تعبیر خواب

تعبیر خواب

خواب‌هايي كه مي‌بينيم بازتاب حالات روحي، دغدغه‌ها و ضمير ناخودآگاه ماست. تعبير كنندگان خواب بر اساس نشانه‌هايي كه بعد از بيداري به ياد مي‌مانند نتيجه‌گيري‌هاي جالبي از وضعيت روجي و جسمي فرد بيان مي‌كنند.


روشهاي تعبير خواب و شرايط آن واعمال مربوط به ديدن خواب

اول:

خواب سه نوع است:

1.رؤياي صالحه يا خوابي نيكو كه مژده اي است از طرف خداوند براي بيننده ي آن ويك قسمت از چهل و شش قسمت نبوت پيامبران است .[بخاري ومسلم]

2.خواب ناپسند ونا خوشايند كه از طرف شيطان است وبراي مسخره كردن و آزار دادن بيننده ي خواب مي باشد .

3. خوابي كه ناشي از خيالات و تفكرات انسان و اعمال روزمره ي اوست. خوابهايي نيز كه به علت عادتهاي روزمره مي باشند در اين طبقه جاي مي گيرند مثلاً فردي عادت نموده است كه در ساعت معيني از روز غذا بخورد،اگر روزي برخلاف عادت در آن ساعت ،غذا نخورد وبخوابد ،ممكن است خواب غذا خوردن را ببيند ويا اگر در حالت بيداري غذاي زياد خورده باشد ،ممكن است در خواب ببيند كه استفراغ مي كند.

غير از اين سه نوع هر خوابي كه ديده شود، خوابهاي پريشان وباطل است و نمي توان آنها را تعبير نمود زيرا بر اساس قاعده ي مشخصي قرار نگرفته اند.

دوم:

اگر خواب خوشايند ونيكو باشد،شايسته است كه بيننده ي آن چهار عمل زير را انجام دهد:

1.خداوند را به خاطر ديدن آن خواب سپاس گويد.

2.به ديگرا ن در مورد آن ،مژده دهد.

3.نزد هركس كه دوست دارد،آن را بيان كند.

4.پيش خود آن را به چيزي نيك و شايسته تعبير نمايد زيرا خواب بر اساس چگونگي تعبير آن تحقق مي يابد.سوم:

اگر خواب ناپسند وناخوشايند باشد،شايسته است كه بيننده ي آن هفت عمل زير را انجام دهد كه در صورت انجام دادن آنها ،از آن خواب دچار ضرر وزيان نمي گردد- اگر خداوند اراده كند-.

1.از شر اين خواب به خداوند پناه ببرد.

2.با سه بار گفتن «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» از شر شيطان به خداوند پناه ببرد.

3.سه مرتبه به طرف چپ خود تف كند{بدون پرت كردن آب دهان.م}.

4.جهت خوابيدن خود را عوض كند.

5.نماز بخواند.

6.آن را نزد كسي بيان نكند.

7.نزد خود نيز آن را تعبير ننمايد.

دليل تمام موارد بالا احاديثي از پيامبر خدا(ص) مي باشند.

امام بخاري از ابوسعيد خدري روايت مي كند كه پيامبر خدا(ص) فرموده است:«اذا رأي احدكم رؤيا يحبها فانما هي من الله فليحمدالله عليها وليحدث بها و اذا رأي غير ذلك مما يكره فانما هي من الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لاحد فانها لا تضره»يعني(هرگاه يكي از شما خوابي را ديد كه ازآن خوشش آمد ، آن از طرف خداست پس خداوند را بر آن سپاس گويد وآن را براي ديگران نيز بيان نمايد واگر خواب ناخوشايندي ببيند ،آن از طرف شيطان است پس از شر آن به خداوند پناه ببرد و آن را نزد كسي بيان نكند كه در اين صورت از آن خواب دچار ضرروزيان نمي گردد).

ترمذي نيز از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبر فرموده است : «اذا رأي احدكم الرؤيا الحسنة فليفسرها وليخبر بها واذا رأي الرؤيا القبيحة فلا يفسرها و لايخبر بها»يعني (اگر يكي از شما خواب خوبي را ديد آن را تعبير نموده ونزد ديگران با زگو نمايد و اگر خواب زشت و نا خوشايندي را ديد آن را تعبير نكند و نزد ديگران نيز بازگو ننمايد).

بخاري ومسلم از ابوسلمه روايت نموده اند كه گفت:«لقد كنت أري الرؤيا فتمرضني حتي سمعت ابا قتادة يقول وانا كنت أري الرؤيا تمرضني حتي سمعت النبي(ص)يقول الرؤيا الحسنة من الله فاذا أري احدكم فلا يحدث به الا من يحب واذا رأي ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شرّالشيطان وليتفل ثلاثاً و لا يحدث بها احداً فانها لن تضره» يعني (من خواب مي ديدم و به علت آن مريض مي شدم تا اينكه شنيدم كه ابوقتاده نيز كه همانند من به واسطه ي خوابهايش دچاربيماري مي گشته است،گفت كه از پيامبر (ص) شنيدم كه فرمود خواب نيكو از طرف خداوند است پس هركس آن را ببيند به جز نزد آنكس كه دوستش دارد ،آن را بازگو نكند و اگر كسي خواب نا خوشايند و نامطلوبي را ببيند پس از شر آن و شر شيطان به خداوند پناه ببرد و سه بار تف نمايد و آن را نزد كسي بازگو ننمايدكه در اين صورت از آن دچار زيان نمي گردد).و در روايت مسلم آمده است(اگر كسي خوابي مطلوب ونيك ببيندآن را مژده دهد ونزد كسي بازگو نمايد كه دوستش دارد).

امام مسلم از جابر روايت مي كند كه پيامبر(ص)فرمود:«اذا رأي احدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليتعذ بالله من الشيطان ثلاثاً وليتحول عن جنبه الذي كان عليه»يعني(اگر يكي از شما خوابي نا مطلوب و ناپسند را ديد،سه بار به طرف چپ خود تف نمايد وسه بار بگويد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم و از آن سمت كه خوابيده است روي برگرداند وبه سمت ديگر بخوابد).

و نيز امام مسلم از ابو هريره روايت نموده است كه پيامبرخدا(ص) فرمود:«فان رأي احدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بهاالناس»يعني (اگريكي از شما خواب ناخوشايندي را ديد پس از خواب برخيزد ونماز بخواند و آن را براي كسي بازگو ننمايد).

چهارم:

براي دست يافتن به تعبيري درست از خواب بايد به مراحل زير توجه نمود:

1.آن قسمت از خواب بايد تعبير شود كه داراي اهميت است و يا به امري واقعي اشاره دارد ويا براي تنبيه بيننده ي خواب ويا مژده اي براي او باشدو يا سودي دنيوي و اخروي در آن باشد.به قسمتهايي از خواب كه پريشان و نامفهومند و تعبير درستي ندارند ،نبايد توجه نمود.

2.براي تمام آن چيزهايي از خواب كه داراي اهميت مي باشند ،براي تعبير آن بايد در قرآن ،حديث پيامبر(ص)،قياس و تشبيه ، واژه شناسي و معني اسامي براي آن اصلي پيدا نمود.[ به اصل كتاب رجوع شود].تعبير خواب بر اساس اسامي و واژه شناسي

مثلاً اگر در خواب فردي را ببينيد كه اسمش «راشد» است، مي توان آن را به هدايت و راهنمايي به راه راست تعبير نمود زيرا راشد يعني كه كسي كه راه راست را در پيش گرفته است و بر همين اساس اگر اسم شخص «سالم »باشد به سلامتي و اگر «سعيد» باشد به خوشبختي تعبير شود.«عقبه » نام را به عاقبت كار،«نافع» نام را به سود و منفعت،«رافع»نام را به بلندي و رفعت ،«احمد» نام را به سپاسگذاري و«صالح»نام را به نيكوكاري تعبير نماييد.امام مسلم از انس روايت مي كند كه پيامبرخدا (ص) فرمود : «رأيت ذات ليلة كأنا في دار عقبة بن رافع،فأتينا برطب من رطب ابن طاب ،فأولة الرفعة لنا في الدنيا و العاقبة في ديننا و ان ديننا قد طاب»يعني (شبي در خواب ديدم كه در خانه ي عقبة بن رافع هستم و مقداري خرماي پاك ورسيده را برايمان آوردند. من اين خواب را اينگونه تعبير مي نمايم كه ما در دنيا به بلندي و رفعت دست مي يابيم و در دينمان نيز عاقبت به خير خواهيم شد زيرا دينما ن دين پاك ورسيده وكاملي است).

خواننده ي گرامي ،اگر شما خوابي را ديديد، سعي نماييد بر اساس مطالبي كه توضيح داده شدند،خود آنها را تعبير نماييد و اگر نتوانستيد خوابتان را با هيچ يك از موارد فوق تعبير نماييد،از كتابهاي تعبير خواب كه مورد اطمينان هستند و یا این سایت، استفاده نماييد.

اكنون بعد از مشخص نمودن اصولي كه خواب بايد بر اساس آنها تعبير شود ـ قرآن ، حديث،قياس وتشبيه و واژه شناسي ـ نمونه هايي را بيان مي كنيم تا شما خواننده ي عزيز با توجه به آنها و بررسي تعبير آنها بر اساس اصول ياد شده ،بتوانيد تعبير روشني براي خوابهاي خود بيابيد . اين نمونه ها همگي تعابير ي هستند كه استاد تعبير خواب، «ابن سيرين» آنها ارائه داده است.نمونه ي اول : «حجاج بن يوسف» در خواب ديد كه دو كنيز از آسمان پايين آمده اند و او يكي از آنها را با خود برده و ديگري به آسمان برگشته است . تعبير اين خواب را از «ابن سيرين» پرسيدند و او نيز خواب را اينگونه تعبير نمود كه آن دو كنيز، دو فتنه اند و «حجاج» فقط به يكي از آنها خواهد رسيد ودر حقيقت نيز اينگونه شد؛آن دو فتنه ، فتنه ي «ابن اشعث» و فتنه ي «ابن مهلب» بود كه حجاج به فتنه ي «ابن اشعث» رسيد اما به ديگري نرسيد.

در اين خواب دو نشانه ي عمده وجود داشتند : اول، دو كنيز و دوم ،بردن يكي از آن دو كنيز توسط حجاج و باز گشت ديگري . در تعبير نشانه ي اول ،«ابن سيرين» از اصل حديث پيامبر (ص) استفاده نمود و زن را فتنه تعبير نمود زيرا پيامبر(ص)مي فر مايد:« ما تركت بعدي فتنة اضر علي الرجال من النساء» يعني( بعد از رفتنم ، هيچ فتنه اي را را زيان بخش تر از زنان براي مردان نمي يابم).بخاري و مسلم

براي تعبير نشانه ي دوم نيز از قياس وفهم خود استفاده كرده بود و گرفتن كنيز را رسيدن به آن فتنه تعبير نموده بود و در حقيقت تعبير خواب نيز همانگونه شد كه او پيش بيني نموده بود.نمونه ي دوم : مردي پيش ابن سيرين آمد و گفت با زني ازدواج نموده ام ، در خواب ديدم كه سياه و كوتاه قد شده است . ابن سيرين گفت سياهيش نشانه ي ثروت و مالداري اوست و كوتاه قد بودنش دال بر عمر كوتاهش مي باشد .در حقيقت اين خواب نيز اين گونه تحقق يافت ؛بعد از مدتي زن آن مرد دار فاني را وداع گفت و مرد صاحب ميراث زياد او شد.

در اين خواب نيز دو نشانه ي عمده وجود داشت :اول ،سياهي آن زن و دوم، كوتاه قد بودنش . در اين مورد ،ابن سيرين براي تعبير نشانه ي اول از اصل زبان و واژه شناسي استفاده نمود زيرا در زبان عربي اگر يكي داراي پول و ثروت زياد باشد ،مي گويند : «لفلان سواد» يعني فلاني سياهي زيادي دارد.براي تعبير نشانه ي دوم نيز،ابن سيرين از تشبيه و قياس استفاده نموده بود و قد كوتاه زن را به عمركوتاهش تشبيه نموده بود ودر نهايت با كنار هم گذاشتن اي دو تعبير ،تعبير فوق را ارائه داده بود .نمونه ي سوم: عبدالله بن مسلم مي گويد : گهگاهي در مجلس ابن سيرين حاضر مي شدم و بعد از برخاستن از مجلس او به مجلس اباضيه ها مي رفتم[اباضيه ،گروهي گمراه از خوارج بودند كه رئيس آنان عبدالله بن اباض نام داشت] و با آنان نشست و برخاست مي كردم . شبي در خواب ديدم كه همراه با عده اي جنازه ي پيامبر (ص) با دوش خود حمل مي كردم .پيش ابن سيرين آمده ،خواب را برايش تعريف نمودم. ابن سيرين گفت : چرا با قومي نشست و برخاست مي كني كه مي خواهند آنچه را پيامبر(ص) آورده است ، دفن نمايند.

در اين خواب نيز دو نشانه وجود دارد :اول،جنازه ي پيامبر(ص) و دوم، حمل آن بر دوش و تصميم براي دفن آن .در تعبير نشانه ي اول ،ابن سيرين جنازه ي پيامبر(ص) را به راه وروش حقي كه آن حضرت آورده است، و نشانه ي دوم را به دفن واز بين بردن آن راه وروش قياس نموده است.نمونه ي چهارم : مردي نزد ابن سيرين آمد وگفت در خواب ديدم كه تاجي از طلا را بر سر م گذاشته ام. ابن سيرين گفت :از خدا بترس ، پدرت در غربت چشمانش را از دست داده است و از تو مي خواهد كه نزد او بروي. مرد به خانه برگشت وديد كه نامه اي از پدرش رسيده است كه در آن از كوري خود خبر داده و از پسرش خواسته بود كه نزد او برود.

در اين خواب سه نشانه وجود دارد :اول،سر ؛ دوم ،تاج و سوم ، طلا. براي تعبير نشانه ي اول ،ابن سيرين از اصل زبان و واژه شناسي استفاده نموده است زيرا سر به معني رياست و بزرگي نيز به كار مي رود و رئيس و بزرگ هر شخصي ،پدرش مي باشد.تاج از پوششهاي غير عربي است و سرزمين غير عرب نيز براي اعراب ،سرزمين غربت به حساب مي آيد و طلا نيز دليل بر از دست دادن بينايي مي باشد. از تعبير اين سه نشانه ، ابن سيرين تعبيري را ارائه داد كه راست از آب در آمد.

آنچه كه جاي تأ مل دارد اين است كه اين خوابها بر اساس تعبيري كه ابن سيرين براي آنها ارائه داده بود ،به وقوع پيوستند زيرا خوابها بر اساس تعبير آنها اتفاق مي افتند.حاكم از انس بن مالك روايت نموده است كه پيامبر(ص) فرمود :«ان الرؤيا تقع علي ما تعبر ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظره متي يضعها فاذا رأي احدكم رؤيا فلا يحدث بها الا ناصحاً او عالماً » يعني(خواب آنگونه كه تعبير مي شود ،اتفاق مي افتد و واقع شدن آن مانند كسي است كه پاي خود را برداشته است ومنتظر است تا ببيند كه چه وقت آن را روي زمين بگذارد.پس هر گاه يكي از شما خوابي راديد آن را به جز نزد عالم و يا ناصحي بازگو ننمايد ) .ابوداود، ترمذي و ابن ماجه نيز از ابو رزين عقيلي روايت نموده اند كه پيامبر (ص)فرمود ه است :«الرؤيا علي رجل طائر مالم تعبره فأذا عبرت وقعت.. .» يعني ( خواب اگر تعبير نشود چونان پرنده اي پرواز مي كند و به وقوع نمي پيوندد اما اگر تعبير شود ،واقع مي شود.. .) .

از اين رو لازم به ذكر است كه خواب تا آنجا كه امكان دارد وبدون زياده روي و عدول از حق ،بايد به شيوه اي پسنديده و خير تعبير شود و اگر اين امكان وجود نداشت ،تعبير ننمودن آن بهتر است.ابن وردي در اين مورد مي گويد :خواب بر بال پرنده ودر حال پرواز است؛ اما اگر تعبير شود ،مژده آور يا زيان بخش خواهدشد.

اگر بتوان براي خواب دو تعبير متفاوت ارائه داد ،بايد ديد كه كداميك بهتر و به اصول تعبيرخواب وتناسب واژه هانزديكتر است تا خواب آنگونه تعبير شود. المناوي در شرح«الفيه ي ورديه»از عده اي از بزرگان نقل مي كند كه فرموده اند :لازم وضروري است كه معبر خواب آرام و با حوصله باشد تا تعبيرش تعبيري درست وتمام باشد وبايد به كيفيت واژه ها وكلمات به دقت توجه نمايد وبتواند چيزهاي درست و با معني را از موارد بي معني و پريشان تشخيص دهد وبه دلايل واهداف آن خواب توجه كامل نمايد وسپس قوانين تعبير خواب را بر آنها تطبيق نمايد و اگر خواب داراي دو معنا بود ،آن معنايي را انتخاب نمايد كه تناسب بيشتري [با شرايط و احوال] داشته باشد .

ممكن است تعبير خواب در مورد بيننده ي آن واقع نشود و براي افراد خانواده،برادر،دوست و يا افراد نزديك تحقق يابد و اين زماني است كه امكان وقوع براي بيننده خواب وجود نداشته باشد.

پيامبر(ص) در خواب ابوجهل را ديد كه با وي بيعت نمود .در اين مورد ابو جهل به پسرش عكرمه تعبير شد كه در نهايت به پيامبر(ص) ايمان آورد و پيامبر (ص) فرمود اين تعبير خوابي است كه ديده بودم. پيامبر(ص) در خواب ديد كه اسيد بن عاص والي مكه شده است و در نهايت پسر اسيد والي مكه شد.

اگر تعبيرخوابي باعث بر ملا شدن عيب مسلماني گردد كه خداوند آن عيب را پنهان نموده است، بايد از فاش نمودن وبيان آن تعبير خودداري نموده و در صورت بيان آن بايد از نام بردن فرد مورد نظر اجتناب نماييد زيرا در اين صورت برادر مسلمانتان راغيبت نموده ودچار گناه شده ايد .ابن وردي نيز مي گويد : اگر خوابت بيانگر عيب مردم بود ،آن را پنهان دار و همواره آن وجه از تعبير را انتخاب نماييد كه بهتر و نيكوتر است.

بيان اين مطلب ضروري است كه خواب بايد متناسب با بيننده ي آن و درجه وپايگاه اجتماعي او تعبير شود . براي هر فرد آن تعبيري متناسب است كه با شرايط و احوال خود وي سازگار باشد . ممكن است خوابي براي شخصي رحمت و همان خواب براي ديگري زحمت و عذاب باشد . گويند روزي مردي از ابن سيرين سئوال نمود : در خواب ديدم كه اذان مي گويم ،تعبير آن چيست ؟ ابن سيرين در جواب گفت : به زيارت خانه ي خدا مي روي و فريضه ي حج به جاي مي آوري .بعد از مدتي شخصي ديگر دقيقاً همان سئوال را از ابن سيرين پرسيد واو نيز در جواب به آن مرد گفت : تو دزدي خواهي كرد و دستت را به خاطر آن قطع خواهند كرد .آناني كه شاهد آن دوماجرا بودند از ابن سيرين پرسيدند: چگونه براي يك خواب دو تعبير متفاوت نمودي ؟او نيز در جواب گفت :اولي مرد نيكو كار و خوبي بود و من نيز بر اساس اين آيه ي قرآن«و اذان من الله ورسوله الي الناس يوم الحج الأكبر»يعني(اين اعلامي است از سوي خدا وپيامبرش به همه ي مردم در روز بزرگترين حج)[توبه/3]،اذان را به رفتن به حج تعبير نمودم ،اما دومي مرد شرور و بدكرداري بود وبر اساس اين آيه از قرآن«اذن مؤذن ايتها العيرانكم لسرقون»يعني(ندا دهنده اي فر ياد زد اي كاروانيان شما دزديد)[يوسف/70] اذان گفتن وندا دادنش را به دزدي تعبير نمودم .

اگر بچه ي كوچكي خوابي را ببيند ،تعبيرش براي والدينش است و همچنين تعبير خواب برده براي اربابش و زن براي شوهرش مي باشد و همه ي اينها در صورتي است كه تعبير آن خواب متناسب شرايط خود آنها نباشد . ابن وردي در اين مورد مي گويد :خواب برده از آن ارباب است و آنچه را نيزكه زن در خواب مي بيند به شوهرش مي رسد .خواب بچه به والدينش بر مي گردد وهمه ي اينها درصورتي است كه خود اهل و شايسته ي تعبير آن خواب آن نباشند.

المناوي در مورد كيفيت تعبير چيزهاي عجيب وغريب و نا مشخص در شرح الفيه ي ورديه مي گويد :اگر اول خواب تا آخر آن براي شما معلوم باشد، تعبير آن ساده است اما اگربخشي از خواب مشخص و بخشي ديگر نامشخص و پريشان باشد،ابتدا قسمت معلوم آن را تعبير نماييد و بخش نامعلوم آن را بيشتر مورد بررسي و دقت قراردهيد ودر صورت امكان، آن بخش را به قسمتهاي كوچكتري تقسيم نماييد ودر صدد درك جداگانه ي آن قسمتها باشيد ودر صورت درك آنها ،تعبير مشخصي براي آنها ارائه دهيد و از مجموع آنها تعبيري كلي براي خواب ارائه نماييد.اگر درك وفهم خوابي برايتان امكان نداشت و يا خواب از نوعي باشد كه تاكنون ديده نشده باشد،بهتر است كه تعبير نشود تا اينكه خود واقع شود.

و نهايتاً اگر مي خواهيد كه بر تعبير خوابها آگاه شويد،سعي نماييد تا بر پايه هاي اساسي براي تعبير خواب آگاهي بيشتري پيداكنيد و براي هر چيز بتوانيد دلايل موجهي از قرآن وسنت ،معاني واژگان و اسامي و قياس وتشبيه بيابيد وبا كمك گرفتن از مجموع اين موارد و نيزبا توجه به شرايط و احوال بيننده ي خواب در صدد برآييد كه براي خواب تعبيري درست پيدا كنيد.


جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب ساعت

ساعت 6-10 شب : رؤيا نزديک مغرب درست نيست و تعبير ندارد، زيرا از پري شکم است تا يک سوم از شب هم بي تعبير است.

ساعت 10 شب تا 2 صبح: در نيمه شب اگر خواب بين دچار امتلاء نباشد ، خواب از يک سال تا 50 سال تعبير مي شود.

ساعت 2 صبح تا 5/4 صبح در يک سوم آخر شب خواب صحيح است و از 15 روز تا دو ماه و تا يک سال تعبير مي شود.

ساعت 5/4 صبح در سپيده دم از يک هفته تا يک ماه تعبير مي شود.

ساعت 5/4تا 6 صبح پس از سپيده دم از يک روز تا يک هفته تعبير مي شود.

ساعت 6 صبح در بر آمدن خورشيد همان روز تعبير شود.

ساعت 10 صبح تا 15 روز و در هنگام اذان ظهر تا يکي 2 روز. تعبير مي شود.

جدول زمان تعبير شدن خوابها بر حسب روز هاي ماه شمسي:

در روايت ازسلمان فارسي (ره):

روز 6 ام ماه : بعد از يک يا دو روز تعبير مي شود.

روز 9 ام ماه : همان روز تعبيرش ظاهر مي شود.

روز 11 ام ماه شمسي : بعد از 20 روز.

روز 13 ام ماه : بعد از 9 روز تعبير مي شود.

در روز 14 ام ماه بعد از 26 روز.

در روز 15 ام ماه : بعد از 3 روز.

در روزهاي 28 ام، 29 ام و 30 ام ماه شمسي ، تعبيرش در همان روز پيدا مي شود.

خواب خوب و بد در ماه هاي قمري:

ماه ربيع الاول : برکت وشادي در خواب ها پيدا مي شود.

ماه ربيع الثاني: خواب خوب دير تعبير مي شود و خواب بد زود تعبير مي شود.

جمادي الاول خريدو فروش نکند.

جمادي دوم : خواب خوب دير تعبير مي شود.

ماه رجب : گشايش ابواب خير است- و خواب بد را به خوبي تعبير کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان : رؤيا رشته هاي بسيار دارد و از آن خير بسيار بر آيد و خواب بد تعبير نمي شود.

رمضان : در هاي سختي و هرزگي بسته است و خواب خوب زود تعبير مي شود و خواب بد تعبير ندارد.

شوال : خواب بد و غم زود تعبير مي شود ، از آن بر حذر باش.

ذيقعده : فقط خواب سفر را سفر نکن .

ذيحجه : خواب سفر را سفر کن.دنبال کار ها را بگير که ماه مبارکي است.


آیا تعبیر خواب و کف بینی صحت دارد؟

تعبیر خواب صحت دارد و قرآن و حدیث از آن خبر داده است. البته همه کس نمی تواند تعبیر خواب کنند و نیزهمة‌ خواب ها تعبیر ندارد.
قرآن کریم می‌فرماید: عزیز مصر خوابی دید و از معبّران خواست آن را تعبیر کنند، ولی آنان از تعبیر این خواب عاجز شده و نتوانستند، لیکن حضرت یوسف خواب را تعبیر فرمود و در آینده، تعبیر او به حقیقت پیوست.[5]
زنی نزد محمد بن سیرین آمد و گفت: در خواب دیدم مثل این که تخم مرغ زیر چوب می گذارم و جوجه بیرون می آید. ابن سیرین گفت: وای بر تو، از خدا بترس و از عملت استغفار کن. تو زنی هستی که زنان و مردان زناکار را برای گناه و بی عفتی به هم می رسانی.[6]
همان گونه که گفته شد همه کس نمی تواند تعبیر خواب نماید، بلکه پیامبر یا امام یا کسی که تعبیر خواب بلد است،‌ می‌تواند تعبیر خواب نمایند. نیز خواب هایی تعبیر دارند که بر اثر مرض یا گرفتاری ها و تخیلات روزانه و ... نباشد، یعنی بعضی از خوابها، آشفته است و تعبیر خاصی ندارد، مثلاً بسیاری از خواب ها مربوط به کارها یا تفکراتی است که انسان در روز یا روزهای گذشته داشته است.
2- کف بینی و فال گیری واقعیت ندارد و از خرافات است. رجوع به کف بین و فال گیر اشکال دارد.[7]
5] یوسف (12) آیة 43 تا 49.
[6] همان، ص 382. (برای اطلاع بیشتر از تعبیر خواب به همین کتاب مراجعه شود)
[7 - آیت الله ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج 1، ص 156، سؤال 563 و 564؛ آیت الله فاضل لنکرانی، استفتائات، ج 1، س 2202.


حرف اول کلمه ای را که درباره آن خواب دیده اید کلیک کنید

فیلتر
نمایش # 
عنوان کلیک ها
تعبیر خواب تناسخ 4541
تعبیر خواب آشیانه 802
تعبیرخواب آب حمل کردن 895
تعبیر خواب آب 4146
تعبیر خواب آب - لوک اويتنهاو - منوچهر مطيعي 730
تعبیر خواب آب چشمه 2 672
تعبیر خواب آب خروشان 668
تعبیر خواب آب خنک 721
تعبیر خواب آب خوردن 10895
تعبیر خواب آب دادن 626
تعبیر خواب آب دهان 864
تعبیر خواب آب ریختن 1711
تعبیر خواب آب زلال 2 1432
تعبیر خواب آب سرد 1032
تعبیر خواب آب شور 869
تعبیر خواب آب گرم 2 966
تعبیر خواب آب گل آلود 1390
تعبیر خواب آب متعفن 839
تعبیر خواب آب معدنی 767
تعبیر خواب آب مقدس 988
تعبیر خواب آب و هوا 911
تعبیر خواب آب ایستاده 671
تعبیر خواب آب برداشتن 733
تعبیر خواب آب بینی 746
تعبیر خواب آب تیره 856
تعبیر خواب آب جاری 850
تعبیر خواب آب شدن 719
تعبیر خواب آب معدنی 221
تعبیر خواب آب و هوا 258
تعبیر خواب آباد 2 896
تعبیر خواب آبادانی 2 942
تعبیر خواب آباژور 994
تعبیر خواب آبتنی 1073
تعبیر خواب آبتنی 278
تعبیر خواب آبخانه 963
تعبیر خواب آبدستان 816
تعبیر خواب آبستنی 1507
تعبیر خواب آبشار 1046
تعبیر خواب آبشار 449
تعبیر خواب آبکانه 982
تعبیر خواب آبگوشت 3888
تعبیر خواب آبگیر 1067
تعبیر خواب آبگینه 896
تعبیر خواب آبله 2 895
تعبیر خواب آبنبات 1168
تعبیر خواب آبنبات 290
تعبیر خواب آبنوس 1021
تعبیر خواب آبیاری 2 3094
تعبیر خواب آبیاری گلها 1014
تعبیر خواب آتش 2 23789
تعبیر خواب آتش بازی 1136
تعبیر خواب آتش پرست 790
تعبیر خواب آتش دان 982
تعبیر خواب آتش زنه 822
تعبیر خواب آتش سوزی 2096
تعبیر خواب آتش فشان 1654
تعبیر خواب آتشکده 869
تعبیر خواب آجان 1050
تعبیر خواب آجر 1544
تعبیر خواب آجر 453
تعبیر خواب آخور 920
تعبیر خواب آخور 260
تعبیر خواب آدرس 1544
تعبیر خواب آدم و حوا 906
تعبیر خواب آدم و حوا 195
تعبیر خواب آراستن 566
تعبیر خواب آرام 1031
تعبیر خواب آرامگاه -آرام گاه 845
تعبیر خواب آرایش کردن - آرایش 11398
تعبیر خواب آرایشگاه - آرایش گاه 1594
تعبیر خواب آرایشگر - آرایش گر 1711
تعبیر خواب آرد 652
تعبیر خواب آرد - آرد گندم 5593
تعبیر خواب آرد بیز 1046
تعبیر خواب آرنج 886
تعبیر خواب آرنج 226
تعبیر خواب آرواره 751
تعبیر خواب آرواره 154
تعبیر خواب آروغ زدن 1957
تعبیر خواب آزاد شدن 891
تعبیر خواب آزار 789
تعبیر خواب آزار 208
تعبیر خواب آزمایشگاه 735
تعبیر خواب آزمایشگاه - آزمایش 1335
تعبیر خواب آژیر 1036
تعبیر خواب آسانسور 9311
تعبیر خواب آسایش و ثروت 710
تعبیر خواب آسایش و نعمت 935
تعبیر خواب آستانه 915
تعبیر خواب آستین 1002
تعبیر خواب آسمان 5197
تعبیر خواب آسمان - هوا 4160
تعبیر خواب آسیا 854
تعبیر خواب آسیاب - آسیاب 1194
تعبیر خواب آسیابان - آسیابان 975
تعبیر خواب آسیب 743
تعبیر خواب آشپزخانه 891
تعبیر خواب آشپزخانه - آشپزخانه 1314
تعبیر خواب آشپزی 798
تعبیر خواب آشپزی - آش پزی 3015
تعبیر خواب آشتی 734
تعبیر خواب آشتی کردن - آشتی 19527
تعبیر خواب آشغال 666
تعبیر خواب آشیانه - خانه 1143
تعبیر خواب آغوش گرفتن - آغوش 29786
تعبیر خواب آفتاب - خورشید 3129
تعبیر خواب آفتاب گردان - گل 3265
تعبیر خواب آفتابگردان 966
تعبیر خواب آفتابه 939
تعبیر خواب آکواریوم - ماهی 15148
تعبیر خواب آگهی درگذشت 532
تعبیر خواب آل عمران - سوره 1267
تعبیر خواب آلات موسیقی 1301
تعبیر خواب آلبوم عکس 5442
تعبیر خواب آلو 1191
تعبیر خواب آلو سرخ 9356
تعبیر خواب آلومینیوم 868
تعبیر خواب آناناس 1019
تعبیر خواب آناناس - میوه 2268
تعبیر خواب آه 824
تعبیر خواب آه 212
تعبیر خواب آهک 876
تعبیر خواب آهن 1364
تعبیر خواب آهن 2 963
تعبیر خواب آهن ربا 842
تعبیر خواب آهن ربا 185
تعبیر خواب آهنگ و رقص تند 878
تعبیر خواب آهنگر 855
تعبیر خواب آهنگر 212
تعبیر خواب آهو دیدن 10942
تعبیر خواب آوار 3357
تعبیر خواب آواز 2672
تعبیر خواب آویختن 889
تعبیر خواب آویختن به دار 1381
تعبیر خواب آية الکرسي 1904
تعبیر خواب آینه 1769
تعبیر خواب آیینه 604
تعبیر خواب اگهی درگذشت 881
تعبیر خواب ایستگاه قطار 3362
تعبیر خوای آرام 690
تعبیر خوای آژیر خطر 619
تغبیر خواب آتش افروختن 1125
تغبیر خواب آشغال - زباله 989
تعبیر خواب ژله 676
تعبیر خواب ژله 348
تعبیر خواب الاحزاب 690
تعبیر استوانه 607
تعبیر خواب ابر -آسمان 23526
تعبیر خواب ابراهیم 872
تعبیر خواب ابرو 7064
تعبیر خواب ابروها 1810
تعبیر خواب ابریشم -پارچه 2285
تعبیر خواب ابزار 1726
تعبیر خواب ابزار جراحی 631
تعبیر خواب ابلیس (شیطان) 27424
تعبیر خواب اتاق 1222
تعبیر خواب اتو کردن 1125
تعبیر خواب اتو کردن 364
تعبیر خواب اتوبوس 1137
تعبیر خواب اتومبیل 631
تعبیر خواب اتومبیل 345
تعبیر خواب اجاق 665
تعبیر خواب اجاق گاز 971
تعبیر خواب اجداد 723
تعبیر خواب احتضار 662
تعبیر خواب احتضار 269
تعبیر خواب احضار ارواح 740
تعبیر خواب ادرار کردن - ادرار 3858
تعبیر خواب اذان 7292
تعبیر خواب اذیت و آزار 956
تعبیر خواب اذیت و آزار 434
تعبیر خواب ارتقا 774
تعبیر خواب ارتقاء 609
تعبیر خواب ارث 1147
تعبیر خواب ارث - میراث 962
تعبیر خواب اردو 1228
تعبیر خواب اردوی کار 697
تعبیر خواب ارزانی 561
تعبیر خواب ارزن - دانه 1251
تعبیر خواب ارقام 583
تعبیر خواب ارقام 14
تعبیر خواب ارقام 241
تعبیر خواب ارکستر 807
تعبیر خواب ارگ 760
تعبیر خواب ارگ 231
تعبیر خواب اره 831
تعبیر خواب اره 375
تعبیر خواب ارواح - روح 12603
تعبیر خواب از دست دادن تعادل 994
تعبیر خواب ازدواج 9164
تعبیر خواب ازدواج - تاهل 31191
تعبیر خواب ازدواج با افراد کشور دیگر 953
تعبیر خواب اژدها 2342
تعبیر خواب اسارت 1208
تعبیر خواب اسارت 355
تعبیر خواب اسارتگاه 431
تعبیر خواب اسارتگاه 193
تعبیر خواب اسب 16831
تعبیر خواب اسب - حیوان 14249
تعبیر خواب اسباب بازی 466
تعبیر خواب اسباب سفر 552
تعبیر خواب اسپند 1446
تعبیر خواب اسپندان 730
تعبیر خواب استحمام 785
تعبیر خواب استحمام 307
تعبیر خواب استخدام 1030
تعبیر خواب استخدام 341
تعبیر خواب استخر -آب 2893
تعبیر خواب استخوان 543
تعبیر خواب استخوان 204
تعبیر خواب استخوان - بدن 2851
تعبیر خواب استر - قاطر 2296
تعبیر خواب استعفا 936
تعبیر خواب استعفاء 655
تعبیر خواب استغفار 745
تعبیر خواب اسرافیل 1566
تعبیر خواب اسطرلاب 705
تعبیر خواب اسفناج - سبزی 1534
تعبیر خواب اسفنج 632
تعبیر خواب اسفنج 207
تعبیر خواب اسکلت 767
تعبیر خواب اسکلت 349
تعبیر خواب اسکلت مرگ 602
تعبیر خواب اسکله 658
تعبیر خواب اسکله - کشتی 595
تعبیر خواب اسکیت 833
تعبیر خواب اسلحه 4041
تعبیر خواب اسلحه - سلاح 694
تعبیر خواب اسید 892
تعبیر خواب اسید 302
تعبیر خواب اشتر -- شتر 736
تعبیر خواب اشتها داشتن 780
تعبیر خواب اشک 711
تعبیر خواب اشک - چشم 1288
تعبیر خواب اصلاح صورت 5630
تعبیر خواب اصلاح موی سر 1223
تعبیر خواب اظهار عشق 796
تعبیر خواب اعتبار 547
تعبیر خواب اعتبار 181
تعبیر خواب اعداد 619
تعبیر خواب اعداد 172
تعبیر خواب اعدام 971
تعبیر خواب اعدام 496
تعبیر خواب اعلامیه 524
تعبیر خواب اعلامیه 198
تعبیر خواب افتادن 13351
تعبیر خواب افتادن درآب 1136
تعبیر خواب افسرده 518
تعبیر خواب افسون 573
تعبیر خواب افعی 663
تعبیر خواب افعی 293
تعبیر خواب افلیج 780
تعبیر خواب افلیج - فلج 1035
تعبیر خواب افیون 838
تعبیر خواب اقامتگاه 607
تعبیر خواب اقامتگاه 199
تعبیر خواب اقیانوس 1867
تعبیر خواب اقیانوس 2 661
تعبیر خواب الاانبیاء 492
تعبیر خواب الاحقاف 590
تعبیر خواب الاخلاص 684
تعبیر خواب الاعراف 635
تعبیر خواب الاغ - حیوان 5746
تعبیر خواب الانسان 645
تعبیر خواب الانشراح 655
تعبیر خواب الک 814
تعبیر خواب الکتریسیته 961
تعبیر خواب الکل 854
تعبیر خواب الکوثر 685
تعبیر خواب النگو 10302
تعبیر خواب الوار 603
تعبیر خواب الوار 306
تعبیر خواب امام حسین (ع) 791
تعبیر خواب امامت کردن 710
تعبیر خواب امتحان -درس 9499
تعبیر خواب امداد 821
تعبیر خواب املت 1500
تعبیر خواب انار - میوه 15201
تعبیر خواب انتخابات 679
تعبیر خواب انتقام 1248
تعبیر خواب انجیر - میوه 5507
تعبیر خواب انجیل 578
تعبیر خواب اندامها 7184
تعبیر خواب انفجار 2345
تعبیر خواب انگبین - عسل 958
تعبیر خواب انگشت 1425
تعبیر خواب انگشتان 18762
تعبیر خواب انگشتری 30707
تعبیر خواب انگشتوانه 818
تعبیر خواب انگور 6191
تعبیر خواب ایراز - شلوار 795
تعبیر خواب اینستاگرام | اشترک گزاری عکس 4444
تعبیر خواب ایوان 628
تعبیر خواب خواب اردو 608
تعبیرخواب الماس 1621
تعبیرخواب النگو 6366
تعبیرخواب امداد 718
تعبیرخواب انار 1063
تعبیرخواب انتخابات 626
تعبیرخواب انجیل 757
تعبیرخواب انفجار 1648
تعبیرخواب انگشت 1315
تعبیرخواب انگور 1331
تعبیرخواب ایوان 640
نعبیر خواب اژدها 635
تعبیر خواب افلیج بیزین 711
تعبیر خواب باتلاق 835
تعبیر خواب باد 2 877
تعبیر خواب باد و بوران 779
تعبیر خواب باد وزیدن 3083
تعبیر خواب بادام -خشکبار 7525
تعبیر خواب بادبادک 945
تعبیر خواب بادبادک 314
تعبیر خواب بادبزن 1401
تعبیر خواب بادکنک 1543
تعبیر خواب بادکنک 576
تعبیر خواب بادنجان 3968
تعبیر خواب بادوبوران 778
تعبیر خواب بادیه 746
تعبیر خواب بار 1194
تعبیر خواب بار 414
تعبیر خواب باران 2081
تعبیر خواب باران -بارش 29176
تعبیر خواب بارانداز 770
تعبیر خواب بارانی 787
تعبیر خواب باربر 575
تعبیر خواب باربر 254
تعبیر خواب بارکشیدن 693
تعبیر خواب باز - پرنده شکاری 6798
تعبیر خواب بازار 989
تعبیر خواب بازار 443
تعبیر خواب بازجویی 631
تعبیر خواب بازجویی 348
تعبیر خواب بازو 713
تعبیر خواب بازو 257
تعبیر خواب بازوبند 654
تعبیر خواب بازی 2799
تعبیر خواب بازیگری در فیلم یا نمایش 12140
تعبیر خواب باطری 1036
تعبیر خواب باطری 309
تعبیر خواب باغ 781
تعبیر خواب باغ دیدن 6427
تعبیر خواب باغ میوه 1520
تعبیر خواب باغ میوه 282
تعبیر خواب باغ وحش 989
تعبیر خواب باغ وحش 2
تعبیر خواب بافتن 1007
تعبیر خواب بافتن جامه ها 2410
تعبیر خواب باقلا 5585
تعبیر خواب بال 679
تعبیر خواب بال 326
تعبیر خواب بالا سر 698
تعبیر خواب بالارفتن 1501
تعبیر خواب بالارفتن 852
تعبیر خواب بالاسر 919
تعبیر خواب بالش 761
تعبیر خواب بالش - متکا 5896
تعبیر خواب بالکن 725
تعبیر خواب بالکن 368
تعبیر خواب بالن 864
تعبیر خواب بام 578
تعبیر خواب بانک 887
تعبیر خواب بانک 317
تعبیر خواب بانگ 765
تعبیر خواب بانگ نماز -اذان 2140
تعبیر خواب ببر 2731
تعبیر خواب ببر - حیوان 2348
تعبیر خواب بت 990
تعبیر خواب بت 320
تعبیر خواب بچه 7316
تعبیر خواب بچه شیطان 911
تعبیر خواب بچه شیطان 280
تعبیر خواب بچه گربه 15689
تعبیر خواب بخشش کردن 3510
تعبیر خواب بخور کردن 1101
تعبیر خواب بدبختی 808
تعبیر خواب بدخلق 618
تعبیر خواب بدخلق 210
تعبیر خواب بدن - جسم 4268
تعبیر خواب بدیختی 664
تعبیر خواب بذر 572
تعبیر خواب بذر 321
تعبیر خواب برادر 3526
تعبیر خواب برادرزاده 1654
تعبیر خواب بربط 731
تعبیر خواب برج 1185
تعبیر خواب برج مراقبت 562
تعبیر خواب برچسب 570
تعبیر خواب برچسب 211
تعبیر خواب بُرد 689
تعبیر خواب برده 813
تعبیر خواب برزنت 600
تعبیر خواب برزنت 241
تعبیر خواب برس 736
تعبیر خواب برس 260
تعبیر خواب برف 24577
تعبیر خواب برق 6995
تعبیر خواب برکه 1064
تعبیر خواب برگ 1526
تعبیر خواب برگ 506
تعبیر خواب برگستوان - پوشش اسب 570
تعبیر خواب برلیان 897
تعبیر خواب برنج 2647
تعبیر خواب برنج 1666
تعبیر خواب برنز 778
تعبیر خواب برنز 320
تعبیر خواب بره 1465
تعبیر خواب بره 617
تعبیر خواب برهنگی 3959
تعبیر خواب برهنگی 4668
تعبیر خواب برهنه 1018
تعبیر خواب بریان 709
تعبیر خواب بز 4353
تعبیر خواب بزاز 877
تعبیر خواب بزغاله 1151
تعبیر خواب بزکوهی 1144
تعبیر خواب بساط 669
تعبیر خواب بست 635
تعبیر خواب بستر 1275
تعبیر خواب بستنی 7026
تعبیر خواب بسته بندی 1120
تعبیر خواب بسته پستی 751
تعبیر خواب بسته پستی 201
تعبیر خواب بشقاب 1130
تعبیر خواب بشقاب 3
تعبیر خواب بشکه 698
تعبیر خواب بشکه 255
تعبیر خواب بط 742
تعبیر خواب بطری 713
تعبیر خواب بطری 254
تعبیر خواب بغل 1054
تعبیر خواب بقالی 599
تعبیر خواب بقالی 365
تعبیر خواب بلبل 900
تعبیر خواب بلبل 410
تعبیر خواب بلدرچین 914
تعبیر خواب بلدرچین 308
تعبیر خواب بلور 530
تعبیر خواب بلور 183
تعبیر خواب بلوز 768
تعبیر خواب بلوز 9
تعبیر خواب بنّا 760
تعبیر خواب بنا 713
تعبیر خواب بناگوش 652
تعبیر خواب بند نهادن 553
تعبیر خواب بنده 750
تعبیر خواب بنزین 1026
تعبیر خواب بنفشه 788
تعبیر خواب بنیاد نهادن 503
تعبیر خواب به 1741
تعبیر خواب به فرزندی گرفتن 1087
تعبیر خواب بهار 877
تعبیر خواب بهار 289
تعبیر خواب بهشت 878
تعبیر خواب بهشت 335
تعبیر خواب بهمن 1269
تعبیر خواب بو های خوش 713
تعبیر خواب بوته 1090
تعبیر خواب بوتیمار 725
تعبیر خواب بوریا 673
تعبیر خواب بوزینه 796
تعبیر خواب بوستان 642
تعبیر خواب بوسه دادن 26952
تعبیر خواب بوق 433
تعبیر خواب بوق 203
تعبیر خواب بوق زدن 703
تعبیر خواب بوقلمون 1306
تعبیر خواب بوقلمون 567
تعبیر خواب بول 834
تعبیر خواب بوم 653
تعبیر خواب بی ادب بودن 567
تعبیر خواب بی دندان 1058
تعبیر خواب بی هوشی 684
تعبیر خواب بیابان 2136
تعبیر خواب بیایان 697
تعبیر خواب بیت المعمور 472
تعبیر خواب بید 928
تعبیر خواب بیشه 623
تعبیر خواب بیگانه 825
تعبیر خواب بیل 1595
تعبیر خواب بیلیارد 816
تعبیر خواب بیمارستان 1095
تعبیر خواب بیماری 18828
تعبیر خواب بیماری واگیردار 1757
تعبیر خواب بینی 5139
تعبیر خواب بینی 2769
تعبیر خوای بيليارد 518
تعبیرخواب باتلاق 957
تعبیرخواب باد 971
تعبیر خواب - تعبیر خواب پا 5824
تعبیر خواب - تعبیر خواب پاپیون 803
تعبیر خواب - تعبیر خواب پاچه 702
تعبیر خواب - تعبیر خواب پادشاه 23193
تعبیر خواب - تعبیر خواب پادو 799
تعبیر خواب - تعبیر خواب پارچ 694
تعبیر خواب - تعبیر خواب پارچه 812
تعبیر خواب - تعبیر خواب پارچه مخمل 790
تعبیر خواب - تعبیر خواب پارک 996
تعبیر خواب - تعبیر خواب پاره 1132
تعبیر خواب - تعبیر خواب پارو 906
تعبیر خواب - تعبیر خواب پاس داشتن 752
تعبیر خواب - تعبیر خواب پاسبان 557
تعبیر خواب - تعبیر خواب پاشنه پا 2511
تعبیر خواب - تعبیر خواب پاکت نامه 1029
تعبیر خواب - تعبیر خواب پالان 710
تعبیر خواب - تعبیر خواب پالتو 2642
تعبیر خواب - تعبیر خواب پانسمان 707
تعبیر خواب - تعبیر خواب پایس 640
تعبیر خواب - تعبیر خواب پتو 1038
تعبیر خواب - تعبیر خواب پلنگ 670
تعبیر خواب - تعبیر خواب پله 1548
تعبیر خواب - تعبیر خواب پلو 753
تعبیر خواب - تعبیر خواب پنجره 3937
تعبیر خواب - تعبیر خواب پنجه 768
تعبیر خواب - تعبیر خواب پنکه 862
تعبیر خواب - تعبیر خواب پنهان شدن 1048
تعبیر خواب - تعبیر خواب پنیر 5459
تعبیر خواب - تعبیر خواب پنیه 579
تعبیر خواب - تعبیر خواب پهلو 1874
تعبیر خواب - تعبیر خواب پوتین 836
تعبیر خواب - تعبیر خواب پوست 8767
تعبیر خواب - تعبیر خواب پوست میوه 712
تعبیر خواب - تعبیر خواب پوستین 756
تعبیر خواب - تعبیر خواب پوشاک 633
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیاز 12346
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیاله 580
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیانو 611
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیپ 550
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیت 761
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیراهن 23813
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیرشدن 2007
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیسی 1748
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیش بند 606
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیش خدمت 740
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیشانی 3486
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیشواز 878
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیشی گرفتن 757
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیغام رساندن 1226
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیغمبری 801
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیک نیک 784
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیکان 618
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیکر 677
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیمان 687
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیمانه 660
تعبیر خواب - تعبیر خواب پینه دوز 2279
تعبیر خواب - تعبیر خواب پیه خوردن 716
تعبیر خواب پا 5950
تعبیر خواب پابند 696
تعبیر خواب پاتیله 473
تعبیر خواب پادشاه 1117
تعبیر خواب پادو 742
تعبیر خواب پارچ 1786
تعبیر خواب پارچه 3777
تعبیر خواب پارچه گلدار 1352
تعبیر خواب پارچه مخمل 3118
تعبیر خواب پارک 874
تعبیر خواب پارو 848
تعبیر خواب پاسبان 792
تعبیر خواب پالتو 860
تعبیر خواب پانسمان 752
تعبیر خواب پاییز 862
تعبیر خواب پتک 884
تعبیر خواب پتو 4369
تعبیر خواب پخت وپز 726
تعبیر خواب پدر 7131
تعبیر خواب پدربزرگ یا مادربزرگ 1516
تعبیر خواب پدرخوانده 888
تعبیر خواب پدرروحانی 1463
تعبیر خواب پدرمقدس 657
تعبیر خواب پر 1281
تعبیر خواب پرتگاه 1338
تعبیر خواب پرده 2057
تعبیر خواب پرده پرنقش ونگار 3607
تعبیر خواب پرستار 916
تعبیر خواب پرستاری 691
تعبیر خواب پرستو 1020
تعبیر خواب پرنده 32413
تعبیر خواب پرواز 5356
تعبیر خواب پروانه 1731
تعبیر خواب پرونده 731
تعبیر خواب پری 1007
تعبیر خواب پری دریایی 1770
تعبیر خواب پریدن 1981
تعبیر خواب پزشک 613
تعبیر خواب پس مانده غذا 1720
تعبیر خواب پستچی 760
تعبیر خواب پستخانه 582
تعبیر خواب پسر 4571
تعبیر خواب پشت بام 3740
تعبیر خواب پشم 1063
تعبیر خواب پشه 1208
تعبیر خواب پشیمان شدن 2187
تعبیر خواب پل 2343
تعبیر خواب پل 1073
تعبیر خواب پل صراط 800
تعبیر خواب پل عابر پیاده 685
تعبیر خواب پل عابرپیاده 1491
تعبیر خواب پلاس 591
تعبیر خواب پلک 983
تعبیر خواب پلکان 5735
تعبیر خواب پلنگ 6940
تعبیر خواب پلیس 3950
تعبیر خواب پنبه 1430
تعبیر خواب پند دادن 632
تعبیر خواب پنیر 944
تعبیر خواب پهلو 796
تعبیر خواب پوست میوه 1071
تعبیر خواب پوشاک 837
تعبیر خواب پول 24066
تعبیر خواب پول تقلبی 2046
تعبیر خواب پول خرد 1771
تعبیر خواب پی 743
تعبیر خواب پیانو 1791
تعبیر خواب پیرایه 616
تعبیر خواب پیش بند 754
تعبیر خواب پیشخدمت 555
تعبیر خواب پیشه 642
تعبیر خواب پیشواز 724
تعبیر خواب پیغام رساندن 487
تعبیر خواب پیک نیک 1093
تعبیر خواب پیکان 743
تعبیر خواب پیمان 807
تعبیر خوابپزشک قانونی 655
تعبیر خواب ثبت اختراع 955
تعبیر خواب ثبت کردن 893
تعبیر خواب ثروت 1091
تعبیر خواب - تاب دادن 702
تعبیر خواب - تابه 627
تعبیر خواب - تاج 1110
تعبیر خواب - تار 557
تعبیر خواب - تاراج 510
تعبیر خواب - تارعنکبوت 973
تعبیر خواب - تازیانه 697
تعبیر خواب - تاکسی 1197
تعبیر خواب - تانکر 811
تعبیر خواب - تایپ 626
تعبیر خواب - تبعید 540
تعبیر خواب - تپانچه 668
تعبیر خواب - تخت سلطنت 475
تعبیر خواب - تخم پرنده 891
تعبیر خواب - تخم کاشتن 613
تعبیر خواب - تخمها 684
تعبیر خواب - تراشیدن موی سر 3221
تعبیر خواب - تُرُب 982
تعبیر خواب - تربچه 881
تعبیر خواب - ترسیدن 580
تعبیر خواب - تعبیر خواب تابستان 759
تعبیر خواب - تعبیر خواب تابوت 714
تعبیر خواب - تعبیر خواب تاریکی 1477
تعبیر خواب - تعبیر خواب تاس 814
تعبیر خواب - تعبیر خواب تانک 658
تعبیر خواب - تعبیر خواب تب 1753
تعبیر خواب - تعبیر خواب تبر 2430
تعبیر خواب - تعبیر خواب تپه 1056
تعبیر خواب - تعبیر خواب تخت 557
تعبیر خواب - تعبیر خواب تخت خواب 3059
تعبیر خواب - تعبیر خواب تخم مرغ 25200
تعبیر خواب - تعبیر خواب تخمه 6367
تعبیر خواب - تعبیر خواب تدفین 1139
تعبیر خواب - تعبیر خواب ترازو 1012
تعبیر خواب - تعبیر خواب تراس 709
تعبیر خواب - تعبیر خواب ترس 2184
تعبیر خواب - تعبیر خواب ترن 726
تعبیر خواب -تعبیر خواب ترمه 614
تعبیر خواب -تعبیر خواب تره 1491
تعبیر خواب تئاتر 1346
تعبیر خواب تابلو های راهنمایی 550
تعبیر خواب تابو 614
تعبیر خواب تاج 433
تعبیر خواب تاج خروس 746
تعبیر خواب تاج گل 972
تعبیر خواب تار 182
تعبیر خواب تارعنکبوت 397
تعبیر خواب تاریکی 648
تعبیر خواب تانک 1140
تعبیر خواب تانکر 18
تعبیر خواب تب 624
تعبیر خواب تبعید 251
تعبیر خواب تپانچه 202
تعبیر خواب تپه 756
تعبیر خواب تخت سلطنت 170
تعبیر خواب تخته سیاه 910
تعبیر خواب تدفین 606
تعبیر خواب تراشیدن موی سر 1552
تعبیر خواب تربچه 520
تعبیر خواب تربد 643
تعبیر خواب ترخون 666
تعبیر خواب ترس 742
تعبیر خواب ترسائي 635
تعبیر خواب ترشی 1391
تعبیر خواب ترشیها 637
تعبیر خواب ترف 794
تعبیر خواب ترمز 557
تعبیر خواب ترنج - تعبیر خواب 707
تعبیر خواب ترنگبین - تعبیر خواب 580
تعبیر خواب تره دوغ 514
تعبیر خواب تره فروشی 673
تعبیر خواب تریاک - تعبیر خواب تریاک کشیدن 15067
تعبیر خواب تریبون - تعبیر خواب 594
تعبیر خواب تزویج 945
تعبیر خواب تسبیح کردن - تعبیر خواب تسبیح 14441
تعبیر خواب تسخیر _ تسخیر شدن 12207
تعبیر خواب تشت - تعبیر خواب 828
تعبیر خواب تشک 1033
تعبیر خواب تشک - تعبیر خواب 1801
تعبیر خواب تشکچه 770
تعبیر خواب تشکچه - تعبیر خواب 512
تعبیر خواب تشنگی - تعبیر خواب 3145
تعبیر خواب تصادف 24067
تعبیر خواب تعلیم - تعبیر تعلیم 654
تعبیر خواب تعويذ 655
تعبیر خواب تغار - تعبیر تغار 629
تعبیر خواب تف - تعبیر خواب تف کردن 1344
تعبیر خواب تف کردن 1883
تعبیر خواب تفشله 603
تعبیر خواب تفنگ شکاری 1206
تعبیر خواب تقاضاي پرداخت وام 641
تعبیر خواب تقاضای پرداخت بدهی 1173
تعبیر خواب تقلبد - تعبیر تقلبد 668
تعبیر خواب تقنگ - تعبیر تفنگ 9795
تعبیر خواب تقویم 992
تعبیر خواب تقویم - تغبیر تقویم 733
تعبیر خواب تکبير کردن - تعبیر تکبیر 681
تعبیر خواب تکمبل کردن - تعبیر تکمیل 629
تعبیر خواب تکمه - تعبیر تکمه 613
تعبیر خواب تکمیل کردن 681
تعبیر خواب تگرگ - تعبیر تگرگ 3248
تعبیر خواب تلسکوپ 651
تعبیر خواب تلسکوپ - تعبیر تلسکوپ 732
تعبیر خواب تلفن - تعبیر تلفن 49891
تعبیر خواب تلکس و تلگرام 674
تعبیر خواب تلگراف 758
تعبیر خواب تلگراف - تغبیر تلگراف 643
تعبیر خواب تلگرام | پیام رسان | شبکه اجتماعی 628
تعبیر خواب تلمبه 754
تعبیر خواب تلمبه - تعبیر تلمبه 727
تعبیر خواب تله 610
تعبیر خواب تله - تعبیر تله 645
تعبیر خواب تله حشرات 732
تعبیر خواب تله موش - تعبیر تله موش 1746
تعبیر خواب تله موش صحرایی 779
تعبیر خواب تلیویزیون - تعبیر خواب تلوزيون 1464
تعبیر خواب تمام شدن کار 703
تعبیر خواب تمبر پستی 719
تعبیر خواب تمبرپستی 740
تعبیر خواب تمساح 18396
تعبیر خواب تمشک 2347
تعبیر خواب تمشک_تعبیر تمشک 1208
تعبیر خواب تن_بدن 2746
تعبیر خواب تنباکو 1376
تعبیر خواب تنباکو_تعبیر تنباکو 478
تعبیر خواب تنبل 645
تعبیر خواب تنبل_تعبیر تنبل 550
تعبیر خواب تند باد_تعبیر تند باد 1094
تعبیر خواب تندباد 511
تعبیر خواب تندر 861
تعبیر خواب تندر_تعبیر رعد 2522
تعبیر خواب تندیسها 640
تعبیر خواب تنفر 1801
تعبیر خواب تنفر_تعبیر تنفر 489
تعبیر خواب تنگی 858
تعبیر خواب تنور 2 2836
تعبیر خواب تنومند 668
تعبیر خواب تنومند_تنومند 454
تعبیر خواب ته چین 2 717
تعبیر خواب ته دیگ_ته دیگ 2145
تعبیر خواب تهاجم_تهاجم 609
تعبیر خواب تهمت 2 1101
تعبیر خواب تهوع 15357
تعبیر خواب تهوع_قی 568
تعبیر خواب توبره 2 676
تعبیر خواب توبه کردن_توبه 834
تعبیر خواب توپ 2 1672
تعبیر خواب توپ جنگی 1285
تعبیر خواب توت سفید 8032
تعبیر خواب توت فرنگی 1850
تعبیر خواب توت فرنگی 2 10430
تعبیر خواب توت_توت 707
تعبیر خواب توتیا_روشنایی چشم 628
تعبیر خواب تور ماهیگیری 2 1197
تعبیر خواب تورات 2 719
تعبیر خواب تورلباس عروس 814
تعبیر خواب تولد_تولد 746
تعبیر خواب توله سگ 10700
تعبیر خواب تون_اجاق 470
تعبیر خواب تونل_تونل 686
تعبیر خواب تیر 954
تعبیر خواب تیر 2 771
تعبیر خواب تیر اندازی 1037
تعبیر خواب تیراندازی 1053
تعبیر خواب تیروکمان 1284
تعبیر خواب تیروکمان 2 847
تعبیر خواب تیغ 1546
تعبیر خواب تیغ گیاهان 939
تعبیر خواب تیغ_خار 557
تعبیر خواب تیمارستان 2 843
تعبیر خواب-تعبیر خواب ترک کردن 7819
نعبیر خواب ترافیک 1542
تعبیر خواب جاجیم 788
تعبیر خواب جاده - راه 13757
تعبیر خواب جادو 577
تعبیر خواب جادو - جادوگری 3176
تعبیر خواب جادویی کردن 739
تعبیر خواب جارچی 679
تعبیر خواب جارچی -2 707
تعبیر خواب جارختی -جالباسی 3926
تعبیر خواب جاروب 845
تعبیر خواب جاروب 245
تعبیر خواب جاروکردن 5239
تعبیر خواب جاز -2 637
تعبیر خواب جاسوس 1097
تعبیر خواب جاسوس - خبرچین 1208
تعبیر خواب جاسیگاری 615
تعبیر خواب جالیز -2 776
تعبیر خواب جام 828
تعبیر خواب جان 592
تعبیر خواب جانماز -2 633
تعبیر خواب جانور -جانوران 718
تعبیر خواب جای سبز و خرم 1442
تعبیر خواب جایزه 653
تعبیر خواب جایزه جوایز 1150
تعبیر خواب جبرئيل -2 813
تعبیر خواب جبه 671
تعبیر خواب جت _جت 701
تعبیر خواب جدال -بحث 8238
تعبیر خواب جدایی 685
تعبیر خواب جدایی -دوری 4183
تعبیر خواب جذام 770
تعبیر خواب جذام -بیماری 1515
تعبیر خواب جراح 986
تعبیر خواب جراح -پزشک 573
تعبیر خواب جراحت 668
تعبیر خواب جراحت -زخم 839
تعبیر خواب جرثقیل 893
تعبیر خواب جرثقیل -2 618
تعبیر خواب جرز 675
تعبیر خواب جریمه 1023
تعبیر خواب جزع 626
تعبیر خواب جزیره 807
تعبیر خواب جزیره 346
تعبیر خواب جست و خیز 1023
تعبیر خواب جست وخیز 538
تعبیر خواب جستن -پیدا کردن 11011
تعبیر خواب جسد 11558
تعبیر خواب جسد -مرده 18803
تعبیر خواب جسد سوخته 1460
تعبیر خواب جسدسوخته 858
تعبیر خواب جشن 3663
تعبیر خواب جشن - شادی 2455
تعبیر خواب جشن تولد 811
تعبیر خواب جشن تولد 2 1827
تعبیر خواب جشنواره 588
تعبیر خواب جشنواره 207
تعبیر خواب جعبه 1116
تعبیر خواب جعبه - کارتن 1483
تعبیر خواب جعفری 844
تعبیر خواب جعفری - سبزی 1849
تعبیر خواب جغجغه 800
تعبیر خواب جغجغه - اسباب بازی 840
تعبیر خواب جغد 4253
تعبیر خواب جغد - بوم 724
تعبیر خواب جفت - زوج 3709
تعبیر خواب جگر -جیگر 5386
تعبیر خواب جلا دادن - براق کردن 845
تعبیر خواب جلادادن 754
تعبیر خواب جلسه 736
تعبیر خواب جلسه - گرد همایی 875
تعبیر خواب جلگه - دشت 1134
تعبیر خواب جمجمه 734
تعبیر خواب جمجمه - مخ 860
تعبیر خواب جن 4733
تعبیر خواب جن 2 4590
تعبیر خواب جنازه - لاشه 10264
تعبیر خواب جنگ جهانی دوم 851
تعبیر خواب جنگ کردن - نزاع 10415
تعبیر خواب جنگل - باغ 1849
تعبیر خواب جنین 2 1594
تعبیر خواب جهنم 720
تعبیر خواب جهنم - درک 602
تعبیر خواب جهود شدن 741
تعبیر خواب جهیز - جهاز 2212
تعبیر خواب جهیزیه 819
تعبیر خواب جو - غلات 7475
تعبیر خواب جواز - سند 3993
تعبیر خواب جوال 657
تعبیر خواب جوال دوز 653
تعبیر خواب جوان شدن - جوانی 6571
تعبیر خواب جواهر 4367
تعبیر خواب جوجه - پرنده 29284
تعبیر خواب جوجه تیغی 2 2856
تعبیر خواب جوراب - پاپوش 14302
تعبیر خواب جوراب ساقه بلند 589
تعبیر خواب جوش - جوش صورت 5144
تعبیر خواب جوشن - پوشش 733
تعبیر خواب جوهر 3027
تعبیر خواب جوهر - رنگ 838
تعبیر خواب جوی آب - نهر 7651
تعبیر خواب جیب 625
تعبیر خواب جیب - جیب لباس 2883
تعبیر خواب جیب بر 656
تعبیر خواب جیب بر - دزد 1012
تعبیر خواب جیپ - ماشین 1225
تعبیر خواب جیرجیرک 774
تعبیر خواب جیرجیرک 2 1564
تعبیر خواب جیغ - صدای بلند 1260
تعبیر خواب چاپ - چاپ کردن 965
تعبیر خواب چادر - ستر پوش 22877
تعبیر خواب چارقد 990
تعبیر خواب چارقد 403
تعبیر خواب چاق - فربه 736
تعبیر خواب چاقچور 650
تعبیر خواب چاقو 16104
تعبیر خواب چاقو - تیزی 11954
تعبیر خواب چاقوتیزکن 1116
تعبیر خواب چاقوی دو سر 755
تعبیر خواب چاقی 893
تعبیر خواب چاقی - چاق شدن 3361
تعبیر خواب چاله - گودال 17765
تعبیر خواب چاه 1065
تعبیر خواب چاه - 2 840
تعبیر خواب چای 8287
تعبیر خواب چای - چایی 3220
تعبیر خواب چایخانه 615
تعبیر خواب چایخانه - چای 801
تعبیر خواب چپق -چپق کشیدن 1778
تعبیر خواب چتر 797
تعبیر خواب چتر - باران گیر 6392
تعبیر خواب چتر آفتابی 589
تعبیر خواب چتر آفتابی 214
تعبیر خواب چراغ - روشنایی 13743
تعبیر خواب چراغ پایه 553
تعبیر خواب چراغ دادن 663
تعبیر خواب چراغ گاز 607
تعبیر خواب چراغ گازی 683
تعبیر خواب چراغ نفتی 1670
تعبیر خواب چراغ نفتی 412
تعبیر خواب چرتکه 504
تعبیر خواب چرخ 1300
تعبیر خواب چرخ - گردونه 1379
تعبیر خواب چرک - کثیفی 5343
تعبیر خواب چرم 920
تعبیر خواب چرم - چرمین 2122
تعبیر خواب چرم بز 696
تعبیر خواب چروک - ناصاف 816
تعبیر خواب چسب - چسبیدن 2411
تعبیر خواب چسب زخم - زخم بند 3088
تعبیر خواب چشم - دیده 13168
تعبیر خواب چشم بستن 1133
تعبیر خواب چشم بندی 753
تعبیر خواب چشم پزشک 645
تعبیر خواب چشم پزشک - پزشک چشم 646
تعبیر خواب چشمک زدن 5835
تعبیر خواب چشمه 755
تعبیر خواب چشمه - چشمه آب 10775
تعبیر خواب چغاله 645
تعبیر خواب چغندر 1105
تعبیر خواب چغندر 595
تعبیر خواب چفت 609
تعبیر خواب چک 1191
تعبیر خواب چک - قباله 832
تعبیر خواب چکاوک 759
تعبیر خواب چکاوک - قبره 745
تعبیر خواب چکش 741
تعبیر خواب چکش 246
تعبیر خواب چکمه 624
تعبیر خواب چکمه - پاپوش 3625
تعبیر خواب چکه - چکه کردن 1405
تعبیر خواب چلاغ - شل 549
تعبیر خواب چلاق 625
تعبیر خواب چلچراغ - لوستر 899
تعبیر خواب چلو - پلو 1690
تعبیر خواب چلوار - پارچه 463
تعبیر خواب چماق 631
تعبیر خواب چماق - چوبدستی 9402
تعبیر خواب چمباتمه 586
تعبیر خواب چمدان - ساک 11233
تعبیر خواب چمن 680
تعبیر خواب چمن - سبزی 1067
تعبیر خواب چمنزار 550
تعبیر خواب چمنزار 203
تعبیر خواب چنار - درخت 695
تعبیر خواب چنگ 605
تعبیر خواب چنگ زدن 859
تعبیر خواب چنگال 589
تعبیر خواب چنگال -تعبیر چنگال 2028
تعبیر خواب چنگک 514
تعبیر خواب چهار راه 643
تعبیر خواب چهار راه 194
تعبیر خواب چهره 3467
تعبیر خواب چهره - سیما 675
تعبیر خواب چوب 732
تعبیر خواب چوب - تعبیر چوب 3540
تعبیر خواب چوب بست 499
تعبیر خواب چوب پنبه 476
تعبیر خواب چوب پنبه 190
تعبیر خواب چوب جنگلی 670
تعبیر خواب چوب حراج 490
تعبیر خواب چوب زیر بغل 905
تعبیر خواب چوب زیر بغل 7
تعبیر خواب چوبه دار 750
تعبیر خواب چوبه دار - تعبیر چوبه دار 845
تعبیر خواب چوپان 885
تعبیر خواب چوپان - شبان 1637
تعبیر خواب چیدن علف هزز 1260
تعبیر خواب چینه 561
تعبیر خواب حاجی - تعبیر حاجی 653
تعبیر خواب حاجی فیروز 747
تعبیر خواب حاجی لک لک 634
تعبیر خواب حاملگی 12652
تعبیر خواب حامله - باردار 6298
تعبیر خواب حب خوردن 613
تعبیر خواب حباب 513
تعبیر خواب حبوبات 2349
تعبیر خواب حج - حج گزاردن 7449
تعبیر خواب حجامت کردن 1145
تعبیر خواب حجر الاسود 679
تعبیر خواب حد زدن 684
تعبیر خواب حراج - حراج کردن 2149
تعبیر خواب حرارت - دما 856
تعبیر خواب حرم 15878
تعبیر خواب حرم - 2 803
تعبیر خواب حساب _حساب کردن 1064
تعبیر خواب حشرات 4889
تعبیر خواب حشرات - حشره 2679
تعبیر خواب حشرات موذی 3722
تعبیر خواب حشره کش 881
تعبیر خواب حصار 759
تعبیر خواب حصبه 764
تعبیر خواب حصبه - بیماری 990
تعبیر خواب حصیر 744
تعبیر خواب حصیر - حصیر چوبی 1268
تعبیر خواب حصیر بافی 663
تعبیر خواب حصیر بافی - بافتن حصیر 768
تعبیر خواب حضرت داوود(ع) 1933
تعبیر خواب حفره 724
تعبیر خواب حفره - سوراخ 655
تعبیر خواب حقه - نیرنگ 817
تعبیر خواب حکمت - 2 835
تعبیر خواب حلاجی - 2 880
تعبیر خواب حلزون 3826
تعبیر خواب حلزون - 2 706
تعبیر خواب حلقه ازدواج - حلقه 12470
تعبیر خواب حلوا - 2 3834
تعبیر خواب حمام 1637
تعبیر خواب حمام - گرمابه 22881
تعبیر خواب حمام بخار 1069
تعبیر خواب حمایل نظامی 529
تعبیر خواب حمایل نظامی 286
تعبیر خواب حمله ی زنبور ها 1851
تعبیر خواب حنا 2 14191
تعبیر خواب حوا 592
تعبیر خواب حوا 310
تعبیر خواب حوض 913
تعبیر خواب حوض 2 770
تعبیر خواب حوض کوثر 734
تعبیر خواب حوض ماهی 936
تعبیر خواب حیوانات 2382
تعبیر خواب حودکشی 743
تعبیر خواب خاک 2725
تعبیر خواب خاک اره 817
تعبیر خواب خاک انداز 886
تعبیر خواب خاک کوزه گری 712
تعبیر خواب خاکسپاری 2792
تعبیر خواب خاکستر 1263
تعبیر خواب خال خوبی 3302
تعبیر خواب خال سیاه 13149
تعبیر خواب خاله 1536
تعبیر خواب خامه 911
تعبیر خواب خانه 19238
تعبیر خواب خبر 1236
تعبیر خواب خبر چین 878
تعبیر خواب خدمتکار 3406
تعبیر خواب خر 3722
تعبیر خواب خرابه 855
تعبیر خواب خرچنگ 2106
تعبیر خواب خرس 9984
تعبیر خواب خرس قطبی 1935
تعبیر خواب خرطوم فیل 1271
تعبیر خواب خرگوش 9519
تعبیر خواب خرگوش صحرایی 1201
تعبیر خواب خرما 5130
تعبیر خواب خرمن 911
تعبیر خواب خروس 5324
تعبیر خواب خروس جنگی 1234
تعبیر خواب خرید و فروش 435
تعبیر خواب خز 889
تعبیر خواب خزه 1134
تعبیر خواب خسوف 764
تعبیر خواب خشخاش 1854
تعبیر خواب خشکسالی 1818
تعبیر خواب خشم 951
تعبیر خواب خط کش 1240
تعبیر خواب خطر 875
تعبیر خواب خفاش 3609
تعبیر خواب خفگی 732
تعبیر خواب خلال دندان 805
تعبیر خواب خمیازه 710
تعبیر خواب خنده 3874
تعبیر خواب خواستگاری اجباری | ازدواج اجباری 44846
تعبیر خواب خواهر زاده 923
تعبیر خواب خواهر ناتنی 1108
تعبیر خواب خورشید 13742
تعبیر خواب خوره 1133
تعبیر خواب خوک 8136
تعبیر خواب خون 10259
تعبیر خواب خیابان 977
تعبیر خواب خیار 6085
تعبیر خواب خیاط 1054
تعبیر خواب خیس شدن 5727
تعبیر خواب خیک ماست 707
تعبیر خواب خیمه - چادر 6937
تعبیر خواب دژخیم ودشمن 389
تعبیر خواب داخل آب رفتن 561
تعبیر خواب دارایی 570
تعبیر خواب دارایی -اموال 772
تعبیر خواب دارچین 535
تعبیر خواب دارکوب 1190
تعبیر خواب دارو 810
تعبیر خواب داس 652
تعبیر خواب داس - وسیله درو کردن 4428
تعبیر خواب داغ کردن 785
تعبیر خواب دام 628
تعبیر خواب دام - تله 655
تعبیر خواب دامن 9
تعبیر خواب دامن 2480
تعبیر خواب دانشکده 9
تعبیر خواب دانشکده 1158
تعبیر خواب دانشگاه 1042
تعبیر خواب دانشگاه - 2 703
تعبیر خواب دانه ها 936
تعبیر خواب دایی - عمو 1645
تعبیر خواب دبه روغن 1076
تعبیر خواب دبیرستان 8
تعبیر خواب دبیرستان 826
تعبیر خواب دبیری - معلمی 483
تعبیر خواب دجال 599
تعبیر خواب دختر 15
تعبیر خواب دختر 6735
تعبیر خواب دختر - 2 34490
تعبیر خواب دختر ناتنی 825
تعبیر خواب دخنه 809
تعبیر خواب ددگان - چهارپا 509
تعبیر خواب در 668
تعبیر خواب در - درب 27768
تعبیر خواب در زدن 710
تعبیر خواب دراکولا 997
تعبیر خواب دربانی 672
تعبیر خواب درخت 25003
تعبیر خواب درخت آبنوس 726
تعبیر خواب درخت آلو 702
تعبیر خواب درخت اقاقیا 866
تعبیر خواب درخت امرود 710
تعبیر خواب درخت انار 553
تعبیر خواب درخت انجیر 984
تعبیر خواب درخت انگور 589
تعبیر خواب درخت بادام 706
تعبیر خواب درخت بلوط 12
تعبیر خواب درخت بلوط 1637
تعبیر خواب درخت بید 7
تعبیر خواب درخت بید 1535
تعبیر خواب درخت پسته 693
تعبیر خواب درخت ترنج 699
تعبیر خواب درخت چنار 1227
تعبیر خواب درخت خرما 578
تعبیر خواب درخت زیتون 810
تعبیر خواب درخت سدر 954
تعبیر خواب درخت سنجد 1179
تعبیر خواب درخت سیب 650
تعبیر خواب درخت شفتالو 700
تعبیر خواب درخت صنوبر 818
تعبیر خواب درخت عرعر 745
تعبیر خواب درخت عود 633
تعبیر خواب درخت فندق 681
تعبیر خواب درخت گردو 3371
تعبیر خواب درخت نارنج 820
تعبیر خواب درد 1760
تعبیر خواب درزدن 816
تعبیر خواب درشکه 14
تعبیر خواب درشکه 863
تعبیر خواب درمانگاه 7
تعبیر خواب درمانگاه 887
تعبیر خواب دره 786
تعبیر خواب دره - 2 857
تعبیر خواب درو 737
تعبیر خواب درو - درو کردن 1292
تعبیر خواب درودگر 556
تعبیر خواب دروغ گفتن 1071
تعبیر خواب درویشی 619
تعبیر خواب دریا 5219
تعبیر خواب دریا نورد 630
تعبیر خواب دریاچه 1459
تعبیر خواب دزد - سارق 13753
تعبیر خواب دزد دریایی 697
تعبیر خواب دست 7533
تعبیر خواب دست - ید 62429
تعبیر خواب دست پرمو 2270
تعبیر خواب دست دادن 21704
تعبیر خواب دست زدن 1451
تعبیر خواب دست کش 840
تعبیر خواب دست و روی شستن 784
تعبیر خواب دستار 1645
تعبیر خواب دستبند 5750
تعبیر خواب دستشویی 21766
تعبیر خواب دستکش 2418
تعبیر خواب دستمال 2882
تعبیر خواب دستمال - 2 2291
تعبیر خواب دستمال سفره 1287
تعبیر خواب دسته گل 924
تعبیر خواب دشت 1246
تعبیر خواب دشت _ 2 802
تعبیر خواب دشمن - عدو 2056
تعبیر خواب دشنام -- فحش 703
تعبیر خواب دعا 32079
تعبیر خواب دعا کردن - مناجات 2890
تعبیر خواب دعوا - جدال 6054
تعبیر خواب دعوت - دعوت کردن 2419
تعبیر خواب دف زدن 1090
تعبیر خواب دفتر - 2 1688
تعبیر خواب دفتر خاطرات _ دفتر وقایع روزانه 3760
تعبیر خواب دفتر یادداشت | دفترچه یادداشت 1426
تعبیر خواب دکان 1141
تعبیر خواب دکان - مغازه 2299
تعبیر خواب دکتر - پزشک 3738
تعبیر خواب دکمه 806
تعبیر خواب دکمه - دگمه 1624
تعبیر خواب دکمه سردست 621
تعبیر خواب دل - قلب 3344
تعبیر خواب دلالی کردن 693
تعبیر خواب دلفین 5
تعبیر خواب دلفین 1356
تعبیر خواب دلقک 5
تعبیر خواب دلقک 886
تعبیر خواب دُم 699
تعبیر خواب دم 860
تعبیر خواب دمپایی 15891
تعبیر خواب دمل 863
تعبیر خواب دنبه - چربی 5597
تعبیر خواب دندان 29144
تعبیر خواب دندان نیش 14779
تعبیر خواب دندانپزشک 2462
تعبیر خواب ده - روستا 1055
تعبیر خواب دهان - کام 5151
تعبیر خواب دُهل زدن 1330
تعبیر خواب دهلیز 838
تعبیر خواب دهنه اسب 1099
تعبیر خواب دوا - دارو 885
تعبیر خواب دوات 1173
تعبیر خواب دوچرخه 790
تعبیر خواب دوچرخه - 2 5164
تعبیر خواب دوختن - دوخت و دوز 16856
تعبیر خواب دود 638
تعبیر خواب دود - غبار 2440
تعبیر خواب دود کش 676
تعبیر خواب دودکش 1314
تعبیر خواب دوده 2
تعبیر خواب دوده 937
تعبیر خواب دوربین 5
تعبیر خواب دوربین 1503
تعبیر خواب دوزخ - 2 852
تعبیر خواب دوست - یار 6288
تعبیر خواب دوست داشتن - علاقه 11544
تعبیر خواب دوش - کتف 1299
تعبیر خواب دوشاب 833
تعبیر خواب دوغ 5507
تعبیر خواب دوغ - 2 896
تعبیر خواب دوقلو 30015
تعبیر خواب دویدن - دو 1730
تعبیر خواب دیدار - ملاقات 859
تعبیر خواب دیگ 6790
تعبیر خواب دیگ بخار 871
تعبیر خواب دینارها 674
تعبیر خواب دیو - 2 1318
تعبیر خواب دیوار 1403
تعبیر خواب دیوار -- 2 7304
تعبیر خواب دیوانگی 724
تعبیر خواب دیوانگی - جنون 5707
تعبیر خواب ذرت 3356
تعبیر خواب ذره بین 829
تعبیر خواب ذکر 1223
تعبیر خواب رئیس 1631
تعبیر خواب را آهن 982
تعبیر خواب راانندگی 694
تعبیر خواب رادار 732
تعبیر خواب رادیو 968
تعبیر خواب رازیانه - گیاه 967
تعبیر خواب راسو 1213
تعبیر خواب راکت 958
تعبیر خواب ران 834
تعبیر خواب ران 251
تعبیر خواب راننده -رانندگی 1314
تعبیر خواب راه 783
تعبیر خواب راه - 2 1826
تعبیر خواب راه آهن 807
تعبیر خواب راه رفتن در خواب 902
تعبیر خواب راه رفتن در خواب 1018
تعبیر خواب راه رفتن روی آب 14571
تعبیر خواب راي دادن 736
تعبیر خواب رای دادن 1311
تعبیر خواب رب - سس 1438
تعبیر خواب ربا خوار 1088
تعبیر خواب رباخوار 768
تعبیر خواب رتیل 7230
تعبیر خواب رتیل 35
تعبیر خواب رختخواب 1722
تعبیر خواب رخساره -روی 658
تعبیر خواب رز - گل 6168
تعبیر خواب رژگونه 1374
تعبیر خواب رستوران - 2 674
تعبیر خواب رشته 995
تعبیر خواب رضوان - بهشت 595
تعبیر خواب رطوبت - نم 1827
تعبیر خواب رعدو برق - صاعقه 11967
تعبیر خواب رفتگر 809
تعبیر خواب رفتن 1372
تعبیر خواب رفو کردن 830
تعبیر خواب رفیق 625
تعبیر خواب رقابت 700
تعبیر خواب رقابت - رقابت کردن 846
تعبیر خواب رقص - رقصیدن 27363
تعبیر خواب رقص آرام 1336
تعبیر خواب رقص گروهی 777
تعبیر خواب رکاب 500
تعبیر خواب رگبار 740
تعبیر خواب رماتیسم 487
تعبیر خواب رماتیسم 187
تعبیر خواب رمال 753
تعبیر خواب رمان -داستان 657
تعبیر خواب رنده 705
تعبیر خواب رنگ زرد 1046
تعبیر خواب رنگ قرمز 12675
تعبیر خواب رنگها - الوان 1698
تعبیر خواب رنگین کمان 1782
تعبیر خواب رنگین کمان - قوس وقزح 708
تعبیر خواب روباه 1013
تعبیر خواب روباه -2 4400
تعبیر خواب روتختی 924
تعبیر خواب روتختی 503
تعبیر خواب روح 8274
تعبیر خواب رود 706
تعبیر خواب رود - رودخانه 14521
تعبیر خواب روده 1674
تعبیر خواب روده 542
تعبیر خواب روز 665
تعبیر خواب روز -2 668
تعبیر خواب روز تعطیل 771
تعبیر خواب روز تعطیل 191
تعبیر خواب روز قیامت 1664
تعبیر خواب روزرستاخیز 622
تعبیر خواب روزقیامت 663
تعبیر خواب روزن 690
تعبیر خواب روزنامه 1019
تعبیر خواب روزنامه -2 438
تعبیر خواب روزه داشتن 800
تعبیر خواب روزها - ایام 484
تعبیر خواب روستا 752
تعبیر خواب روستا - ده 1302
تعبیر خواب روسری 11235
تعبیر خواب روشنایی - نور 2715
تعبیر خواب روشنایی آتش 628
تعبیر خواب روغن - چربی 15961
تعبیر خواب روغن بادام 934
تعبیر خواب روغن پسته 799
تعبیر خواب روغن جوز 637
تعبیر خواب رولت - شیرینی 848
تعبیر خواب ریحان - سبزی 11126
تعبیر خواب ریسمان - بند 941
تعبیر خواب ریش 796
تعبیر خواب ریش - محاسن 16228
تعبیر خواب ریش شدن 742
تعبیر خواب ریگ 710
تعبیر خواب ریل راه آهن 2259
تعبیر خواب ریمل 777
تعبیر خواب رینگ 686
تعبیر خواب ریواس 760
تعبیر خواب رییس 2416
روسری 665
تعبیر خواب زائر 26102
تعبیر خواب زاج 886
تعبیر خواب زاغ 834
تعبیر خواب زاغ - کلاغ 4853
تعبیر خواب زالو 3602
تعبیر خواب زامبی | مرده متحرک 10308
تعبیر خواب زانو 1493
تعبیر خواب زایمان 5719
تعبیر خواب زایمان - زا 10351
تعبیر خواب زایمان گربه 69555
تعبیر خواب زباله 753
تعبیر خواب زباله - آشغال 1107
تعبیر خواب زبان 2170
تعبیر خواب زبان - لسان 2167
تعبیر خواب زبور 630
تعبیر خواب زخم 743
تعبیر خواب زخم - 2 8152
تعبیر خواب زدن 769
تعبیر خواب زدو خورد 535
تعبیر خواب زر - طلا 776
تعبیر خواب زراعت - زرع 703
تعبیر خواب زرافه - 2 1033
تعبیر خواب زرد آلو - میوه 16333
تعبیر خواب زرد چوبه - ادویه 1940
تعبیر خواب زرده تخم مرغ 2589
تعبیر خواب زردیها 614
تعبیر خواب زرشک - 2 1892
تعبیر خواب زعفران 1061
تعبیر خواب زعفران - 2 2852
تعبیر خواب زغال 9692
تعبیر خواب زغال - زغال ها 832
تعبیر خواب زکات 605
تعبیر خواب زکام 688
تعبیر خواب زگیل 1932
تعبیر خواب زگیل 12
تعبیر خواب زلزله - زمین لرزه 17450
تعبیر خواب زمستان 616
تعبیر خواب زمین 1643
تعبیر خواب زمین لرزه 759
تعبیر خواب زن - 2 40558
تعبیر خواب زنبق 682
تعبیر خواب زنبق - گل 1078
تعبیر خواب زنبور - حشره 29142
تعبیر خواب زنبیل - ساک دستی 1476
تعبیر خواب زنجبیل 973
تعبیر خواب زنجیر 3409
تعبیر خواب زنجیر 3753
تعبیر خواب زندان - 2 13157
تعبیر خواب زندانبان 1728
تعبیر خواب زنده به گور 1598
تعبیر خواب زنده به گور 910
تعبیر خواب زنگ 801
تعبیر خواب زنگ 267
تعبیر خواب زنگار 593
تعبیر خواب زهر - سم 5603
تعبیر خواب زوزه 711
تعبیر خواب زولبیا - شیرینی 1235
تعبیر خواب زیبا 607
تعبیر خواب زیبا 228
تعبیر خواب زیتون 798
تعبیر خواب زیتون - 2 3630
تعبیر خواب زیر زمین 1235
تعبیر خواب زیر شیروانی 789
تعبیر خواب زیرزمین 916
تعبیر خواب زیره 2195
تعبیر خواب زیلو 619
تعبیر خواب زین 1125
تعبیر خواب زیور آلات 1813
تعبیر خواب سنجاب 3961
تعبیر خواب سوختن یا آب جوش 14550
تعبیر خواب سیرابی 3431
تعبیر خواب سینه ریز 1608
تعبیر خواب سینی 2680
تعبیر خواب ساتور 876
تعبیر خواب ساتور 293
تعبیر خواب ساحر 1069
تعبیر خواب ساحر - جادوگر 731
تعبیر خواب ساخت و ساز 1513
تعبیر خواب ساختمان 1198
تعبیر خواب ساختمان - بنا 1167
تعبیر خواب سار 993
تعبیر خواب ساس 938
تعبیر خواب ساس 244
تعبیر خواب ساعت 1937
تعبیر خواب ساعت _ 2 970
تعبیر خواب ساعت مچی 5490
تعبیر خواب ساعت مچی 4104
تعبیر خواب ساعد 624
تعبیر خواب ساق 575
تعبیر خواب ساق پا 4801
تعبیر خواب ساک 474
تعبیر خواب سال نو 1177
تعبیر خواب سالاد 1200
تعبیر خواب سالاد 544
تعبیر خواب سالک 605
تعبیر خواب سایبان 737
تعبیر خواب سایه 1515
تعبیر خواب سبد 1259
تعبیر خواب سبد 420
تعبیر خواب سبزه -سبزه زار 11643
تعبیر خواب سبزیجات 1041
تعبیر خواب سبو 645
تعبیر خواب سبوس 701
تعبیر خواب سبیل 1605
تعبیر خواب سبیل - سیبیل 4093
تعبیر خواب ستارگان - ستاره 15612
تعبیر خواب ستاره 3828
تعبیر خواب ستایش 626
تعبیر خواب ستایش - پرستیدن 796
تعبیر خواب ستون - پایه 1707
تعبیر خواب سجاده - جانماز 3377
تعبیر خواب سجده - سجده کردن 5987
تعبیر خواب سخن -حرف 765
تعبیر خواب سد 952
تعبیر خواب سر 3783
تعبیر خواب سر - کله 14273
تعبیر خواب سر بریدن 2752
تعبیر خواب سر خوردن 2998
تعبیر خواب سراب 856
تعبیر خواب سراپرده 508
تعبیر خواب سرایدار 711
تعبیر خواب سرایدار - مستخدم 755
تعبیر خواب سرب 840
تعبیر خواب سرباز 2044
تعبیر خواب سرباز - سربازی 22390
تعبیر خواب سربریدن 27350
تعبیر خواب سرخچه 601
تعبیر خواب سرخک 753
تعبیر خواب سرخک 621
تعبیر خواب سرخوردن 794
تعبیر خواب سرخی 696
تعبیر خواب سرزنش 930
تعبیر خواب سرشیر 1690
تعبیر خواب سرطان 5066
تعبیر خواب سرطان - 2 960
تعبیر خواب سرفه 957
تعبیر خواب سرفه -سرفه کردن 1994
تعبیر خواب سرقت 6075
تعبیر خواب سرکه 1975
تعبیر خواب سرما 1000
تعبیر خواب سرما - سردی 3499
تعبیر خواب سرما خوردگی - زکام 1354
تعبیر خواب سرما زدگی 551
تعبیر خواب سرمازدگی 724
تعبیر خواب سرمایه _ سرمایه داری 1917
تعبیر خواب سرمه - سرمه چشم 5713
تعبیر خواب سرمه دان 683
تعبیر خواب سرنگ - 2 838
تعبیر خواب سرهنگ 721
تعبیر خواب سرهنگ 178
تعبیر خواب سرو 779
تعبیر خواب سرو - درخت 3036
تعبیر خواب سرود - آواز 672
تعبیر خواب سشوار 626
تعبیر خواب سطل 1069
تعبیر خواب سطل 280
تعبیر خواب سفر به خارج 8385
تعبیر خواب سفر کردن - سفر 27193
تعبیر خواب سفره 5510
تعبیر خواب سفید روی 522
تعبیر خواب سفیداب - روشور 1572
تعبیر خواب سقایی کردن 896
تعبیر خواب سقز 1296
تعبیر خواب سقط جنین 2026
تعبیر خواب سقط جنین 1208
تعبیر خواب سقف 2044
تعبیر خواب سقوط 866
تعبیر خواب سقوط 455
تعبیر خواب سکنجبین 915
تعبیر خواب سکه 3487
تعبیر خواب سکه 2
تعبیر خواب سکه 2743
تعبیر خواب سگ -حیوان 20821
تعبیر خواب سل 946
تعبیر خواب سلاح 696
تعبیر خواب سلام - درود 716
تعبیر خواب سلطان 760
تعبیر خواب سلول 576
تعبیر خواب سلول 177
تعبیر خواب سماق 1360
تعبیر خواب سماور 1222
تعبیر خواب سمنو - 2 865
تعبیر خواب سمور 1453
تعبیر خواب سنبل 891
تعبیر خواب سنتور 1376
تعبیر خواب سنتور 418
تعبیر خواب سنجاب 3
تعبیر خواب سنجاق 2479
تعبیر خواب سنجاق 1347
تعبیر خواب سنجاقک 962
تعبیر خواب سنجاقک 389
تعبیر خواب سنجد 2409
تعبیر خواب سند 2231
تعبیر خواب سند - اسناد 1993
تعبیر خواب سنگ 1076
تعبیر خواب سنگ - 2 12679
تعبیر خواب سنگ مرمر 1401
تعبیر خواب سنگ مرمر 346
تعبیر خواب سنگر 1325
تعبیر خواب سه تار 768
تعبیر خواب سه قلو 1151
تعبیر خواب سه قلو 438
تعبیر خواب سوار کار اسب 677
تعبیر خواب سوارکار 590
تعبیر خواب سوپ 924
تعبیر خواب سوپ 581
تعبیر خواب سوت 669
تعبیر خواب سوراخ 4663
تعبیر خواب سوزن - 2 11293
تعبیر خواب سوسک 2557
تعبیر خواب سوسک - حشره 5708
تعبیر خواب سوسمار - 2 814
تعبیر خواب سوسن - گل 828
تعبیر خواب سوسیس 744
تعبیر خواب سوسیس 411
تعبیر خواب سوگند 544
تعبیر خواب سوگند - قسم 2034
تعبیر خواب سوهان 1348
تعبیر خواب سوهان 297
تعبیر خواب سیاره 665
تعبیر خواب سیاره 297
تعبیر خواب سیاه سرفه 644
تعبیر خواب سیب - میوه 8170
تعبیر خواب سیب زمینی 18318
تعبیر خواب سیر 961
تعبیر خواب سیر - 2 6560
تعبیر خواب سیرابی 3
تعبیر خواب سیرک 844
تعبیر خواب سیگار - سیگار کشیدن 26870
تعبیر خواب سیل - 2 4242
تعبیر خواب سیم 1167
تعبیر خواب سیم 308
تعبیر خواب سیمان 1761
تعبیر خواب سیمرغ 1932
تعبیر خواب سینما - 2 1630
تعبیر خواب سینه ریز 7
تعبیر خواب سینی 8
تعبیر خوب سارق 747
تعبیر خواب شبنم 979
تعبیر خواب شستن و شستشو 368
تعبیر خواب شلوار 1370
تعبیر خواب شاخ 1619
تعبیر خواب شاخه - شاخه درخت 10698
تعبیر خواب شادروان 765
تعبیر خواب شادمانی 799
تعبیر خواب شادمانی - شادی 2423
تعبیر خواب شادی - شاد بودن 1724
تعبیر خواب شاسی 719
تعبیر خواب شال 8184
تعبیر خواب شال - شال گردن 7243
تعبیر خواب شام 1096
تعبیر خواب شانه 817
تعبیر خواب شانه 450
تعبیر خواب شاه بلوط 722
تعبیر خواب شاه توت 2338
تعبیر خواب شاه توت 917
تعبیر خواب شاهدانه 1013
تعبیر خواب شاهدانه 374
تعبیر خواب شاهرگ 1141
تعبیر خواب شاهرگ 297
تعبیر خواب شاهزاده 18518
تعبیر خواب شاهین 967
تعبیر خواب شاهین 375
تعبیر خواب شب 761
تعبیر خواب شب - تاریکی 4546
تعبیر خواب شب بو - گل 1107
تعبیر خواب شب پره 805
تعبیر خواب شبانی - چوپانی 747
تعبیر خواب شبدر 808
تعبیر خواب شبنم 3
تعبیر خواب شپش 2546
تعبیر خواب شپش 1923
تعبیر خواب شتر 6576
تعبیر خواب شتر - 2 1926
تعبیر خواب شتر مرغ 1940
تعبیر خواب شته 563
تعبیر خواب شته 215
تعبیر خواب شجره نامه 671
تعبیر خواب شجره نامه 417
تعبیر خواب شخم - شخم زدن 2655
تعبیر خواب شراب 2458
تعبیر خواب شرارهء آتش 782
تعبیر خواب شربت 2959
تعبیر خواب شرم - حیا 868
تعبیر خواب شستن لباس 20194
تعبیر خواب شطرنج 709
تعبیر خواب شطرنج 289
تعبیر خواب شعبده - شعبده باز 600
تعبیر خواب شعبده باز 591
تعبیر خواب شعر گفتن 1336
تعبیر خواب شغال 1193
تعبیر خواب شفتالو 1413
تعبیر خواب شقایق 943
تعبیر خواب شکار 683
تعبیر خواب شکار - صید 2011
تعبیر خواب شکارچی 705
تعبیر خواب شکاف - درز 1564
تعبیر خواب شکاق 685
تعبیر خواب شکر 3596
تعبیر خواب شکستن 4104
تعبیر خواب شکلات 2913
تعبیر خواب شکلات 4
تعبیر خواب شکم 1218
تعبیر خواب شکم -دل 2943
تعبیر خواب شکمو 588
تعبیر خواب شکمو - پرخور 1688
تعبیر خواب شکنبه 761
تعبیر خواب شکنجه 4370
تعبیر خواب شکنجه 2
تعبیر خواب شکوفه 1980
تعبیر خواب شکوفه ها 835
تعبیر خواب شل شدن 723
تعبیر خواب شلاق 769
تعبیر خواب شلاق 2
تعبیر خواب شلغم 2684
تعبیر خواب شلغم 3
تعبیر خواب شلوار - 2 25548
تعبیر خواب شمایل حضرت مسیح(ع) 1224
تعبیر خواب شمش طلا 4219
تعبیر خواب شمشاد 722
تعبیر خواب شمشیر - 2 2475
تعبیر خواب شمع 1819
تعبیر خواب شمع 800
تعبیر خواب شمعدان 1546
تعبیر خواب شمعدان 2
تعبیر خواب شن 546
تعبیر خواب شنا کردن 6706
تعبیر خواب شنبلیله 1211
تعبیر خواب شهادت - شهید 127463
تعبیر خواب شهد - موم 1896
تعبیر خواب شهر 1683
تعبیر خواب شهر 2
تعبیر خواب شهرت 883
تعبیر خواب شهرت 2
تعبیر خواب شهرستان 725
تعبیر خواب شوربا 743
تعبیر خواب شوهر 7276
تعبیر خواب شوهر - مرد 1367
تعبیر خواب شیخ 1089
تعبیر خواب شیر - نوشیدنی 35454
تعبیر خواب شیر (جنگل) 37788
تعبیر خواب شیر خشت 882
تعبیر خواب شیر خشک 2364
تعبیر خواب شیره 1742
تعبیر خواب شیرینی 12750
تعبیر خواب شیشه 16011
تعبیر خواب شیشه 20
تعبیر خواب شیطان 10270
تعبیر خواب ضربان قلب 1990
تعبیر خواب ضعف 700
تعبیر خواب ضرابی 757
تعبیر خواب ضعیفی 762
تعبیر خواب ضیاع 761
تعبیر خواب ضیافت 919
تعبیر خواب صابون 1979
تعبیر خواب صاحب خانه 648
تعبیر خواب صاعقه 768
تعبیر خواب صافی 690
تعبیر خواب صبح 594
تعبیر خواب صبحانه 1111
تعبیر خواب صبر 663
تعبیر خواب صحبت 780
تعبیر خواب صحرا 622
تعبیر خواب صحیفه 585
تعبیر خواب صخره 891
تعبیر خواب صدا 1080
تعبیر خواب صدقه 1315
تعبیر خواب صدقه دادن 1105
تعبیر خواب صراط 690
تعبیر خواب صرافی 467
تعبیر خواب صعود 609
تعبیر خواب صفحه 586
تعبیر خواب صلوات فرستادن 3634
تعبیر خواب صلیب 1197
تعبیر خواب صمغ 659
تعبیر خواب صندلی 1796
تعبیر خواب صندوق 802
تعبیر خواب صنوبر 641
تعبیر خواب صورت 2756
تعبیر خواب صورت حساب 709
تعبیر خواب صوفی شدن 647
تعبیر خواب صیقل - جلا 674
تعبیر خواب عاج 1033
تعبیر خواب عینک 2911
تعبیر خواب عاشق شدن 1699
تعبیر خواب عاقد 726
تعبیر خواب عالم 616
تعبیر خواب عبا 581
تعبیر خواب عبادت - مناجات 826
تعبیر خواب عبور - عبور کردن 635
تعبیر خواب عدد - رقم 2414
تعبیر خواب عدس 881
تعبیر خواب عذر خواهی 1423
تعبیر خواب عذر خواهی - معذرت 1894
تعبیر خواب عراده 914
تعبیر خواب عرش - اوج 1128
تعبیر خواب عرعر 765
تعبیر خواب عرق بدن 1443
تعبیر خواب عروس 12277
تعبیر خواب عروسک 8502
تعبیر خواب عروسی 15509
تعبیر خواب عزا -عزاداری 1400
تعبیر خواب عزاداری 32260
تعبیر خواب عزل - افول 739
تعبیر خواب عسل 6325
تعبیر خواب عشق 16013
تعبیر خواب عصا 787
تعبیر خواب عصا 419
تعبیر خواب عصبانی 886
تعبیر خواب عضله 1529
تعبیر خواب عطا دادن 812
تعبیر خواب عطاری کردن 752
تعبیر خواب عطر - بوی خوش 19820
تعبیر خواب عطسه 1561
تعبیر خواب عقاب 13494
تعبیر خواب عقرب 11561
تعبیر خواب عقل 654
تعبیر خواب عقل - هوش 1185
تعبیر خواب عقیق 687
تعبیر خواب علف 750
تعبیر خواب عمو 1314
تعبیر خواب عنکبوت 9967
تعبیر خواب ظرف 3394
تعبیر خواب ظروف چینی 1655
تعبیر خواب ظلم 719
تعبیر خواب ظلمات 723
تعبیر خواب عقدکنان 2799
تعبیر خواب طاس تخته نرد 821
تعبیر خواب طاس 588
تعبیر خواب طاعون 734
تعبیر خواب طاقچه 982
تعبیر خواب طباخی - آشپزی 758
تعبیر خواب طبق 1155
تعبیر خواب طبل 590
تعبیر خواب طبیب 837
تعبیر خواب طحال 700
تعبیر خواب طشت 1247
تعبیر خواب طلا 20676
تعبیر خواب طلاق 3326
تعبیر خواب طلبکار 656
تعبیر خواب طلسم 7971
تعبیر خواب طلوع آفتاب 492
تعبیر خواب طناب 2013
تعبیر خواب طنزوشوخی 711
تعبیر خواب طهارت - پاکی 1242
تعبیر خواب طوطی 3632
تعبیر خواب طوفان 553
تعبیر خواب طویله 1243
تعبیر خواب غار 1801
تعبیر خواب غارت 800
تعبیر خواب غاز 5322
تعبیر خواب غبار 2167
تعبیر خواب غذا 772
تعبیر خواب غرابه 456
تعبیر خواب غربال 677
تعبیر خواب غرق شدن 5948
تعبیر خواب غروب 1105
تعبیر خواب غریبه 1137
تعبیر خواب غزال 856
تعبیر خواب غسل کردن 2806
تعبیر خواب غش کردن 1930
تعبیر خواب غلام 654
تعبیر خواب غلغلک 772
تعبیر خواب غم 784
تعبیر خواب غم باد 702
تعبیر خواب غنیمت 789
تعبیر خواب غورباقه 725
تعبیر خواب غوره 610
تعبیر خواب غوص 672
تعبیر خواب غول 641
تعبیر خواب غیبت 1410
تعبیر خواب فاخته 767
تعبیر خواب فاستونی 641
تعبیر خواب فاضلاب 587
تعبیر خواب فاضلاب 317
تعبیر خواب فال 1465
تعبیر خواب فال گرفتن 5149
تعبیر خواب فالوده 611
تعبیر خواب فانوس 1636
تعبیر خواب فتنه 864
تعبیر خواب فتیله 643
تعبیر خواب فحش 1472
تعبیر خواب فحش 821
تعبیر خواب فرار - فرار کردن 11195
تعبیر خواب فراشی 854
تعبیر خواب فراوانی آب 689
تعبیر خواب فرج 770
تعبیر خواب فرجه 753
تعبیر خواب فرزند 4477
تعبیر خواب فرش 2248
تعبیر خواب فرشته 1346
تعبیر خواب فرعون 791
تعبیر خواب فرفره 680
تعبیر خواب فروختن - فروش 1355
تعبیر خواب فروشگاه 2926
تعبیر خواب فریاد 818
تعبیر خواب فرینی 700
تعبیر خواب فزون شدن 716
تعبیر خواب فسنجان 682
تعبیر خواب فضله 816
تعبیر خواب فقبر 790
تعبیر خواب فلفل 9418
تعبیر خواب فلوت 962
تعبیر خواب فنجان 4258
تعبیر خواب فندق 832
تعبیر خواب فیروزه 3104
تعبیر خواب فیل 4426
تعبیر خواب فیلم | سریال | فیلم سینمایی 3268
تعبیر خواب فیله 674
تعبیر خواب فین 982
تعبیر خواب قفس 4074
تعبیر خواب قابلمه 511
تعبیر خواب قابله - ماما 3614
تعبیر خواب قاپیدن 606
تعبیر خواب قاتل 722
تعبیر خواب قارچ 2669
تعبیر خواب قاشق 20065
تعبیر خواب قاصدک 1248
تعبیر خواب قاضی 1045
تعبیر خواب قاطر 590
تعبیر خواب قالی 4327
تعبیر خواب قایق 1576
تعبیر خواب قایق 666
تعبیر خواب قبا 715
تعبیر خواب قبر 7150
تعبیر خواب قبرستان 7275
تعبیر خواب قبض روح 2381
تعبیر خواب قحطی 1305
تعبیر خواب قدم زدن 988
تعبیر خواب قرآن خوندن - قرایت 28809
تعبیر خواب قراضه 876
تعبیر خواب قربان کردن 4753
تعبیر خواب قرص 901
تعبیر خواب قرص - 2 926
تعبیر خواب قرض 1331
تعبیر خواب قرض - وام 1398
تعبیر خواب قرعه کشی کردن 7883
تعبیر خواب قرقاول 621
تعبیر خواب قرقاول 252
تعبیر خواب قرقره 990
تعبیر خواب قرقره 2 871
تعبیر خواب قسمت کردن -قسم 485
تعبیر خواب قصاب 857
تعبیر خواب قصاب - قصابی 4322
تعبیر خواب قصد - نیت 1075
تعبیر خواب قصر - کاخ 3581
تعبیر خواب قصه - داستان 617
تعبیر خواب قطار 5617
تعبیر خواب قطار - ترن 1939
تعبیر خواب قطب نما 553
تعبیر خواب قطب نما 252
تعبیر خواب قفس - 2 1892
تعبیر خواب قفسه کتاب 800
تعبیر خواب قفل 1871
تعبیر خواب قفل 931
تعبیر خواب قلب 621
تعبیر خواب قلب - دل 1024
تعبیر خواب قلعه 1176
تعبیر خواب قلعه - بارو 720
تعبیر خواب قلک 1224
تعبیر خواب قلم 687
تعبیر خواب قلم - 2 999
تعبیر خواب قلیان -قلیان کشیدن 2049
تعبیر خواب قلیه 777
تعبیر خواب قمار -قمار کردن 2448
تعبیر خواب قماش 684
تعبیر خواب قمری - پرنده 6434
تعبیر خواب قمقمه 613
تعبیر خواب قنات - چاه 1350
تعبیر خواب قناد - شیرینی پز 908
تعبیر خواب قنادی 2165
تعبیر خواب قناری 1422
تعبیر خواب قند - شیرینی 1057
تعبیر خواب قندیل -یخ 1092
تعبیر خواب قنوت - قنوت کردن 1319
تعبیر خواب قهرمان 787
تعبیر خواب قهرمانی - قهرمان 883
تعبیر خواب قهوه 10608
تعبیر خواب قهوه خانه 1553
تعبیر خواب قو 1288
تعبیر خواب قو - 2 797
تعبیر خواب قوچ 1175
تعبیر خواب قوچ -حیوان 691
تعبیر خواب قورباغه 6916
تعبیر خواب قورمه 621
تعبیر خواب قوری 762
تعبیر خواب قوز 511
تعبیر خواب قی - قی کردن 1247
تعبیر خواب قیامت - 2 994
تعبیر خواب قیچی - قیچی کردن 21262
تعبیر خواب قیر 1943
تعبیر خواب کابوس 1897
تعبیر خواب کافه 764
تعبیر خواب کلاغ 9230
تعبیر خواب کمد 731
تعبیر خواب کمد 576
تعبیر خواب کوره 716
تعبیر خواب کوزه 1828
تعبیر خواب کوسن 944
تعبیر خواب کوله پشتی 1381
تعبیر خواب کوه 1202
تعبیر خواب کیف پول 3395
تعبیر خواب کابل 619
تعبیر خواب کابین 682
تعبیر خواب کاج 2236
تعبیر خواب کاچی 760
تعبیر خواب کاخ 771
تعبیر خواب کادو 802
تعبیر خواب کادو - هدیه 9826
تعبیر خواب کار -شغل 1672
تعبیر خواب کارآگاه 475
تعبیر خواب کارآگاه 188
تعبیر خواب کارآموز 754
تعبیر خواب کارت تبریک 1964
تعبیر خواب کارخانه 1384
تعبیر خواب کارگاه 1012
تعبیر خواب کارها - امور 625
تعبیر خواب کاروان 622
تعبیر خواب کاریز - قنات 984
تعبیر خواب کاسه - پیاله 1281
تعبیر خواب کاسه بلور 1540
تعبیر خواب کاشی - کاشی کاری 4692
تعبیر خواب کاغذ - ورق 1574
تعبیر خواب کافه - میکده 793
تعبیر خواب کاکائو 749
تعبیر خواب کاکائو 3
تعبیر خواب کالاسکه 574
تعبیر خواب کالباس - 2 818
تعبیر خواب کالسکه - گاری 669
تعبیر خواب کامیون 4234
تعبیر خواب کاناپه 683
تعبیر خواب کاناپه - راحتی 661
تعبیر خواب کانگورو 1584
تعبیر خواب کانگورو - 2 673
تعبیر خواب کاه 1432
تعبیر خواب کاه - 0
تعبیر خواب کاه گل 2226
تعبیر خواب کاهو 666
تعبیر خواب کاهو - گیاه کاهو 2745
تعبیر خواب کباب 1176
تعبیر خواب کباب - کباب خوردن 3942
تعبیر خواب کبریت - چوب کبریت 5190
تعبیر خواب کبک 1224
تعبیر خواب کبک - پرنده 14198
تعبیر خواب کبوتر - 2 24536
تعبیر خواب کت 4290
تعبیر خواب کتاب - کتاب خواندن 6893
تعبیر خواب کتاب فروشی 813
تعبیر خواب کتابخانه 1191
تعبیر خواب کتری 2544
تعبیر خواب کتف - شانه 1314
تعبیر خواب کتک - کتک خوردن 8887
تعبیر خواب کتیرا - گیاه کتیرا 1054
تعبیر خواب کر - کر شدن 1206
تعبیر خواب کرسی - 2 887
تعبیر خواب کرفس 2800
تعبیر خواب کرفس - سبزی 1855
تعبیر خواب کرکره 682
تعبیر خواب کرگدن 1037
تعبیر خواب کرگدن 644
تعبیر خواب کرم 23947
تعبیر خواب کره 1022
تعبیر خواب کره - خوراکی 2541
تعبیر خواب کروات - کروات زدن 1496
تعبیر خواب کریستال - بلور 2806
تعبیر خواب کژدم 1066
تعبیر خواب کسوف 3593
تعبیر خواب کشت و زرع 2410
تعبیر خواب کشتزار 997
تعبیر خواب کشتن - قتل 76006
تعبیر خواب کشته شدن حیوانات در جاده 543
تعبیر خواب کشتی -2 5529
تعبیر خواب کشتی گرفتن 1624
تعبیر خواب کشک 1657
تعبیر خواب کشمش - مویز 4154
تعبیر خواب کشو 649
تعبیر خواب کشور بیگانه 5759
تعبیر خواب کعبه - خانه خدا 22363
تعبیر خواب کف دریا 814
تعبیر خواب کفاش - کفاشی 1679
تعبیر خواب کفتار 5233
تعبیر خواب کفش 15065
تعبیر خواب کفش - پاپوش 28085
تعبیر خواب کفگیر 937
تعبیر خواب کفن -2 47140
تعبیر خواب کک 971
تعبیر خواب کک 738
تعبیر خواب کک و مک 3991
تعبیر خواب کلاغ - 2 19404
تعبیر خواب کلاه 807
تعبیر خواب کلاه - کلاه سر 4708
تعبیر خواب کلبه 869
تعبیر خواب کلبه - 373
تعبیر خواب کلکسیون 604
تعبیر خواب کلم 765
تعبیر خواب کلم -کلم سبز 2056
تعبیر خواب کلنگ 1706
تعبیر خواب کلنگ 3
تعبیر خواب کلوچه 667
تعبیر خواب کلوچه - کیک 15572
تعبیر خواب کلید 5590
تعبیر خواب کلیسا 1009
تعبیر خواب کلیسا - معبد 1068
تعبیر خواب کلیه 1087
تعبیر خواب کلیه - 2 793
تعبیر خواب کمان 631
تعبیر خواب کمان حلاجی 586
تعبیر خواب کمانچه 586
تعبیر خواب کمانچه 201
تعبیر خواب کمد - کمد لباس 2489
تعبیر خواب کمر - 2 1593
تعبیر خواب کمربند 964
تعبیر خواب کمربند 304
تعبیر خواب کنجد 2008
تعبیر خواب کندر 2745
تعبیر خواب کنده 764
تعبیر خواب کنده درخت 4978
تعبیر خواب کنسرت 1409
تعبیر خواب کنسرت 11
تعبیر خواب کنسرت 0
تعبیر خواب کنگر 2237
تعبیر خواب کنه 1158
تعبیر خواب کنه 6
تعبیر خواب کنه 508
تعبیر خواب کهربا 655
تعبیر خواب کوتوله 606
تعبیر خواب کوتوله 2
تعبیر خواب کوتوله 289
تعبیر خواب کوچه 1156
تعبیر خواب کوچه 1
تعبیر خواب کوچه 682
تعبیر خواب کود 948
تعبیر خواب کود 1
تعبیر خواب کود 416
تعبیر خواب کودک 3038
تعبیر خواب کودک 1936
تعبیر خواب کودکی - بچگی 8891
تعبیر خواب کور 3548
تعبیر خواب کور 2632
تعبیر خواب کور - نابینا 2329
تعبیر خواب کوره 5
تعبیر خواب کوزه 0
تعبیر خواب کوسن 6
تعبیر خواب کوسه 6878
تعبیر خواب کوفته 1135
تعبیر خواب کوکب 679
تعبیر خواب کوکو 1937
تعبیر خواب کوله پشتی 2
تعبیر خواب کوه - 2 2792
تعبیر خواب کیسه 708
تعبیر خواب کیف - ساک 13068
تعبیر خواب گوشواره 12592
تعبیر خواب گاری 2169
تعبیر خواب ُگلخانه 3288
تعبیر خواب ,گل 1328
تعبیر خواب گاری 2
تعبیر خواب گاز 828
تعبیر خواب گاز - بوی گاز 2324
تعبیر خواب گاز گرفتن 18329
تعبیر خواب گالش - کفش 1883
تعبیر خواب گاو - حیوان 28026
تعبیر خواب گاو چشم 801
تعبیر خواب گاو زبان 1749
تعبیر خواب گاو صندوق 13260
تعبیر خواب گاو میش 659
تعبیر خواب گچ 1600
تعبیر خواب گچ 465
تعبیر خواب گدایی کردن 6004
تعبیر خواب گذر نامه 756
تعبیر خواب گذرنامه 866
تعبیر خواب گر بودن 769
تعبیر خواب گرامافون - 2 663
تعبیر خواب گربه 31279
تعبیر خواب گرداب 800
تعبیر خواب گرداب 323
تعبیر خواب گردباد 6834
تعبیر خواب گردباد - 2 748
تعبیر خواب گردن 952
تعبیر خواب گردن - گلو 857
تعبیر خواب گردن بند - زیور آلات 46614
تعبیر خواب گردن زدن 3339
تعبیر خواب گردو 13439
تعبیر خواب گردو -2 14797
تعبیر خواب گرسنگی 1003
تعبیر خواب گرگ 27030
تعبیر خواب گرما 1198
تعبیر خواب گرما - حرارت 842
تعبیر خواب گرمابه 635
تعبیر خواب گرمابه - حمام 617
تعبیر خواب گره 923
تعبیر خواب گره - گره زدن 2539
تعبیر خواب گرو 784
تعبیر خواب گرو 273
تعبیر خواب گريختن در خواب 687
تعبیر خواب گریستن 1198
تعبیر خواب گریستن 586
تعبیر خواب گریه - گریه کردن 1931
تعبیر خواب گز 836
تعبیر خواب گزیدن 606
تعبیر خواب گزیدن 270
تعبیر خواب گشنیز 936
تعبیر خواب گل - 2 32964
تعبیر خواب گِل - لای 4240
تعبیر خواب گل کلم 1278
تعبیر خواب گل کلم 285
تعبیر خواب گلاب - 2 2564
تعبیر خواب گلابی 4405
تعبیر خواب گلدان - جای گل 5682
تعبیر خواب گلف 771
تعبیر خواب گلف - بازی 934
تعبیر خواب گلنار 852
تعبیر خواب گلو 753
تعبیر خواب گلو - گردن 7411
تعبیر خواب گلیم 1137
تعبیر خواب گم شدن 19410
تعبیر خواب گمرک 613
تعبیر خواب گمرک 313
تعبیر خواب گناه - معصیت 1207
تعبیر خواب گنبد 788
تعبیر خواب گنبد - گلدسته 18235
تعبیر خواب گنج 8733
تعبیر خواب گنج - 2 1001
تعبیر خواب گنجشک - پرنده کوچک 12769
تعبیر خواب گنجه - قفسه 1529
تعبیر خواب گندم 8244
تعبیر خواب گندم - 2 4263
تعبیر خواب گنگ - لال 1204
تعبیر خواب گهواره 710
تعبیر خواب گهواره - مهد 1812
تعبیر خواب گوجه - گوجه فرنگی 13061
تعبیر خواب گور - قبر 39718
تعبیر خواب گورخر 1618
تعبیر خواب گورستان 814
تعبیر خواب گورکن 1056
تعبیر خواب گورکن 489
تعبیر خواب گوریل - 2 994
تعبیر خواب گوزن - 2 1356
تعبیر خواب گوژپشت 589
تعبیر خواب گوژپشت 253
تعبیر خواب گوساله 3282
تعبیر خواب گوسفند 8638
تعبیر خواب گوسفند - 2 18128
تعبیر خواب گوش - 2 19196
تعبیر خواب گوشت -گوشت خوردن 22938
تعبیر خواب گوشی معاینه 749
تعبیر خواب گوگرد 807
تعبیر خواب گوهر 672
تعبیر خواب گوهر - 2 748
تعبیر خواب گیاه - گیاهان 37630
تعبیر خواب گیتار 1614
تعبیر خواب گیتار - گیتار زدن 4949
تعبیر خواب گیسو ها - موها 1462
تعبیر خواب گیلاس 3167
تعبیر خواب گیلاس - میوه 2402
تعبیر خواب لوبیا 2528
تعبیر خواب لاشخور 980
تعبیر خواب لابراتوار 537
تعبیر خواب لاتاری 680
تعبیر خواب لادن 654
تعبیر خواب لاستیک - تایر 1679
تعبیر خواب لاغری 1291
تعبیر خواب لاک پشت 8215
تعبیر خواب لال 888
تعبیر خواب لاله عباسی 1232
تعبیر خواب لامپ 950
تعبیر خواب لانه 762
تعبیر خواب لب 783
تعبیر خواب لباس 47315
تعبیر خواب لباس عروسی 8425
تعبیر خواب لباس عزاداری 1552
تعبیر خواب لبنیاتی 831
تعبیر خواب لحاف 9057
تعبیر خواب لرزیدن 1226
تعبیر خواب لشگر 689
تعبیر خواب لعل 867
تعبیر خواب لکه 2714
تعبیر خواب لگام - افسار 776
تعبیر خواب لگد زدن 905
تعبیر خواب لنگ شدن 852
تعبیر خواب لنگر 769
تعبیر خواب لنگر - لنگر گاه 719
تعبیر خواب لوستر 1023
تعبیر خواب لوله 1222
تعبیر خواب لیمو 1424
تعبیر خواب لیمو 1115
تعبیر خواب لیوان -2 7288
تعبیر خواب مادر 19157
تعبیر خواب ماکارونی 4339
تعبیر خواب مداد 2088
تعبیر خواب مدال 913
تعبیر خواب مدرسه 1625
تعبیر خواب مراسم نامزدی 1009
تعبیر خواب مربا 4288
تعبیر خواب مرداب 1652
تعبیر خواب مجلس رقص 1166
تعبیر خواب مرد 1271
تعبیر خواب مزرعه 1125
تعبیر خواب مشاجره 750
تعبیر خواب موز 5568
تعبیر خواب ماجراجویی 797
تعبیر خواب مادر بزرگ - بی بی 1402
تعبیر خواب مادر شوهر 25154
تعبیر خواب مادیان 1079
تعبیر خواب مادیان - مادیان ها 1038
تعبیر خواب مار - خزنده 34414
تعبیر خواب مارمولک 24115
تعبیر خواب ماست - لبن 786
تعبیر خواب ماسک 2125
تعبیر خواب ماسک - ماسک زدن 3034
تعبیر خواب ماسه 1556
تعبیر خواب ماسه - شن 1019
تعبیر خواب ماش - حبوبات 900
تعبیر خواب ماشین 25566
تعبیر خواب ماشین - وسیله نقلیه 13829
تعبیر خواب ماشین آتشنشانی 1463
تعبیر خواب ماکارونی - 2 758
تعبیر خواب ماکیان 633
تعبیر خواب مالیات 670
تعبیر خواب مالیات - مالیات دادن 750
تعبیر خواب ماما 803
تعبیر خواب ماما -قابله 559
تعبیر خواب ماه 21787
تعبیر خواب ماهی 14307
تعبیر خواب ماهی - ماهی ها 18850
تعبیر خواب مبارزه 801
تعبیر خواب مبارزه -مبارزه کردن 805
تعبیر خواب مبتلا شدن 657
تعبیر خواب مبل - مبلمان 1267
تعبیر خواب متورم 637
تعبیر خواب متورم - آماسیده 661
تعبیر خواب مجسمه 1159
تعبیر خواب مجسمه -تندیس 1001
تعبیر خواب مجلس 697
تعبیر خواب مچ پا 696
تعبیر خواب مچ پا 298
تعبیر خواب محراب 609
تعبیر خواب محراب 277
تعبیر خواب مخترع 838
تعبیر خواب مخترع - 2 735
تعبیر خواب مَد 420
تعبیر خواب مَد 241
تعبیر خواب مداد - 2 3835
تعبیر خواب مدال - مدال گرفتن 1320
تعبیر خواب مدح - ستودن 623
تعبیر خواب مدرسه - مدرسه رفتن 2990
تعبیر خواب مذکر 741
تعبیر خواب مراسم نامزدی 3
تعبیر خواب مربا - 2 1640
تعبیر خواب مرجان - مرجان دریایی 2529
تعبیر خواب مرد - مردی 13264
تعبیر خواب مرد مجرد 10930
تعبیر خواب مرداب 6
تعبیر خواب مردم - انسانها 785
تعبیر خواب مردن 13658
تعبیر خواب مرده - 2 43335
تعبیر خواب مردود 715
تعبیر خواب مرزنگوش 813
تعبیر خواب مرغ 14366
تعبیر خواب مرغابی 1712
تعبیر خواب مرغزار 669
تعبیر خواب مرکب 747
تعبیر خواب مرگ 57979
تعبیر خواب مرمر سفید 589
تعبیر خواب مرمر سفید 521
تعبیر خواب مرهم 758
تعبیر خواب مروارید - در 12142
تعبیر خواب مریضی 757
تعبیر خواب مزد 783
تعبیر خواب مزد - پاداش 701
تعبیر خواب مزدوران 535
تعبیر خواب مزرعه 3
تعبیر خواب مژگان 1296
تعبیر خواب مس 918
تعبیر خواب مس - 2 813
تعبیر خواب مسابقه 565
تعبیر خواب مسابقه - مسابقه دادن 1403
تعبیر خواب مسافر 2590
تعبیر خواب مسافر - راهی 1146
تعبیر خواب مسافرت 1246
تعبیر خواب مسافرت - سفر کردن 1278
تعبیر خواب مسافرت ازطریق دریا 715
تعبیر خواب مستأجر 2695
تعبیر خواب مستاجر - 2 1263
تعبیر خواب مستخدم 657
تعبیر خواب مستخدم -مستخدمی 1046
تعبیر خواب مستراح - توالت 52827
تعبیر خواب مستی 1947
تعبیر خواب مستی 7
تعبیر خواب مسجد - خانه خدا 18901
تعبیر خواب مسح کردن 682
تعبیر خواب مسمان شدن 517
تعبیر خواب مسواک - مسواک زدن 7205
تعبیر خواب مسیح 596
تعبیر خواب مسیح -حضرت مسیح 20541
تعبیر خواب مشاجره 60
تعبیر خواب مشارکت 1125
تعبیر خواب مشت 474
تعبیر خواب مشت 278
تعبیر خواب مشرف شدن 660
تعبیر خواب مشرق 708
تعبیر خواب مشرک 708
تعبیر خواب مُشك 757
تعبیر خواب مطبخ 895
تعبیر خواب معاون 902
تعبیر خواب معجزه 1282
تعبیر خواب معدن 1121
تعبیر خواب معلمی کردن 3039
تعبیر خواب مغرب 616
تعبیر خواب مغز 852
تعبیر خواب مغز - مخ 844
تعبیر خواب مقبره 1334
تعبیر خواب مگس - مگسان 710
تعبیر خواب ملاقات 917
تعبیر خواب ملاقات - دیدار 2461
تعبیر خواب ملخ 3678
تعبیر خواب ملکه 36390
تعبیر خواب منظره 978
تعبیر خواب مه 2886
تعبیر خواب مهره 2141
تعبیر خواب مهره 735
تعبیر خواب مهمات 564
تعبیر خواب مهمات 215
تعبیر خواب مهمانی - مهمان 2094
تعبیر خواب مهندس 620
تعبیر خواب مهندس 230
تعبیر خواب مو 32668
تعبیر خواب مواد غذایی 1191
تعبیر خواب مواد قندی 673
تعبیر خواب موتور 2062
تعبیر خواب موتور -2 1559
تعبیر خواب موج 1025
تعبیر خواب موج - امواج 2476
تعبیر خواب مورچه 8062
تعبیر خواب مورچه - مور 2568
تعبیر خواب مورچه خوار 2141
تعبیر خواب مورد 680
تعبیر خواب موز - میوه 936
تعبیر خواب موزه 1792
تعبیر خواب موسیقی 2444
تعبیر خواب موش 12745
تعبیر خواب موشک 7376
تعبیر خواب موی بلوند | رنگ مو 14988
تعبیر خواب موی سفید | سفید شدن مو | پیر شدن 4375
تعبیر خواب مویز 552
تعبیر خواب میخ 1336
تعبیر خواب میراث 623
تعبیر خواب میز مطالعه 1957
تعبیر خواب میش 709
تعبیر خواب میکاییل 516
تعبیر خواب میمون 6224
تعبیر خواب میمون - انتر 827
تعبیر خواب میهمانی 966
تعبیر خواب میوه 8092
تعبیر خواب میوه - میوه ها 14706
تعبیر خواب میوه فروشی 2912
مرد یا زن مسن 642
تعبیر خواب ناخن 6062
تعبیر خواب نابینا 578
تعبیر خواب نارگیل 1590
تعبیر خواب نارنج 1913
تعبیر خواب ناشناس 558
تعبیر خواب ناشنوا 738
تعبیر خواب ناف 723
تعبیر خواب ناقوس 676
تعبیر خواب نام گردانیدن 868
تعبیر خواب نامزد 6607
تعبیر خواب نامه 4099
تعبیر خواب نان 1524
تعبیر خواب نان خریدن 9258
تعبیر خواب ناودان 853
تعبیر خواب نای 612
تعبیر خواب نایلون 1517
تعبیر خواب نبات 2061
تعبیر خواب نجار 768
تعبیر خواب نخ 1351
تعبیر خواب نخجیر 621
تعبیر خواب نخل 1174
تعبیر خواب نخود 10360
تعبیر خواب نردبان 1814
تعبیر خواب نرگس 705
تعبیر خواب نسرین 593
تعبیر خواب نسیم 791
تعبیر خواب نشاسته 522
تعبیر خواب نشاط 589
تعبیر خواب نشاط - شادی 695
تعبیر خواب نشان خانوادگی 515
تعبیر خواب نشستن 646
تعبیر خواب نعل اسب 1411
تعبیر خواب نعلین 551
تعبیر خواب نعناع 1701
تعبیر خواب نفت 726
تعبیر خواب نفرین کردن 1223
تعبیر خواب نفس - دم 1522
تعبیر خواب نقاشی با آبرنگ 4475
تعبیر خواب نقاشی کردن - نقاشی 1610
تعبیر خواب نقره - سیم 3125
تعبیر خواب نقشه 761
تعبیر خواب نقشه - نقشه کشیدن 1270
تعبیر خواب نقصان 625
تعبیر خواب نگهبان - پاسدار 1150
تعبیر خواب نگین 626
تعبیر خواب نماز - نماز خواندن 25803
تعبیر خواب نمایش 864
تعبیر خواب نمایشگاه 867
تعبیر خواب نمایشگاه - 2 870
تعبیر خواب نمد 864
تعبیر خواب نمک - شوری 8901
تعبیر خواب نهر - رود 612
تعبیر خواب نهنگ - وال 1103
تعبیر خواب نو بودن - جدید 582
تعبیر خواب نوازنده 734
تعبیر خواب نوحه کردن 775
تعبیر خواب نوزاد 12412
تعبیر خواب نوزاد - 2 16146
تعبیر خواب نوشتن - نوشته 4645
تعبیر خواب نوشیدن - نوشیدنی 1445
تعبیر خواب نی 794
تعبیر خواب نی - نی زدن 2453
تعبیر خواب نیازمند 699
تعبیر خواب نیزه 852
تعبیر خواب نیزه 226
تعبیر خواب نیش خوردن از حشرات 11256
تعبیر خواب نیشکر 978
تعبیر خواب نیکی کردن 768
تعبیر خواب نیل 547
تعبیر خواب نیلوفر - گل 1167
تعبیر خواب نیمروز - عصر 1090
تعبیر خواب نیمکت -نیمکت چوبی 1875
تعبیر خواب وسمه 563
تعبیر خواب واکسن 756
تعبیر خواب وادی 700
تعبیر خواب وافور 634
تعبیر خواب واکس 951
تعبیر خواب واگن 807
تعبیر خواب والدین 954
تعبیر خواب والی 675
تعبیر خواب وان 747
تعبیر خواب وبا 975
تعبیر خواب وجد 720
تعبیر خواب وجد 206
تعبیر خواب وحشت 885
تعبیر خواب وحوش 759
تعبیر خواب وداع 935
تعبیر خواب ورم 1428
تعبیر خواب وزغ 692
تعبیر خواب وزیر 751
تعبیر خواب وصیت 2940
تعبیر خواب وضو 3784
تعبیر خواب وفاداری 611
تعبیر خواب وکیل 1147
تعبیر خواب ولگرد 778
تعبیر خواب ویران شدن 989
تعبیر خواب ویرانی 6863
تعبیر خواب هندوانه 6958
تعبیر خواب هتل 977
تعبیر خواب هدیه تولد 1321
تعبیر خواب هفت تیر 979
تعبیر خواب هلو 1583
تعبیر خواب همسایه 1261
تعبیر خواب همسر 7115
تعبیر خواب هنرپیشه 1160
تعبیر خواب هویج 1969
تعبیر خواب هیزم 1763
تعبیر خواب هدهد 750
تعبیر خواب هزار دستان 625
تعبیر خواب هما 681
تعبیر خواب همراه 747
تعبیر خواب همزاد _ داشتن همزاد 51482
تعبیر خواب هوا 762
تعبیر خواب هوس _ احساسات تند و شدید 2405
تعبیر خواب هیولا 786
تعبیر خواب یادداشت 663
تعبیر خواب یوزپلنگ 1730
تعبیر خواب یهودی 1882
تعبیر خواب یاسمن 715
تعبیر خواب یافتن 704
تعبیر خواب یاقوت 675
تعبیر خواب یاقوت کبود 2764
تعبیر خواب یتیم 1321
تعبیر خواب یتیم خانه 769
تعبیر خواب یخ 7449
تعبیر خواب یخچال 1667
تعبیر خواب یرقان 708
تعبیر خواب یشم 1058
تعبیر خواب یقه 926
تعبیر خواب یک چشم 850
تعبیر خواب ینگه 524
تعبیر خواب یوز 662
تعبیر خواب ییلاق 1149
آموزش تعبير خواب 1657
آيا تعبير خواب صحت دارد؟ 890
انواع خواب و تعبیر انواع خواب 3795
پر خوابی 612
پلهٔ پله مراحل خواب 932
تاويل ديدن پيغمبران (ع) 33824
تاويل ديدن حضرت اميرالمؤمنين (ع) 103108
تاويل ديدن صحابه (ع) 3376
تاويلِ ديدن فرشتگان (ع) 13221
تعبير خواب باقرآن 1378
تعبير خواب زينب (س ) توسط پيامبر 2082
جدول زمان تعبير شدن خواب ها بر حسب ساعت 381362
چگونه خواب هاي خود را به خاطر بياوريم؟ 885
حالات و زمان خواب 1135
حقایقی شگفت انگیز درمورد خواب دیدن که نمی دانستید! 3623
خواب ديدن 1117
خوابگردی 787
درباره ابن سیرین 1189
درباره خواب 848
روشهاي تعبيرخواب و شرايط آن و اعمال مربوط به ديدن خواب 1213
رویا از دیدگاه زیست‌شناسی 468
زمانِ خواب 2177
شرایط تعبیر خواب 2513
علت خواب ندیدن برخی افراد 1586
فضليت علم تعبير 792
فضليت علم تعبير 259
کابوس 792
کم خوابی 730
منابع برای نظریه پردازی در مورد رویاها 885
منشأ رویا 731
هراس شبانه 565
ویژگی‌های گزارش‌های خواب 690