعت 11:36
سلام من دیشب تقریبا ساعت 8 صبح خوابی دیدم به این شرح:
من ومادرم وعمو وعمه ام بودیم سوار ماشین وداشتیم سفر میکردیم شب بود بعد از مدتی متوجه شدیم برادرم و پسر عموم در ماشین حضور ندارند در کنار ما نیزاری بود و ما مطمین بودیم آنها در نیزارند از طرفی در نیزار صدای جن می آمد کمی بعد من به مادرم وبقیه گفتم صلوات بفرستید آنهاهم صلوات فرستادند نیزار به آتش کشیده شد و تمام جن ها سوختند و آنها پیدا شدند .
به خانه که آمدیم شیطان را دیدم با یک قیافه کریح جلو رفتم و یک سیلی محکم به او زدم او عقب رفت و کنار پنجره ایستاد و گفت
ذکر محمد تنها ذکری است که می تواند مرده را به زنده تبدیل کند
بعد از این حرف یب شد و دیگر پیدایش نبود.
لطفا اگه میشه تعبیرش رو برام ایمیل کنید ضروریه
خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب پیامبر اکرم رو همین 1 ساعت پیش دیدمزینب سه شنبه 22 مهر 1393 ، ساعت 08:25
سلام و عرض ادب همین چند ساعت پیش خواب دیدم که دارم چغندر میپزم تعدادی کاملا پخته هستند و بعضی هنوز ناپخته اند پیامبر وارد میشوند و از بوی خوب لبوها تعریف میکنند شادمان دنبال یک ظرف برای گذاشتن لبو و تعارف ان به پیامبر هستم کاسه کوچکی که بیرونش طلایی رنگ است و داخلش سفید را بر میدارم و سعی میکنم لبو برای حضرت از داخل قابلمه بردارم که لبوهای کوچک و ریزه میزه و خرد شده هستند و دلگیر میشوم و ماردم که 5 سال قبل فوت شده چند تکه از لبوهایی که بزرگ و ناپخته است را پیشنهاد میدهد که مخالفت میکنم چون ناپخته اند و در هنگام برداشتن همان لبو های تکه تکه میبینم که با برنج ترکیب شده اند و از نظرم مشکل نبود و ادامه میدهم و پیامبر در انتهای اشپزخانه نشستهاند بر بلندی رو به من من همچنان در حال پیدا کردن لبو از داخل قابلمه کوچکی هستم که احساس میکنم حجم برنجها بیشتر از لبوها میشوند و کمتر لبو بدست میاورم لازم به ذکر است که من فقط در ابتدا لبو داخل قابلمه برای پختن ریخته بودم
لطفا تعبیرش کنید ممنون میشم در ضمن الان ساعت 4:24 صبحه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابfahim پنجشنبه 08 آبان 1393 ، ساعت 07:19
خواب دیدم که مانند حضرت سلیمان پرندگان وحیوانات بامن حرف می زنند ومن زبان انها را می فهمم وهمه جامرا همراهی می کنند.تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدن بیامبرارش سه شنبه 13 آبان 1393 ، ساعت 17:51
خواب دیدم بیامبر ص داخل خانه ما هستند و با اسب خودشون ایستادن و یک بای اسب رو بلند کردن و دارن نعل اسب رو درست میکنن و حس کردم به من لبخند زدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب دیدن یوسف (ع)مرضیه دوشنبه 19 آبان 1393 ، ساعت 20:52
با سلام من خواب دیدم که حضرت یوسف درب منزل به دنبالم امدند و مسیر زیادی رو با شادی کنار هم راه رفتیم و صحبت کردیم.لطفا تعبیرش رو بهم بگید. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تاويل ديدن حضرت محمد(ص)سيمااخلاقي سه شنبه 20 آبان 1393 ، ساعت 04:15
سلام من خواب ديدم ديشب پيغمبر(ص) راكه به من گفت تورا نميبخشم و باز يك دروازه را نشان داد كه باز شد و از آن دروازه همه اش نور ميامد و خوشايند بود و مرا طرف او دروازه دعوت كرد كه برم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن امام زمان وحضرت فاطمه در خوابحانیه پنجشنبه 22 آبان 1393 ، ساعت 15:10
مادرم در خواب دیده که زنی مشکی پوش و مردی سبز پوش وروی پوشیده بالای سر برادرم که خوابیده ایستاده اند وان مرد سبز پوش میگوید ما اورا شفا میدهیم ........ثعبیر ان چیست؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

محل تبلیغات شما
تعرفه قیمت تبلیغات شما در این محل : هفته ای فقط 8 هزار تومان !