چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۲۱:۳۶

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

محل تبلیغات شما

تعبیر خواب

خواب‌هايي كه مي‌بينيم بازتاب حالات روحي، دغدغه‌ها و ضمير ناخودآگاه ماست. تعبير كنندگان خواب بر اساس نشانه‌هايي كه بعد از بيداري به ياد مي‌مانند نتيجه‌گيري‌هاي جالبي از وضعيت روجي و جسمي فرد بيان مي‌كنند.


روشهاي تعبير خواب و شرايط آن واعمال مربوط به ديدن خواب

اول:

خواب سه نوع است:

1.رؤياي صالحه يا خوابي نيكو كه مژده اي است از طرف خداوند براي بيننده ي آن ويك قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پيامبران است .[بخاري ومسلم]

2.خواب ناپسند ونا خوشايند كه از طرف شيطان است وبراي مسخره كردن و آزار دادن بيننده ي خواب مي باشد .

3. خوابي كه ناشي از خيالات و تفكرات انسان و اعمال روزمره ي اوست. خوابهايي نيز كه به علت عادتهاي روزمره مي باشند در اين طبقه جاي مي گيرند مثلاً فردي عادت نموده است كه در ساعت معيني از روز غذا بخورد،اگر روزي برخلاف عادت در آن ساعت ،غذا نخورد وبخوابد ،ممكن است خواب غذا خوردن را ببيند ويا اگر در حالت بيداري غذاي زياد خورده باشد ،ممكن است در خواب ببيند كه استفراغ مي كند.

غير از اين سه نوع هر خوابي كه ديده شود، خوابهاي پريشان وباطل است و نمي توان آنها را تعبير نمود زيرا بر اساس قاعده ي مشخصي قرار نگرفته اند.

دوم:

اگر خواب خوشايند ونيكو باشد،شايسته است كه بيننده ي آن چهار عمل زير را انجام دهد:

1.خداوند را به خاطر ديدن آن خواب سپاس گويد.

2.به ديگرا ن در مورد آن ،مژده دهد.

3.نزد هركس كه دوست دارد،آن را بيان كند.

4.پيش خود آن را به چيزي نيك و شايسته تعبير نمايد زيرا خواب بر اساس چگونگي تعبير آن تحقق مي يابد.سوم:

اگر خواب ناپسند وناخوشايند باشد،شايسته است كه بيننده ي آن هفت عمل زير را انجام دهد كه در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب دچار ضرر وزيان نمي گردد- اگر خداوند اراده كند-.

1.از شر اين خواب به خداوند پناه ببرد.

2.با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» از شر شيطان به خداوند پناه ببرد.

3.سه مرتبه به طرف چپ خود تف كند{بدون پرت كردن آب دهان.م}.

4.جهت خوابيدن خود را عوض كند.

5.نماز بخواند.

6.آن را نزد كسي بيان نكند.

7.نزد خود نيز آن را تعبير ننمايد.

دليل تمام موارد بالا احاديثي از پيامبر خدا(ص) مي باشند.

امام بخاري از ابوسعيد خدري روايت مي كند كه پيامبر خدا(ص) فرموده است:«اذا رأي احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمدالله عليها وليحدث بها و اذا رأي غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره»يعني(هرگاه يكي از شما خوابي را ديد كه ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گويد وآن را براي ديگران نيز بيان نمايد واگر خواب ناخوشايندي ببيند ،آن از طرف شيطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد كسي بيان نكند كه در اين صورت از آن خواب دچار ضرروزيان نمي گردد).

ترمذي نيز از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبر فرموده است : «اذا رأي احدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها واذا رأي الرؤيا القبيحة فلا يفسرها و لايخبر بها»يعني (اگر يكي از شما خواب خوبي را ديد آن را تعبير نموده ونزد ديگران با زگو نمايد و اگر خواب زشت و نا خوشايندي را ديد آن را تعبير نكند و نزد ديگران نيز بازگو ننمايد).

بخاري ومسلم از ابوسلمه روايت نموده اند كه گفت:«لقد كنت أري الرؤيا فتمرضني حتي سمعت ابا قتادة يقول وانا كنت أري الرؤيا تمرضني حتي سمعت النبي(ص)يقول الرؤيا الحسنة من الله فاذا أري احدكم فلا يحدث به الا من يحب واذا رأي ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شرّالشيطان وليتفل ثلاثاً و لا يحدث بها احداً فانها لن تضره» يعني (من خواب مي ديدم و به علت آن مريض مي شدم تا اينكه شنيدم كه ابوقتاده نيز كه همانند من به واسطه ي خوابهايش دچاربيماري مي گشته است،گفت كه از پيامبر (ص) شنيدم كه فرمود خواب نيكو از طرف خداوند است پس هركس آن را ببيند به جز نزد آنكس كه دوستش دارد ،آن را بازگو نكند و اگر كسي خواب نا خوشايند و نامطلوبي را ببيند پس از شر آن و شر شيطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نمايد و آن را نزد كسي بازگو ننمايدكه در اين صورت از آن دچار زيان نمي گردد).و در روايت مسلم آمده است(اگر كسي خوابي مطلوب ونيك ببيندآن را مژده دهد ونزد كسي بازگو نمايد كه دوستش دارد).

امام مسلم از جابر روايت مي كند كه پيامبر(ص)فرمود:«اذا رأي احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليتعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه»يعني(اگر يكي از شما خوابي نا مطلوب و ناپسند را ديد،سه بار به طرف چپ خود تف نمايد وسه بار بگويد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و از آن سمت كه خوابيده است روي برگرداند وبه سمت ديگر بخوابد).

و نيز امام مسلم از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبرخدا(ص) فرمود:«فان رأي احدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بهاالناس»يعني (اگريكي از شما خواب ناخوشايندي را ديد پس از خواب برخيزد ونماز بخواند و آن را براي كسي بازگو ننمايد).

چهارم:

براي دست يافتن به تعبيري درست از خواب بايد به مراحل زير توجه نمود:

1.آن قسمت از خواب بايد تعبير شود كه داراي اهميت است و يا به امري واقعي اشاره دارد ويا براي تنبيه بيننده ي خواب ويا مژده اي براي او باشدو يا سودي دنيوي و اخروي در آن باشد.به قسمتهايي از خواب كه پريشان و نامفهومند و تعبير درستي ندارند ،نبايد توجه نمود.

2.براي تمام آن چيزهايي از خواب كه داراي اهميت مي باشند ،براي تعبير آن بايد در قرآن ،حديث پيامبر(ص)،قياس و تشبيه ، واژه شناسي و معني اسامي براي آن اصلي پيدا نمود.[ به اصل كتاب رجوع شود].تعبير خواب بر اساس اسامي و واژه شناسي

مثلاً اگر در خواب فردي را ببينيد كه اسمش «راشد» است، مي توان آن را به هدايت و راهنمايي به راه راست تعبير نمود زيرا راشد يعني كه كسي كه راه راست را در پيش گرفته است و بر همين اساس اگر اسم شخص «سالم »باشد به سلامتي و اگر «سعيد» باشد به خوشبختي تعبير شود.«عقبه » نام را به عاقبت كار،«نافع» نام را به سود و منفعت،«رافع»نام را به بلندي و رفعت ،«احمد» نام را به سپاسگذاري و«صالح»نام را به نيكوكاري تعبير نماييد.امام مسلم از انس روايت مي كند كه پيامبرخدا (ص) فرمود : «رأيت ذات ليلة كأنا في دار عقبة بن رافع،فأتينا برطب من رطب ابن طاب ،فأولة الرفعة لنا في الدنيا و العاقبة في ديننا و ان ديننا قد طاب»يعني (شبي در خواب ديدم كه در خانه ي عقبة بن رافع هستم و مقداري خرماي پاك ورسيده را برايمان آوردند. من اين خواب را اينگونه تعبير مي نمايم كه ما در دنيا به بلندي و رفعت دست مي يابيم و در دينمان نيز عاقبت به خير خواهيم شد زيرا دينما ن دين پاك ورسيده وكاملي است).

خواننده ي گرامي ،اگر شما خوابي را ديديد، سعي نماييد بر اساس مطالبي كه توضيح داده شدند،خود آنها را تعبير نماييد و اگر نتوانستيد خوابتان را با هيچ يك از موارد فوق تعبير نماييد،از كتابهاي تعبير خواب كه مورد اطمينان هستند و یا این سایت، استفاده نماييد.

اكنون بعد از مشخص نمودن اصولي كه خواب بايد بر اساس آنها تعبير شود ـ قرآن ، حديث،قياس وتشبيه و واژه شناسي ـ نمونه هايي را بيان مي كنيم تا شما خواننده ي عزيز با توجه به آنها و بررسي تعبير آنها بر اساس اصول ياد شده ،بتوانيد تعبير روشني براي خوابهاي خود بيابيد . اين نمونه ها همگي تعابير ي هستند كه استاد تعبير خواب، «ابن سيرين» آنها ارائه داده است.نمونه ي اول : «حجاج بن يوسف» در خواب ديد كه دو كنيز از آسمان پايين آمده اند و او يكي از آنها را با خود برده و ديگري به آسمان برگشته است . تعبير اين خواب را از «ابن سيرين» پرسيدند و او نيز خواب را اينگونه تعبير نمود كه آن دو كنيز، دو فتنه اند و «حجاج» فقط به يكي از آنها خواهد رسيد ودر حقيقت نيز اينگونه شد؛آن دو فتنه ، فتنه ي «ابن اشعث» و فتنه ي «ابن مهلب» بود كه حجاج به فتنه ي «ابن اشعث» رسيد اما به ديگري نرسيد.

در اين خواب دو نشانه ي عمده وجود داشتند : اول، دو كنيز و دوم ،بردن يكي از آن دو كنيز توسط حجاج و باز گشت ديگري . در تعبير نشانه ي اول ،«ابن سيرين» از اصل حديث پيامبر (ص) استفاده نمود و زن را فتنه تعبير نمود زيرا پيامبر(ص)مي فر مايد:« ما تركت بعدي فتنة اضر علي الرجال من النساء» يعني( بعد از رفتنم ، هيچ فتنه اي را را زيان بخش تر از زنان براي مردان نمي يابم).بخاري و مسلم

براي تعبير نشانه ي دوم نيز از قياس وفهم خود استفاده كرده بود و گرفتن كنيز را رسيدن به آن فتنه تعبير نموده بود و در حقيقت تعبير خواب نيز همانگونه شد كه او پيش بيني نموده بود.نمونه ي دوم : مردي پيش ابن سيرين آمد و گفت با زني ازدواج نموده ام ، در خواب ديدم كه سياه و كوتاه قد شده است . ابن سيرين گفت سياهيش نشانه ي ثروت و مالداري اوست و كوتاه قد بودنش دال بر عمر كوتاهش مي باشد .در حقيقت اين خواب نيز اين گونه تحقق يافت ؛بعد از مدتي زن آن مرد دار فاني را وداع گفت و مرد صاحب ميراث زياد او شد.

در اين خواب نيز دو نشانه ي عمده وجود داشت :اول ،سياهي آن زن و دوم، كوتاه قد بودنش . در اين مورد ،ابن سيرين براي تعبير نشانه ي اول از اصل زبان و واژه شناسي استفاده نمود زيرا در زبان عربي اگر يكي داراي پول و ثروت زياد باشد ،مي گويند : «لفلان سواد» يعني فلاني سياهي زيادي دارد.براي تعبير نشانه ي دوم نيز،ابن سيرين از تشبيه و قياس استفاده نموده بود و قد كوتاه زن را به عمركوتاهش تشبيه نموده بود ودر نهايت با كنار هم گذاشتن اي دو تعبير ،تعبير فوق را ارائه داده بود .نمونه ي سوم: عبدالله بن مسلم مي گويد : گهگاهي در مجلس ابن سيرين حاضر مي شدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضيه ها مي رفتم[اباضيه ،گروهي گمراه از خوارج بودند كه رئيس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و با آنان نشست و برخاست مي كردم . شبي در خواب ديدم كه همراه با عده اي جنازه ي پيامبر (ص) با دوش خود حمل مي كردم .پيش ابن سيرين آمده ،خواب را برايش تعريف نمودم. ابن سيرين گفت : چرا با قومي نشست و برخاست مي كني كه مي خواهند آنچه را پيامبر(ص) آورده است ، دفن نمايند.

در اين خواب نيز دو نشانه وجود دارد :اول،جنازه ي پيامبر(ص) و دوم، حمل آن بر دوش و تصميم براي دفن آن .در تعبير نشانه ي اول ،ابن سيرين جنازه ي پيامبر(ص) را به راه وروش حقي كه آن حضرت آورده است، و نشانه ي دوم را به دفن واز بين بردن آن راه وروش قياس نموده است.نمونه ي چهارم : مردي نزد ابن سيرين آمد وگفت در خواب ديدم كه تاجي از طلا را بر سر م گذاشته ام. ابن سيرين گفت :از خدا بترس ، پدرت در غربت چشمانش را از دست داده است و از تو مي خواهد كه نزد او بروي. مرد به خانه برگشت وديد كه نامه اي از پدرش رسيده است كه در آن از كوري خود خبر داده و از پسرش خواسته بود كه نزد او برود.

در اين خواب سه نشانه وجود دارد :اول،سر ؛ دوم ،تاج و سوم ، طلا. براي تعبير نشانه ي اول ،ابن سيرين از اصل زبان و واژه شناسي استفاده نموده است زيرا سر به معني رياست و بزرگي نيز به كار مي رود و رئيس و بزرگ هر شخصي ،پدرش مي باشد.تاج از پوششهاي غير عربي است و سرزمين غير عرب نيز براي اعراب ،سرزمين غربت به حساب مي آيد و طلا نيز دليل بر از دست دادن بينايي مي باشد. از تعبير اين سه نشانه ، ابن سيرين تعبيري را ارائه داد كه راست از آب در آمد.

آنچه كه جاي تأ مل دارد اين است كه اين خوابها بر اساس تعبيري كه ابن سيرين براي آنها ارائه داده بود ،به وقوع پيوستند زيرا خوابها بر اساس تعبير آنها اتفاق مي افتند.حاكم از انس بن مالك روايت نموده است كه پيامبر(ص) فرمود :«ان الرؤيا تقع علي ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظره متي يضعها فاذا رأي احدكم رؤيا فلا يحدث بها الا ناصحاً او عالماً » يعني(خواب آنگونه كه تعبير مي شود ،اتفاق مي افتد و واقع شدن آن مانند كسي است كه پاي خود را برداشته است ومنتظر است تا ببيند كه چه وقت آن را روي زمين بگذارد.پس هر گاه يكي از شما خوابي راديد آن را به جز نزد عالم و يا ناصحي بازگو ننمايد ) .ابوداود، ترمذي و ابن ماجه نيز از ابو رزين عقيلي روايت نموده اند كه پيامبر (ص)فرمود ه است :«الرؤيا علي رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .» يعني ( خواب اگر تعبير نشود چونان پرنده اي پرواز مي كند و به وقوع نمي پيوندد اما اگر تعبير شود ،واقع مي شود.. .) .

از اين رو لازم به ذكر است كه خواب تا آنجا كه امكان دارد وبدون زياده روي و عدول از حق ،بايد به شيوه اي پسنديده و خير تعبير شود و اگر اين امكان وجود نداشت ،تعبير ننمودن آن بهتر است.ابن وردي در اين مورد مي گويد :خواب بر بال پرنده ودر حال پرواز است؛ اما اگر تعبير شود ،مژده آور يا زيان بخش خواهدشد.

اگر بتوان براي خواب دو تعبير متفاوت ارائه داد ،بايد ديد كه كداميك بهتر و به اصول تعبيرخواب وتناسب واژه هانزديكتر است تا خواب آنگونه تعبير شود. المناوي در شرح«الفيه ي ورديه»از عده اي از بزرگان نقل مي كند كه فرموده اند :لازم وضروري است كه معبر خواب آرام و با حوصله باشد تا تعبيرش تعبيري درست وتمام باشد وبايد به كيفيت واژه ها وكلمات به دقت توجه نمايد وبتواند چيزهاي درست و با معني را از موارد بي معني و پريشان تشخيص دهد وبه دلايل واهداف آن خواب توجه كامل نمايد وسپس قوانين تعبير خواب را بر آنها تطبيق نمايد و اگر خواب داراي دو معنا بود ،آن معنايي را انتخاب نمايد كه تناسب بيشتري [با شرايط و احوال] داشته باشد .

ممكن است تعبير خواب در مورد بيننده ي آن واقع نشود و براي افراد خانواده،برادر،دوست و يا افراد نزديك تحقق يابد و اين زماني است كه امكان وقوع براي بيننده خواب وجود نداشته باشد.

پيامبر(ص) در خواب ابوجهل را ديد كه با وي بيعت نمود .در اين مورد ابو جهل به پسرش عكرمه تعبير شد كه در نهايت به پيامبر(ص) ايمان آورد و پيامبر (ص) فرمود اين تعبير خوابي است كه ديده بودم. پيامبر(ص) در خواب ديد كه اسيد بن عاص والي مكه شده است و در نهايت پسر اسيد والي مكه شد.

اگر تعبيرخوابي باعث بر ملا شدن عيب مسلماني گردد كه خداوند آن عيب را پنهان نموده است، بايد از فاش نمودن وبيان آن تعبير خودداري نموده و در صورت بيان آن بايد از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نماييد زيرا در اين صورت برادر مسلمانتان راغيبت نموده ودچار گناه شده ايد .ابن وردي نيز مي گويد : اگر خوابت بيانگر عيب مردم بود ،آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبير را انتخاب نماييد كه بهتر و نيكوتر است.

بيان اين مطلب ضروري است كه خواب بايد متناسب با بيننده ي آن و درجه وپايگاه اجتماعي او تعبير شود . براي هر فرد آن تعبيري متناسب است كه با شرايط و احوال خود وي سازگار باشد . ممكن است خوابي براي شخصي رحمت و همان خواب براي ديگري زحمت و عذاب باشد . گويند روزي مردي از ابن سيرين سئوال نمود : در خواب ديدم كه اذان مي گويم ،تعبير آن چيست ؟ ابن سيرين در جواب گفت : به زيارت خانه ي خدا مي روي و فريضه ي حج به جاي مي آوري .بعد از مدتي شخصي ديگر دقيقاً همان سئوال را از ابن سيرين پرسيد واو نيز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدي خواهي كرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند كرد .آناني كه شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سيرين پرسيدند: چگونه براي يك خواب دو تعبير متفاوت نمودي ؟او نيز در جواب گفت :اولي مرد نيكو كار و خوبي بود و من نيز بر اساس اين آيه ي قرآن«و اذان من الله ورسوله الي الناس يوم الحج الأكبر»يعني(اين اعلامي است از سوي خدا وپيامبرش به همه ي مردم در روز بزرگترين حج)[توبه/3]،اذان را به رفتن به حج تعبير نمودم ،اما دومي مرد شرور و بدكرداري بود وبر اساس اين آيه از قرآن«اذن مؤذن ايتها العيرانكم لسرقون»يعني(ندا دهنده اي فر ياد زد اي كاروانيان شما دزديد)[يوسف/70] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدي تعبير نمودم .

اگر بچه ي كوچكي خوابي را ببيند ،تعبيرش براي والدينش است و همچنين تعبير خواب برده براي اربابش و زن براي شوهرش مي باشد و همه ي اينها در صورتي است كه تعبير آن خواب متناسب شرايط خود آنها نباشد . ابن وردي در اين مورد مي گويد :خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نيزكه زن در خواب مي بيند به شوهرش مي رسد .خواب بچه به والدينش بر مي گردد وهمه ي اينها درصورتي است كه خود اهل و شايسته ي تعبير آن خواب آن نباشند.

المناوي در مورد كيفيت تعبير چيزهاي عجيب وغريب و نا مشخص در شرح الفيه ي ورديه مي گويد :اگر اول خواب تا آخر آن براي شما معلوم باشد، تعبير آن ساده است اما اگربخشي از خواب مشخص و بخشي ديگر نامشخص و پريشان باشد،ابتدا قسمت معلوم آن را تعبير نماييد و بخش نامعلوم آن را بيشتر مورد بررسي و دقت قراردهيد ودر صورت امكان، آن بخش را به قسمتهاي كوچكتري تقسيم نماييد ودر صدد درك جداگانه ي آن قسمتها باشيد ودر صورت درك آنها ،تعبير مشخصي براي آنها ارائه دهيد و از مجموع آنها تعبيري كلي براي خواب ارائه نماييد.اگر درك وفهم خوابي برايتان امكان نداشت و يا خواب از نوعي باشد كه تاكنون ديده نشده باشد،بهتر است كه تعبير نشود تا اينكه خود واقع شود.

و نهايتاً اگر مي خواهيد كه بر تعبير خوابها آگاه شويد،سعي نماييد تا بر پايه هاي اساسي براي تعبير خواب آگاهي بيشتري پيداكنيد و براي هر چيز بتوانيد دلايل موجهي از قرآن وسنت ،معاني واژگان و اسامي و قياس وتشبيه بيابيد وبا كمك گرفتن از مجموع اين موارد و نيزبا توجه به شرايط و احوال بيننده ي خواب در صدد برآييد كه براي خواب تعبيري درست پيدا كنيد.


جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب : رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

ساعت 5/4 صبح در سپيده دم از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود.

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود.

ساعت 6 صبح در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز. تعبير مي شود.

جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي:

در روايت ازسلمان فارسي (ره):

روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود.

روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهاي 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسي ، تعبيرش در همان روز پيدا مي شود.

خواب خوب و بد در ماه هاي قمري:

ماه ربيع الاول : برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.

ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.

جمادي الاول خريدو فروش نکند.

جمادي دوم : خواب خوب دير تعبير مي شود.

ماه رجب : گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.

رمضان : در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير مي شود و خواب بد تعبير ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش.

ذيقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذيحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است.


آیا تعبیر خواب و کف بینی صحت دارد؟

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیزهمة‌ خواب ها تعبیر ندارد.
قرآن کریم می‌فرماید: عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.[5]
زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم و جوجه بیرون می آید. ابن سیرین گفت: وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی.[6]
همان گونه که گفته شد همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید، بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌ می‌تواند تعبیر خواب نمایند. نیز خواب هایی تعبیر دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و ... نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.
2- کف بینی و فال گیری واقعیت ندارد و از خرافات است. رجوع به کف بین و فال گیر اشکال دارد.[7]
5] یوسف (12) آیة 43 تا 49.
[6] همان، ص 382. (برای اطلاع بیشتر از تعبیر خواب به همین کتاب مراجعه شود)
[7 - آیت الله ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج 1، ص 156، سؤال 563 و 564؛ آیت الله فاضل لنکرانی، استفتائات، ج 1، س 2202.


حرف اول کلمه ای را که درباره آن خواب دیده اید کلیک کنید

 • تعبیر خواب - حرف آ

  تعبیرخواب آب حمل کردن
  تعبیر خواب آب چشمه 2
  تعبیر خواب آب جاری
  تعبیر خواب آب تیره
  تعبیر خواب آب بینی
  تعبیر خواب آب برداشتن
  تعبیر خواب آب ایستاده
  تعبیر خواب آب - لوک اويتنهاو - منوچهر مطيعي
  تعبیر خواب آهو
  تعبیر خواب آینه
  تعبیر خواب آهنگ و رقص تند
  تعبیر خواب آهنگر
  تعبیر خواب آه
  تعبیر خواب آهن
  تعبیر خواب آهن ربا
  تعبیر خواب آناناس
  تعبیر خواب آلومینیوم
  تعبیر خواب آلبوم عکس
  تعبیر خواب آلات موسیقی
  تعبیر خواب آگهی درگذشت
  تعبیر خواب آفتابگردان
  تعبیر خواب آلو
  تعبیر خواب آشیانه
  تعبیر خواب آشغال
  تعبیر خواب آشپزی
  تعبیر خواب آشتی
  تعبیر خواب آسیب
  تعبیر خواب آسیابان
  تعبیر خواب آشپزخانه
  تعبیر خواب آسیاب
  تعبیر خواب آسمان
  تعبیر خواب آسایش و ثروت
  تعبیر خواب آسانسور
  تعبیر خوای آژیر خطر
  تعبیر خواب آزار
  تعبیر خواب آزمایشگاه
  تعبیر خواب آرواره
  تعبیر خواب آرنج
  تعبیر خواب آرد
  تعبیر خواب آرایشگر
  تعبیر خواب آرایشگاه
  تعبیر خوای آرام
  تعبیر خواب آراستن
  تعبیر خواب آدم و حوا
  تعبیر خواب آخور
  تعبیر خواب آجر
  تعبیر خواب آتش سوزی
  تعبیر خواب آتش بازی
  تعبیر خواب آتش فشان
  تعبیر خواب آتش
  تعبیر خواب آب و هوا
  تعبیر خواب آبنبات
  تعبیر خواب آب معدنی
  تعبیر خواب آبگوشت
  تعبیر خواب آب شدن
  تعبیر خواب آبشار
  تعبیر خواب آبتنی
  تعبیر خواب آب

 • تعبیر خواب حرف ژ

   

  ژله
   

 • تعبیر خواب - حرف الف

  تعبیر خواب ایوان
  تعبیر خواب ایستگاه قطار
  تعبیر خواب ایراز - شلوار
  تعبیر خواب انگور
  تعبیر خواب انگشتوانه
  تعبیر خواب انگشتری
  تعبیر خواب انگشتان
  تعبیر خواب انگبین - عسل
  تعبیر خواب انگشت
  تعبیر خواب انفجار
  تعبیر خواب اندامها
  تعبیر خواب انجیل
  تعبیر خواب انجیر - میوه
  تعبیر خواب انتقام
  تعبیر خواب انتخابات
  تعبیر خواب انار - میوه
  تعبیر خواب املت
  تعبیر خواب امرود - گلابی
  تعبیر خواب امداد
  تعبیر خواب امتحان -درس
  تعبیر خواب امامت کردن
  تعبیر خواب الوار
  تعبیر خواب النگو
  تعبیر خواب الماس
  تعبیر خواب الکوثر
  تعبیر خواب الکل
  تعبیر خواب الکتریسیته
  تعبیر خواب الانشراح
  تعبیر خواب الانسان
  تعبیر خواب الاانبیاء
  تعبیر خواب الاغ - حیوان
  تعبیر خواب الاعراف
  تعبیر خواب الاخلاص
  تعبیر خواب الاحقاف
  تعبیر خواب الاحزاب
  تعبیر خواب اقیانوس 2
  تعبیر خواب اقامتگاه
  تعبیر خواب افیون
  تعبیر خواب افلیج - فلج
  تعبیر خواب افسون
  تعبیر خواب افعی
  تعبیر خواب افسرده
  تعبیر خواب افتادن
  تعبیر خواب افتادن درآب
  تعبیر خواب اعلامیه
  تعبیر خواب اعدام
  تعبیر خواب اعداد
  تعبیر خواب اعتبار
  تعبیر خواب اظهار عشق
  تعبیر خواب اصلاح صورت
  تعبیر خواب اصلاح صورت
  تعبیر خواب اشک - چشم
  تعبیر خواب اشتها داشتن
  تعبیر خواب شتر مرغ
  تعبیر خواب اسید
  تعبیر خواب اشتر -- شتر
  تعبیر خواب اسلحه - سلاح
  تعبیر خواب اسکله - کشتی
  تعبیر خواب اسکیت
  تعبیر خواب اسکلت
  تعبیر خواب اسفناج - سبزی
  تعبیر خواب اسفنج
  تعبیر خواب اسطرلاب
  تعبیر خواب اسرافیل
  تعبیر استوانه
  تعبیر خواب استغفار
  تعبیر خواب استعفاء
  تعبیر خواب استخوان - بدن
  تعبیر خواب استر - قاطر
  تعبیر خواب استخر -آب
  تعبیر خواب استخدام
  تعبیر خواب استحمام
  تعبیر خواب اسپندان
  تعبیر خواب اسپند
  تعبیر خواب اسباب سفر
  تعبیر خواب اسب بازی
  تعبیر خواب اسب - حیوان
  تعبیر خواب اسارتگاه
  تعبیر خواب اسارت
  تعبیر خواب اژدها
  تعبیر خواب ازدواج - تاهل
  تعبیر خواب از دست دادن تعادل
  تعبیر خواب اره
  تعبیر خواب ارگ
  تعبیر خواب ارواح - روح
  تعبیر خواب ارکستر
  تعبیر خواب ارقام
  تعبیر خواب ارزن - دانه
  تعبیر خواب ارزانی
  تعبیر خواب خواب اردو
  تعبیر خواب ارث - میراث
  تعبیر خواب اذیت و آزار
  تعبیر خواب اذان
  تعبیر خواب ادرار کردن - ادرار
  تعبیر خواب احضار ارواح
  تعبیر خواب احتضار
  تعبیر خواب اجداد
  تعبیر خواب اجاق گاز
  تعبیر خواب ارتقاء
  تعبیر خواب اتومبیل

  تعبیر خواب اتو کردن
  تعبیر خواب اتاق
  تعبیر خواب ابلیس - شیطان
  تعبیر خواب ابزار جراحی
  تعبیر خواب اتوبوس
  تعبیر خواب ابریشم -پارچه
  تعبیر خواب ابروها
  تعبیر خواب ابزار
  تعبیر خواب ابراهیم
  تعبیر خواب ابر -آسمان
  تعبیرخواب ایوان
  تعبیرخواب انگور
  تعبیرخواب انگشت
  تعبیرخواب انفجار
  تعبیرخواب انجیل
  تعبیرخواب انتقام
  تعبیرخواب انتخابات
  تعبیرخواب انار
  تعبیر خواب املت
  تعبیرخواب امداد
  تعبیر خواب الوار
  تعبیرخواب النگو
  تعبیرخواب الماس
  تعبیر خواب الکتریسیته
  تعبیر خواب الک
  تعبیر خواب الاغ
  تعبیر خواب اقیانوس
  تعبیر خواب اقامتگاه
  تعبیر خواب افلیج
  تعبیر خواب افعی
  تعبیر خواب اعلامیه
  تعبیر خواب اعدام
  تعبیر خواب اعداد
  تعبیر خواب اعتبار
  تعبیر خواب اظهار عشق
  تعبیر خواب اصلاح موی سر
  تعبیر خواب اصلاح صورت
  تعبیر خواب اشک
  تعبیر خواب اسلحه
  تعبیر خواب اسید
  تعبیر خواب اسکیت
  تعبیر خواب اسکلت مرگ
  تعبیر خواب اسکله
  تعبیر خواب اسکلت
  تعبیر خواب اسفنج
  تعبیر خواب استعفا
  تعبیر خواب استخوان
  تعبیر خواب استخوان
  تعبیر خواب استخدام
  تعبیر خواب استحمام
  تعبیر خواب اسب
  تعبیر خواب اسارتگاه
  تعبیر خواب اسارت
  نعبیر خواب اژدها
  تعبیر خواب ازدواج با افراد کشور دیگر
  تعبیر خواب ازدواج
  تعبیر خواب از دست دادن تعادل
  تعبیر خواب اره
  تعبیر خواب ارواح
  تعبیر خواب ارگ
  تعبیر خواب ارکستر
  تعبیر خواب ارقام
  تعبیر خواب ارقام
  تعبیر خواب اردوی کار
  تعبیر خواب اردو
  تعبیر خواب ارث
  تعبیر خواب ارتقا
  تعبیر خواب اذیت و آزار
  تعبیر خواب احتضار
  تعبیر خواب احضار ارواح
  تعبیر خواب اجاق
  تعبیر خواب اتومبیل
  تعبیر خواب اتو کردن
  تعبیر خواب اتوبوس
  تعبیر خواب ابلیس (شیطان)
  تعبیر خواب ابزار
  تعبیر خواب ابزار جراحی
  تعبیر خواب ابریشم
  تعبیر خواب ابرو
  تعبیر خواب ابر

 • تعبیر خواب - حرف ب

  تعبیر خواب بی هوشی
  تعبیر خواب بینی
  تعبیر خواب بیماری واگیردار
  تعبیر خواب بیماری
  تعبیر خواب بیلیارد
  تعبیر خواب بیمارستان
  تعبیر خواب بیگانه
  تعبیر خواب بیشه
  تعبیر خواب بی دندان
  تعبیر خواب بید
  تعبیر خواب بیت المعمور
  تعبیر خواب بی ادب بودن
  تعبیر خواب بیابان
  تعبیر خواب بیل
  تعبیر خواب به فرزندی گرفتن
  تعبیر خواب بهمن
  تعبیر خواب بهار
  تعبیر خواب بهشت
  تعبیر خواب بو های خوش
  تعبیر خواب به
  تعبیر خواب بول
  تعبیر خواب بوم
  تعبیر خواب بوقلمون
  تعبیر خواب بوق زدن
  تعبیر خواب بوسه دادن
  تعبیر خواب بوق
  تعبیر خواب بوزینه
  تعبیر خواب بوستان
  تعبیر خواب بوریا
  تعبیر خواب بوتیمار
  تعبیر خواب بوته
  تعبیر خواب بنیاد نهادن
  تعبیر خواب بنفشه
  تعبیر خواب بنزین
  تعبیر خواب بنده
  تعبیر خواب بند نهادن
  تعبیر خواب بناگوش
  تعبیر خواب بنّا
  تعبیر خواب بنا
  تعبیر خواب بلوز
  تعبیر خواب بلوز
  تعبیر خواب بلدرچین
  تعبیر خواب بلور
  تعبیر خواب بقالی
  تعبیر خواب بغل
  تعبیر خواب بطری
  تعبیر خواب بشکه
  تعبیر خواب بلبل
  تعبیر خواب بط
  تعبیر خواب بشقاب
  تعبیر خواب بسته بندی
  تعبیر خواب بستنی
  تعبیر خواب بستر
  تعبیر خواب بست
  تعبیر خواب بسته پستی
  تعبیر خواب بز کوهی
  تعبیر خواب بزغاله
  تعبیر خواب بساط
  تعبیر خواب بز
  تعبیر خواب بزاز
  تعبیر خواب بریان
  تعبیر خواب بره
  تعبیر خواب برهنگی
  تعبیر خواب برنز
  تعبیر خواب برنج
  تعبیر خواب برلیان - جواهر
  تعبیر خواب برگستوان - پوشش اسب
  تعبیر خواب برگ
  تعبیر خواب برق
  تعبیر خواب برف
  تعبیر خواب برس
  تعبیر خواب برزنت
  تعبیر خواب برده
  تعبیر خواب برچسب
  تعبیر خواب بُرد
  تعبیر خواب برج
  تعبیر خواب بربط
  تعبیر خواب برادر - داداش
  تعبیر خواب بذر
  تعبیر خواب برادرزاده
  تعبیر خواب بدن - جسم
  تعبیر خواب بدخلق
  تعبیر خواب بدبختی
  تعبیر خواب بخور کردن
  تعبیر خواب بخشش کردن
  تعبیر خواب بچه گربه
  تعبیر خواب بچه شیطان
  تعبیر خواب بچه
  تعبیر خواب بت
  تعبیر خواب ببر - حیوان
  تعبیر خواب بانگ نماز -اذان
  تعبیر خواب بانگ
  تعبیر خواب بانک
  تعبیر خواب بام
  تعبیر خواب بالن
  تعبیر خواب بالکن
  تعبیر خواب بالش - متکا
  تعبیر خواب بالا سر
  تعبیر خواب بالارفتن
  تعبیر خواب بال
  تعبیر خواب باقلا
  تعبیر خواب بافتن جامه ها
  تعبیر خواب باغ وحش
  تعبیر خواب باغ میوه
  تعبیر خواب باغ دیدن
  تعبیر خواب باطری
  تعبیر خواب بازی
  تعبیر خواب بازوبند
  تعبیر خواب بازو
  تعبیر خواب بازار
  تعبیر خواب بازجویی
  تعبیر خواب باز - پرنده شکاری
  تعبیر خواب بارکشیدن
  تعبیر خواب باربر
  تعبیر خواب بارانی
  تعبیر خواب باران -بارش
  تعبیر خواب بار
  تعبیر خواب بارانداز
  تعبیر خواب بادیه
  تعبیر خواب باد وزیدن
  تعبیر خواب بادنجان
  تعبیر خواب بادبزن
  تعبیر خواب بادکنک
  تعبیر خواب بادبادک
  تعبیر خواب بادام -خشکبار
  تعبیر خواب باد و بوران
  تعبیر خواب باتلاق
  تعبیر خواب باد 2
  تعبیر خواب بینی
  تعبیر خواب بیماری واگیردار
  تعبیر خواب بیمارستان
  تعبیر خواب بیماری
  تعبیر خوای بيليارد
  تعبیر خواب بی دندان
  تعبیر خواب بهشت
  تعبیر خواب بیایان
  تعبیر خواب بهار
  تعبیر خواب بوقلمون
  تعبیر خواب بوق
  تعبیر خواب افلیج بیزین
  تعبیر خواب بنا
  تعبیر خواب بلور
  تعبیر خواب بلدرچین
  تعبیر خواب بلبل
  تعبیر خواب بقالی
  تعبیر خواب بطری
  تعبیر خواب بشکه
  تعبیر خواب بشقاب
  تعبیر خواب بسته بستنی
  تعبیر خواب بستنی
  تعبیر خواب بزکوهی
  تعبیر خواب بزغاله
  تعبیر خواب بز
  تعبیر خواب برهنه
  تعبیر خواب برهنگی
  تعبیر خواب بره
  تعبیر خواب برنز
  تعبیر خواب برنج
  تعبیر خواب برلیان
  تعبیر خواب برگ
  تعبیر خواب برکه
  تعبیر خواب برف
  تعبیر خواب برس
  تعبیر خواب برزنت
  تعبیر خواب برچسب
  تعبیر خواب برج مراقبت
  تعبیر خواب برادرزاده
  تعبیر خواب برادر
  تعبیر خواب بذر
  تعبیر خواب بدخلق
  تعبیر خواب بدیختی
  تعبیر خواب بچه گربه
  تعبیر خواب بچه شیطان
  تعبیر خواب بت
  تعبیر خواب ببر
  تعبیر خواب بانک
  تعبیر خواب بالکن
  تعبیر خواب بالش
  تعبیر خواب بالاسر
  تعبیر خواب بالارفتن
  تعبیر خواب بال
  تعبیر خواب بافتن
  تعبیر خواب باغ وحش
  تعبیر خواب باغ میوه
  تعبیر خواب باغ
  تعبیر خواب باطری
  تعبیر خواب بازو
  تعبیر خواب بازجویی
  تعبیر خواب بازار
  تعبیر خواب باربر
  تعبیر خواب باران
  تعبیر خواب بار
  تعبیر خواب بادوبوران
  تعبیر خواب بادکنک
  تعبیر خواب بادبزن
  تعبیر خواب بادبادک
  تعبیرخواب بادام
  تعبیرخواب باد
  تعبیرخواب باتلاق

 • تعبیر خواب - حرف پ

  تعبیر خواب پیمان
  تعبیر خواب پیک نیک
  تعبیر خواب پیکان
  تعبیر خواب پیغام رساندن
  تعبیر خواب پیشواز
  تعبیر خواب پیشخدمت
  تعبیر خواب پیش بند
  تعبیر خواب پیراهن
  تعبیر خواب پیانو
  تعبیر خواب پیاز
  تعبیر خواب پهلو
  تعبیر خواب پول خرد
  تعبیر خواب پول تقلبی
  تعبیر خواب پول
  تعبیر خواب پوشاک
  تعبیر خواب پوست میوه
  تعبیر خواب پنیر
  تعبیر خواب پنجره
  تعبیر خواب پنبه
  تعبیر خواب پلیس
  تعبیر خواب پلنگ
  تعبیر خواب پلکان
  تعبیر خواب پل عابرپیاده
  تعبیر خواب پل
  تعبیر خواب پشه
  تعبیر خواب پشم
  تعبیر خواب پشت بام
  تعبیر خواب پس مانده غذا
  تعبیر خواب پسر
  تعبیر خواب پستخانه
  تعبیر خواب پستچی
  تعبیر خوابپزشک قانونی
  تعبیر خواب پزشک
  تعبیر خواب پریدن
  تعبیر خواب پری دریایی
  تعبیر خواب پری
  تعبیر خواب پرونده
  تعبیر خواب پروانه
  تعبیر خواب پرواز
  تعبیر خواب پرنده
  تعبیر خواب پرستو
  تعبیر خواب پرستاری
  تعبیر خواب پرستار
  تعبیر خواب پرده پرنقش ونگار
  تعبیر خواب پرده
  تعبیر خواب پرتگاه
  تعبیر خواب پر
  تعبیر خواب پدرمقدس
  تعبیر خواب پدرروحانی
  تعبیر خواب پدرخوانده
  تعبیر خواب پدربزرگ یا مادربزرگ
  تعبیر خواب پدر
  تعبیر خواب پخت وپز
  تعبیر خواب پختن گوشت
  تعبیر خواب پتو
  تعبیر خواب پاییز
  تعبیر خواب پانسمان
  تعبیر خواب پالتو
  تعبیر خواب پاکت نامه
  تعبیر خواب پاسبان
  تعبیر خواب پارو
  تعبیر خواب پارک
  تعبیر خواب پارچه مخمل
  تعبیر خواب پارچه گلدار
  تعبیر خواب پارچه
  تعبیر خواب پارچ
  تعبیر خواب پادو
  تعبیر خواب پادشاه
  تعبیر خواب پا

 • تعبیر خواب - حرف ت

  تعبیر خواب تیمارستان
  تعبیر خواب تیغ گیاهان
  تعبیر خواب تیغ
  تعبیر خواب تیروکمان
  تعبیر خواب تیراندازی
  تعبیر خواب تیر
  تعبیر خواب تهوع
  تعبیر خواب توله سگ
  تعبیر خواب تورماهیگیری
  تعبیر خواب تورلباس عروس
  تعبیر خواب توت فرنگی
  تعبیر خواب توت سفید
  تعبیر خواب توپ جنگی
  تعبیر خواب تنومند
  تعبیر خواب تنفر
  تعبیر خواب تندر
  تعبیر خواب تندباد
  تعبیر خواب تنبل
  تعبیر خواب تنباکو
  تعبیر خواب تمشک
  تعبیر خواب تمساح
  تعبیر خواب تمبرپستی
  تعبیر خواب تله موش صحرایی
  تعبیر خواب تله حشرات
  تعبیر خواب تله موش
  تعبیر خواب تله
  تعبیر خواب تلمبه
  تعبیر خواب تلگراف
  تعبیر خواب تلفن
  تعبیر خواب تلسکوپ
  تعبیر خواب تگرگ
  تعبیر خواب تکمیل کردن
  تعبیر خواب تقویم
  تعبیر خواب تقاضای پرداخت بدهی
  تعبیر خواب تفنگ شکاری
  تعبیر خواب تف کردن
  تعبیر خواب تصادف
  تعبیر خواب تشکچه
  تعبیر خواب تشک
  تعبیر خواب ترک کردن
  تعبیر خواب ترشی
  تعبیر خواب ترس
  تعبیر خواب تربچه
  تعبیر خواب تراشیدن موی سر
  تعبیر خواب تدفین
  تعبیر خواب تخم مرغ
  تعبیر خواب تخته سیاه
  تعبیر خواب تخت سلطنت
  تعبیر خواب تپه
  تعبیر خواب تپانچه
  تعبیر خواب تبعید
  تعبیر خواب تبر
  تعبیر خواب تب
  تعبیر خواب تانکر
  تعبیر خواب تانک
  تعبیر خواب تاکسی
  تعبیر خواب تاریکی
  تعبیر خواب تارعنکبوت
  تعبیر خواب تار
  تعبیر خواب تاج گل
  تعبیر خواب تاج خروس
  تعبیر خواب تاج
  تعبیر خواب تئاتر
 • تعبیر خواب - حرف ث

  تعبیر خواب ثروت
  تعبیر خواب ثبت کردن
  تعبیر خواب ثبت اختراع
 • تعبیر خواب - حرف ج

  تعبیر خواب جیرجیرک
  تعبیر خواب جیب بر
  تعبیر خواب جیب
  تعبیر خواب جهیزیه
  تعبیر خواب جهنم
  تعبیر خواب جوهر
  تعبیر خواب جوش
  تعبیر خواب جوراب ساقه بلند
  تعبیر خواب جوجه تیغی
  تعبیر خواب جوجه
  تعبیر خواب جواهر
  تعبیر خواب جو
  تعبیر خواب جنگل
  تعبیر خواب جنگ
  تعبیر خواب جن
  تعبیر خواب جمجمه
  تعبیر خواب جلسه
  تعبیر خواب جلادادن
  تعبیر خواب جغد
  تعبیر خواب جغجغه
  تعبیر خواب جعفری
  تعبیر خواب جعبه
  تعبیر خواب جشنواره
  تعبیر خواب جشن تولد
  تعبیر خواب جشن
  تعبیر خواب جسدسوخته
  تعبیر خواب جسد
  تعبیر خواب جست وخیز
  تعبیر خواب جزیره
  تعبیر خواب جریمه
  تعبیر خواب جرثقیل
  تعبیر خواب جراحت
  تعبیر خواب جراح
  تعبیر خواب جذام
  تعبیر خواب جدایی
  تعبیر خواب جایزه
  تعبیر خواب جام
  تعبیر خواب جاسوس
  تعبیر خواب جاروکردن
  تعبیر خواب جاروب
  تعبیر خواب جارچی
  تعبیر خواب جاده
  تعبیر خواب جادو


 • تعبیر خواب - حرف چ
  تعبیر خواب چیدن علف هزز
  تعبیر خواب چهره
  تعبیر خواب چهار راه
  تعبیر خواب چوپان
  تعبیر خواب چوبه دار
  تعبیر خواب چوب زیر بغل
  تعبیر خواب چوبدستی
  تعبیر خواب چوب حراج
  تعبیر خواب چوب جنگلی
  تعبیر خواب چوب پنبه
  تعبیر خواب چوب بست
  تعبیر خواب چنگک
  تعبیر خواب چوب
  تعبیر خواب چنگال
  تعبیر خواب چنگ
  تعبیر خواب چمنزار
  تعبیر خواب چمن
  تعبیر خواب چمدان
  تعبیر خواب چلاق
  تعبیر خواب چماق
  تعبیر خواب چکمه
  تعبیر خواب چکش
  تعبیر خواب چکاوک
  تعبیر خواب چک
  تعبیر خواب چغندر
  تعبیر خواب چشمه
  تعبیر خواب چشم پزشک
  تعبیر خواب چشم بندی
  تعبیر خواب چشم بستن
  تعبیر خواب چشم
  تعبیر خواب چرم بز
  تعبیر خواب چرم
  تعبیر خواب چرخ
  تعبیر خواب چراغ نفتی
  تعبیر خواب چراغ گازی
  تعبیر خواب چتر آفتابی
  تعبیر خواب چتر
  تعبیر خواب چای
  تعبیر خواب چاه
  تعبیر خواب چاله
  تعبیر خواب چاقی
  تعبیر خواب چاقوی دوسر
  تعبیر خواب چاقوتیزکن
  تعبیر خواب چاقو
  تعبیر خواب چارقد
  تعبیر خواب چادر
  تعبیر خواب چایخانه • تعبیر خواب - حرف ح

  تعبیر خواب حوض ماهی
  تعبیر خواب حوض
  تعبیر خواب حوا
  تعبیر خواب حمایل نظامی
  تعبیر خواب حمام بخار
  تعبیر خواب حمام
  تعبیر خواب حلقه عروسی
  تعبیر خواب حلقه
  تعبیر خواب حلزون
  تعبیر خواب حفره
  تعبیر خواب حضرت داوود(ع)
  تعبیر خواب حصیر بافی
  تعبیر خواب حصیر
  تعبیر خواب حصبه
  تعبیر خواب حشره کش
  تعبیر خواب حشرات موذی
  تعبیر خواب حشرات
  تعبیر خواب حرم
  تعبیر خواب حراج
  تعبیر خواب حاملگی
   

   

 • تعبیر خواب حرف خ

  تعبیر خواب خیس شدن
  تعبیر خواب خیاط
  تعبیر خواب خیار
  تعبیر خواب خیابان
  تعبیر خواب خون
  تعبیر خواب خوک
  تعبیر خواب خوره
  تعبیر خواب خورشید
  تعبیر خواب حودکشی
  تعبیر خواب خواهر ناتنی
  تعبیر خواب خواهر زاده
  تعبیر خواب خنده
  تعبیر خواب خمیازه
  تعبیر خواب خلال دندان
  تعبیر خواب خفگی
  تعبیر خواب خفاش
  تعبیر خواب خط کش
  تعبیر خواب خطر
  تعبیر خواب خشم
  تعبیر خواب خشکسالی
  تعبیر خواب خشخاش
  تعبیر خواب خسوف
  تعبیر خواب خزه
  تعبیر خواب خز
  تعبیر خواب خروس جنگی
  تعبیر خواب خروس
  تعبیر خواب خرمن
  تعبیر خواب خرما
  تعبیر خواب خرگوش صحرایی
  تعبیر خواب خرگوش
  تعبیر خواب خرطوم فیل
  تعبیر خواب خرس قطبی
  تعبیر خواب خرس
  تعبیر خواب خرچنگ
  تعبیر خواب خرابه
  تعبیر خواب خر
  تعبیر خواب خدمتکار
  تعبیر خواب خبر چین
  تعبیر خواب خبر
  تعبیر خواب خانه
  تعبیر خواب خامه
  تعبیر خواب خاله
  تعبیر خواب خال خوبی
  تعبیر خواب خال سیاه
  تعبیر خواب خاک کوزه گری
  تعبیر خواب خاکستر
  تعبیر خواب خاکسپاری
  تعبیر خواب خاک انداز
  تعبیر خواب خاک اره
  تعبیر خواب خاک
 • تعبیر خواب - حرف د

  تعبیر خواب دیوانگی
  تعبیر خواب دیوار
  تعبیر خواب دیگ بخار
  تعبیر خواب دیگ
  تعبیر خواب دهنه اسب
  تعبیر خواب دوقلو
  تعبیر خواب دوغ
  تعبیر خواب دوست داشتن
  تعبیر خواب دوست
  تعبیر خواب دوربین
  تعبیر خواب دوده
  تعبیر خواب دودکش
  تعبیر خواب دود
  تعبیر خواب دوچرخه
  تعبیر خواب دندان پزشک
  تعبیر خواب دندان
  تعبیر خواب دمپایی
  تعبیر خواب دم
  تعبیر خواب دلفین
  تعبیر خواب دلقک
  تعبیر خواب دکمه سردست
  تعبیر خواب دکمه
  تعبیر خواب دکتر
  تعبیر خواب دکان
  تعبیر خواب دعا
  تعبیر خواب دشت
  تعبیر خواب دسته گل
  تعبیر خواب دستمال سفره
  تعبیر خواب دستمال
  تعبیر خواب دستکش
  تعبیر خواب دست دادن
  تعبیر خواب دست
  تعبیر خواب دست پرمو
  تعبیر خواب دزد دریایی
  تعبیر خواب دزد
  تعبیر خواب دریاچه
  تعبیر خواب دریا نورد
  تعبیر خواب دریا
  تعبیر خواب دره
  تعبیر خواب درو
  تعبیر خواب درمانگاه
  تعبیر خواب درشکه
  تعبیر خواب درزدن
  تعبیر خواب درد
  تعبیر خواب درخت گردو
  تعبیر خواب درخت بید
  تعبیر خواب درخت بلوط
  تعبیر خواب درخت
  تعبیر خواب در آغوش گرفتن
  تعبیر خواب در
  تعبیر خواب دختر ناتنی
  تعبیر خواب دختر
  تعبیر خواب دبیرستان
  تعبیر خواب دانشگاه
  تعبیر خواب دانشکده
  تعبیر خواب دامن
  تعبیر خواب دام
  تعبیر خواب داس
  تعبیر خواب دارو
  تعبیر خواب دارایی


 • تعبیر خواب - حرف ذ

  تعبیر خواب ذره بین
  تعبیر خواب ذرت پخته
  تعبیر خواب ذرت
   

   

 • تعبیر خواب - حرف ر

  تعبیر خواب رود
  تعبیر خواب روح
  تعبیر خواب رژگونه
  تعبیر خواب رعدوبرق
  تعبیر خواب رفیق
  تعبیر خواب رقابت
  تعبیر خواب رقص
  تعبیر خواب رقص آرام
  تعبیر خواب رقص گروهی
  تعبیر خواب رماتیسم
  تعبیر خواب رنگین کمان
  تعبیر خواب روباه
  تعبیر خواب ریل راه آهن
  تعبیر خواب ریش
  تعبیر خواب روغن
  تعبیر خواب روستا
  تعبیر خواب روزقیامت
  تعبیر خواب روزنامه
  تعبیر خواب روزرستاخیز
  تعبیر خواب روز تعطیل
  تعبیر خواب روز
  تعبیر خواب روده
  تعبیر خواب روتختی
  تعبیر خواب روسری
  تعبیر خواب راه رفتن در خواب
  تعبیر خواب رای دادن
  تعبیر خواب رئیس
  تعبیر خواب ران
  تعبیر خواب راانندگی
  تعبیر خواب راه
  تعبیر خواب را آهن
  تعبیر خواب ربا خوار
  تعبیر خواب رتیل
  تعبیر خواب راکت
 • تعبیر خواب - حرف ز

  تعبیر خواب زیورآلات
  تعبیر خواب زردآلو
  تعبیر خواب زخم
  تعبیر خواب زبان
  تعبیر خواب زانو
  تعبیر خواب زیرزمین
  تعبیر خواب زنگ
  تعبیر خواب زنجیر
  تعبیر خواب زیتون
  تعبیر خواب زایمان
  تعبیر خواب زائر
  تعبیر خواب زاغ
  تعبیر خواب زالو
  تعبیر خواب زباله
  تعبیر خواب زندان
  تعبیر خواب زندانبان
  تعبیر خواب زیبا
  تعبیر خواب زدو خورد
  تعبیر خواب زنده به گور
  تعبیر خواب زنبور
  تعبیر خواب زنبق
  تعبیر خواب زن
  تعبیر خواب زمین لرزه
  تعبیر خواب زمین
  تعبیر خواب زمستان
  تعبیر خواب زگیل
  تعبیر خواب زعفران
  تعبیر خواب زغال • تعبیر خواب حرف س

  تعبیر خواب سرباز
  تعبیر خواب سربریدن
  تعبیر خواب سرخک
  تعبیر خواب سرخوردن
  تعبیر خواب سرشیر
  تعبیر خواب سرطان
  تعبیر خواب سرفه
  تعبیر خواب سرقت
  تعبیر خواب سرکه
  تعبیر خواب سرما
  تعبیر خواب سرمازدگی
  تعبیر خواب سرو
  تعبیر خواب سرهنگ
  تعبیر خواب سطل
  تعبیر خواب سرایدار
  تعبیر خواب سر
  تعبیر خواب ساحر
  تعبیر خواب ساختمان
  تعبیر خواب سفر به خارج
  تعبیر خواب سقط جنین
  تعبیر خواب سقوط
  تعبیر خواب سوسک
  تعبیر خواب سوسیس
  تعبیر خواب سوگند
  تعبیر خواب سوهان
  تعبیر خواب سه قلو
  تعبیر خواب سیاره
  تعبیر خواب سیاه سرفه
  تعبیر خواب سیب
  تعبیر خواب سیب زمینی
  تعبیر خواب سیر
  تعبیر خواب سیرابی
  تعبیر خواب سیل
  تعبیر خواب سیم
  تعبیر خواب سینه ریز
  تعبیر خواب سوزن
  تعبیر خواب سوختن یا آب جوش
  تعبیر خواب سوپ
  تعبیر خواب سکه
  تعبیر خواب سگ
  تعبیر خواب سل
  تعبیر خواب سلول
  تعبیر خواب سنبل
  تعبیر خواب سنتور
  تعبیر خواب سنجاب
  تعبیر خواب سنجاق
  تعبیر خواب سنجاقک
  تعبیر خواب سند
  تعبیر خواب سنگ
  تعبیر خواب سنگر
  تعبیر خواب سنگ مرمر
  تعبیر خواب سوارکار
  تعبیر خواب سینی
  تعبیر خواب ستایش
  تعبیر خواب ستاره
  تعبیر خواب سبیل
  تعبیر خواب سبزیجات
  تعبیر خواب سبزه
  تعبیر خواب سبد
  تعبیر خواب سال نو
  تعبیر خواب سالاد
  تعبیر خواب ساق پا
  تعبیر خواب ساعت مچی
  تعبیر خواب ساعت
  تعبیر خواب ساس
  تعبیر خوب سارق
  تعبیر خواب ساتور

 • تعبیر خواب - حرف ش

   

     شاخه درخت  ،    شادمانی  ،  شال  ،  شام  ،   شانه  ،  شاه توت  ،  شاهدانه  ،  شاهرگ  ،  شاهين  ،   شب  ،  شبنم  ،  شپش  ،  شتر  ،  شترمرغ  ،  شته ،  شجره نامه  ،  شستن لباس  ،  شطرنج  ،  شعبده باز  ،  شکار  ،   شکاف  ،  شکر  ،  شکستن  ،  شکلات  ،   شکم  ،  شکمو  ،  شکنجه  ،  شکوفه  ،   شلاق  ،  شلغم  ،  شلوار  ،  شمايل حضرت مسيح ( ع )  ،  شمش طلا  ،  شمشير  ،   شمع  ،  شمعدان  ،  شنا  ،  شوهر  ،   شهر  ،  شهرت  ،  شير  ،   شيرينی  ،  شيشه  ،  شيطان  • تعبیر خواب - حرف ص

  تعبیر خواب صابون
  تعبیر خواب صورت
  تعبیر خواب صندوق
  تعبیر خواب صندلی
  تعبیر خواب صلیب
  تعبیر خواب صدقه
  تعبیر خواب صخره
  تعبیر خواب صبحانه


   

 • تعبیر خواب - حرف ض

  تعبیر خواب ضیافت
  تعبیر خواب ضعف
  تعبیر خواب ضربان قلب


   

   

   

 • تعبیر خواب - حرف ط

  تعبیر خواب طویله
  تعبیر خواب طوطی
  تعبیر خواب طنزوشوخی
  تعبیر خواب طناب
  تعبیر خواب طلسم
  تعبیر خواب طلاق
  تعبیر خواب طلا
  تعبیر خواب طاقچه
  تعبیر خواب طاعون
  تعبیر خواب طاس تخته نرد


   

   

 • تعبیر خواب - حرف ظ

  تعبیر خواب ظروف چینی
  تعبیر خواب ظرف


   

   

   

 • تعبیر خواب - حرف ع

  تعبیر خواب عینک
  تعبیر خواب عسل
  تعبیر خواب عزاداری
  تعبیر خواب عروسی
  تعبیر خواب عصا
  تعبیر خواب عضله
  تعبیر خواب عصا
  تعبیر خواب عنکبوت
  تعبیر خواب عمو
  تعبیر خواب علف
  تعبیر خواب عقیق
  تعبیر خواب عقل
  تعبیر خواب عقرب
  تعبیر خواب عقاب
  تعبیر خواب عطسه
  تعبیر خواب عروسک
  تعبیر خواب عروس
  تعبیر خواب عرق بدن
  تعبیر خواب عذر خواهی
  تعبیر خواب عدس
  تعبیر خواب عاج


 • تعبیر خواب - حرف غ

  تعبیر خواب غیبت
  تعبیر خواب غلغلک
  تعبیر خواب غریبه
  تعبیر خواب غش کردن
  تعبیر خواب غروب
  تعبیر خواب غرق شدن
  تعبیر خواب غاز
  تعبیر خواب غار


   

 • تعبیر خواب - ف

  تعبیر خواب فیل
  تعبیر خواب فیروزه
  تعبیر خواب فندق
  تعبیر خواب فنجان
  تعبیر خواب فلوت
  تعبیر خواب فلفل
  تعبیر خواب فقبر
  تعبیر خواب فریاد
  تعبیر خواب فروشگاه
  تعبیر خواب فرشته
  تعبیر خواب فرزند
  تعبیر خواب فرار
  تعبیر خواب فحش
  تعبیر خواب فال گرفتن
  تعبیر خواب فانوس
  تعبیر خواب فاضلاب
  تعبیر خواب فاخته


   

   

 • تعبیر خواب - حرف ق

  تعبیر خواب قیر
  تعبیر خواب قرقاول
  تعبیر خواب قرقره
  تعبیر خواب قرعه کشی
  تعبیر خواب قلب
  تعبیر خواب قفل
  تعبیر خواب قطب نما
  تعبیر خواب قفسه کتاب
  تعبیر خواب قورباغه
  تعبیر خواب قرض
  تعبیر خواب قلعه
  تعبیر خواب قنادی
  تعبیر خواب قرص
  تعبیر خواب قصاب
  تعبیر خواب قلم
  تعبیر خواب قناری
  تعبیر خواب قطار
  تعبیر خواب قهوه
  تعبیر خواب قو
  تعبیر خواب قوچ
  تعبیر خواب قهوه خانه
  تعبیر خواب قیچی
  تعبیر خواب قهرمان
  تعبیر خواب قفس
  تعبیر خواب قالی
  تعبیر خواب قبرستان
  تعبیر خواب قتل
  تعبیر خواب قحطی
  تعبیر خواب قایق
  تعبیر خواب قبر
  تعبیر خواب قاطر
  تعبیر خواب قاضی
  تعبیر خواب قاصدک
  تعبیر خواب قاشق
  تعبیر خواب قارچ
  تعبیر خواب قاتل


 • تعبیر خواب - حرف ک

  تعبیر خواب کرگدن
  تعبیر خواب کف دریا
  تعبیر خواب کفاش
  تعبیر خواب کشو
  تعبیر خواب کشتن
  تعبیر خواب کشتزار
  تعبیر خواب کسوف
  تعبیر خواب کره
  تعبیر خواب کرم
  تعبیر خواب کوتوله
  تعبیر خواب کوچه
  تعبیر خواب کفش
  تعبیر خواب کفن
  تعبیر خواب کک
  تعبیر خواب کودک
  تعبیر خواب کور
  تعبیر خواب کمد
  تعبیر خواب کمربند
  تعبیر خواب کنده درخت
  تعبیر خواب کنسرت
  تعبیر خواب کنه
  تعبیر خواب کود
  تعبیر خواب کودک
  تعبیر خواب کور
  تعبیر خواب کوره
  تعبیر خواب کوزه
  تعبیر خواب کوسن
  تعبیر خواب کوله پشتی
  تعبیر خواب کوه
  تعبیر خواب کود
  تعبیر خواب کک و مک
  تعبیر خواب کوچه
  تعبیر خواب کوتوله
  تعبیر خواب کلاغ
  تعبیر خواب کلاه
  تعبیر خواب کلبه
  تعبیر خواب کلم
  تعبیر خواب کلنگ
  تعبیر خواب کلوچه
  تعبیر خواب کلید
  تعبیر خواب کلیسا
  تعبیر خواب کلیه
  تعبیر خواب کمانچه
  تعبیر خواب کمد
  تعبیر خواب کنده درخت
  تعبیر خواب کمربند
  تعبیر خواب کنسرت
  تعبیر خواب کنه
  تعبیر خواب کیف پول
  تعبیر خواب کرفس
  تعبیر خواب کتری
  تعبیر خواب کتاب فروشی
  تعبیر خواب کتابخانه
  تعبیر خواب کتاب
  تعبیر خواب کت
  تعبیر خواب کبوتر
  تعبیر خواب کبک
  تعبیر خواب کباب
  تعبیر خواب کاهو
  تعبیر خواب کبریت
  تعبیر خواب کارگاه
  تعبیر خواب کاکائو
  تعبیر خواب کاه
  تعبیر خواب کاناپه
  تعبیر خواب کانگورو
  تعبیر خواب کالاسکه
  تعبیر خواب کاسه بلور
  تعبیر خواب کافه
  تعبیر خواب کارخانه
  تعبیر خواب کارت تبریک
  تعبیر خواب کارآموز
  تعبیر خواب کارآگاه
  تعبیر خواب کادو
  تعبیر خواب کاخ
  تعبیر خواب کابوس
  تعبیر خواب کاج


 • تعبیر خواب - حرف گ

  تعبیر خواب گزیدن
  تعبیر خواب گریستن
  تعبیر خواب گره
  تعبیر خواب گرو
  تعبیر خواب گرما
  تعبیر خواب گرمابه
  تعبیر خواب ,گل
  تعبیر خواب ُگل
  تعبیر خواب گلابی
  تعبیر خواب ُگلخانه
  تعبیر خواب گرگ
  تعبیر خواب گردو
  تعبیر خواب گاو صندوق
  تعبیر خواب گچ
  تعبیر خواب گذرنامه
  تعبیر خواب گربه
  تعبیر خواب گرداب
  تعبیر خواب گردباد
  تعبیر خواب گردن
  تعبیر خواب گردنبند
  تعبیر خواب گلدان
  تعبیر خواب گلف
  تعبیر خواب گوژپشت
  تعبیر خواب گوسفند
  تعبیر خواب گوشواره
  تعبیر خواب گوشت
  تعبیر خواب گوشی معاینه
  تعبیر خواب گوگرد
  تعبیر خواب گوهر
  تعبیر خواب گهواره
  تعبیر خواب گیاهان
  تعبیر خواب گورکن
  تعبیر خواب گوزن
  تعبیر خواب گیتار
  تعبیر خواب گل کلم
  تعبیر خواب گلو
  تعبیر خواب گمرک
  تعبیر خواب گنبد
  تعبیر خواب گنج
  تعبیر خواب گنجشک
  تعبیر خواب گندم
  تعبیر خواب گوجه فرنگی
  تعبیر خواب گور
  تعبیر خواب گورخر
  تعبیر خواب گیلاس
  تعبیر خواب گاو
  تعبیر خواب گاز
  تعبیر خواب گاری


 • تعبیر خواب - حرف ل

  تعبیر خواب لاک پشت
  تعبیر خواب لیمو
  تعبیر خواب لال
  تعبیر خواب لباس عروسی
  تعبیر خواب لباس عزاداری
  تعبیر خواب لبنیاتی
  تعبیر خواب لحاف
  تعبیر خواب لکه
  تعبیر خواب لنگر
  تعبیر خواب لوبیا
  تعبیر خواب لوستر
  تعبیر خواب لوله
  تعبیر خواب لاشخور
  تعبیر خواب لباس


   

   

 • تعبیر خواب - حرف م

  تعبیر خواب موشک
  تعبیر خواب میهمانی
  تعبیر خواب موزه
  تعبیر خواب موز
  تعبیر خواب مورچه خوار
  تعبیر خواب موج
  تعبیر خواب مورچه
  تعبیر خواب موتور
  تعبیر خواب مو
  تعبیر خواب مواد غذایی
  تعبیر خواب موسیقی
  تعبیر خواب موش
  تعبیر خواب مه
  تعبیر خواب میوه فروشی
  تعبیر خواب میوه
  تعبیر خواب میمون
  تعبیر خواب میراث
  تعبیر خواب میز مطالعه
  تعبیر خواب مهندس
  تعبیر خواب مهمات
  تعبیر خواب مهره
  تعبیر خواب منظره
  تعبیر خواب ملکه
  تعبیر خواب مشاجره
  تعبیر خواب مشارکت
  تعبیر خواب مشت
  تعبیر خواب مُشك
  تعبیر خواب ملاقات
  تعبیر خواب ملخ
  تعبیر خواب مقبره
  تعبیر خواب معلم
  تعبیر خواب مغز
  تعبیر خواب معجزه
  تعبیر خواب معدن
  تعبیر خواب معاون
  تعبیر خواب مسیح
  تعبیر خواب مستی
  تعبیر خواب مستخدم
  تعبیر خواب مستأجر
  تعبیر خواب مسافرت ازطریق دریا
  تعبیر خواب مسافرت
  تعبیر خواب مسافر
  تعبیر خواب مسابقه
  تعبیر خواب مس
  تعبیر خواب مزرعه
  تعبیر خواب مریضی
  تعبیر خواب مزد
  تعبیر خواب مروارید
  تعبیر خواب مرمر سفید
  تعبیر خواب مرگ
  تعبیر خواب مرغابی
  تعبیر خواب مرغ
  تعبیر خواب مرد مجرد
  تعبیر خواب مرد یا زن مسن
  تعبیر خواب مرداب
  تعبیر خواب مرد
  تعبیر خواب مربا
  تعبیر خواب مراسم نامزدی
  تعبیر خواب مداد
  تعبیر خواب مدرسه
  تعبیر خواب مدال
  تعبیر خواب مَد
  تعبیر خواب مخترع
  تعبیر خواب مچ پا
  تعبیر خواب مجلس رقص
  تعبیر خواب مجسمه
  تعبیر خواب متورم
  تعبیر خواب مبارزه
  تعبیر خواب ماهیگیری
  تعبیر خواب ماهیگیر
  تعبیر خواب ماهی
  تعبیر خواب ماه
  تعبیر خواب ماما
  تعبیر خواب مالیات
  تعبیر خواب ماکارونی
  تعبیر خواب ماشین آتشنشانی
  تعبیر خواب ماشین
  تعبیر خواب ماسک
  تعبیر خواب ماسه
  تعبیر خواب مارمولک
  تعبیر خواب مار
  تعبیر خواب مادر
  تعبیر خواب مادیان
  تعبیر خواب محراب
  تعبیر خواب مادر شوهر


 • تعبیر خواب - حرف ن

  تعبیر خواب نماز خواندن
  تعبیر خواب نیمکت
  تعبیر خواب نیشکر
  تعبیر خواب نیزه
  تعبیر خواب نیازمند
  تعبیر خواب نی
  تعبیر خواب نهنگ
  تعبیر خواب نهر
  تعبیر خواب نوشیدن
  تعبیر خواب نوشتن
  تعبیر خواب نوزاد
  تعبیر خواب نمک
  تعبیر خواب نمایشگاه
  تعبیر خواب نمایش
  تعبیر خواب نقشه
  تعبیر خواب نگهبان
  تعبیر خواب نقره
  تعبیر خواب نفس
  تعبیر خواب نعناع
  تعبیر خواب نعل اسب
  تعبیر خواب نشان خانوادگی
  تعبیر خواب نشاط
  تعبیر خواب نسیم
  تعبیر خواب نردبان
  تعبیر خواب نخود
  تعبیر خواب نخل
  تعبیر خواب نخ
  تعبیر خواب نجار
  تعبیر خواب نبرد
  تعبیر خواب نایلون
  تعبیر خواب نان
  تعبیر خواب نامه
  تعبیر خواب نامزد
  تعبیر خواب ناشنوا
  تعبیر خواب نارگیل
  تعبیر خواب ناخن


 • تعبیر خواب - حرف و

  تعبیر خواب واکسن
  تعبیر خواب وداع
  تعبیر خواب وکیل
  تعبیر خواب وصیت
  تعبیر خواب وحشت
  تعبیر خواب وبا
  تعبیر خواب وجد
  تعبیر خواب والدین
  تعبیر خواب واگن


   

   

 • تعبیر خواب - حرف ه

  تعبیر خواب همسر
  تعبیر خواب هویج
  تعبیر خواب همسایه
  تعبیر خواب هنرپیشه
  تعبیر خواب هیزم
  تعبیر خواب هندوانه
  تعبیر خواب هلو
  تعبیر خواب هفت تیر
  تعبیر خواب هدیه تولد
  تعبیر خواب هتل


   

   

 • تعبیر خواب - حرف ی

  1 تعبیر خواب یوزپلنگ
  2 تعبیر خواب یهودی
  3 تعبیر خواب یک چشم
  4 تعبیر خواب یقه
  5 تعبیر خواب یرقان
  6 تعبیر خواب یخچال
  7 تعبیر خواب یخ
  8 تعبیر خواب یتیم خانه
  9 تعبیر خواب یتیم
  10 تعبیر خواب یاقوت کبود
  11 تعبیر خواب یاقوت
  12 تعبیر خواب یادداشت

   

 • درباره تعبیر خواب

  رویا تجربهٔ افکار، تصاویر یا احساساتی است که هنگام خواب (خصوصاً در خواب‌های همراه با حرکات سریع چشم) انجام می‌پذیرد. رویا ممکن است شامل اتفاقات عادی و روزمره و یا عجیب و غریب بشود. انسان‌ها بصورت تاریخی همواره اهمیت زیادی برای رویا قائل بوده به طرق مختلف به آن نگریسته‌اند. به عنوان مثال گروهی آن را پنجره‌ای به سمت مقدسات، گذشته، آینده و یا دنیای مردگان در نظر گرفته‌اند. برخی جوابهای خلاقانه‌ای برای سؤالات فکری یا عاطفی خویش در رویاها یافته‌اند، و هنرمندانی ایده‌های هنری نوینی از خواب اتخاذ کرده‌اند. معروف‌ترین نظریه روانشناسی در مورد اهمیت رویاها متعلق زیگموند فروید می‌باشد. فروید عقیده داشت که خواب از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که امیال سرکوب شده‌ای که خودآگاه از آنها مطلع نیست عموماً به اشکال نمادینی در خواب ظاهر می‌شوند. نظریه دیگر متعلق به یونگ بوده که خواب را افشاگر ذهن ناخودآگاه می‌دید. به عقیده یونگ خواب حوادث آینده را پیشبینی کرده، و به نکاتی در شخصیت خواب بیننده که شخص از آنها غافل شده‌است اشاره می‌کند. نظریه‌ای دیگر خواب را بر اساس بارهای الکتریکی ای که محرک بخش‌های مربوط به حافظه مغز هستند توضیح می‌دهد.

   

   

   


  مطالعات مربوط به واسط مغز و رایانه (که بر پایه اندازگیری الکتریکی فعالیت‌های مغزی استوار هستند) نشان داده‌اند که نوزادان پنجاه درصد خواب را در وضعیت خواب رم (انگلیسی: REM مخفف Rapid Eye Movement به معنی «حرکت سریع چشم») می‌گذرانند. این زمان با افزایش سن کم شده چنانچه بالغان جوان در هر هشت ساعت خواب بین ۱٫۵ تا ۲ ساعت رویا می‌بینند. در هنگام خواب دیدن ضربان قلب و فشار خون افزایش یافته، و نفس خواب بیننده سریعتر می‌شود، در حالی که بدن حرکتی نمی‌کند. محروم کردن افراد از خواب-رویا دیدن باعث کاهش سطح مهارت‌های آنها شده و آنها را زودرنج می‌کند.


  در این قسمت به ذکر مطالبی کلی درباره تعبیر خواب و شرایط آن می پردازیم


   

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !

محل تبلیغات شما