event

پرورش موسیر

برچسب ها style

description توضیحات


موسیر ، گیاهیست پیازی و بندرت بذر می دهد ، فقط پیازهای کوچکی در بهار تولید می کند . به ترتیبی که از هر پیاز چندین پیاز کوچک جدید بوجود می آید .در واقع هر پیاز یک دسته پیاز مشابه خود ایجاد می نماید و تکثیر آن توسط همین پیازهای کوچک صورت می گیرد .برای کاشت یکصد متر مربع زمین حدود ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم از این پیازهای کوچک مورد نیاز می باشد .
● آب و هوا و خاک :
موسیر، در هر آب و هوا و خاک سالمی می روید و محصول خوب و کافی می دهد .رطوبت زیاد و کود تازه حیوانی موجب پوسیدگی و از بین رفتن محصول می گردد .
● روش کاشت :
این گیاه را به صورت خطی می کارند . فاصله بین خطوط ۲۰ سانتیمتر و فاصله بوته ها روی خطوط ۱۵ سانتیمتر مناسب است .به این منظور بایستی زمین را قبلا نرم و حاضر نموده و پیازهای کوچک را در خاک فرو کرد ، به ترتیبی که در عمق حدود دو سانتیمتر زیر خاک قرار گیرند .