clear
event

انتقال مواد محلول در گیاهان

برچسب ها style

description توضیحات

انتقال مواد محلول در گیاهان  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 
پدیده انتقال در گیاهان بسیار حائز اهمیت است. چنانكه مواد چه آلی و چه غیر آلی با این فرآیند از یك نقطه به موقعیت دیگری مثلا از مكان سنتز یا مخزن به موقعیت مصرف یا ذخیره منتقل می شوند. انواع مختلفی از پدیده انتشار در گیاهان رخ می دهد . 
انتقال در مسافتهای كوتاه، مسافتهای متوسط و مسافتهای طولانی. به انتقال در مسافتهای طولانی Translocation گویند كه در كانال های آوند چوبی و آبكش رخ می دهد. به اولی Xylem translocation و به دومی Phloem translocation گویند. آب و مواد معدنی جذب شده توسط ریشه ها به ناحیه اندامهای هوایی از طریق زیلم منتقل می شود در حالی كه مواد غذایی سنتز شده در برگهای سبز یا ساقه ها به قسمتهای غیر سبز (مانند ریشه) برای مصرف یا ذخیره یا انتقال فلوئمی جابه جا می شوند. انتقال مواد همیشه از Source به Sink صورت می گیرد، یعنی قطبی. مواد محلولی كه منتقل می شوند اگر آلی باشند Organic solutes و اگر غیر آلی باشند inorganic solutes نامیده می شوند. 
▪ مواد محلول آلی : 
كربوهیدرتها، مواد نیتروژنی، تنظیم كننده های رشد
▪ مواد محلول غیر آلی: 
نمكهای معدنی، عناصر رادیواكتیو.
● انتقال قندها و مواد نیتروژن دار
كربوهیدراتهای ساخته شده در نواحی سبز گیاهان به فرم محلول در آب به مناطق مصرف یا ذخیره حمل می شوند تا در آن مناطق جهت تغذیه سلولهای پیرتر، نمو گلها، میوه ها، نقاط انتهایی رشد و نیز جهت اهداف ذخیره ای از طریق فلوئم به كار روند.
در گیاهان پست تر مانند bryophyte (خزئیان) محل ساخت و ذخیره قندها در یك سلول است. در نتیجه هیچ نیازی به انتقال و جابه جایی نیست. جابه جایی در گیاهان عالی تر صورت می گیرد كه مكان سنتز از مكان مصرف یا ذخیره فاصله دار است. تركیبات نیتروژن دار مانند آمینواسیدها،آمیدها نیز در سراسر فلوئم منتشر شده و از طریق بافتهای فلوئم به قسمتهای جوانتر گیاه منتقل می شوند. تركیبات نیتروژن دار آلی (آمینواسیدها) در خاك نگه داشته شده ، در آب حل شده و به قسمتهای هوایی با بافتهای زیلم از طریق صعوه شیره خام منتقل می شود. آمینو اسیدها در خاك از تجزیه قسمتهای آلی باقیمانده از گیاهان و جانوران تشكیل می شوند.
 
 
 
  کشاورز تنها

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library آموزش مطالعه - علاقه مهم ترین شرط در تمر