محبوبه شب

محبوبه شب 

 نام علمي : Cestrum nocturnum
خانواده : Solanaceae 
نام انگليسي : Cock’seggs
مورفولوژي 
درختچه‌اي است هميشه سبز، بومي آرژانتين با گلهاي كوچك سبز ـ ليموئي رنگ و خوشه‌اي كه اواخر بهار تا اواخر تابستان ظاهر مي‌شوند و جنبه زينتي ندارند ولي در شبهاي تابستان عطر بسيار مطبوع آنها در فضا مي‌پيچيد. در شمال كشورمان ميوه‌هاي سفيد و درشت شبيه تخم پرندگان توليد مي‌كند حداكثر بلندي آن 4 متر است و در مناطق گرم سرتاسر سال گل دارد.
نيازها 
به سرما مقاوم نيست و در مناطق سردسير بايد در زمستان از سرما محفوظ بماند بنابراين بهتر است درگلدان كاشته شود تا در فصل سرما (در تهران نيمه دوم پائيز) به محل مناسب انتقال يابد. در فصل گرما نياز به آبياري فراوان دارد نيازمند خاك سبك و قوي و نور غيرمستقيم آفتاب است و هر پانزده روز يكبار از فروردين تا شهريورماه به كود مايع يا تركيبي از اوره، فسفات آمونيم و فسفات دوپتاس با تركيب 15 ـ 30 ـ 15 نياز دارد.
كاربرد 
قراردادن گلدان آن در بالكن‌ها و كنار پنجره ساختمانها مناسب مي‌باشد زيرا عطر نافذ گلهاي آن كه شبها باز مي‌شوند در محيط درون ساختمان مي‌پيچد.
ازدياد 
1ـ بوسيله قلمه در پاييز، براي اين منظور از شاخه‌هاي خشبي نازك آن قلمه‌هايي به طول 12 ـ 10 سانتيمتر تهيه مي‌كنند و آنرا در ماسه نرم فرو كرده، در دمائي حدود 15ـ 10 درجه سانتيگراد نگهداري مي‌كنند ظرف مدت 3ـ 2 ماه قلمه ها ريشه دار شده و بعد آنها را به گلدان منتقل مي‌نمايند.

طاووسي

طاووسي 

 نام علمي : Spartium junceum
خانواده : Leguminosae
نام انگليسي : Spanish Broom
مورفولوژي 
اين درختچه خزان دار بومي نواحي مديترانه و اسپانيا است ساقه‌ها سبز رنگ، افراشته و كم برگ بوده و گلهاي زرد رنگ و معطر آن اواخر بهار شكوفا مي‌شوند. حداكثر بلندي آن 5/2 متر است.
نيازها 
نياز به محل آفتابي و خاك معمولي با زهكشي خوب دارد خشكي خاك را تحمل مي‌كند. در آب و هوا و خاك نواحي ساحلي نيز خوب رشد مي‌كند.
كاربرد 
براي كاشت در سطح چمنكاري، جلوي درختان بدون گل براي پوشاندن تنه آنها و كاشت در حاشيه‌ها مناسب است.
ازدياد 
كاشت بذر در بهار يا در پاييز بعد از رسيدن آنها، در گلخانه يا هواي آزاد

گل شرابي

گل شرابي 

 نام علمي : Calycanthus occidentalis, C.floridus
خانواده : Calycanthaceae
نام انگليسي : California Allspice


مورفولوژي 
درختچه‌اي است خزان پذير، بومي امريكاي شمالي، داراي برگهاي بزرگ و معطر به رنگ سبزتيره و گلهاي قرمز ـ ارغواني و معطر با گلبرگهاي فراوان تسمه‌اي شكل، كه اواسط تا اواخر بهار ظاهر مي‌شوند. ميوه ان نيز جامي شكل و معطر است كه در طول زمستان روي گياه باقي مي‌ماند چوب آن داراي عطر مطبوعي است. حداكثر بلندي اين درختچه 3 متر و حداكثر گستردگي آن 2 متر مي‌باشد.
نيازها 
نياز به محل آفتابي يا سايه ـ روشن و خاك عميق، حاصلخيز و مرطوب ولي با زهكشي خوب دارد. نسبت به سرما مقاوم است و تا دماي 15 ـ درجه سانتيگراد را تحمل مي‌كند. هرس اين درختچه گلدار بايد بعد از پايان گلدهي صورت گيرد به اين ترتيب كه شاخه‌هاي ضعيف و خشك شده را حذف مي‌كنند، محل برش بايد از محل انشعاب از شاخه اصلي يا از محل جوانه‌اي كه به سمت خارج است انجام شود.
كاربرد 
براي كاشت در شيبهاي مرطوب، كنار آبروها و ميان چمنكاريهاي درون پاركهاي شهري و جنگلي و همچنين باغچه‌هاي منازل مناسب است.
ازدياد 
1ـ كاشت بذر در بهار (بذور در خاك سبك در شاسي سرد ريشه‌دار مي‌شوند) 
2ـ خوابانيدن شاخه در بهار 
3ـ گرفتن قلمه از شاخه‌هاي جوان در تابستان