event

خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور

برچسب ها style

description توضیحات

خصوصیات خاک برنج های غرقابی و شناور  
 
     
 
 
خاک هایی که در آنها آب می ایستد و توانایی نگهداری آب را دارند و زهکشی ضعیفی دارند ، خاک های غرقابی می گویند. خاک هایی که برای تولید برنج غرقابی مورد استفاده قرار می گیرد را در ۴ خصوصیت فیزیوگرافی طبقه بندی کرده اند.
۱) کف جویها مسطح و ممکن است با بالا آمدن آب از کناره ها ی نهرها عمل غرقابی صورت گیرد . این خاک نیاز به مقادیری کود فسفر دارد.
۲) دشت های وسیع و تقریبا مسطح آلوویال و دشت های آبرفتی یا تراس هایی که توسط سیلاب غرقاب شده اند. این خاک نیاز به فسفر متوسط تا بالا دارند.
۳) مناطق کود در نواحی دیم و یا آپلند برنج ، در این خاک ها به فسفر واکنش نشان نمی دهند و در خاک های آهکی نسبت به پتاسیم واکنش نشان می دهد.
۴) کشت برنج بصورت تراس بندی در نواحی شیب دار ، این نوع خاک های آپلند و یا کوهستانی برای تولید برنج به فسفر نیاز دارند. در برنج شناور آب توسط بند هایی با ارتفاع ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتر کنترل می شود.
 
 
 
  کشاورز تنها