قوانين و مقررات بازي تنيس - 1


ماده 1 زمين بازي انفرادي
زمين بازي مستطيلي است بطول 77/23 متر به عرض 23/8 متر. زمين توسط توري كه از يك سيم با طناب به قطر حداكثر 8/0 سانتيمتر آويزان است، به دو نيمه تقسيم مي‏گردد. انتهاي اين سيم با طناب بايد به بالاي دو پايه در دو سوي تور متصل گردد يا از روي آن گردانيده شود. قطر مقطع پايه استوانه‏اي يا اصلاح مقطع پايه مكعب مستطيل شكل نبايد بيش از 15 سانتيمتر بيشتر باشد. مركز مقطع پايه ها مي‏بايد در فاصلة 914/0 متري از زمين بازي واقع شود و ارتفاع پايه ها بايد به گونه‏اي تنظيم گردد كه قسمت بالاي سيم نگهدارنده تور در ارتفاع 07/1 متري از سطح زمين واقع شود در صورتي كه از زمين مشترك براي «دوبل» (به مادة 34 رجوع شود) وانفرادي استفاده شود بايد تور را توسط دو پايه كه پايه هاي بازي انفرادي ناميده مي‏شوند، در ارتفاع 07/1 متري نگاهداشت. مركز مقطع اين پايه ها كه قطر و به اصلاح مقطع آنها نبايد بيش از 5/7 سانتيمتر باشد در هر طرف در فاصلة 914/0 متري از زمين انفرادي واقع مي‏گردد. تور بازي را بايد چنان كشيد كه فضاي مابين دو پايه را كاملاً پر كند و شبكه‏ هاي تور به اندازه‏اي كوچكتر در نظر گرفته مي‏شوند كه مانع عبور توپ شود. ارتفاع تور در وسط پايه 914/0 متر باشد لذا تور در اين قسمت توسط كمربندي كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از 5 سانتيمتر نباشد محكم در ارتفاع مورد نظر نگاهداشته مي‏شود. نواري كاملاً سفيد كه عرض آن بيش از 5 سانتيمتر و در فاصلة مساوي در بين دو خط كناري و به موازات آنها كشيده مي‏شود. خط انتهائي در طرف داخلي زمين توسط علامت مركزي به طول 10 سانتيمتر و عرض 5 سانتيمتر در امتداد فرضي خط مركزي سرويس است و به دو بخش تقسيم مي‏شود. علامت مركزي در هر طرف زمين بر خطوط انتهائي عمود ومتصل است. از كليه خطوط ديگر نبايد از 5/2 سانتيمتر كمتر و از 5 سانتيمتر بيشتر باشد، به استثناء خط انتهائي كه نبايد بيشتر از 10 سانتيمتر عرض داشته باشد. در تمام اندازه‏گيريها بايد لبه خارجي خطوط را در نظر گرفت. رنگ تمام خطوط بايد يكنواخت باشد. استفاده از رنگهاي سفيد و يا زرد و نشانه‏هاي تبليغاتي يا هر چيز ديگري كه در دو انتهاي زمين قرار داده شده، غير مجاز است. استفاده از رنگهاي روشن تنها در صورتي مجاز است كه در اين امر در ديد بازيكنان اختلالي ايجاد نكند.
اگر نشانه‏هاي تبليغاتي بروي صندلي خط نگهدارنده دو انتهاي زمين نشسته‏اند، قرارداده شود، اين نشانه‏ها بايد فاقد رنگهاي سفيد و زرد باشند. از رنگهاي روشن در صورتي مجاز است كه اختلال در ديد بازيكنان ايجاد نكند.
1- basiline
2- Side- line
3- Service- line
4- Centerservice- line
5- Service courts
6- Center mark
تبصره:
در مسابقات «جام ديويس» و يا ديگر مسابقات رسمي قهرماني فدراسيون بين المللي تنيس بايد فاصله‏اي در پشت خطوط انتهائي در نظر گرفت كه كمتر از 4/6 متر نباشد و در طرف خارجي خطوط كنار هم بايد فاصله‏اي در نظر گرفت كه كمتر از 66/3 متر نباشد. مي‏توان صندلي خط نگهداران را در صورتيكه بيشتر از 914/0 متر بداخل اين فضاها پيشروي نكرده باشند. در فاصله 4/6 متر از خطوط انتهائي در فاصلة 66/4 متر از خطوط كناري قرار دارد.ماده 2 اجزائ ثابت زمين
اجزاء ثابت زمين نه تنها در برگيرندة تور، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارندة تور- نوار تور و كمربند نگهدارندة تور است، بلكه در صورت وجود، شامل موانع انتهائي و كناري جايگاهها، صندليهاي ثابت يا قابل نقل و انتقال پيرامون زمين بازي، افراد اشغال كنندة صندليها، كليه ديگر اجزاء ثابت در پيرامون و يا بالاي زمين بازي، داور، داور تور، داور خطاي پا، خط نگهداران توپ جمع كنها البته در هنگامي كه جاي مقر خود حضور دارند، نيز مي‏گردد.
تبصره:
در تأمين اهداف اين ماده بايد متذكر شد كه مفهوم لغت داور در برگيرندة داور، افرادي كه به آنها در بين بازي مكان مشخص اعطاء شد و كليه افرادي مي‏شود كه جهت همكاري با داور در جريان مسابقه برگزيده شده باشند.ماده 3 توپ تنيس
سطح بيروني توپ بايد يكنواخت و برنگ سفيد يا زرد باشد، اگر روي توپ درزي وجود داشته باشد، اين محل نبايد بصورت دوخته و به شكل بخيه باشد. قطر توپ بايد بيش از 35/6 سانتيمتر و كمتر از 67/6 سانتيمتر باشد و وزن آن بايد بيش از 7/56 گرم و كمتر از 5/58 گرم باشد و جهش توپ در صورت رها شدن از فاصلة 254 سانتيمتر بر روي يك سطح بتوني بايد بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر باشد تحت فشار 165/8 كيلو گرم توپ بايد دچار فرورفتگي بداخل به ميزان بيش از 56/0 سانتيمتر و كمتر از 74/0 سانتيمتر در قسمت جلوئي و فرورفتگي به ميزان بيش از 89/0 سانتيمتر و كمتر از 08/1 سانتيمتر در قسمت پشتي شود. ارقام گفته شده در مورد اين فرورفتگيها بايد ميانگين خواندن جدا از هم ارقام در هر يك از سه محور توپ باشد و در هر مورد اختلاف بين دو بار خواندن ارقام نبايد بيش از 08/0 سانتيمتر گردد. براي بازي در ارتفاع بيش از 1219 متر از سطح دريا مي‏توان از دو نوع ديگر توپ استفاده نمود. توپ اول تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از 93/121 سانتيمتر و كمتر از 135 سانتيمتر است و فشار داخلي آن بيش از فشار خارج آن است. اين نوع توپ مرسوم است به «توپ پر فشار» توپ نوع دوم تمام مشخصات پيش گفته را دارد جز آنكه جهش آن بيش از 135 سانتيمتر و كمتر از 147 سانتيمتر است و فشار داخلي تقريباً برابر فشار خارجي است اين توپ به منظور تطبيق بايد براي مدت 60 روز يا بيشتر در همان ارتفاع مورد نظر جهت انجام مسابقه قرار گيرد. به اين توپ معمولاً واژه توپ فشار صفر و يا توپ بدون فشار اطلاق مي‏گيرد.
تمام آزمايشات در مورد جهش توپ اندازه و ميزان فرورفتگي بايد مطابق قوانين و ترتيبهاي معين شده در ضميمه 1 صورت گيرد.
1- Pressurised Ball
2- Zero-Pressure
3-Non-Pressrisedماده 4- راكت تنيس
راكتهائي كه از مشخصات ذيل پيروي نكنند جهت بازي مطابق مقررات تنيس، مورد تأئيد نمي‏باشند.
الف) قسمتي از راكت كه در انجام ضربه مورد استفاده قرار مي‏گيرد بايد تخت باشد و از يك شبكه زه درهم شده متصل به قاب راكت تشكيل مي‏گردد. زه‏ها در محل تلاقي بازه‏هاي مجاور به تناوب از رو و زير به يكديگر مي‏پيوندند و به هم تافته مي‏شوند. در مجموع اين شبكة زه بايد يكدست باشد و بخصوص تراكم اين شبكه در قسمت مركز نبايد كمتر از ساير قسمتها باشد. زه‏ها بايد عاري از هر گونه اضافات و اتصالات جنبي باشند مگر آنچه كه جهت پيشگيري و محدود كردن فرسودگي و پارگي و يا لرزش بكار رود كه بايد اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمين اهداف فوق را داشته باشد.
ب) طول راكت كه دسته را نيز شامل مي‏شود بايد عاري از هر گونه اضافات و اتصالات جنبي باشد مگر آنچه كه جهت پيشگيري به محدود كردن فرسودگي، پارگي، لرزش و آنچه كه جهت تقسيم وزن بكار رود كه در اين صورت بايد اندازه و محل معقول و مناسب جهت تأمين اهداف فوق را داشته باشد.
و) قاب راكت كه شامل دسته نيز مي‏شود و زه‏ها بايد عاري از هر گونه وسيله‏اي باشند كه توانائي انجام تغيير عمده و مشخص و يا تغيير در تقسيم وزن در راكت: در هنگامي كه توپ در گردش است را امكان پذير نمايد. فدراسيون بين المللي تنيس در اين مورد كه آيا راكت نمونه و مدل اوليه راكت از شرايط فوق‏الذكر تبعيت مي‏كند و آيا راكت مورد تأئيد است يا خير تصميم‏گيرنده است. چنين تصميم‏گيري ممكن است بنا به ابتكار خود فدراسيون بين المللي تنيس و يا بدرخواست افراد ذينفع ماننذ بازيكن، كمپاني سازندة تجهيزات وسايل و يا سازمان ملي تنيس هر كشور و يا اعضاي آنها صورت پذيرد. چنين تصميم‏گيريها و درخواستها مي‏بايست مطابق قواعد و ترتيبات مرسوم فدراسيون بين المللي تنيس براي بررسي درخواستها و جهت دادن پاسخ صورت پذيرد كه نسخه‏هائي از روند اجراي كار را مي‏توان از دفتر معاونت اداري دريافت نمود.
مورد اول- آيا مي‏توان از بيش از يك شبكة زه در قسمت ضربه زنندة راكت استفاده نمود؟
پاسخ: خير- قانون به وضوح اشاره به يك شبكه مي‏كند و نه شبكه‏هائي از رده‏هاي درهم تنيده.
مورد دوم- اگر زه‏ها در بيش از يك سطح قرار داشته باشد، آيا مي‏توان شبكة زه در كل تخت و يكدست دانست؟
پاسخ: خير
مورد سوم- آيا مي‏توان از وسايلي كه موجب كاهش لرزش مي‏شوند در روي راكت و كجا بايد قرار داد؟
پاسخ: بلي- اما اين وسايل را فقط مي‏توان در خارج از شبكة بهم تافته زه قرار داد.
مورد چهارم- در هنگاميكه توپ در گردش است. بطور اتفاقي زه راكت بازيكني پاره مي‏شود آيا بازيكن مجاز به ادامه بازي با چنين راكتي است؟
پاسخ: بلي.ماده 5- زننده سرويس و دريافت كننده سرويس
بازيكنان بايد در دو سوي تور قرار بگيرند. بازيكني كه در ابتدا با ضربة خود توپ را به گردش در مي‏آورد «زننده سرويس» و فرد ديگر «دريافت كننده سرويس» ناميده مي‏شوند.
مورد اول- اگر بازيكني در ضمن زدن ضربه از خط فرضي امتداد تور عبور كند، امتياز از دست مي‏دهد؟
الف) قبل از ضربه زدن به توپ
ب) پس از ضربه زدن به توپ
پاسخ: در صورتي كه بازيكني وارد محدودة خطوط احاطه كنندة زمين حريف شود، در هيچيك از موارد فوق با عبور از خط فرضي امتياز از دست خواهد داد (مادة بيست) در مورد مانع شدن از اجراي ضربه حريف مي‏تواند خواستار تصميم‏گيري داور مطابق مادة 21 و 25 شود.
مورد دوم- زننده سرويس ادعا مي‏كند كه دريافت كنندة سرويس بايد در محدوة خطوط زمين خود قرار بگيرد، آيا چنين امري ضروري است؟
پاسخ: خير- دريافت كنندة سرويس مي‏تواند در هر جاي دلخواه در زمين مربوطه قرار گيردماده 6- انتخاب زمين و سرويس
در گيم اول حق انتخاب زمين و حق سرويس كنندة يا دريافت كنندة سرويس بودن به قيد قرعه مشخص مي‏گردد. برندة قرعه حق انتخاب را دارد و يا مي‏تواند از حريف خود بخواهد يكي از موارد زير را انتخاب كند.
الف) سرويس كننده و يا دريافت كنندة سرويس بودن كه در اين صورت بازيكن ديگر بايد زمين را انتخاب كند.ماده 7- سرويس
اجراي ضربه سرويس بايد تحت شرايط زير صورت پذيرد. درست قبل از شروع ضربه سرويس كننده بايد با پاهاي متوقف در پشت خط انتهاي (در لبة خارجي خط كه نسبت به تور دور است) بايستد در محدوده‏ هاي بين امتداد فرضي علامت مركزي تا خط كناري سپس سرويس در لحظه برخورد توپ و راكت پايان يافته تلقي مي‏شود. بازيكني كه فقط يك دست داشته باشد، مي‏تواند توپ را با ضربه راكت به هوا پرتاب كند و سپس سرويس را انجام دهد.
مورد اول- آيا سرويس كننده در بازي انفرادي حق ايستادن در محدودة پشت خط انتهاي زمين بين خط كناري بازي دوبل را دارد.
مورد دوم- اگر بازيكني در هنگام زدن سرويس دو يا چند توپ را به جاي يك توپ به هوا پرتاب كند، آيا خطا كرده است؟
پاسخ: خير- بايد اعلام بجا شود اما چنانچه اين عمل را عمدي تلقي كند مي‏تواند مطابق قوانين ماده 21 عمل كند.ماده 8 خطاي پا
الف) سرويس كننده در حين اجراي ضربه:
الف-1) جاي خود را با راه رفتن يا دويدن تغيير ندهد. حركت اندك‏ پاها كه عملاً اثري بر محل اصلي سرويس كننده نگذارد به عنوان تغيير محل به وسيله راه رفتن يا دويدن تلقي نمي‏گردد.
الف-2) نبايد با هيچيك از پاها ناحيه‏اي به جز محدودة پشت خط انتهاي زمين در فاصله‏اي بين امتداد فرضي علامت مركزي تا خط كناري را لمس كند.
ب) منظور از كلمة پا قسمتي از پا، از قوزك به پائين است.ماده 9- اجراي ضربة سرويس
الف) براي اجراي ضربة سرويس، سرويس كننده بايد به تناوب در پشت نيمه راست و چپ زمين خود قرار گيرد. در هر گيم ابتدا بايد از نيمه راست ضربه سرويس اجرا شود. اگر سرويس از نيمه اشتباه مشخص نگردد، تمام بازيهاي انجام يافته با سرويس يا سرويس‏هاي زده شده از جهت اشتباه به قوت خود باقي مي‏ماند ولي اشتباه در محل اجراي سرويس به محض تشخيص بايد تصحيح شود.
ب) توپ سرويس شده بايد پس از عبور از روي تور با زمين يا خطوط محدوه كار سرويس زمين حريف كه بصورتي مورب در نيمه ديگر زمين نسبت به محل سرويس قرار دارد، برخورد كرده و بعد توسط دريافت كنندة سرويس برگشت داده شود.ماده 10 خطاي سرويس
سرويس، خطا محسوب مي‏گردد چنانچه:
الف) سرويس كننده از قوانين مواد 7-8 يا 9 (ب) تخطي نمايد.
ب) اگر در زدن سرويس توپ به راكت برخورد نكند.
ج) اگر توپ سرويس شده قبل از اصابت به زمين به اجزاء دائمي زمين بجز(تور، كمربند تور، نوار تور) برخورد نمايد.
مورد اول- بعد از پرتاب توپ بالا به عنوان مقدمه انجام ضربه سرويس، سرويس كننده تصميم به نزدن توپ مي‏گردد و در عوض آن را با دست مي‏گيرد،آيا اين كار خطا محسوب مي‏گردد؟
پاسخ: خير
مورد دوم- هنگام زدن سرويس در بازي انفرادي داخل يك زمين بازي دوبل كه داراي پايه هاي زمين انفرادي است، توپ به پايه زمين انفرادي برخورد مي‏كند و بعد در كادر صحيح سرويس فرود مي‏آيد. آيا اين خطا محسوب مي‏گردد و يا بايد اعلام بجا شود؟
پاسخ: در سرويس، خطا محسوب مي‏گردد زيرا پايه هاي بازي انفرادي، پايه هاي زمين دوبل و بخشي از تور يا نوار تور مابين آنها جزء اجزاء دائمي زمين محسوب مي‏گردند. (طبق ماده 2 و 10 و با توجه به تبصره ماده 24)
ب) انتخاب زمين كه در اينصورت بازيكن ديگر حق انتخاب سرويس كننده يا دريافت كننده سرويس بودن را دارد
مورد اول- آيا بازيكنان در صورت با تأخير افتادن يا بحالت تعليق درآمدن بازي قبل از شروع آن حق انتخاب مجدد را دارند؟
پاسخ: بلي- نتيجة قرعه كشي به قوت خود باقي است اما حق انتخاب مجدد در رابطه با زمين يا سرويس وجود دارد.ماده 11- سرويس دوم
بعد از اعلام «خطاي سرويس» (چنانچه خطاي اول باشد) بازيكن بايد از همان زمين كه سرويس خطا انجام داده اقدام به زدن سرويس كند مگر آنكه سرويس از نيمة اشتباه زده شده بايد كه در اين صورت طبق ماده (9) سرويس كننده حق زدن تنها يك سرويس از پشت نيمه ديگر زمين را دارد.
مورد اول- بازيكن از نيمه زمين سرويس مي‏كند. او امتياز را از دست مي‏دهد و سپس ادعا مي‏كند كه بخاطر اجراي سرويس از نيمه اشتباه زمين، خطا صورت گرفته است.
پاسخ: امتياز به قوت خود باقي است و سرويس بعدي بايد با توجه به امتيازات از نيمه صحيح زمين زده شود.
مورد دوم- (امتياز برابر 15 است) و سرويس كننده به اشتباه از طرف چپ زمين سرويس مي‏كند. او برنده امتياز مي‏شود سپس از طرف راست سرويس مي‏زنند و خطاي سرويس مي‏كند. در اين موقع اشتباه در امكان (براي سرويس آشكار مي‏شود) آيا امتياز قبلي به قوت خود باقي مي‏ماند؟ سرويس بعدي او از كدام نيمه زمين بايد زده شود.
پاسخ: امتياز قبلي به قوت خود باقي مي‏مامند. سرويس بعدي بايد از نيمه چپ زمين زده شود. حساب امتيازات (15/30) است و سرويس كننده يك سرويس خطا زده است.ماده 12- زمان اجراي سرويس
سرويس كننده تا زماني كه دريافت كنندة سرويس آماده نباشد نبايد سرويس كند. اگر دريافت كننده سعي به بازگشت توپ نمايد بعنوان آماده بودن تلقي مي‏گردد. اگر چنانچه دريافت كننده سرويس فرود نيامده خطا اعلام كند.ماده 13 قانون اعلام «بجا»
در تمام مواردي كه با توجه به قوانين و يا بعلت هر گونه مداخله‏اي در بازي اعلام «بجا» ضروري مي‏شود يكي از موارد زير مي‏بايد مصداق يابد:
الف) هنگاميكه «بجا» در رابطه با سرويس اعلام مي‏گردد فقط همان سرويس بايد تكرار شود.
ب) اعلام «بجا» در هر شرايط ديگر موجب تكرار كامل آن امتياز مي‏گردد.
مورد ا- اختلال در انجام سرويس توسط عاملي خارج از قوانين مشروحه در ماده (14) صورت مي‏گيرد. آيا تنها همان سرويس بايد تكرار شود؟
پاسخ: خير- كل آن امتياز بايد دوباره بازي شود.
مورد 2- اگر توپي در حين بازي پاره شود، آيا بايد اعلام «بجا» كرد؟
پاسخ: بلهماده 14- قانون بجا در سرويس
در سرويس هنگامي اعلام بجا مي‏شود كه:
الف) توپ سرويس شده صحيحي به تور، كمربند يا نوار تور برخورد كند و يا توپ بعد از برخورد با تور، كمربند تور يا نوار تور به دريافت كننده يا به هر چيزي كه پوشيده يا به همراه دارد، قبل از برخورد با زمين اصابت كند.
ب) اگر زماني كه دريافت كننده سرويس آماده نباشد سرويس زده شود يا سرويس خطائي انجام شود.
(رجوع به ماده 12 شود). در صورت اعلام «بجا» سرويس زده شده به حساب نمي‏آيد و بايد مجدداً سرويس كرد اما سرويس بجا موجب عدم احتساب سرويس خطاي قبلي نخواهد شد و سرويس خطا به قوت خود باقي مي‏ماند.ماده 15- ترتيب اجراي سرويس
در پايان گيم اول دريافت كننده زننده سرويس سرويس بعدي مي‏گردد و اين ترتيب متناوباً در تمامي گيمهاي بعدي بازي اجرا خواهد شد اگر بازيكني خارج از نوبت سرويس كند. بازيكني كه نوبت سرويس او بود، به محض مشخص شدن اشتباه بايد سرويس كند اما تمامي امتيازات قبل از كشف اشتباه محسوب مي‏گردد اگر قبل از مشخص شدن اشتباه، گيم به پايان برسد، ترتيب سرويس به صورت تغيير يافته ادامه خواهد يافتماده 16- زمان تعويض زمين
بازيكنان در پايان گيم‏هاي اول، سوم و به همين ترتيب در تناوبهاي بعدي و در پايان هر ست زمين را عوض مي‏كنند مگر اينكه مجموع تعداد گيمها در آن ست زوج باشد كه در اين صورت تعويض زمين تا پايان گيم اول ست بعدي صورت نمي‏پذيرد و ترتيب صحيح دنبال نشود، بازيكنان بايد به محض كشف اشتباه ترتيب صحيح را دنبال كنند.ماده 17- توپ در گردش
از لحظه‏اي كه سرويس زده مي‏شود توپ در گردش خواهد بود و به غير از مواردي كه خطا يا «بجا» اعلام گردد. توپ تا زمان اعلام امتياز بايد در گردش بماند.
مورد 1- بازيكن جواب سرويس را صحيح نمي‏دهد. اعلام خطا نمي‏شود و توپ در گردش مي‏ماند. آيا حريف مي‏تواند بعداً و پس از خاتمه تبادل توپ مدعي امتياز مربوطه شود؟
پاسخ: خير- اگر بازيكنان بعد از وقوع خطا به بازي ادامه دهند كسي نمي‏تواند مدعي امتياز براي آن خطا گردد بشرط آنكه حريف از اينكار باز داشته نشده باشد.ماده 18- ثبت امتياز به نفع زننده سرويس
سرويس كنندة زماني امتياز مي‏گيرد كه:
الف) توپ سرويس شده (به شرط آنكه طبق ماده 14 «بجا» نباشد) قبل از برخورد با زمين به دريافت كننده سرويس هر آنچه پوشيده يا به همراه دارد برخورد نمايد.
ب)دريافت كننده سرويس مطابق ماده 20 امتياز را از دست بدهد.ماده 19- ثبت امتياز به نفع دريافت كننده سرويس
دريافت كننده زماني امتياز مي‏گيرد كه:
الف) سرويس كننده دوبار پشت سر هم سرويس خطا بزند.ماده 20- مواردي كه سبب از دست دادن امتيازات مي‏گردد.
بازيكني امتياز از دست ميدهد كه:
الف) قبل از اينكه توپ دو بار به زمين بخورد قادر به برگرداندن بدون واسطه توپ از روي تور نشود (مگر طبق ماده 24 الف يا ج )
ب) بازيكن توپ را به صورتي برگرداند كه به زمين يكي از اجزاء ثابت زمين و يا هر چيز ديگر خارج از محدود خطوط در برگيرنده زمين حريف برخورد كند (بجز موارد ذكر شده در ماده 24 الف يا ج).
ج) بازيكن توپ را حتي اگر در خارج از محدوده خطوط زمين والي كند ولي موفق به بازگرداندن صحيح توپ نشود .
د) در برگشت دادن توپ عمداً توپ را با راكت مي‏گيرد و يا حمل مي‏كند و يا عمداً به توپ پيش از يكبار ضربه مي‏زند .
ه) بازيكن يا راكت بازيكن (در دست بازيكن يا به هر صورت ديگر) يا هر چيزي كه پوشيده يا به همراه دارد به تور، پايه هاي زمين، پايه هاي زمين انفرادي طناب يا سيم نگهدارنده تور، كمربند تور، نوار و يا زمين واقع در محدوده خطوط زمين حريف در زمان گردش توپ، برخورد نمايد.
و) بازيكن توپ را قبل از عبور از تور والي كند.
ز) توپ در گردش به بازيكن يا هر چيزي كه پوشيده يا به همراه دارد بجز راكت كه در دست يا دستهاي بازيكن باشد برخورد نمايد.
ح) بازيكن با پرتاب راكت به توپ ضربه بزند.
ط) بازيكن به عمد و به صورت مشخص شكل و حالت راكت را در حين آنكه توپ در گردش است تغيير دهد.
مورد1- در هنگام سرويس كردن راكت از دست سرويس كننده رها مي‏شود و قبل از برخورد توپ به زمين به تور برخورد مي‏كند آيا اين حالت خطاي سرويس محسوب مي‏شود يا اينكه بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد؟
پاسخ: سرويس كننده امتياز را از دست مي‏دهد زيرا راكت او در حاليكه توپ در گردش بوده به تور برخورد كرده است.
مورد2- در سرويس راكت از دست سرويس كننده رها مي‏شود و بعد از اصابت توپ به خارج از كادر سرويس به تور برخورد مي‏كند. آيا اين خطاست يا منجر به از دست رفتن امتياز بازيكن مي‏شود؟
سرويس به تور برخورد مي‏كند. آيا اين خطاست يا منجر به از دست رفتن امتياز بازيكن مي‏شود؟
پاسخ: اين عمل خطا محسوب مي‏گردد زيرا هنگام برخورد راكت به تور، توپ از گردش خارج شده بوده است.
×× والي: ضربه به توپ قبل از برخورد آن به زمين 1 - Volley
مورد3- فرد (الف) و (ب) در مقابل (ج) و (د) بازي مي‏كند. (الف) به (د) سرويس مي‏‏زند. (ج) قبل از برخورد توپ به زمين به تور برخورد مي‏كند سپس به علت خارج بودن سرويس اعلام خطاي سرويس مي‏شود آيا (ج) و (د) امتياز را از دست مي‏دهند.
پاسخ: اعلام خطاي سرويس اشتباه بوده است. (ج) و (د) امتياز را قبل از آنكه بتوان اعلام خطا كرد، از دست داده‏اند زيرا (ج) در حالي به تور برخورد كرده كه توپ در گردش بوده است.
«رجوع شوده به ماده 20»
مورد 4- آيا بازيكن در حالي كه توپ در گردش است مي‏تواند از روي تور به داخل زمين حريف بپرد و هيچگونه تنبيهي شامل حال او نگردد؟
پاسخ: خير- بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد.
مورد 5- بازيكن (الف) به توپ در نزديكي تور چرخش زير مي‏دهد به طوري كه توپ به سمت (الف) باز مي‏گردد. بازيكن (ب) ناتوان از رسيدن به توپ (در زمين خود) راكت خود را پرتاب مي‏كند و توپ را به خارج از زمين (الف) مي‏زند. آيا (ب) امتياز اين بازي را مي‏گيرد يا خير؟
پاسخ: (ب) امتياز از دست مي‏دهد.
مورد 6- بازيكني كه خارج از كادر سرويس ايستاده بوسيلة توپ سرويس شده و قبل از برخورد آن با زمين مورد اصابت قرار مي‏گيرد آيا امتياز را مي‏گيرد يا از دست مي‏دهد؟
پاسخ: بازيكني كه موردئ اصابت توپ قرار گرفته امتياز را از دست مي‏دهد. مگر طبق موارد ذكر شده در ماده 14 (الف)
مورد7- بازيكني كه خارج از محدوده خطوط زمين ايستاده، توپ را والي مي‏كند و يا آن را با دست مي‏گيرد مدعي امتياز مي‏شود زيرا توپ بدون شك «خارج» بوده است.
پاسخ: او به هيچوجه نمي‏تواند مدعي امتياز شود.
(A) چنانكه توپ را بگيرد امتياز طبق ماده 20 (ز) از دست مي‏دهد.
(B) اگر والي كند توپ را به صورتي ناصحيح بازگشت دهد. طبق ماده 20 (ج) امتياز از دست مي‏دهد.
(C) اگر والي كند و به صورتي صحيح توپ را برگشت دهد بازي ادامه مي‏دهد.


قوانين و مقررات بازي تنيس - 2

ماده 21- بازيكن مانع حريف مي‏شود
اگر بازيكن اقدام به هر عملي كند كه مانع اجراي ضربه توسط حريف شود، چنانچه اين عمل عمدي باشد بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد و اگر سهواً باشد، بايد اعلام «بجا» شود.
مورد 1- چنانچه بازيكن در حين زدن ضربه به حريف برخورد كند آيا تنبيهي شامل حال او خواهد شد؟
پاسخ: خير- مگر اينكه داور اقدامي را ضروري بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد2- اگر توپ از روي تور برگشت كند، بازيكني كه بايد به توپ ضربه بزند مي‏تواند براي زدن ضربه بروي تور، روي به داخل زمين حريف خم شود. در اين موقع اگر بازيكن حريف مانع اجراي ضربه او شود، چگونه بايد عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور مي‏تواند امتياز را به بازيكني كه براي او ايجاد مزاحمت شده است، بدهند و يا اعلام «بجا» كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد3- آيا مي‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام مي‏شود با توجه به ماده 21، عملي كه مانع حريف مي‏شود، تلقي نمود؟
پاسخ: خير- مگر اينكه داور اقدامي را ضروري بداند كه در آن صورت طبق ماده 21 عمل خواهد كرد.
مورد 2- اگر توپ از روي تور برگشت كند، بازيكني كه بايد به توپ ضربه بزند مي‏تواند براي زدن ضربه بروي تو روي به داخل زمين حريف خم شود. در اين موقع اگر بازيكن حريف مانع اجراي ضربه او شود، چگونه بايد عمل كند؟
پاسخ: مطابق ماده 21 داور مي‏تواند امتياز را به بازيكني كه براي او ايجاد مزاحمت شده است، بدهند و يا اعلام «بجا» كند. (به ماده 25 رجوع شود).
مورد 3- آيا مي‏توان دوبار ضربه به توپ را كه سهواً انجام شود با توجه به ماده 21، عملي كه مانع حريف مي‏شود، تلقي نمود؟
پاسخ: خيرماده22- اصابت توپ به خط
توپي كه به خط اصابت كند همانند توپيكه داخل محدوده خطوط زمين است به حساب مي‏آيد.ماده 23-برخورد توپ به اجزاء ثابت زمين
اگر توپ در گردش بعد از برخورد با زمين و اجزاء ثابت زمين (بجز تور، پايه هايزمين، پايه هاي بازي انفرادي طناب يا سيم نگهدارنده تور، كمربند تور يا نوار تور) برخورد نمايد، امتياز به بازيكن زننده ضربه تعلق مي‏گيرد چنانچه قبل از اصابت توپ به زمين آن توپ و اجزاء ثابت زمين برخورد نمايد، امتياز به حريف زننده توپ تعلق مي‏گيرد.
مورد 1- توپ برگشت داده شده به داور يا صندلي داور و يا جايگاه برخورد مي‏نمايد. بازيكن مدعي است كه توپ در مسير ورود به داخل زمين بوده است.
پاسخ: بازيكن امتياز را از دست مي‏دهد.ماده 24-برگشت دادن صحيح توپ
توپي كه به يكي از صور زير برگشت داده شود، صحيح است:
الف) اگر توپ به تور پايه هاي زمين انفرادي، طناب يا سيم نگهدارنده تور، كمربند يا نوار تور برخورد نمايد، به شرط آنكه از روي آنها گذشته و در داخل محدوده خطوط زمين حريف فرود آيد.
ب) اگر توپ سرويس شده يا برگشت داده شده به صورت صحيح اصابت نمايد، سپس به كمك چرخش زيري كه دارد و يا با جريان هوا جهش به عقب نمايد و به زميني كه از طرف آن آماده بازگردد و بازيكني كه نوبت ضربه اوست با عبور از بالاي تور به توپ ضربه بزند، بشرط آنكه بازيكن موارد ماده 20 را نقض نكند.
ج) اگر توپ از سمت خارج پايه ها با پايه هاي زمين انفرادي در سطحي بالاتر يا پائين‏تر نسبت به لبه تور برگشت داده شود، حتي در صورت تماس با پايه ها و پايه هاي زمين انفرادي مشروط برآنكه در داخل محدوده‏هاي خطوط زمين حريف فرود آيد.
د) چنانچه راكت بازيكني پس از زدن ضربه و برگشت ساده توپ، از روي تور عبور كند به شرط آنكه ضربه به توپ پس از عبور توپ از روي تور (به داخل زمين بازيكن) صورت گرفته باشد و توپ هم صحيح برگشت داده شده باشد.
د) اگر بازيكني بتواند توپ سرويس شده و پا در حال گردش را برگشت دهد و توپ او به توپي كه در محدوده خطوط زمين حريف قرار دارد اصابت نمايد.
تبصره:
در بازي انفرادي چنانچه جهت راستي بيشتر زمين دوبل را با پايه هاي زمين انفرادي تجهيز كرده و مورد استفاده قرار دهند، پايه تور زمين دوبل بخشهايي از تور، طناب يا سيم نگهدارنده تور و نوار تور كه خارج از پايه هاي زمين انفرادي واقع مي‏شود، هميشه به عنوان اجزاء ثابت زمين محسوب شده و جزو پايه ها يا بخشهائي از زمين انفرادي به شمار نمي‏آيد. توپي كه از زير سيم نگهدارنده تور در قسمت بين پايه هاي زمين انفرادي و پايهفاي كنار آن برگشت داده شود در صورتي كه با سيم نگهدارنده تور، تور و پايه ها تماس نبابد در محدوده خطوط زمين حريف فرود آيد، صحيح است.
مورد1- توپي كه در حال خارج شدن از محدوده زمين بازي است به پايه ه‏اي تور يا پايه هاي زمين انفرداي برخورد مي‏كند و درون محدوده خطوط زمين حريف فرود مي‏آيد آيا اين ضربه صحيح است؟
پاسخ: چنانچه سرويس باشد، خير، مطابق قانون 10 (چ) چنانچه به جز سرويس باشد، بله، مطابق قانون 24 (الف)
مورد 2- آيا ضربه بازيكني كه راكت را با دو دست نگه دارد و توپ را برگشت دهد صحيح است؟
پاسخ، بله.
مورد3- توپ سرويس شده و در حال گردش به توپي واقع در محدوده خطوط زمين بازي برخورد مي‏كند آيا در اين جا نتيجه امتياز مشخص مي‏شود؟
پاسخ: خير، بازي بايد اعلام (بجا) شود.
مورد4- آيا بازيكني در زمان گردش توپ اجازه استفاده از بيش يك راكت را دارد؟
پاسخ: خير- در تماس قوانين بصورت مفرد اشاره شده است.
مورد 5- آيا بازيكني مي‏تواند درخواست كند كه توپ يا توپها واقع در محدوده خطوط زمين حريف برداشته شوند؟
پاسخ: بله- اما نه در هنگامي كه توپ در گردش است.ماده 25- زمانيكه بازيكن از بازي بازداشته شود
در صورتيكه بازيكن از زدن ضربه خود توسط هر عاملي كه خارج از اختيار او باشد، بجز اجزاء دائمي زمين و بجز موارد ذكر شده در ماده21، بازداشته شود و بايد اعلام «بجا» شود.
مورد1- يكي از تماشاچيان سد راه بازيكن مي‏شود و او نمي‏تواند توپ را برگشت دهد. آيا بازيكن مي‏تواند مدعي اعلام «بجا» شود؟
پاسخ: بله- چنانچه به تشخيص داور غير از اجزاء ثابت زمين با ترتيبات زمين بازي، شرايطي خارج از اختيار بازيكن مانع او شده باشد.
مورد2- همانند مورد 1 اختلالي در بازيكن پيش مي‏آيد و داور اعلام «بجا» مي‏نمايد. اگر سرويس كننده در هنگام به گردش انداختن توپ يك سرويس خطا زده باشد، آيا او محق به اجراي دو سرويس است؟
پاسخ: بله- از آنجائيكه توپ در گردش بوده است طبق مقررات، «بازي» ونه فقط آن ضربه، تكرار مي‏شود.
مورد 3- آيا بازيكن مطابق ماده 25 مي‏تواند به جهت آنكه تصور مي‏كرده حريف او از بازي بازداشته شده و بنابراين انتظار پاسخ او نمي‏گرفته مدعي اعلام «بجا» شود؟
پاسخ: خير
مورد4- آيا چنانچه توپ در گردش با توپ ديگري در هوا برخورد كند، اين ضربه صحيح محسوب مي‏گردد؟
پاسخ: بايد اعلام «بجا» شود مگر اينكه توپ دوم را يكي از بازيكنان به هوا زده باشد كه در اين صورت داور مطابق ماده 21 اتخاذ تصميم مي‏كند.
مورد5- اگر داور يا هر قضاوت كننده ديگري به اشتباه اعلام خطا يا خارج نمايد و بعد اشتباه خود را تصحيح كند، كدام نظر بايد ملاك قرار گيرد؟
پاسخ: بايد اعلام «بجا» شود مگر اينكه داور اختلالي در بازي هيچيك از بازيكنان روي نداده باشند كه در اينصورت نظر تصحيح شده بايد ملاك قرار گيرد.
مورد6- چنانچه توپ سرويس اول كه خطا شده، بازگشت كرده و در هنگام اجراي سرويس دوم اختلالي در پاسخ دريافت كننده سرويس ايجاد نمايد، آيا دريافت كننده سرويس مي‏تواند مدعي اعلام بجا شود؟
پاسخ: بله- اگر او امكان خارج كردن اين توپ را داشته و در اين كار اعمال كرده باشد ديگر نمي‏تواند مدعي اعلام بجا شود.
مورد 7- اگر توپ به شي ساكني و يا متحرك واقع در محدوده خطوط زمين برخورد نمايد، ضربه صحيح است؟
پاسخ: ضربه صحيح است مگر اينكه شي ساكن پس از به جريان درآمدن توپ به داخا امده باشد كه در اينصورت بايد اعلام بجا شود. اگر توپ در جريان بازي با شي‏اي باشد كه در روي زمين و يا در بالاي سطح زمين در حركت است برخورد كند بايد اعلام بجا شود.
مورد 8- سرويس اول خطا و سرويس دوم صحيح است اما طبق ماده 25 يا بعلت عدم توانائي داور در تصميم‏گيري، نياز به اعلام بجا مي‏شود قانون در اين مورد چيست؟
پاسخ: بايد خطاي سرويس اول در نظر گرفته نشود و توپ از نو به گردش درآيد.ماده26-حساب امتيازات در يك گيم
هر گاه بازيكني امتياز اول را بگيرد امتياز 15 براي آن بازيكن ثبت مي‏شود. با گرفتن امتياز دوم، امتياز 30 اعلام مي‏شود. با گرفتن امتياز سوم امتياز آن بازيكن 40 اعلام مي‏شود. هر گاه بازيكن امتياز چهارم را نيز بگيرد، امتياز به صورت اعلام «گيم» مشخص مي‏شود.
مگر اينكه: اگر هر يك از دو بازيكن سه امتياز بگيرند، حساب امتياز «برابر» (ديويس) اعلام مي‏شود و امتياز گرفته شده توسط يك بازيكن به عنوان (آوانتاژ) «امتياز» مثبت اعلام مي‏شود. اگر همين بازيكن امتياز ديگري بگيرد، برنده «گيم» مي‏شود. ولي اگر حريف امتياز بعدي را بگيرد، حساب امتيازات دوباره به صورت «برابر اعلام مي‏شود. اين كار به همين ترتيب ادامه مي‏يابد تا آنكه يكي از بازيكنان پس از اعلام نتيجه برابر دوباره امتياز بگيرد كه نتيجه «گيم» به نفع آن بازيكن اعلام مي‏شود.
1-Game
2-Deuce
3-Advatageماده 27- حساب امتيازات در «ست»
الف) بازيكني كه زودتر شش «گيم» را بگيرد برنده «ست» مي‏شود. البته به شرطي كه دو گيم از حريف جلوتر باشد. هر جا كه لازم باشد بايد ست را ادامه داد تا اين در اختلاف حاصل گردد.
ب) روش امتياز بندي ديگري كه مي‏تواند جايگزين روش فوق ‏الذكر (پاراگراف الف) باشد، روش «تاي-بريك» است به شرط آنكه تصميم به استفاده از آن پيش از برگزاري مسابقه اعلام شده باشد. در اين صورت قوانين زير بايد رعايت گردد:
اين روش هنگامي به اجرا در مي‏آيد كه نتيجه برابر «شش» از نظر گيمي حاصل شده باشد. از اين روش نمي‏توان در ست سوم در بازي سه «سته» و در «ست» پنجم در بازي پنج «سته» استفاده نمود بايد روش عادي يعني برد و يا اختلاف دو گيم اجرا گردد مگر اينكه پيش از مسابقه به نحو ديگري اتخاذ تصميم شده باشد. در يك گيم «تاي-بريك» روش زير اعمال مي‏شود.
(I) بازيكني كه زودتر 7 امتياز را بگيرد، برنده گيم و ست مي‏شود به شرط آنكه دو امتياز از حريف جلوتر باشد. اگر امتياز (برابر شش) شود، گيم بايد ادامه يابد تا اين اختلاف حاصل شود. در روش «تاي-بريك» امتياز دهي بايد از سيستم عددي انجام شود.
1- Set
2-Tic-Break
3-Numerical Scorint
(II) بازيكني كه نوبت سرويس او باشد براي تعيين امتياز اول سرويس مي‏كند. حريف او براي تعيين امتيازات دوم و سوم سرويس مي‏كند و از آن به بعد هر بازيكن به تناوب براي دو امتياز بعدي سرويس مي‏كند تا برنده گيم مشخص شود.
(III)از امتيازات اول بايد به تناوب از نيمه راست و چپ سرويس كرد، كه در ابتدا از نيمه راست شروع مي‏شود. اگر سرويس از نيمه اشتباه زمين زده شود و معلوم نگردد تمام نتايج بازي كه از آن سرويس يا سرويسهاي اشتباه در محل سرويس به محض آشكار شدن بايد تصحيح شود. (توضيح آنكه بجز براي امتياز اول كه سرويس از نيمه راست زده مي‏شود، براي هر دو امتياز بعدي تا پايان «تاي-بريك» هر بازيكن به ترتيب اول از نيمه چپ و سپس از نيمه راست سرويس مي‏كند).
(IV)بازيكنان بايد پس از هر شش امتياز و در خاتمه گيم «تاي-بريك» اقدام به تعويض زمين بنمايد.
(V)از نظر تعويض توپ، گيم «تاي-بريك» بعنوان يك گيم محسوب مي‏شود. البته اگر در شروع «تاي-بريك» زمان تعويض توپ فرا برسد بايد تعويض توپ را تا شروع گيم دوم «ست» بعدي به تعويق انداخت.
پاسخ: اگر بازيكن نوبت سرويس خود را كامل كرده، ترتيب سرويس به صورت جديد عوض كرده، ترتيب سرويس به صورت جديد عوض مي‏شود اگر كشف اشتباه قبل از پايان نوبت سرويس بازيكن صورت گيرد، ترتيب سرويس به محض مشخص شدن بايد تصحيح شود و هر امتياز بازي شده محسوب مي‏گردد.ماده 28- حداكثر تعداد «ست‏ها»
حداكثر تعداد ستها در بازي پنج ست براي آقايان و سه ست براي بانوان مي‏باشد.ماده29- شرح وظايف مسئولان
در مسابقاتي كه داور تعيين مي‏گردد و رأي او حكم نهائي است، اما هنگامي كه سرداور منسوب مي‏گردد، در صورتي كه داور در موارد مربوط به تنيس «قوانين» اتخاز تصميم نمايد، جهت رسيدگي مجدد مي‏توان موارد مورد اختلاف را به سرداور، حكم نهائي خواهد بود. در مسابقاتي كه براي داور دستياراني تعيين مي‏گردند (خط نگهدار- داور تور- داور خطاي پا) تصميم اين افراد در مواردي كه بايد سريعاً اعلام رأي نمود، قطعي خواهد بود، مگر اينكه به نظر داور اشتباه واضحي روي داده باشد كه در اين صورت، حق تغيير رأي دستياران خود و يا اعلام بجا خواهد داشت. وقتي يكي از دستياران قادر به تصميم‏گيري نباشد بايد فوراً اين مسئله را به داور اعلام كند تا داور اتخاذ تصميم نمايد. زماني كه داور اعلام تا داور اتخاذ تصميم نمايد. زماني كه اور قادر به تصميم‏گيري در مواردي كه بايد سريعاً اعلام رأي نمود، نباشد بايد اعلام بجا نمايد. در مسابقات جام ديويس يا مسابقات تيمي ديگر كه يك سر داور نيز در زمين حضور دارد، سر داور مي‏تواند هر تصميم اتخاذ شده را تغيير دهد و يا مي‏تواند از داور بخواهد اعلام بجا نمايد. سر داور به صلاح ديد خويش مي‏تواند هر زمان مسابقه را به علت تاريكي يا شرايط زمين و شرايط جوي به تعويق اندازد. در صورت به تعويق افتادن بازي حساب امتيازات و چگونگي جاگيري در زمين بايد به همان صورت قبلي باشد، مگر اينكه سرداور و بازيكنان بالاتفاق به نحو ديگر به توافق برسند.
مورد1- داور اعلام بجا ولي بازيكن مدعي است كه نبايد اعلام بجا شود. آيا مي‏توان از سرداور خواست كه اتخاذ تصميم نمايد؟ روش پيش گفته در بازي انفرادي در بازي دوبل نيز صدق مي‏كند. بازيكني كه نوبت سرويس اوست.
جهت تعيين اولين امتياز سرويس مي‏كند و از آن به بعد هر بازيكن به همان ترتيبي كه در آن ست اقدام به زدن سرويس مي‏كرد، براي تعيين تكليف در امتياز، سرويس مي‏كند تا نتيجه گيم و ست معلوم گردد.
بازيكن (با دو بار بازي دوبل) كه در گيم «تاي-بريك» نوبت اول سرويس را داشته‏اند بايد در اولين گيم ست بعدي دريافت كننده سرويس باشد.
مورد 1- در امتياز (برابر شش) «تاي-بريك» اعمال مي‏شود در صورتيكه قبل از مسابقه ادامه بازي به روش عادي اعلام شده باشد، آيا امتيازاتي كه بازي شده‏اند به حساب مي‏آيند؟
پاسخ؟ اگر مشخص شدن اشتباه قبل از به گردش آوردن توپ براي امتياز دوم دوم كسر شود، گيم به روش «تاي-بريك» ادامه يابد.
مورد2- در امتياز (برابر شش) بازي به روش عادي ادامه مي‏يابد اگر به مطابق تصميمات متخذه در قبل از مسابقه روش «تاي-بريك» مي‏يابد اجرا مي‏شده است. آيا امتيازات بدست آمده محسوب مي‏شوند؟
پاسخ: اگر اشتباه قبل از به گردش درآمدن توپ براي امتياز دوم آشكار شود، امتياز اول محسوب مي‏گردد ولي اشتباه بعد از به گردش درآمدن توپ براي امتياز دوم صورت گيرد روش عادي بايد ادامه يابد. اگر امتياز (برابر هشت) يا اعداد زوج بالا برسد بايد روش «تاي-بريك اجرا شود.
مورد3- اگر در حين «تاي-بريك» براي بازي انفرادي يا دوبل، بازيكني خارج از نوبت سرويس بزند، آيا ترتيب سرويس بصورت جديد و تا پايان گيم ادامه مي‏يابد؟
پاسخ: بله- سؤالاتي كه مربوط به تبيين قوانين است و موضوع آن اعمال شرايط ويژه مي‏باشد بايد توسط داور تصميم‏گيري شود. با اين وجود اگر داور و يا بازيكن نسبت به تصميم‏گرفته شده اطمينان نداشته باشد، مي‏توان از سرداور تقاضاي تصميم‏گيري نمود كه اين نهائي است.
مورد4- اعلام «خارج» مي‏شود اما بازيكن مدعي است كه توپ صحيح بوده آيا سرداور مي‏تواند در اين مورد تصميم‏گيري كند؟
پاسخ: خبر- از آنجا كه اين مورد يك رويداد لحظه‏اي است و اين موضوع واقع مشخص كه در يك لحظه زماني مشخص به وقوع پيوسته و تمام شده مي‏باشد، لذا تصميم مسئولان حاضر در زمين نهائي خواهد بود.
مورد5-آيا در صورتي كه به نظر داور خطاي واضحي در زمان گردش توپ صورت گرفته باشد، مي‏تواند پس از تبادل پايان توپ و تعيين نتيجه نظر خط نگهدار را تغيير دهد؟
پاسخ: خير مگر اينكه بنا به اعتقاد داور «مانع حريف» شده باشند در غير اينصورت داور تنها در صورتي مي‏تواند نظر خط نگهدار راتغيير دهد كه اينكار را بلافاصله پس از انجام خطا صورت دهد.
مورد 6- خط نگهدار اعلام «خارج» مي‏كند. داور كه به وضوح نديده است، گمان مي‏برد كه توپ صحيح بوده. آيا داور مي‏تواند خلاف نظر نگهداري رأي دهد؟
پاسخ: خير- داور تنها در صورتي مي‏تواند نظر دستياران خود را تغيير دهد كه هيچ شك و شبهه‏اي نداشته باشد. او تنها در صورتي مي‏تواند نظر خط نگهداري را كه توپي را صحيح مي‏داند تغيير دهد كه بتواند فاصله‏اي بين توپ و خط را ببيند. داور تنها در صورتي مي‏تواند توپ «خارج» اعلام شده و يا خطائي كه توسط خط نگهدار اعلام شده را تغيير دهد كه برخورد توپ و يا فرود توپ در محدوده داخل خطوط زمين را مشاهده كرده باشد.
مورد7- آيا خط نگهدار مي‏تواند پس از اعلام امتياز توسط داور نظر خود را تغيير دهد؟
پاسخ: بله- اگر خط نگهدار متوجه اشتباه خود شود مي‏تواند آن را تصحيح كند بشرط آنكه بلافاصله چنين كند.
مورد8- بازيكن پس از اعلام «خارج» توسط خط نگهدار مدعي است كه توپي را كه برگشت داده، صحيح بوده است. آيا داور مي‏تواند خط نگهدار را تغيير دهد؟
پاسخ: خير- داور هيچگاه نمي تواند در نتيجه اعتراض يا درخواست رسيدگي بازيكن، آنچه را كه اعلام شده تغيير دهد.ماده30- حفظ تداوم بازي و زمانهاي استراحت
از لحظه اجراي سرويس اول تا خاتمه مسابقه بازي بايد بصورتي مستمر ادامه يايد و شرايط زير نيز مراعات شود.
الف) اگر سرويس اول خطا باشد، سرويس كنند. بايد بدون تأخير اقدام به زدن سرويس بايد همگون با سرعت معقول زننده سرويس بازي كند و هنگامي كه سرويس كننده آماده زدن سرويس است، او نيز آماده دريافت سرويس باشد. هنگام تعويض زمين از لحظه‏اي كه توپ از گردش خارج مي‏شود تا زمانيكه توپ جهت امتياز اول گيم بعدي به گردش افتد، حداكثر فاصله زماني يك دقيقه و سي‏ثانيه مي‏باشد. داور بايد در جائيكه مانع و تداخلي موجب عدم استمرار بازي مي‏شود، از اختيارات خود استفاده كند. سازمان دهندگان مسابقات بين المللي و مسابقات تيمي كه به مورد تأئيد ITF هستند مي‏توانند فاصله زماني مجاز بين دو امتياز را خود تعيين نمايند كه به هر حال نبايد بيش از 25 ثانيه باشد.
ب) هيچگاه نبايد جهت تجديد نيرو و يا نفس‏گيري و يا بخاطر وضعيت فيزيكي بازيكن، بازي را به حال تعليق درآورد، در آن تأخير بوجود آورد و يا مانعي در ادامه بازي ايجاد نمود. به هر حال در پيش آمدهاي منجر به جراحت داور مي‏تواند براي يكبار و به مدت سه دقيقه بازي را متوقف كند. سازمان دهندگان مسابقات بين‏ المللي و مسابقات تيمي مورد تأئيد فدراسيون بين‏ المللي تنيس ITF مي‏تواند اين يك بار مهلت توقف بازي را از سه دقيقه به پنج دقيقه افزايش دهند.
ج) اگر تحت شرايطي خارج از اختيار بازيكن البسه، كفش يا وسايل او (بغير از راكت تنيس) دچار اشكال يا آسيب شوند به نحوي كه ادامه بازي را ناممكن يا ناراحت كننده كند، داور مي‏تواند بازي را متوقف كند تا اشكال تصحيح شود.
د) داور مي‏تواند هر زمان كه ضروري باشند يا مناسب تشخيص دهد بازيكن را متوقف كند و يا به تأخير اندازد.
ه) بعد از ست سوم يا در مورد بانوان پس از ست دوم هر كدام از بازيكنان مي‏توانند حداكثر ده دقيقه استراحت كنند. در كشورهائي كه در عرض جغرافي 15 شمالي و 15 جنوبي واقع شده‏اند مدت استراحت 45 دقيقه و يا بيشتر است. در صورت لزوم و در صورتيكه شرايط خارج از اختيار بازيكنان ايجاد كند، داور مي‏تواند بازي را تا مدتي كه لازم مي‏داند متوقف كند. اگر بازي متوقف شود و به روز ديگري موكول گردد. اين استراحت پس از انجام سه «ست»، (مورد بانوان پس از انجام دو ست بازي) انجام مي‏شود. در اين مورد يك ست ناتمام به عنوان يك ست كامل به حساب مي‏آيد. هر كشور و يا كميته سازمان دهنده مسابقات جهاني و مسابقات سطوح پائين‏ تر، بجز مسابقات حرفه‏اي بين المللي تنيس (جام ديويس و جام فدراسيون) مختار هستند كه اين شرايط را تعديل يا از قوانين خود حذف نمايد و به شرط آن كه اعلام اين امر قبل از شروع مسابقات صورت گيرد.
و) كميته مسابقات اختيار تصميم‏گيري در مورد ميزان زمان مجاز براي گرم كردن پيش از شروع مسابقه را دارد. اما اين زمان نبايد بيش از 5 دقيقه شود و بايد قبل از آغاز مسابقات اعلام شود.
ز) هنگاميكه اعمال سيستم تنبيه مرحله به مرحله و «تنبيه امتياز» مورد تأئيد باشد، داور بايد تصميم خود را در محدوده قوانين اين سيستم اتخاذ نمايد (تنبيه مرحله به مرحله) تنبيهي است كه مرور شدت مجازات با هر خطائي اضافي افزايش مي‏يابد. مثلاً اول اخطار داده مي‏شود، سپس امتياز كسب مي‏گردد، بعد گيم به حريف واگذار مي‏شود و در آخر بازيكن اخراج مي‏شود اما در تنبيه با كسر امتياز با هر خطاي بازيكن يك امتياز به حريف داده مي‏شود.
ح) در صورت نقض قوانين مربوط به ادامه بازي به صورت مستمر، داور مي‏تواند پس از دادن اخطار لازم، بازيكن خاطي را فاقد صلاحيت ادامه بازي اعلام كند.
1- Point Penalty
2-non-Accumulatue Point Penaltyماده 31- راهنمائي بازيكن توسط مربي يا غيره
در حين انجام مسابقات تيمي، بازيكن مي‏تواند در مواقع تعويض زمين، در خاتمه گيم، توسط كاپيتان كه در زمين بازي حضور دارد راهنمائي شود. اما اين قانون شامل مواقعي كه در ضمن اجراي «تاي بريك» تعويض زمين صورت مي‏گيرد، نمي‏شود. در هيچ مسابقه ديگري بازيكن حق دريافت راهنمائي ندارد، اعمال دقيق مفاد اين قانون ضروري است. پس از دادن اخطار لازم مي‏توان بازيكن خاطي را اخراج كرد. در تنبيه مرحله داور مي‏بايد مجازاتهائي منطبق بر اين روش تنبيهي اعمال نمايد.
مورد 1- اگر راهنمائي بازيكن بصورتي غير آشكار و با علائم صورت گيرد، آيا بايد به او اخطار داد و يا بازيكن را اخراج كرد؟
پاسخ: داور بايد به محض اطلاع از راهنمائي شدن بازيكن چه به صورت گفتاري و چه به صورت علائم، اتخاذ تصميم نمايد. اگر داور متوجه راهنمائي بازيكن نشود، حريف مي‏تواند توجه او را به اين مطلب جلب نمايد.
مورد2- آيا بازيكن مي‏تواند در زمان استراحت قانوني، مطابق ماده 30 (ه) و يا هنگامي كه بازي متوقف شده و او زمين را ترك كرده، (راهنمائي شود؟)
پاسخ: بله- در اين شرايط بازيكن در زمين بازي حضور ندارد، هيچ محدوديتي براي دريافت «راهنمائي» وجود ندارد.
تبصره:
كلمه «راهنمائي» شامل هر نوع تعليم يا راهنمائي مي‏گردد.
1- coachingماده 32- تعويض توپ
در مواردي كه بايد توپها را پس از تعداد گيمهاي مشخص تعويض كرد، اگر توپها در موعد مقرر تعويض نشوند اين اشتباه بايد طوري تصحيح شود كه بازيكني (و دو يار در بازي دوبل) كه در صورت تعويض به موقع توپها نوبت سرويس او بوده است مجدداً نوبت سرويس او فرا رسد. از آن به بعد بايد تعويض توپها طوري قرار گيرد كه فاصله تعداد گيمهاي مشخص شده براي تعويض توپها رعايت شود.ماده33- بازي دوبل
بجز موارد ذيل قوانين فوق‏الذكر در بازي دوبل نيز صدق مي‏كنند.ماده 34- زمين بازي دوبل
در بازي دوبل، عرض زمين بايد 97/10 متر باشد، يعني در هر نيمه 37/1 متر عريض‏تر از زمين بازي انفرادي و آن بخشهائي از خطوط كناري زمين بازي انفرادي كه بين دو خط سرويس واقع مي‏شوند به نام «خطوط سرويس كناري» ناميده مي‏شوند. در موارد ديگر زمين بازي، همان است كه در ماده يك شرح داده شده است اما قسمتهائي از خطوط كناري زمين انفرادي كه بين خط انتهائي و خط سرويس در هر ست تور واقع شده را مي‏توان حذف نمود.ماده 35- ترتيب سرويس در بازي دوبل
ترتيب زدن سرويس در ابتداي هر ست به شرح زير انجام مي‏گيرد:
دو ياري كه نوبت سرويس دارند، در گيم اول هر ست بايد تصميم بگيرند كه كداميك سرويس نمايند و دو يار طرف ديگر بايد به همين ترتيب براي زدن سرويس گيم دوم تصميم بگيرند و يا بازيكني كه در گيم اول سرويس كرده بايد در گيم سوم سرويس كند و يار بازيكني كه در گيم دوم سرويس كرده بايد در گيم چهارم سرويس كند و به همين ترتيب در گيمهاي بعدي «ست» بايد عمل شود.
مورد 1- در بازي «دوبل» يكي از بازيكنان در موعد مقرر حاضر نمي‏شود و يار او مدعي است كه اجازه دارد به تنهائي مقابل حريفان بازي كند. آيا ادعاي او صحيح است؟
پاسخ: خيرماده 36- ترتيب دريافت سرويس در بازي دوبل
ترتيب دريافت سرويس بايد در ابتداي هر ست به شرح ذيل مشخص گردد:
دو ياري كه در گيم اول دريافت كننده سرويس هستند بايد تصميم بگيرند كه كداميك دريافت كننده اولين سرويس باشد. دو يار طرف ديگر نيز بايد به همين ترتيب تصميم بگيرند كه كداميك دريافت كننده اولين سرويس در گيم دوم باشند كه در اين فرد كه در هر دو طرف كه براي دريافت سرويس مشخص شده‏اند، همچنان در كليه گيمهاي زوج آن ست دريافت كننده اولين سرويس باشد. دو يار بايد در هر گيم به تناوب دريافت كننده سرويس باشند.
مورد 1- آيا در بازي دوبل فرد سرويس كننده با يار دريافت كننده سرويس مجاز است در حالي قرار گيرد كه مانع ديد دريافت كننده سرويس شود؟
پاسخ: بله- يار فرد سرويس كننده با يار فرد دريافت كننده سرويس مي‏تواند در هر حالتي و محلي از زمين خود كه بخواهد چه در داخل و چه در خارج محدوده خطوط زمين قرار بگيرد.ماده 37- سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل
اگر يكي از دو يار، خارج از نوبت سرويس كند، يار او مي‏بايد سرويس مي‏كرده و به محض آشكار شدن اشتباه بايد اقدام به زدن سرويس كند، اما تمام امتيازات قبلي محسوب مي‏گردد و سرويس خطاي زده شده قبل از آشكار شدن اشتباه نيز به قوت خود باقي است. اگر قبل از آشكار شدن اشتباه و گيم شود ترتيب زدن سرويس به صورت تغيير يافته ادامه يابد.ماده 38- دريافت سرويس خارج از نوبت در بازي دوبل
اگر در يك گيم ترتيب دريافت سرويس توسط دريافت كنندگان سرويس تغيير يابد، اين ترتيب تغيير يافته بايد تا پايان گيم مراعات شود اما دو يار بايد ترتيب اوليه را در دريافت سرويس در گيم بعدي آن است كه دريافت كننده سرويس مي‏شوند. مراعات نمايند.ماده 39- خطاي سرويس در بازي دوبل
سرويس در صورتي كه از مفاد ماده 10 پيروي كند خطا محسوب مي‏گردد و چنانچه توپ با يار فرد سرويس كننده يا آنچه او پوشيده يا به همراه دارد برخورد نمايد آن نيز خطا محسوب مي‏شود اما اگر توپ سرويس شده قبل از برخورد با زمين به يار دريافت كننده يا هر آنچه پوشيده يا به همراه دارد، اصابت نمايد و اين توپ مطابق ماده 14 (الف) بجا نباشد، سرويس كننده برنده امتياز مي‏باشد.ماده 40-گردش توپ در بازي دوبل
توپ بايد به تناوب و هر بار توسط يكي از دو يار كه در دو طرف قرار گرفته‏اند زده شود واگر توپ با يكي از بازيكنان در تناقض با مفاد اين ماده برخورد نمايد، حريفان برنده امتياز مي‏شوند.
تبصره: مگر در مواردي كه بصورتي ديگر ذكر شده است هر گونه اشاره‏اي در اين موارد به آقايان، بانوان را شامل مي‏گردد.ضميمه1: ترتيبات و مقررات لازم جهت انجام آزمايشات ماده 3
1- مگر در مواقعي كه بصورتي ديگر مشخص شود، تمام آن آزمايشات بايد در حرارت 20 و رطوبت نسبي 60 صورت گيرد. تمام توپها بايد از جعبه خود خارج شده و به مدت 24 ساعت قبل از شروع آزمايشات در حرارت و رطوبت مورد نظر قرار گيرند و در همين درجه حرارت و رطوبت هم مورد آزمايش واقع شوند.
2- مگر در مواردي كه به صورتي ديگر مشخص گرديده، ميزان فشار اتمسفر در آزمايش بايد نهان باشد كه دستگاه «بارومتر» فشار 76 سانتيمتر را نشان دهد.
3- مي‏توان اين استانداردها را مطابق با شرايط مكاني نقاط برگزاري مسابقاتيكه ميانيگين حرارت و رطوبت و فشار بارومتري آن به طور مشخص با ميزان 20 و 60 و 76 سانتيمتر اختلاف دارد، تنظيم نمود. چنين استانداردهاي تطابق يافته را مي‏توان از طريق سازمان تنيس كشوري و بوسيله درخواستنامه به فدراسيون بين المللي تنيس ارجاع كرد تا در صورت تأئيد براي آن شرايط مكاني مورد استفاده قرار مي‏گيرد.
4- در تمام آزمايشات اندازه‏گيري قطر، از دهانه‏اي حلقوي كه متشكل از يك ورقه فلزي و ترجيحاً مقاوم در مقابل فرسايش با ضخامت يكنواخت 32/0 سانتيمتر استفاده مي‏شود كه داراي دو دهانه گرد به قطرهاي 54/6 و 86/6 سانتيمتر است. سطح داخلي دهانه حلقوي داراي قسمتي محدود به شعاع 16/0 سانتيمتر است. توپ نبايد با وزن خودش بدرون دهانه كوچكتر بيافتد و بايد وزن خودش بدرون دهانه بزرگتر بيافتد.
5- در اجراي كليه آزمايشات تغيير شكل توپ در ماده 3، دستگاه طراحي شده بوسيله آقاي «پرسي هر برت استيونس» كه در كشور انگليس تحت شماره 230250 به ثبت رسيده با اضافات و اصلاحات صورت گرفته بعدي كه جهت اندازه‏گيري ميزان فرورفتگي پشتي توپ ضروري مي‏باشد. بايد استفاده نمود و يا دستگاهي كه توسط سازمان تنيس كشور مورد تأئيد باشد واعداد وارقام مشابه دستگاه استيونس ارائه دهد
6-
6-1 مرحله پيش فشردگي، قبل از آزمايشات توپ بايد آن را بميزان 54/2 بصورت پشت سرهم و در امتداد هر يك از سه محور قائم برهم فشرد و اين عمل را سه بار تكرار كرد كه جمعاً 9 بار توپ تحت فشار قرارداده مي‏شود. تمام آزمايشات بايد در مدت دو ساعت از اين مرحله پيش فشردگي خاتمه يابند.
6-2-آزمايش جهش توپ مطابق ماده 3: اندازه‏گيريها نسبت به كف سيماني و انتهاي زيرين توپ صورت مي‏گيرد.
6-3- آزمايش اندازه‏هاي كمي توپ (مطابق بخش 4 بالا)
6-4- توپ را طوري در دستگاه اصلاح شده استيونس قرار دهيم كه هيچيك از ورقه‏هاي دستگاه در تماس با درزهاي توپ نباشد. وزن حاصل از تماس توپ اعمال مي‏شود و عقربه و علامت را در يك سطر قرار مي‏دهيم و شماره‏‏ها را در حد صفر تنظيم مي‏كنيم. وزنه آزمايش 165/8 كيلوگرمي را روي نوار مربوطه قرار داده مي‏شود و به اين نحو فشار اعمال مي‏گردد كه با گرداندن چرخ با سرعتي يكنواخت بنحوي كه 5 ثانيه بين لحظه‏اي كه نوار از تكيه كاهش خارج مي‏شود تا زماني كه عقربه با علامت همسطح شود فاصله بيافتد. هنگاميكه گرداندن متوقف شود عدد دستگاه كه همان «فرورفتگي جلوئي» مي‏باشد بايد ثبت گردد. چرخ دوباره گردانده مي‏شود تا رقم 10 مشخص گردد (بميزان 54/2 سانتيمتر فرورفتگي) سپس چرخ در جهت عكس باسرعتي ثابت گردانده مي‏شود (كه به مرور فشار آزاد مي‏شود) تا عقربه نوار دوباره با علامت تنظيم مي‏شود. سپس ارقام ثبت مي‏شود (فرورفتگي پشتي). اين عمليات در امتداد دو قطر عمود بر قطر اندازه‏گيري شده اوليه (برروي آن توپ) كه عمود بر يكديگر نيز مي‏باشند، بايد تكرار شود.
1-Pre-Compressionضميمه2: قوانين بازي با صندلي چرخدار
بجز موارد استثنا ذكر شده در زير، كليه قوانين تنيس در هر باري با صندلي چرخدار صدق مي‏كند.
1- دوبار برخورد توپ به زمين مجاز است
2- برخورد اول توپ با زمين بايد در محدوده خطوط زمين صورت گيرد.
3- ضربه سرويس بايد در حالي انجام پذيرد كه چرخهاي عقبي در پشت خط انتهائي قرار گرفته‏اند.
4- صندلي چرخدار جزئي از بدن بازيكن محسوب مي‏شود. تمام قوانين مربوطه در اين مورد صدق مي‏كند.
الف) بازيكن در صورت برخورد توپ سرويس شده به بدن صندلي چرخدار آنچه كه پوشيده يا به همراه دارد بجز راكتي كه در دست يا دستهايش قرار دارد، امتياز را از دست مي‏دهد اگر توپ سرويس كننده به يار بازيكن اصابت كند، خطا محسوب مي‏شود.
ب) خطاي چرخ زماني صورت مي‏گيرد كه هنگام اجراي ضربه سرويس هر يك از چرخهاي عقب يا ناحيه‏ اي بجز پشت خط انتهائي در محدوده بين ادامه فرضي علامت مركزي تا خط كناري تماس يابد. چرخهاي جلو را مي‏توان روي خط انتهائي و يا خطوط مركزي گذاشت.

اصطلاحات تنیس

ace  امتياز سرويس 
ad court زمين سرويس سمت چپ
ad(advantage) امتياز برتري
all مساوي 
alley حاشيه اضافي زمين (در بازي دوبل)
American twist سرويس چرخشي
Approach shot ضربه تهاجمي به تور 
backboard ديوار تمرين تنيس 
backcourt پشت خط انتهاي زمين
backhhand بك هند, ضربه با پشت راكت
backroom محوطه بين خط پاياني و ديوار
backspin (underspin) چرخش توپ به عقب ، پيچ زير
backstop حصار سيمي 
backswing تاب اوليه راكت ( به سمت عقب )
ball boy(ball girl) توپ جمع كن (پسر - دختر)
ball toss پرتاب توپ به هوا براي زدن سرويس 
baseline خط انتهاي زمين
baseline game بازي در انتهاي زمين 
baseliner بازيگر انتهاي زمين 
baselinesman خط نگه دار خط عرضي 
block volley ضربه هوايي (والي) بدون حركت راكت ( بلوكه كردن توپ ) 
break برگرداندن سريع سرويس 
break point امتياز پاياني 
butt قسمت انتهاي راكت
center strap ( center strop ) نوار پهن تور 
centermark خط سرويس در انتهاي زمين
chalk پودر گچي خط كشي 
change-over تعويض زمين 
cheat موضعگيري براي دفاع 
chop ضربه بريده 
clay زمين تنيس خاک رس
club player بازيگن باشگاهي 
conditioning بدن سازي ( خاص تنيس ) آمادگي جسماني
contact point نقطه تماس راكت با توپ 
court زمين تنيس (طول23/70, عرض 10/95 متر)
court surface پوشاننده سطح زمين تنيس (انواع زمين تنيس)
court tennis زمين تنيس 
cover آمادگي 
crosscourt shot ضربه به سمت مخالف 
cut كات, توپ قوسدار کوتاه
defending shampion مدافع عنوان قهرماني 
defensive lob توپ بلند و عميق در بازي دفاعي 
deliver فرستادن توپ به هدف 
deuce ديوس: برابر در امتياز 40
deuce court زمين سرويس سمت راست
Devis Cup جام بين المللي ديويس
dink ضربه آهسته 
double foult خراب كردن پي در پي دو سرويس 
doubles بازي دوبل (دو به دو ) ، مسابقه چهار نفره ( بازي دونفره)
drills تمرين ، الگوی تمرينی
drive ضربه محكم
drive-volley ضربه هاي پي در پي كوتاه و مستقيم
drop shot جاخالي ، ضربه کوتاه جلوی تور
drop volley جاخالي ، ضربه کوتاه يکضرب جلوی تور
face صفحه راكت ، سطح زه کشی شده راکت 
fast courts نوعي پوشش زمين كه سرعت توپ را بيشتر و قوس آنرا كوتاه تر مي كند مثل چوب و چمن
fault خطا
fifteen(15) نخستين امتياز گيم 
finish پايان چرخش 
fitness تناسب اندام
flat backswing آماده كردن راكت در پشت سر براي چرخش (سوئينگ) 
followthrough حركت پاياني چرخش پس از ضربه زدن به توپ
foot fault خطاي  پاي سرويس 
footwork جركت صحيح پا براي زدن بهترين ضربه 
forcing shot ضربه اي كه حريف را وادار به دفاع كند
forehand فورهند : ضربه با روي راكت
former shampion قهرمان سابق 
forty(40) سومين امتياز در يك گيم
frame بخشي از راكت كه زه در آن قرار دارد
gallery جايگاه تماشاگران 
game  گيم ( واحد شمارش هر دوره بازي )
game point گيم پوينت (امتياز پاياني گيم )
garbage جاخالي
get برگشت عالي توپ
grass زمين چمن
grip شكل خاص گرفتن دسته راكت ، دسته راكت ، نوار دسته راكت
grip change تغيير موقعيت گرفتن دسته راكت 
grip size اندازه قطر دسته راكت 
groundstroke ضربه پس از برخورد توپ با زمين (ضربات عادی زميني) 
gut زه راكت
hack ضربه ناشيانه 
hacker تنيسور ضعيف
half-court line خط زير تور 
half court قسمت سرويس زمين 
head سر راكت 
hip rotation حركت باسن در  چرخش (چرخش باسن)
kick serve (kiker) سرويس پيچشي 
kill (kill shot) سرويس بدون بازگشت 
lawn tennis تنيس  روي چمن
let تکرار ( اعلام بجا زدن )
line call اعلام  خط نگهدار
lineball داخل (توپ روی خط)
linesman خط نگه دار مرد 
lineswoman خط نگهدار زن 
lob لوب: توپ قوسدار بلند
lollipop ضربه آسان 
long توپ بلند به اوت 
loop drive ضربه يا پيچش زياد نزديگ تور حريف 
love امتياز صفر
love set بازنده محض (بدون حتي يك گيم برنده )
match point مچ پوينت : آخرين امتياز بازی
mixed doubles دونفره مختلط
net نت : توپ را به تور زدن 
net play بازي نزديك تور 
netball توپ گدايي (كه پس از برخورد با لبه توربه زمين مي افتد)
netcord umpire(net-cord judge) داور تور 
netman تنيس باز نزديک تور
no-man's land منطقه بين خط سرويس و  خط پايان 
not up دبل 
on guard آماده براي توپ گيري 
one-handed backhand بك هند يك دست 
open stance ايستادن باز
out اوت 
overhand(overhead) آبشار 
overhead smash ضربه از بالاي سر ( پاسخ ضربه لوب )
pass(passing shot) ضربه دور از دسترس 
place جاخالي 
placement جاخالي 
poach گرفتن توپ هم تيمي (دزديدن توپ در مسابقه دو نفره)
point پوينت: كوچكترين واحد شمارش بازي 
pop-up ضربه قوسي بلند از نزديك تور 
powe game  بازي قدرتي 
press قاب راكت 
push ضربه فشاري 
put away(smash) اسمش : آبشار
quarter final يك چهارم نهايي 
rally تبادل ضربات ميان بازيكنان 
ready position آمادگي براي زدن هر ضربه 
semi-finals نيمه نهايي 
senior بازيگر سالمند
serve سرو زدن
service سرويس 
service ace امتياز سرويس 
service box محدوده سرويس 
service court محل فرود سرويس 
service line خط محدوده سرويس 
set يك دور مسابقه (مجموع هر شش گيم) 
set point ست پوينت : آخرين امتياز 
setter (set) يك مسابقه 
shot ضربه 
singles مسابقه انفرادي 
smash اسمش : آبشار
smasher آبشار زن 
speciality shots ضربه هاي خاص (مانند آبشار ، لوب ، جاخالي و …) 
sportface چمن مصنوعي 
stop volley جاخالي ( ضربه کوتاه يکضرب )
string زه راكت
stroke ضربه با كنترل 
swing from one'sheels ضربه هاي قدرتي 
T منطقه وسط زمين 
tactics تاكتيك بازي 
tape نوار بالاي تور 
team tennis بازيهاي مختلف تنيس 
tennis elbow آسيب آرنج 
tennis grip طرز گرفتن راكت 
tennist تنيسور 
tension كشيدگي ( سفتي ) زه راكت
thirty(30) دومين امتياز گيم 
throat قسمت اتصال دسته به سر راكت 
tie مسابقه بين دو تيم 
tie-break(tie-breaker) تاي برك : بهم خوردن وضع مساوي 
tour يك دوره مسابقه 
tournament مسابقات قهرماني 
two-handed backhand بك هند با دو دست 
umpire(ump) داور خط 
up and back بازيگران عقب و جلو ( در بازي دوبل ) 
vall اعلام امتياز
vannon ball سرويس چكشي 
vertical face زاويه عمودي صفحه راكت نسبت به زمين هنگام ضربه
volley رفت و  برگشت توپ بدون برخورد به زمين
volleyer زننده توپ در هوا ( قبل از برخورد توپ با زمين )
Wimbledon جام بين المللي ويمبلدون
winner ضربه بدون بازگشت 
wood shot ضربه با قسمت چوبي راكت 
closed face موقعيت صفحه راكت با زاويه بسته
open face موقعيت صفحه راكت با زاويه باز