تست استرس

 

 

 

 

 

 

ميزان استرس شما چقدر است؟ استرس نوعي حالت دروني است كه، مي تواند زمينه ساز بيماري هاي گوناگوني باشد. استرس مي تواند يك سازمان و كارمندان آن را تحت تأثير قرار دهد. اولين مشكل ، غلبه بر استرس و تشـخيص وجود آن است. تشـخيص اين كه اسـترس يك مشـكل است، گامي حياتي به ســوي كاهــش آن است. شـــما مي توانيد با پاسخ دادن به جملات زير نزديكترين گزينه به تجربه خود را علامت بزنيد و تا حدودي به ميزان استرس خود پي ببريد.

 

1- وقتي كارها در محيط كار درست پيش نمي رود  ، من خود را مقصر مي دانم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

2- من مشكلاتم را در خودم مي ريزم و بعد احساس انفجار مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

3- من براي فراموش كردن مشكلات شخصي، روي كارم تمركز مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

4- من عصبانيت و خشم خود را روي نزديكانم خالي مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

5- من وقتي تحت فشار هستم، به تغييرات منفي در الگوهاي رفتاريم توجهي ندارم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

6- من بر روي جنبه هاي منفي زندگيم بيشتر تكيه مي كنم تا بر روي جنبه هي مثبت زندگيم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

7- از تجربه شرايط جديد احساس ناراحتي مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

8- احساس مي كنم نقشي كه در زندگي يا محيط كار به عهده دارم، بي ارزش است.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

9- من براي انجام كار و يا حضور در جلسات مهم دير مي رسم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

10- به انتقادات شخصي به طور منفي پاسخ مي دهم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

11- وقتي مي نشينم و براي يك ساعت كاري انجام نمي دهم، احساس گناه مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

12- حتي اگر تحت فشار نباشم، باز هم هول مي شوم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

13- هنگامي كه دوست دارم روزنامه بخوانم وقت كافي ندارم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

14- اكثر اوقات نياز به كمك و توجه ديگران دارم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

15- از ابراز عواطف دروني خود در محيط كار و خانه پرهيز مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

16- كارهايي بيش از حد توانم به عهده مي گيرم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

17- با نصيحت هاي همكاران و بالادستان مخالفت مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

18- محدوديت هاي شغلي و جسمي خود را ناديده مي گيرم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

19- به سرگرمي ها و علائق خود نمي پردازم. زيرا، كارم تمام وقتم را مي گيرد.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

20- من با موقعيت ها روبرو مي شوم ، قبل از اين كه به طور كامل به آن فكر كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

21- آنقدر مشغله دارم كه نمي توانم در طول هفته با دوستان و همكارانم يك وعده غذا بخورم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

22- در هنگام وجود مشكل، از رويارويي با شرايط سخت فرار مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

23- وقتي با اعتماد به نفس عمل نمي كنم، ديگران از من سوء استفاده مي كنند.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

24- وقتي كارم زياد است از بيان آن نگران هستم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

25- وقتي كارم زياد است از واگذار كردن آن به ديگران خودداري مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

26- قبل از اولويت بندي، به كارها رسيدگي مي كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

27- گفتن "نه"، به درخواست ها و تقاضاهي ديگران برايم سخت است.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

28- فكر مي كنم بايد هر روز كار عقب افتاده ام را تمام كنم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

29- فكر مي كنم نمي توانم با حجم زياد كارهايم، كنار بيايم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

30- ترس از شكست مانع پيشرفتم مي شود.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

31- دوست دارم زندگي شغلي ام را بر زندگي خانوادگي خود ترجيح دهم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

32- اگر همه چيز سر وقت انجام نشود بي صبر و حوصله مي شوم.

الف ) هرگز 

ب ) گاهي اوقات 

ج ) اغلب 

د ) هميشه 

 


 

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library براي تست رنگ رژ لب آن را ...

insert_link

local_library غلبه بر استرس

insert_link

local_library تست هوش جالب !

insert_link

local_library کنار آمدن با استرس های مالی و اقتصادی