نگاهی اجمالی به بولینگ

توپ را از روی ریل برگشت بردارید. توپ را با هر دو دست بردارید ، بازو را خم کنید و به سمت مسیر ورودی بروید. بهتر است تا به مسیر ورودی نرسیدهاید انگشتان را داخل 
سوراخهای توپ فرو نبرید چون ممکن است مجبور شوید صبر کنید تا بازی بازیکن دیگری تمام شود. اینکار باعث خستگی یا عرق کردن غیر ضروری انگشتان بخصوص انگشت شصت می شود.

نشانه گیری

بدیهی است که نشانه گیری بسیار مهم است. اگر نتوانید با توپ هدف را مشخص کنید توپ در جای درست به پینها اصابت نخواهد کرد.

زمان بندی و حفظ تعادل

در بولینگ مسیر ورودی به دو معنی بکار میرود :

قسمتی از مسیر اولیه قبل از فول لاین که می ایستید و توپ را پرتاب می کنید. 


 حرکات مشخصی است که در این مسیر انجام میدهید و توپ را می چرخانید تا به طرف پینها پرتاب کنید.