event

تعبیر خواب آرایش کردن - آرایش

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ اگر خواب ببينيد براي جشن جايي را با گلهاي رنگارنگ مي آراييد ، نشانة تغييرات و فراز و نشيبهاي مطلوب و خوشايند در زندگي است .

اگر فردي جوان چنين خوابي ببيند ، دلالت بر تفريحات دسته جمعي و مطالعةپر ثمر دارد .

اگر خواب ببيند قبر يا تابوتي با گلهاي سفيد آراسته شده است ، نشانة آن است كه از زندگي خود لذت بسيار خواهيد برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهيد يافت .

لوک اویتنهاو مي گويد :

 آرايش کردن : موقعيت بسيار خوب

 

تعبیر خواب آرایش معبر سوتک

اگر خواب ببيند قبر يا تابوتي با گلهاي سفيد آراسته شده است ، نشانة آن است كه از زندگي خود لذت بسيار خواهيد برد و به اهداف مورد علاقة خود دست خواهيد يافت
خواب آرایش ، اشاره ی مستقیم به افکار پنهان شخص دارد .

این خواب ، خود به خود این حس را در شخص ایجاد میکند که باید احساسات خود را از جامعه ای که در آن زندگی میکند ، مخفی نگه دارد .


در حالت مثبت ، لزوم آشکار کردن محاسن و جذابیت های فردی را نشان میدهد که سعی دارد چهره ی واقعی خود را از دیگران پنهان کند . فردی که به نظر مصنوعی و غیر واقعیست.


اگر در خواب ، فرد دیگری را با آرایش غلیط ببینید ، نشان دهنده ی فریب خوردن شما توسط فردی است که شناخت کافی از هویت واقعی او ندارید . در واقع ، آرایش غلیظ سمبل یک شخصیت جعلیست .


اگر در خواب ، پسری را با آرایش ببینید ، نشان دهنده ی شخصیت دگرخواه است. این خواب فردی که خواستار جلب توجه افراطی دیگران است را نشان میدهد .


پاک کردن و زدودن آرایش در خواب ، نشان دهنده ی صداقت و راست گویی شماست .

این خواب نشان دهنده ی فردی بی ریا، صادق و قابل اعتماد است . در عین حال بیان کننده ی این موضوع است که شما این ویژگی های شخصیتی مثبت را انکار یا پنهان میکنید .


خواب آرایش میتواند نشان دهنده ی تلاش شما برای افزایش اعتماد به نفس و ایجاد صمیمیت و ارتباط با دیگران باشد .


اگر در خواب ، خود را مشغول آرایش کردن ببینید ، نشان دهنده ی تلاش شما برای تاثیر گذاشتن بر دیگران است .


به طور کلی خواب آرایش ، نشان دهنده ی حقایق پنهان و شخصیت ناشناخته ی شما یا دیگران است .


این خواب ، نقابی که فرد بر روی ابعاد شخصیتی خود میگذارد را نشان میدهد .

ویژگی هایی که ممکن است به نظر وحشتناک یا نفرت انگیز جلوه کند و باعث ایجاد بیزاری در دیگران شود .

تعبیرخواب آریشگاه و آریشگر را بخوانید.