clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ج
event

تعبیر خواب جوی آب - نهر

برچسب ها style

description توضیحات

جوي آب

محمدبن سيرين گويد: جوي آب در خواب، چون آب خوش طعم بود و پاكيزه، دليل كه زندگاني او خوش است. اگر بيند از جوئي مجهول آب صافي مي خورد و اين كس در سفر است يا درجايگاهي بيگانه، دليل كه در كاري مجهول مشغول شود و عمر خود را دراز گذراد و به مقدار آن آب كه در جوي خورده بود منفعت يابد. اگر آب جوي شور و تلخ و ناخوش بود، دليل بود بر تلخي معيشت و زندگاني او. محمدبن سيرين گويد: جوي در خواب ديدن، اصل  جوي وكيل است، كه مقرب شود. اگر كسي آب جوي روان و صافي بيند، دليل كه مقرب شود. اگر كسي جوي را روان و صاف بيند، دليل كه كار وي روان كرده شود. اگر بيند آب جوي تيره است، دليل كه كارش تباه و بي نظام شود و به هر جاي كه آب جوي بيند، دليل كه وكيل ناحيه بود و هر زياده و نقصان كه در جوي است به وكيل بازگردد. اگر بيند بر تختي نشسته است، در زير آن تخت آب روان است، دليل كه دولت و اقبال روي به وي نهد و احوال دو جهاني وي نيكو شود. اگر بيند كه در جوي آب صافي نشست، دليل كه از غم فرج يابد. اگر بيمار است شفا يابد. اگر وام دار است وامش گذارده شود. اگر در سفر است، زود بازآيد.

جابر مغربي گويد: جوي در تاويل، مردي محتشم با منفعت است. اگر بيند كه آب جوي برداشت، دليل كه به قدر آن از مردي محتشم مال يابد. اگر بيند جوي خورد، زندگاني بود.

منوچهر مطيعي تهراني گويد :ديدن جوي آب روان در خواب بسيار نيکو و مبارک است مخصوصا اگر آب آن جوي صاف و روشن و زلال باشد و زوائدي مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. ديدن چنين جوئي در خواب روبه روئي با جوشش و تبلور زندگي است و خواب ما از يک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشين خبر مي دهد که با سلامت و خرمي و خوشي همراه است. در هر صورت ديدن جوي آب روان و روشن و زلال خوب است مگر اين که کدر و تاريک و  عفن باشد.

حضرت دانيال گويد: آب دادن باغ و كشت، از جوي ها و رودها، دليل كند بر مال و رستگاري از غم و اندوه

// //

نظرات (5)

  1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم نوزاد دختری که 50روز از تولدش میگذشت بغلم بود و فرار میکردم ان نوزاد در بغل من گریه میکرد گویی از چیزی که من هم ناراحت بودم ناراحت بود تا اینکه به جوی آب روان و زلالی رسیدیم و صورت آن نوزاد را با آب آن جوی شستم(لطفا تعبیر این خواب را برایم بگویید )

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم در خواب دیده که من جایی نشسته ام و 1 طرفم جوی اب و 1 طرفم چاه.و من در جوی اب میافتم.لطفا تعبیر.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

شوهرم در خواب دیده است که کناره یک. نهری وایستاده بود در آن نهر دو عروس دریای و دو ماهی و دوقارچ به طور موازی حرکت میکردن.شوهرمم به آنها زل زده بود که یهو یه نوری از. آب میزنه بیرون و یکم آنطرفتر تبدیل به یک آدم نورانی میشود و به شوهرم میگوید تو موفق میشوی نگران نباش. و یهو ناپدید میشه...لطف کنید این خواب شوهرم رو تعبیرش کنید خیلی فکرمونو مشغول کرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در خانه ی ****ی هستم که خانواده اش اجازه ی ازدواج ما را ندادن و من در حال فرار از دست خانواده اش بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. مریم

سلام در خواب دیدم که روی آب نهر که پنها داشت ولی عمیق نبود ایستادم و نماز میخوانم از نمازی که میخواندم رکوع و سجودش رو یادم یاد و چادری به رنگ آبی ملایم بر سرداشتم .لطفا تعبیر رو بهم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول