clear
event

تعبیر خواب توتیا_روشنایی چشم

برچسب ها style

description توضیحات

ابراهيم كرماني گويد:

توتيا در خواب ديدن، مال است.

اگر كسي توتيا در چشم كشيد و مقصود از توتيا روشنائي چشم است، دليل كه صلاح دين جويد.

اگر مقصود وي به خلاف اين بود، دليل كه خود را به نفاق به دينداري بر مردم ظاهر كند تا او را ستايش كنند.

جابر مغربي گويد:

اگر كسي بيند توتيا بدو دادند، دليل كه به قدر آن، وي را مال حاصل شود. اگر بيند توتيا را همي خورد، دليل كه مستمند و غمگين شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

اگر بيند توتيا در زير بغل داشت، از بهر دفع بوي ناخوش، دليل كه كاري كند كه او را مدح و ثنا و نيكوئي گويند.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library باعث درخشندگي چشم ها می شود

insert_link

local_library تصاویرگریم: آرایش قدم به قدم سایه چشم

insert_link

local_library تکنیک های ساده وتاثیر بر روی زیبایی چشم