clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زخم - 2

برچسب ها style

description توضیحات

زخم

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب بيند كه زخم بر تن داشت و اثر خون نبود، دليل است برزخم زننده ظفر يابد و نيز خير و منفعت يابد. اگر بينداز جايگاه زخم او خون بيرون آ,د و اندامش به خون آلوده شد، دليل كه مال حرام يابد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه بر تن او زخم رسيد و اندامش به خون آلوده شد، دليل است كه به قدر آن خون كه از زخم او روان شد در مال او نقصان افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن زخم به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر يافتن. دوم: خير  و منفعت. سوم: نقصان مال، خاصه كه از جايگاه زخم خون روان بيند.

جابر مغربي گويد: اگر بيند زخم زده، دليل بر كاري مشكل بود كه ظاهر شود. اگر بيند از آن زخم خون مي رفت، دليل كه كسي بر وي دروغ گويد و بعد از آن ظاهر گردد كه آن دروغ بوده باشد. اگر بيند كه جايگاه زخم آماس داشت، دليل كه مال  و عيش خوش يابد، لكن از دوستان و خويشان مفارقت جويد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:  از امام صادق عليه السلام نقل شده که زخم در خواب يا خير و منفعت و پيروزي است يا نقصان مال از اين معني مي فهميم که ديدن زخم در خواب چندان بد نيست ولي بايد ديد زخم در کجاست و چگونه است چرا که محل و موقعيت و کيفيت زخم تفاوت هائي در تعبير به وجود مي آورد.اگر در خواب ببينيد که بدنتان زخم شده به زننده زخم پيروز مي شويد و کسي که تن شما را مجروح کرده به شما سود مي رساند. مرحوم مجلسي مي گويد اگرکسي در خواب ببيند که بدنش زخم شده يا زخم تن ديگري را ببيند خوب است . چنانچه ببيند تن خودش يا ديگري آماسيده و متورم شده به قدر آن تورم و آماس سود مي برد و متنفع مي شود و جاه و منصب مي يابد. اگر زخم خون داشته باشد زيان مالي است و اگر خون نداشته باشد تالم است و آزردگي. ابن سيرين از کرماني نقل مي کند که اگر زخمي بود که خون از آن مي رفت بيننده خواب بقدر خوني که مي رود زيان مالي مي بيند. اگر زخم بر سينه بود بيننده خواب از همسر خود آزردگي مي يابد و اگر بر پشت بود از دوست خويش رنجه مي شود و آسيب مي بيند. اگر زخمي در خواب بينيد که خون آلود باشد تعبير آن معلق است به نحوه بازگوئي شما. چنانچه بگوئيد (زخمي ديدم که از آن خون مي آمد) خوب است و به روايت امام صادق عليه السلام بر مشکلات چيره مي شويد. در اين باره نوشته اند که اگر بگوئيد خون مي آمد مالي حرام به دست مي آوريد يا لقمه اي حرام مي خوريد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زخم ، جراحت

زخمي بودن : توهين ، بي حرمتي

زخم خود را بستن : کاميابي در عشق

چسب زخم : اوضاع نا مساعد

چسب زخم بر روي جراحت چسباندن : کمک کردن به همنوعان

چسب زخمي بر روي خود داشتن: کساني که به شما تعرض ميکنند ببخشيد

 

1ـ ديدن زخم در خواب ، نشانة دور ماندن از افراد مورد علاقه است .

2ـ اگر خواب ببينيد جايي از بدنتان زخمي شده است ، نشانة آن است كه در اثر تسليم شدن به لذتهاي احمقانه ، محبوبيت خود را نزد دوستان از دست مي دهيد .

// //

نظرات (43)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یک نفر مادرم رو میزنه مادرم صورتشون پر از زخم میشه من هرچی طرفو میزنم زورم بهش نمیرسه منم خودم رو میزنم و جیغ و زاری میکنم
این خواب خیلی واقعی بود جوری که ساعت 3 بیدار شدم تا 1 ساعت بعدش خوابم نبردو فقط میگفتم خدارو شکر خواب بود و از ترس گریه میکردم
تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

****ی به مادر شما کمک میکنه و شما حس میکنین که باید جبران کنین و شرمنده میشوین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من یه بنده خدایی رو دوسش دارم و در خواب دیدم که 1 نفر که یه زخم با بیماری واگیردار رو بازوش داشت، توی جکوزی بازوی زخمیشو چسبونده بود به بازوی این بنده خدا!
حالا تعبیرش اینه که HIV گرفته؟! oh nooooooooooo

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

نشانه زخم زرد رنگ در زیر بغل مادرم که مرده است چیست ؟ متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که کنار پیشانیم تاوال توری هست که دور ان سرخ شده ولی خونی نبود معنی این خواب چیست ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که کنار پیشانیم تاوال توری شده که دورش سرخ بود معنی این خواب چی هست ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید
مامانم خواب دیده که من رو دزدیدن و وقتی که منو پیدا کردن صورتم پر از خراشیدگی و زخم بوده!
میشه لطف کنید بگید تعبیر این خواب چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

یکی از دوستام خواب دیده من دستم زخم شده و دارم گریه میکنم ینی یه نفر دستمو زخم کرده بعد دوستم دستمو میشوره و هرچی ازم میپرسه کی این کارو کرده جواب نمیدم معنی این خواب چیه؟البته همون شب یه گناهی کردم شایدم ازنظر خودم گناهه نمیدونم لطفا جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

یکی از دوستام خوابدیده داره با من حرف میزنه من بهش صورتمو بر می گردونم و بی محلی میکنم وقتی دوباره صورتمو بر می گردونم صورت نصفش زخم بوده خیلی وحشت ناک شده بودم مثل صورت شیطان و آدم تعبیرشو لطفا بگین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب میمونی دیدم که رفته بود تو پیراهنم و بدنم را گاز می گرفت من از پیراهنم بیرون اوردمش و فراریش داد چندی بعد رفتم به مکانی همون میمون اونجا بود اما زخمی شده بود تعبیرش چیه؟ مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

با اون میمون عروسی میکنی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم یه زگیل روی دستم بود زمین خوردم زگیل تا نصفه کنده شدیه کم هم ازش خون امد میشه برام تعبیرش کنید؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من واسه جراحی زانوم باید برم عمل وخواب دیدم رو زانوم زخم بزرگیه که خشک شده .من به ****ی هم علاقه دارم و شب قبلش دیدم یه طوطی برزیلی خوشگل رو گرفتم فکر میکردم اگه ولش کنم میپره میره ولی نپرید و همونجا موند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام خواب دیدم یک جوان زیبا با اسلحه تعقیبم میکنه و بعد بهم شلیک میکنه وتیر به شکمم اصابت میکنه و همینجور خون از شکمم میاد جوری که دستمو گذاشتم رو شکمم و هنوز خون میومد، میخواستم ببینم تعبیرش چیه، ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم روی تموم تنم زخم و جوش است.همه ی خونواده ی شوهرم دور من جمع شدن و ناراحتن اما من خوشحال و خندونم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم روى پشت کف پام يه چيزى دراومده شبيه زگيل ولى سياه رنگ بود يکم بعد ترکيد ولى خون نيومد,خودش خوب شد....لطفا تعبيرشو بگينر,ممنون ميشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم پدرم که ازدنیا رفته به من گفت از بس تو خونه نشستم نزدم بیرون نشیمنگاهش زخم شده بود ,منم گفتم ماشین برات میگیرم میبرم می گردونمت ,به نظر شما این خواب چه تعبییری داری چون خیلی منو ناراحت کرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.پدرم‏ ‏به‏ ‏تازگی‏ ‏فوت‏ ‏کرده.یک‏ ‏هفته‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏فوت‏ ‏ایشون‏ ‏مادر‏ ‏خواب‏ ‏می‏ ‏بیند‏ ‏که‏ ‏پدرم‏ ‏در‏ ‏خانه‏ ‏نشسته‏ ‏خواهرم‏ ‏که‏ ‏هنوز‏ ‏ازدواج‏ ‏نکرده‏ ‏پیراهن‏ ‏وی‏ ‏را‏ ‏بیرون‏ ‏می‏ ‏اورد‏ ‏ومیبینند‏ ‏که‏ ‏تعداد‏ ‏زیادی‏ ‏زخم‏ ‏روی‏ ‏بدن‏ ‏پدرم‏ ‏بوده‏ ‏که‏ ‏روی‏ ‏همه‏ ‏انها‏ ‏چسب‏ ‏زخم‏ ‏زده‏ ‏اند‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏کنار‏ ‏هرچسب‏ ‏یک‏ ‏قطره‏ ‏خون‏ ‏خشک‏ ‏شده‏ ‏هم‏ ‏دیده‏ ‏میشود.مادزم‏ ‏خیلی‏ ‏نگران‏ ‏این‏ ‏خواب‏ ‏است‏ ‏لطفا‏ ‏تعبیر‏ ‏ان‏ ‏رابازگو‏ ‏بف‏ ر‏مایید.متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من بعداز نماز صبح خواب ديدم كه با اقوام نشسته در حال صحبت بوديم صورت عمم كه در خارج از كشور بود و تازه برگشته بود در ابتدا صاف و تميز بود ولي ناگهان زخمهاي چركين خيلي زيادي بود به برزگي يك تمشك بعد فهميدم كه صورت من هم چند زخم پديدار شده وزخم كوچكي درون دهانم يكي از زخمهاي صورتم را كندم چركو خون زيادي از ان بيرون زد جلوي اينه تهوع اور و حال به همزن بود قبل ازاينكه دستشوي بروم پسر عمه ديگرم درون دستشويي بود دير بيرون امد منهم عصبي شدم مقداري از چرك و خون كه در دهانم بود روي سرو صورت او پاچيدم
با تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم که توی حیاط مدرسه قبلی ام داشتیم با دوستامون اسکیت میکردیم هر کاری میکردم به دوستام نمیرسیدم تا اینکه سرعت گرفتم و همه با هم خوردیم زمین و چون روی زمین برف نشسته بود یه تکه یخ بزرگ رفت توی زانوم دوستام بلندم کردن و من تکه یخ رو که خیلی بزگ بود آورم بیرون یه کم خون روی تیکه یخ بود ولی خود زخم روی پام خیلی کوچیک بود یه قطره خون روی زانوم بود میشه بگید تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اصلا نگران نباشید

الان یوزارسیف از قبرش میاد بیرون و خواب همتون را تعبیر میکنه.

خدا عقلتان بده فقط

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم به اندازه ی یک نقطه روی پلکم زخم شده وزیر چشمم یک زخم خیلی بزرگ طوری که مثل سوختگی خیلی قرمز شده بود وپوستش جمع شده بود هیچ خونی هم نمی اومد لطفا تعبیرش را به من بگین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم بازوم اندازه ی یه سکه زخم شده و زخمش خشک شده و هیچ خونی ازش نمیومد خشک شده بود بصورتی که بهش دست میزدم کنده میشد میفتاد تعبیرش چیه ؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم سورت مادرم سرخه ولی خون نمیادتعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ... خواب دیده ام بعضی از اشخاص بالایم مرمی شلیک میکند
یک پایم زخمی میشود اما اصلا خونریزی ندارد ...
منتظرم جواب شما ....
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم دوتا گلوله تپانچه درپای راستم است وکشاله پایین است و یک تیر را پدرم برایم درآورد و میخواست تیر دوم هم دربیاورد که بیدار شدم ممنون نیشم برام تعبيرشو بفرستيد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
در خواب ديدم كه دستم در اثر سوختگي از اتو به طوري كه كسي از من ميپرسيد به گفتم
و زخم انقدر بزرگ بود كه تلاش براي كندن زخم كفايت نميكرد و هنگام كندن زخم از شدت درد نتونستم اون رو از جاش بلند كنم و بيشتر با زخم دستم بازي ميكردم اما خون ريزي نداشتم
لطفا حواب منو بدين

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدیم سینه ام زخم شده و از این زخمها کرم بیرون میآد تعبیرش چی میشه؟متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم روی سطح خارجی ساق پای چپم یه زخم بزرگ بود که رنگش به قهوه ای تیره یا زرشکی تیره می زد و روی سطح داخلی ساق همون پا یه زخم دیگه زرد رنگ اما کوچکتر بود.هیچکدوم از زخم ها خونی یا چرکی نبودند.انگار که بافت پوست پام تغییر شکل پیدا کرده باشه.لطفا واسم تعبیر کنید.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
خواب دیدم که زیر بغلم خراش خشک شده کوچکی دارد، به خراش دست دست زدم همین طور تا روی لگنم باز شد و از آنجا زخم عمیقی دیدم. کاملا خشک. طوری که انگار یک لاشه گوسفند را شقه کرده باشی. گوشت خشک و چربی و بافت پرده ای شکل چربی. تا اون سمت بدنم کاملا شقه بود. نترسیدم و فقط تعجب کردم. سمت دیگر رو نگاه کردم و یکی از دوستانم که یادم نیست رو هم همین طور دیدم. آیا تعبیری دارد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواهشا پاسخ بدین خیلی استرس گرفتم ذهنم درگیر این خواب شده

خواب دیدم روی سینه سمته چپم یه برجستگی اندازه نصفه بنده انگشت هست که کنجکاو شدم فشارش دادم یه چیز قهوه ای مانند میومد بیرون
تو خواب هی میگفتم نکنه غده ای چیزیه و سرطانی چیزی گرفتم ولی یادمه اصلا خون نیومد ازش...

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم تقریبا همین خواب را دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب دیدم نصف صورتم زخم شده خونم ازش نمیومد مثل تبخال بود توخواب حس میکردم داره زخما خوب میشه بعدش رفتم حمام که بشورمشون خواب دیدم توی حمام بشدت داشتم استفراغ میکردم! خواهشا تعبیرشو برام بفرستید
ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب پدر بزرگ تازه فوت شده ام را دیده ام که با کفن بود سر لپش زخم بود و بعد از حرف زدن با من باکفن به صورت سر خوردن حرکت کرد چند بار خواب ایشان دیدم با صورت زخم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من زیگیلی روی صورت سمت راست زیرچشم دارم توخواب دستم روگذاشتم روش وزیگیل روکندم ولی جاش
روصورتم یکم خونی شد.تعبیرش چیه؟نجمه هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خاب دیدم پشت پام،پاشنه پام شکاف وترک های بزرگ وعمیق هست تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم پاى مادر شوهرم زخم است وخون مياد از خون روى پاي من مى ريزدمادر شوهرم از دنيا رفته لطفاً تعبيرش را بگيد تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم پسری هم سن وسال خودمو باشیء تیزی زخمی کرده ام. لطفا تعبیرشو بگین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب ديدم كه كسي با چاقو كه آدم بدي هم بود پس كله و لباي من و دوتا دوستاي ديگه ام رو بريد...درد و كاملا تو خواب حس كردم...تعبيرش چي ميشه؟!مرسي

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با دوستی که الان باهوش مشکل دارم رو موتور تو جاده تصادف کردیم، من بیهوش شدم، خودم رو میدیدم که بی حال افتادم وقتی به خودم آمدم دیدم تمام شکمم، پهلو چشم رو بخیه زدن، جنس بخیه ها فلزی بود، خون نداشتن ولی چندین خط بلند روی بدنم بود، تو خواب با مادر حرف زدم و گریه کردم، پدر و برادر بزرگ آوردن پیشم،،، خواهشا تعبیر کنید برام مهمه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم با دوستان قدیمی ملاقات کردم ناگهان با افتادن یه قاب شیشه ای(از کارهای هنری دوستان بود که داشتند بهم نشون میدادن) پشت پام زخم شد خون زیادی اومد و لبه شلوارم خونی شد و بند نمیومد خواهش میشه بگید تعبیر خوابم چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. مهدى

هنگام خواب احساس سوزش كردم و وقتى بيدار شدم متوجه زخمى در سرم شدم مثل جاى چاقو به اندازه ٥ سانت كه هنوز در سر دارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Kosar

من خواب دیدم تویه خونم که پشت یه پنجرهی ایستاده بودم که شیشه ی اون ش****ته بود که یه بچه شایدم یه نفربزرگ اون تکه شیشه رو سمتم پرت میکنه وبه صورتم برخوردمیکنه وفقط ابروم زخمی ولی خون نمیادبیرون این تعبیرش چی ممکنه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول