clear
event

سناریو ها در پینت بال

برچسب ها style

description توضیحات

 

1- فتح پرچم 

 

 هدف : آوردن پرچم تيم مقابل به قلعه خودي يا حذف تيم مقابل

در اين سناريو هر يک از دو تيم يک پرچم و يک مقر دارند و هر تيم بايد پرچم تيم مقابل را برداشته و به مقر خود منتقل کند.

 

  

 2- پرچم وسط 

 

 موضوع : بازگرداندن پرچم وسط به قلعه خودي يا حذف تيم مقابل

در اين سناريو هر تيم داراي يک قلعه بدون پرچم است ويک پرچم دروسط خط مستقيم ميان دو قلعه ميباشد که بايد هر تيم آن را گرفته و به قلعه تيم مقابل ببرد .

 

  

 3- روباه و شکارچي 

 

 هدف: حذف تيم مقابل

در اين سناريو دو تيم روباه و شکارچي وجود دارد . در آغاز بازي چند دقيقه وقت براي شروع به تيم روباه داده ميشود . سپس شکارچيان بايد روباه ها را شکار کنند.

 

  

 4- تک تير انداز 

 

 هدف: حذف تيم

در اين سناريو يک يا دو تک تير انداز وجود دارد . هر کدام از تک تير اندازها 100 گلوله دارند . هر کس که بتواند آنها را مورد هدف قرار دهد 10 گلوله ميگيرد .

 

  

 5- انتقام 

 

 هدف: تا 30 دقیقه وقت بازی دارید

تمامي بازيکنان به تيمهای 3 نفره تقسيم ميشوند . هر تيم با اختلاف 5 دقیقه بدون شليک گلوله وارد زمین میشود. بعد از تمام شدن تيمها بازی شروع ميشود . تيم شما باید زنده بماند . هر گاه يکي از بازيکنان حذف شد به محل ورودی ميرود و در موقعي که دو نفر در محل ورودی باشند به عنوان يک تيم جديد وارد زمِن ميشوند . اين بازي به مدت 30 دقيقه طول ميکشد .

 

  

 6- شکار تخم مرغ 

 

 هدف: حذف بازيکنان

در اين سناريو هيچ تيمي وجود ندارد . هر نفر به طور مستقل عمل میکند . هيچ يک از بازيکنان در ابتدا گلوله ندارد . و در داخل زمین چندين تخم مرغ حاوی تعدادی گلوله وجود دارد. شما بايد تخم مرغ ها را پیدا کرده سپس ميتوانيد ديگران را حذف کنيد .

 

  

 7- فرمانده 

 

 هدف: حذف بازيکن يا تيم

هر يک از دو تيم يک نفر را به عنوان فرمانده انتخاب ميکنند و پوشش فرماندهان بايد از بقيه متفاوت باشد. بازيکنان بايد مواظب فرمانده يا هر چيزي باشند . يکي از دو مورد زير باعث برد تيم ميشود . يا بايد فرمانده خود را از قرارگاه خودي تا قرارگاه تيم مقابل اسکورت کنيد يا فرمانده تيم مقابل را حذف کنيد .

 

  

 8- چهار پرچم 

 

 هدف: بازگرداندن پرچم مورد نظر به قرار گاه خودي

چهار تيم هر کدام يک پرچم دارند و محل قرار گيري پرچم ها بايد به شکل يک مربع باشد که در بين آنها فاصله مناسبي باشد . داور داراي 4 کارت مشابه با نامهاي 1و2و3و4 است که هر يک نماد يکي از پرچمها ميباشد . داور به هر تيم يک کارت را ميدهد و تيمهاي ديگر نبايد کارت تيم ديگر را بدانند . سپس هر 4 تيم در محل خود قرار ميگيرند و بازی شروع ميشود هر تيمي بايد پرچم مربوط با شماره کارت مرتبط را بردارد و در هر قرارگاه بايد يک داور يا بوق برای اعلام پايان بازی موجود باشد .

 

  

 9- دفاع از قلعه 

 

 هدف: حذف تيم

يکي از دو تيم از يک قلعه يا ساختمان محافظت ميکند و تيم ديگر بايد آن تيم را حذف کند.

 

  

 10- سپر آهني 

 

 هدف: حذف بازيکن يا فتح پرچم

دو تيم حريف بايد يک ديگر را حذف يا پرچم را به قلعه خود برگردانند. موضوع جدا کننده اين بازی از بازی های ديگر اين است که هر بازيکن يک سپر دارد و اگر تير به سپر برخورد کند بازيکن حذف نميشود . توجه: اگر سپر چندين بار مورد اصابت قرار بگيرد بازيکن بايد سپر را کنار گذاشته و بدون سپر به بازی ادامه دهد.

 

  

 11- جنگ کلاسیک 

 

 هدف : حذف یا فتح پرچم

حذف ساده یا فتح پرچم . موضوعی که جنگ کلاسيک را متمايز ميسازد اينست که بازيکنان هاپر يا مخزن تير ندارند و بايد تيرها را تک تک در تفنگ قرار دهند.

 

  

 12- رييس جمهور 

 

 هدف : حذف رئيس جمهور

يک بازی چهار نفره . يک نفر به عنوان رئيس جمهور که لباسي متمايز ميپوشد وبدون سلاح وارد بازی ميشود . يک نفر به عنوان تک تير انداز که بايد رئيس جمهور را حذف کند . 2 نفر ديگر محافظان رئيس جمهور هستند که بايد از رئيس جمهور محافظت کنند و تک تير انداز را حذف کنند. بازی با حذف رئيس جمهور يا تک تير انداز تمام ميشود.

 

  

 13- بلک جک 

 

 هدف : حذف بازيکن يا فتح پرچم

همان بازی ساده است با اين تفاوت که هر بازيکن فقط 21 گلوله دارد.

 

  

 

 14 الف – بازی ادامه دار 

 

 هدف : حمل پرچم به طرف ديگر زمين

اين سناريو بر روی يک جاده طويل بازی ميشود و هر دو تيم از يک طرف جاده بازی را آغاز ميکنند. يک پرچم در مرکز جاده قرار دارد . مهم اين است که پرچم نبايد از جاده خارج بشود . اگر بازيکني که حامل پرچم است نياز به پناه گرفتن داشته باشد بايد پرچم را روی جاده انداخته و سپس به کنار رفته و پناه بگيرد .

 

  

 14 ب- خودکشی 

 

 هدف : بدست آوردن بيشترين پرچم

هر بازيکن به طور مستقل عمل ميکند . شما بايد بيشترين تعداد پرچم را در طول 30 دقيقه بدست بياوريد. اگر بيشتر از 5 بازيِکن در زمين باشند بايد 2 پرچم کمتر داشته باشيد و اگر کمتر از 5 بازيکن در زمين باشند بايد 2 پرچم بيشتر داشته باشيد .

 

  

 15- معما 

 

 هدف : حل کردن معما يا حذف تيم

به طور معمول به دو تيم تقسيم ميشوند . در روز قبل از بازی يک نفر بيطرف به زمين رفته و 3 نقشه ساده از زمين ميکشد . او بايد محل های مشخص زمين را تعيين کند(مانند سنگ ها ، درختها و ..). از هر کدام يک کپي تهيه ميکند و در مجموع 6 نقشه داريم . سپس قسمتهايي را در دو بطري با رنگ جداگانه قرار ميدهد هر کدام برای يک تيم و آنها را در محل مشخص در زمين قرار ميدهد همپنين در هر بطري نقشه های بعدی برای پيدا کردن قسمتهای بعدی معما است . آخرین محل مشخص فقط یک قوطي دارد و فقط يک قسمت معما در آن است . اولین تيمي که پازل را حلکند برنده است .

 

  

 16- حاکم تپه 

 

 هدف : حذف تيم مقابل

يک تيم از بالای تپه بازی را شروع ميکند و نسبت به تيم ديگر در پايين تپه برتری دارد تيمي که در بالای تپه است بايد به طور دستي تير ها را در تفنگ قرار دهد . و بازيکنان تيم در پايين تپه هر کدام 30 گلوله دارند اما میتوانند از هاپر استفاده کنند. هدف برای تيم پايين ، رسيدن يکي از بازيکنان به بالای تپه قبل از حذف کامل تيم است و بايد تمامي تيم بالای تپه را حذف کنند . بازيکنان بالای تپه بايد از اين کار جلو گيری کنند .

 

  

 

  

 17- سوپر من 

 

 هدف : حذف تيم

در سناريو سوپر من يکنفر ترجيحاًَ با جليقه ضد گلوله و تفنگ اتومات 5 دقيقه وقت دارد تا هر کجا که ميخواهد برود . سپس بقيه بازيکنان سعي در حذف سوپر من دارند که تنها راه حذف سوپرمن تسخير ونگه داشتن پرچم او برای مدت زمان معلوم است .

 

  

 18- گروگان 

 

 هدف : حذف تيم يا نجات گروگان

يک تيم به عنوان تروريست از يک قلعه که در آن يک نفر بدون سلاح بعنوان گرگان نگهداشته ميشود بايد محافظت کند . تروريستها نميتوانند قلعه را ترک کنند و بايد تيم ديگر بعنوان نيروی اطلاعاتي يا پليس برای نجات گروگان عمل کنند. و تروريست ها هم حق شليک به گروگان را ندارند و همچنين تيم مقابل برای نجات گروگان بايد او را لمس کرده و سپس او آزاد حساب ميشود . گروه نجات در صورتي برنده است که گروگان را آزاد کرده يا تروريستها را حذف کند و تيم تروريست در صورتي برنده است که گروه نجات را حذف کند يا گروگان توسط گروه نجات مورد اصابت قرار بگيرد.

 

  

 19- غارتگر 

 

 هدف : حذف تيم

اين سناريو با تقسيم افراد به دو تيم که تعداد يکي دو برابر ديگری است شروع ميشود . تيم با افراد کمتر غارتگر و تيم با افراد بيشتر کاروان است . هر گاه يکي از غارتگران مورد اصابت قرار بگيرد حذف ميشود و هر گاه يکي از کاروانيان مورد اصابت قرار بگيرد غارتگر ميشود . تيمي که تا آخر باقي بماند برنده است .

 

  

 20 – پرچم فروشی 

 

 هدف : تسخير تمامي پرچمها

هر بازيکن با يک پرچم بر روی بدن و دو پرچم بر روی محل در نظر گرفته شده برای شروع بازی را شروع ميکند . و هر بازيکن برای خودش بازی ميکند ، و بايد بازيکنان ديگر را مورد هدف قرار داده و سعي در تسخير پرچم آنها داشته باشد وقتي بازيکن مورد اصابت قرار بگيرد بايد پرچم خود را به شخصي که او را هدف قرار داده بدهد و مجددا به محل شروع بازي برگشته و بازی خود را مجددا شروع کند . وقتي بازيکني ديگر پرچمي برايش باقي نماند بايد بازی را ترک کند . وقتي بازيکني که دارای تعداد زيادی پرچم است مورد هدف قرار ميگيرد بايد تمامی پرچمهای خود را به بازيکن هدف قرار دهنده بدهد . بازيکني که تمامي پرچم ها را دارد برنده بازی است.

 

  

 21-کشتارگاه 

 

 هدف : حذف تيم

دو تيم در اين سناريو با هم بازی ميکنند . يک تيم بدون سلاح و تيم ديگر هر تعداد دلخواه ميتواند گلوله تهيه کند . تيم غير مسلح سعي ميکند تا با حداقل تعداد يار حذف شده خود را به طرف ديگر ميدان برساند . و تيم مسلح شده بايد خود را در سر راه تيم غير مسلح قرار داده و از عبور آنها جلوگيري کند. هرگاه که تيم غير مسلح بتواند خود را به طرف ديگر زمين رسانده يا کاملا حذف شوند تيم ها جا را عوض ميکنند. در اين سناريو بايد تعداد بازِکنان هر دو تيم با هم برابر باشند .

 

  

 22- فرمانده 

 

 هدف : حذف

هدف حذف يک شخص مشخص است . بسته به تعداد بازيکنان يک يا دو نفر به عنوان تک تيرانداز مشخص ميشوند و مابقي در زمين پنهان ميشوند . يک نفر به عنوان فرمانده مشخص ميشود که غير مسلح يا حداکثر يکي دو گلوله دارد و مابقي محافظان او هستند . تک تيراندازها بايد فرمانده را مورد هدف قرار دهند و محافظان بايد فرمانده را به محل بي خطری منتقل کنند.

 

  

 23- تيمها يا بدون تِيمها 

 

 هدف : حذف

دو تيم وقتي يکي از دو تيم ، تيم ديگر را کاملا حذف کند تيم برنده تقسيم ميشود و هر نفر برای خود يک تيم ميشود . آخرين نفر برنده است .

 

  

 24- صندلي 

 

 هدف : مورد اصابت قرار نگرفتن

يک صندلي در ميان زمين قرار دارد . هر بازيِکني که بتواند قبل از حذف شدن بر روی صندلی بنشیند برنده ميباشد . البته بازيکنان بايد بازی را از کناره های زمين آغاز کنند

 

  

 25- گلادياتور 

 

 هدف : حذف يا انجام کار پيش بيني شده

يک بازيکن به عنوان شليک کننده انتخاب ميشود . و محلي بالاتر را برای خود انتخاب ميکند. بقيه بازيکنان بايد در طول زمين بدوند و فقط شليک کننده تفنگ دارد . بازيکنان فقط ميتوانند به موازات شليک کننده حرکت کنند و شليک کننده فقط ميتواند از تفنگ نيمه اتومات استفاده کند . هر بازيکني که بتواند بدون مورد اصابت قرار گرفتن به طرف ديگر زمِين برسد برنده شده و شليک کننده بعدي ميشود .

 

  

 26-دویل 

 

 هدف : حذف

اين سناريو يک دوئل برای دو نفر ميباشد . هر بازيکن دو گلوله دارد يکي در تفنگ و ديگری در جيب . بازيکنان پشت به پشت يکديگر مي ايستند . بين 10 تا 15 قدم از يکديگر فاصله ميگيرند(از قبل مشخص ميکنند) . وسپس در يک لحظه برگشته و به هم شليک ميکنند. اگر ميخواهيد بيشتر راجع به اين سناريو بدانيد به فيلمهای وسترن مراجعه کنيد.

 

  

 

 27- امدادگر 

 

 هدف : حذف

دو تيم با تعداد بازيکن مساوی در اين سناريو بازی ميکنند. و برای هر 5 بازيکن يک امدادگر لازم است . امدادگر با پوشيدن لباس جداگانه يا بازو بند يا کلاه از بقيه متمايز ميشود . و امدادگر احتياجي به حمل اسلحه ندارد. وقتي بازی شروع ميشود هر تيم بايد تيم ديگر را حذف کند . وقتي که مورد اصابت قرار ميگيريد در محل خود باقي مانده و تقاضای يک امدادگر ميکنيد . امدادگر يک بازو بند به دور بازو شما بسته و رنگ را از روی لباس شما پاک ميکند و شما ميتوانيد به بازی برگرديد . شما فقط دوبار ميتوانيد به بازی برگرديد و اگر امدادگر مورد هدف قرار بگيرد نميتواند به بازی برگردد .

 

  

 28- مريخي 

 

 هدف : حذف

به مانند غارتگر . تيم مريخي بين 1 تا 3 نفر ميباشد و تيم زميني ها بايد بسيار بيشتر باشند . به مانند غارتگر اگر يک زميني مورد اصابت قرار بگيرد مريخي ميشود . هر مريخي بايد 3 بار مورد اصابت قرار بگيرد تا حذف شود .

 

  

 

 29 – کلکسيونر 

 

 هدف : فتح پرچم

دو تيم 10 نفره داريم . و هر تيم دارای يک قلعه است . 30 پرچم داريم و بازی از دو انتهای زمين شروع ميشود . وقتي اولين شیپور به صدا در امد هر تيم بايد به دو دسته تقسيم شود . يک دسته به سمت محل پرچم ها حرکت کرده و شروع به جمع آوری پرچم ها ميکند . 2 دقيقه بعد مجددا شيپور به صدا در ميآيد و بقيه به دنبال پرچمها ميروند . هر بازيکني که مورد هدف قرار بگيرد بايد پرچم را در محل انداخته و به محل شروع بازی برگردد. در اين سناريو هیچ محدوديتي برای مورد اصابت قرار گرفتن وجود ندارد . تیمی برنده است که سريعتر 30 پرچم را جمع آوری بکند.

 

  

 30 – پارتيزان 

 

 هدف : حذف يا انجام کار پيش بيني شده

تيم پارتيزان بين 2 تا 8 نفر ميباشد و بقيه ارتش هستند تعداد بازيکنان ارتش بايد حداقل به نسبت 4 به 1 نسبت به پارتيزانها باشند . ارتش در مقر خود بر روی يک صفحه يا سنگ يا .... يک رمز با حروف درشت دارند که به صورت يک تابلو ميباشد . پارتيزانها بايد رمز را بدست بياورند و تمامي ارتش زنده مانده را به مقر خود بازگردانند . ارتش نميتواند در محل مقر خود بماند و حداکثر ميتواند 1 يا 2 نگهبان در مقر داشته باشد . ارتش بايد پارتيزانها را حذف کند . رمز بايد از يک فاصله معقول قابل ديدن باشد بنابراين پارتيزانها هيچ احتياجي به درگيري با نگهبانها ندارند .

 

  

 31- شکار غنايم 

 

 هدف : حذف يا انجام کار پيش بيني شده

هر بازيکن 5 بازو بند دارد که همگي آنها بايد بر روي دست چپ باشد بازيکنان در زمين پخش شده و منتظر صداي آژير ميشوند . دو کار در طول بازي انجام ميشود . بازي کردن و جمع آوري . دو دوره زماني براي بازي داريم 5 دقيقه براي بازي کردن و 5 دقيقه براي جمع آوري . بازي به مدت 35 دقيقه طول ميکشد . هر بازيکن به طور مستقل عمل ميکند . وقتي آژير به صدا در آمد شما بايد بقيه را مورد هدف قرار دهيد که به طول 5 دقيقه ميباشد . اگر مورد اصابت گلوله قرار گرفتيد بايد لوله سر تفنگ خود را باز کرده و در محل باقي بمانيد و هيچ کس حق تيراندازي به شما را ندارد . وقتي مجددا صداي آژير را شنيديد ميتوانيد بازو بند بازيکناني که مورد هدف قرار داده ايد را جمع آوري کنيد . که به مدت 5 دقيقه طول ميکشد و در اين مدت بايد محل جديدي براي اختفاء پيدا کنيد . و اگر کسي را مورد هدف قرار نداده ايد و مورد هدف هم قرار نگرفته ايد بايد به دنبال يک محل بهتر بگرديد . اگر بازو بندهاي شما تمام بشود بايد بازي را ترک کنيد . در پايان آخرين صداي آژير بايد بازو بند کساني را که مورد هدف قرار داده ايد را باز کرده و يا صبر کنيد تا بازو بند شما را باز کنند و زمين را ترک کنيد . هر کس که بيشترين تعداد بازوبند را داشته باشد برنده بازي است .

 

  

 32- فراری 

 

 هدف : حذف يا انجام کار پيش بيني شده

يک بازيکن فراری است و بقيه پليس . تعداد پليسها ميتواند بين 2 تا 20 نفر باشد. فراري يک پرچم به همراه خود دارد. وقتي که توسط پليس مورد هدف قرار گرفت بايد پرچم را در محل انداخته و مجددا به محل شروع برگردد و بازی را شروع کند . اگر مورد هدف قرار گرفته و پرچمی نداشت فراری حذف میشود . و هر پليسي که مورد هدف قرار بگيرد بايد بازی را ترک کند . بر اساس تعداد پليسها يکي از دو کار زير را ميتوان انجام داد . اگر تعداد پليسها کم باشد پس پليسها ميتوانند پرچم را برداشته و در صورت هدف قرار گرفتن مجددا به بازی برگردند ، و گر نه پرچم در مخل باقی ميماند تا فراری مجددا بتواند انرا بردارد و از آن استفاده کند .

 

  

 33- حذف 

 

 هدف : حذف تيم

در اين سناريو سعي در حذف تيم مقابل است .

 

  

 34- خائن 

 

 هدف : حذف يا فتح پرچم

دو تيم داريم که در هر کدام با انتخاب داور يا کشيدن کارت يک نفر به عنوان خائن انتخاب ميشود و هيچ کس ديگر جز داور نميداند . ميتوانيد سناريو فتح پرچم يا حذفي را بازی کنيد. بعد از مدتي که از شروع بازی ميگذرد خائن شروع به شليک به هم تيمانش ميکند . و بقيه بايد خائن را مورد هدف قرار دهند و به ادامه سناريو خود بپردازند . توجه : هر تيم دارای يک خائن است .

نظرات (12)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بسیار ممنونم از توضیحاتتون. خیلی مفید بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

واقعا عاليهدستتون درد نكنه .دقيقا دو ساعته دارم سايت ها رو زيرو رو مي كنم تا يكم از قوانينش بدونم اما هيچي نبود حتي تو سايت به اصطلاح فدراسيونش.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

یه زمین که مربی داشته باشه اطراف جنوب یا مرکز شهر سراغ داری

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خیلی جامع و عالی
ممنون بابت سایت مفیدتون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خیلی خیلی عالی بود.
ممنون از دوستان که این اطلاعات رو تو سایت قرار دادن.تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ممنون واقعا علی بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مرسي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

عالی و مفید بود. سپاس...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درود فراوان
بابت اطلاعات

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من پینت بال زیادبلدنبودم اما به لطف شما ....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اقا دمتون جیز واقعا مطالبش عالی بودن بازم ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خندیدیم ...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library آموزش مطالعه - علاقه مهم ترین شرط در تمر