نام‌های ایرانی به همراه معنی | اسامی ایرانی | حرف و

نام‌های ایرانی و

وارلی:ثروتمند، دارا - نامی ترکی برای پسران

واحد: یگانه، یکتا، بی همتا

وامق: دوست دارنده، عاشق - عاشق عذر

ورجاوند: ارجمند - به اعتقاد زردشتیان کسی که درآخر زمان ایران را آباد می‌کند

وریا: بیدار، آگاه - نامی محبوب برای پسران در میان کردها

وشمگیر: شکارچی بلدرچین - نامی دیلمی برای پسران

وهرز: نام مرزبان کشور یمن درعهد انوشیروان

وهسودان: نیک آسوده و آرام - عنوان یکی از سلاطین آذربایجان

ویدا: آموزنده و تعلیم دهنده

ویس: نام معشوق رامین در داستان ویس و رامین

ویشتاسب: صاحب اسبان فراوان

ویگن: جهش و پرش - نامی ارمنی برای پسران

ونداد: امید، آرزو، نام سردار ایرانی، بشارت پیروزی وجیهه:نامی ایرانی

نام ایرانی پسرانه | اسم ایرانی پسرانه با معانی| حرف و

معني نام هاي ايراني

نام هاي مردان- حرف و

وارسته رهاگشته
وثوق مورداعتماد، استوار بودن و پايدار
ولي الله دوست خدا، خدادوست
وهاب بسيار بخشنده

نام ایرانی دخترانه | اسم ایرانی دختر با معانی| حرف و

معني نام هاي ايراني

نام هاي زنان- حرف و- ه

وجيهه زن زيبا، چهره گشاده و خوش چهره
هاجر زن حضرت ابراهيم، جدايي كننده
هايده توبه كننده، بازگشت به حق
هدا راهنما
هديه ارمغان، پيش كش
هستي وجود، بودن
هليا خورشيد، بگذار، باشد
هما مرغي افسانه اي، خجستگي،
هنگامه فرياد، جمع مردم كه بر سر چيزي گرد آيند
هويدا روشن، پيدا

نام های ایرانی - اسم پسر - حرف و

رديف نام

ريشه زباني

شرح و معني

1 واتيار کردی اسامي پسرانه سخنگو(نگارش کردی : واتيار)
2 واجد عربی اسامي پسرانه  دارنده، دارا، از نامهاي خداوند
3 واحد عربی اسامي پسرانه  يگانه، آن كه در نوع خود بي نظير و منحصر به فرد است
4 وادا آشوری اسامي پسرانه  مكان مقدس
5 وادان فارسي اسامي پسرانه  نام روستايي در نزديكي دماوند
6 وادگان فارسي اسامي پسرانه  نام شخصي در ونديداد
7 واديار کردی اسامي پسرانه اينطور که پيداست، ظاهر امر(نگارش کردی : واديار)
8 واران یونانی اسامي پسرانه  نامي كه مورخان يوناني به پادشاهان ايراني كه نامشان بهرام بوده داده اند
9 واران کردی اسامي پسرانه باران(نگارش کردی : واران)
10 وارتان ارمنی اسامي پسرانه  نام پسر بلاش اول پادشاه اشكاني
11 واردان فارسي اسامي پسرانه  نام دادوري در زمان اردشير بابكان پادشاه ساساني
12 وارونا سنسکریت اسامي پسرانه  نام يكي از خدايان هندو
13 واسپور فارسي اسامي پسرانه لقب نجبا و شاهزادگان اشكاني و ساساني، نام دانا و هنرمندي در زمان انوشيروان پادشاه ساساني
14 واسپوهر فارسي اسامي پسرانه واسپور،لقب نجبا و شاهزادگان اشكاني و ساساني، نام دانا و هنرمندي در زمان انوشيروان پادشاه ساساني
15 واصف عربی اسامي پسرانه  به اندازه لازم و مورد نياز، كافي، وفاكننده
16 وافي عربی اسامي پسرانه  به اندازه لازم و مورد نياز، كافي، وفا كننده
17 والا عربی اسامي پسرانه  بالا عزيز، گرامي، محترم، داراي ارج و اهميت،اصيل، نژاده
18 والي عربی اسامي پسرانه  حاكم، پادشاه،از نامهاي خداوند
19 وامق عربی اسامي پسرانه  نام مردي كه عاشق عذرا بود
20 وانان فارسي اسامي پسرانه  نام روستايي در نزديكي شهركرد، نام يكي از پادشاهان اشكاني
21 وانتيار فارسي اسامي پسرانه  نام پسر ايرج به نوشته بندهشن
22 واهب عربی اسامي پسرانه  عطاكننده، بخشنده، از نامهاي خداوند
23 وتار کردی اسامي پسرانه مقالة، سخنراني(نگارش کردی : وتار)
24 وثوق عربی اسامي پسرانه  اعتماد، اطمينان
25 وجاسب فارسي اسامي پسرانه دارنده اسب بزرگ، نام پسر هباسپ از خاندان كياني
26 وجيه الله عربی اسامي پسرانه  داراي قدر و منزلت خداوند
27 وحدت عربی اسامي پسرانه يگانگي، اتحاد،تنهايي
28 وحيد عربی اسامي پسرانه  يگانه، يكتا، بي نظير
29 وحيدالدين عربی اسامي پسرانه بي نظير و يگانه در دين، نام دانشمندي از معاصران خاقاني
30 وخش فارسي اسامي پسرانه  روشنايي، نام چهاردهمين جد آذرباد مهراسپند
31 وخش داد فارسي اسامي پسرانه  داده روشنايي، يكي از سرداران هخامنشي
32 ودود عربی اسامي پسرانه  بسيار مهربان، از نامهاي خداوند
33 وراز فارسي اسامي پسرانه  گراز كه در ايران باستان نشانه زورمندي بوده است
34 ورازاد فارسي اسامي پسرانه  از شخصيتهاي شاهنامه، نام فرمانرواي سپيجاب كه جزو قلمرو افراسياب توراني بوده است
35 ورازبنده فارسي اسامي پسرانه  بنده نيرومند،از نامهاي ساسانيان
36 ورازپيروز فارسي اسامي پسرانه  آن كه نيرومند و پيروز است، آن كه در زورآزمايي پيروز است
37 ورازتيرداد فارسي اسامي پسرانه  نام آخرين فرمانرواي ارمنستان از خاندان مهرگان
38 ورازداد فارسي اسامي پسرانه  دارنده زور و نيرومندي، نام يكي از شاهزادگان اشكاني فرماندار ارمنستان در زمان بهرام گور پادشاه ساساني
39 ورازمهر فارسي اسامي پسرانه  از نامهاي زمان ساسانيان
40 ورازنرسي فارسي اسامي پسرانه  از نامهاي زمان ساسانيان
41 وردانشاه فارسي اسامي پسرانه  نام جد مرداويج
42 وردين آشوری اسامي پسرانه  گلهاي بسيار
43 ورزا فارسي اسامي پسرانه  نام پسر فرشيد، پسر لهراسپ پادشاه كياني
44 ورزاك فارسي اسامي پسرانه  نام پدر مهرترسه وزير يزدگرد اول پادشاه ساساني
45 ورزان کردی اسامي پسرانه محافظ، نگهبان ، فصلها(نگارش کردی : وةرزان)
46 ورزگمهر فارسي اسامي پسرانه  بزرگمهر، بسيار مهربان، نام وزير انوشيروان پادشاه ساساني
47 ورزميار کردی اسامي پسرانه حامي اهورا مزدا(نگارش کردی : وةرمةزيار)
48 ورزيار کردی اسامي پسرانه برزگر(نگارش کردی : وةرزيار)
49 ورزير کردی اسامي پسرانه  برزگر(نگارش کردی : وةرزێر)
50 ورشاد فارسي اسامي پسرانه  وظيفه و مقرري

نام های ایرانی - اسم دختر - حرف و

رديف

نام

ريشه زباني

شرح و معني

1 وادي عربی اسم دخترانه  سرزمين، رود، نهر
2 وارتوش ارمنی اسم دخترانه  گل سرخ ظريف
3 واله عربی اسم دخترانه  عاشق بي قرار، شيفته و مفتون
4 واليه عربی اسم دخترانه  مؤنث والي
5 وانوش ارمنی اسم دخترانه  درياچه وان، از سمبلهاي تاريخ ارامنه
6 وانيا فارسي اسم دخترانه  هديه با شكوه خداوند
7 وانيار کردی اسم دخترانه با سواد ،فارغ التحصيل(نگارش کردی : وانيار)
8 وجيهه عربی اسم دخترانه  زيبا، خوشگل،داراي قدر و منزلت نزد مردم
9 وچان کردی اسم دخترانه زمان استراحت كوتاة(نگارش کردی : وچان)
10 وحيده عربی اسم دخترانه  مؤنث وحيد، يگانه، يكتا، بي نظير
11 ورتا آرامی اسم دخترانه  گل، هم ريشه با "ورد" عربي است
12 ورتاج فارسي اسم دخترانه  گلي سرخ رنگ كه هميشه روي به آفتاب دارد
13 ورجا فارسي اسم دخترانه  بلندمرتبه، ارجمند
14 وردآفريد فارسي اسم دخترانه  آفريده گل
15 وردآور فارسي اسم دخترانه  مركب از ورد( گل) + آور( آورنده)
16 وردي کردی اسم دخترانه كوچك، ريز‏نقش (نگارش کردی : وردي)
17 ورشان عربی اسم دخترانه  قمري، پرنده اي كه به فارسي آن را مرغ الاهي مي گويند، كبوتر صحرايي
18 ورقا عربی اسم دخترانه  كبوتر،نام درختي كوچك و معروف
19 ورهرام اوستایی-پهلوي اسم دخترانه  بهرام، نام ستاره مريخ ، نام روز بيستم از هر ماه شمسي در ايران قديم ، نام فرشته موكل بر مسافران و روز بهرام ، نام چندتن از شخصيتهاي شاهنامه از جمله نام يكي از فرزندان گودرز گشواد كه در دربار كاووس پادشاه ‏كياني بود
20 وريشه کردی اسم دخترانه  درخشش، برق (نگارش کردی : وريشه)
21 وسمه عربی اسم دخترانه  ماده رنگي اي كه از نوعي گياه به دست مي ايد
22 وسيم عربی اسم دخترانه  داراي نشان زيبايي، زيبا
23 وسيمه عربی اسم دخترانه  مؤنث وسيم، داراي نشان زيبايي، زيبا
24 وش کردی اسم دخترانه خواستن(نگارش کردی : وةش)
25 وشان کردی اسم دخترانه ، افشان، كاشتن ، تكان شديد(نگارش کردی : وةشان)
26 وشن کردی اسم دخترانه خوب است(نگارش کردی : وةشةن)
27 ولان کردی اسم دخترانه  مكانيكةگل زرد بسيار داشتة باشد(نگارش کردی : ولان)
28 ولگا روسی اسم دخترانه  بلندترين رود اروپا
29 وناز کردی اسم دخترانه با وقار(نگارش کردی : وةناز)
30 وندا کردی اسم دخترانه زن و دختر باسواد(نگارش کردی : وةندا)
31 ونوس فرانسه اسم دخترانه  ستاره زهره
32 ونوش کردی اسم دخترانه گل بنفشه(نگارش کردی : وةنةوش)
33 ونوشه فارسي اسم دخترانه  در گويش مازندران گل بنفشه
34 وه آفريد فارسي اسم دخترانه  آفريده خوب
35 وه آفرين فارسي اسم دخترانه  آفريننده خوب يا خوبي
36 وه نوش فارسي اسم دخترانه بهنوش، مركب از به (بهتر يا خوب) + نوش(عسل)
37 وهار کردی اسم دخترانه فصل بهار(نگارش کردی : وةهار)
38 وهان فارسي اسم دخترانه جمع خوبان ،بهان
39 وهرو فارسي اسم دخترانه  خوبروي
40 ويان کردی اسم دخترانه دلربا ، محبت، علاقة، عشق(نگارش کردی : ڨيان)
41 ويدا فارسي اسم دخترانه  پيدا و هويدا و ظاهر
42 ويرو فارسي اسم دخترانه  نام پهلوان و سپهداري در منظومه ويس و رامين
43 ويستا فارسي اسم دخترانه  دانش و فرهنگ
44 ويشكا فارسي اسم دخترانه  نام روستايي در نزديكي رشت
45 ويوات فرانسه اسم دخترانه  گل بنفشه
46 ويولا ایتالیایی اسم دخترانه  نام نوعي ساز زهي از خانواده ويولن
47 ويونا فارسي اسم دخترانه  نام روستايي در نزديكي كاشان