clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ز
event

تعبیر خواب زن - 2

برچسب ها style

description توضیحات

اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد.

محمدبن سيرين گويد:

 زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود.

بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و زن خوب فربه، فراخي نعمت باشد زن زشت لاغر قحطي و تنگي بود و زن شادمان آراسته، مرادهاي  اين جهاني بود و پيرزن ترش روي چركين، بدحال و بد مرادي باشد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر زني بيند كه او را چون مردان قضيب بود، دليل بر خير و صلاح دين و دنياي او بود.

اگر زني بيند كه او را قضيب بود و مجامعت مي كرد، دليل كه او فرزندي بود يا آبستن شود و فرزند آورد.

اگر زني جوان بيند، كه پير شده بود، دليل كه از او كاري زشت دروجود آيد. اگر مردي بيند زنش از سوي پس با او جماع مي كرد، دليل است حرمت و بزرگي او زايل شود.

اگر زني بيند كه مرد شد و جامه مردان را پوشيد،  اگر آن زن مستور بود، دليل خير و صلاح او بود. اگر زن مفسد باشد، دليل است بر شر و فساد او.

جابرمغربي گويد:

زن مفسد درخواب، اهل دنيا را زيادتيِ دنيا بود و اهل صلاح را، زيادتيِ صلاح و علم و زن غريب بهتر از زن آشنا باشد.

اگر مردي بيند كسي دست درازي با زن او كرد، دليل باشد كه اهل آن زن توانگر گردند.

اگر بيند زن او به نزد مردمان بيگانه به فساد باشد، دليل است بدو منفعت و نيكي رسد وي را با شوهر دار از آن مرد

و اگر بيند كسي زن او را نيزه يا شمشير داد، دليل كه پسري آورد، اگر بيند كه كسي او را دوا داد، دليل كه دختري آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن زن درخواب بر شش وجه است.

اول: شادي و مقصود.

دوم: دنيا. سوم: شغل اين جهان.

چهارم: فراخي نعمت.

پنجم: قحطي و تنگي.

ششم: توانگري

اگر زني بيند كه پسري زاد و  در زمان با آن پسر سخن گفت، دليل مرگ او باشد،

اگر بيند دختر زاد، دليل است كه از نسل او فرزندي پديد آيد كه مهتر اهل بيت خويش بود.

اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

محمدبن سيرين گويد:

 اگر زني بيند كه دختري دارد، دليل كه خير و نيكي بدو رسد و از خويشان و اهل خود خرم شود.

اگر بيند پسري آورد، دليل كه غمگين و اندوهناك شود.

اگر مردي بيند كه زنش پسر آورد، دليل كه به رنج و صعب چيزي بدست آورد به روزگار دراز. اگر بيند كه دختر زاد، منفعتش بيشتر باشد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر زن پادشاه بيند كه دختري به زاد، دليل است شوهرش گنج يابد. اگر بيند پسر زاد، دليل غم و انديشه بود.

اگر مردي بيند كه دختري بزاد، دليل كه غمگين و مستمند شود.

اگر بيند كه پسرزاد، دليل كه كارنيكوئي از وي صادر شود و از آن كار او نام نيكو در عالم منتشر شود.

اگر دختري دوشيزه بيند كه فرزندي زاد، دليل و تاويلش اين است كه گذشت. 

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 ابن سيرين نوشته زن جوان در خواب شادي و مقصود مرد است و گرفتاري هاي آن مرد .

معبران ديگر نيز تقريبا همين نظر را ابراز داشته اند. خانم آيتانوس مي گفت زن در خواب براي مرد هدف است و براي زن دشمن و رقيب.

ديدن زن شناخته شده و معروف در خواب هيچ تعبيري ندارد. حتي اگر زني را در خواب ببينيد که هيچ شباهتي بين او و زن شناخته شده نباشد اما در عالم خواب فکر يا احساس کنيد که مثلا  او آن زن معروف است باز هم

خواب شما بي تفاوت و قابل تعبير مي باشد. زن موقعي در خواب صاحب تعبير مي شود که مجهول و نا شناخته باشد و شما در خواب فقط او را به عنوان زن ببينيد و بشناسيد.

در چنين صورتي ديدن زن در خواب براي مرد هدف و مقصود است و براي زن رقيب و دشمن. زيبايي و زشتي آن زن عظمت يا حقارت هدف را باز مي گويد و همين طور براي زنان بي خطر يا خطرناک بودن رقيب و

دشمن را حکايت مي کند.معبران حتي چاقي و لاغري زن را دخيل دانسته اند ولي چون معيار پسند زن در زمان هاي مختلف فرق مي کند ، چاقي و لاغري را معيار نمي گيريم.

مثلا نوشته اند زن خوب و فربه فراخي نعمت باشد و زن زشت و لاغر قحطي و تنگي. از امام صادق عليه السلام نقل مي کنند که زن در خواب شادي و مقصود است و شغل موفق و فراخي نعمت.

توضيح درباره زن بسيار طولاني مي شود لذا با درک معني زن در خواب تعبير و تشخيص خواب ها را به خود بينندگان خوابها وا مي گذاريم چرا که با در نظر گرفتن مطالب گفته شده تشخيص آسان مي شود.

اين نکته نيز بايد افزوده شود که زنان خويشاوند هم در زمره زنان معروف هستند و تعبيري ندارند.

لوک اويتنهاو مي گويد :

زن : شانس در عشق

ديدن يک زن : ناتواني

ديدن چندين زن : افترا

زن مو بور : اتفاقي خوشايند

زن مو قهوه اي : بيماري

زن مو قرمز : نامعقولات

زن ضعيف : خبرهاي دلگرم کننده

زن عريان : عزاداري در خانواده

شنيدن صداي يک زن : عزم سفر کردن

بوسيدن يک زن : استفاده مادي

زن باردار: شادماني

پير زن : دعوا

زن چادري : مرگ

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن صحبت کردن با زن زيبا آن سال را به خوشي ونيکي بگذراند

نظرات (168)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من حامله هستم و در خواب آلبالو خشك ديدم كه مي خورم تعبيرش چيست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

دلیلش از شما به چیزای ترش عادت دارید واز خوردن ان لذت می برید پس یادتو ن نره الو بخورید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

امیدوارم که تعبیر من از خواب شما درست نباشه .دیدن خود البالو نشانه ثروت و قدرت هست .اما چون شما خواب دیدینکه الوی خشک بوده شاید بلا به دور فقیر و تنگدست بشین .مقایسه کنید گاوهای چاق و فربه رو با گاوهای لاغر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

ازبس که شما بسیار شکم پرست هستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بیشتر خوابهای ما نشات گرفته از کارها وافکار روزانه ما است احتمالا چنین گمانی را در مورد شوهر خود را برده اید و همین باعث شده است چنین خوابی ببینید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر زني بين كه با شوهرش ازدواج ميكند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دوباره با شوهرم ازدواج کردم با همون جشن عروسی تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من حواب دیدم عروسی خودم با شوهرم هست.من یه چادر سفید رو سرم بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگرمردی ببیند.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با عرض سلام من یک زن چادری که نمی شناختم را در خواب دیدم که به دنبال او روان هستم تا جایی که او وارد یک مسجد میشود. من در شهر تهران هستم و دنبال ادرس بهشت زهرا میگردم و دیر وقت هم است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زی چادری بچه مردی را دزدید تعبیرش چیه؟البته مرد هم ترسیده بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

man dar khab dedam ke pedaram zane dovome gerefte lotfan taaber koned .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

zane dovome pedar dar khab

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام خواب دیدم که از خونه در اومدم 2تا پیرزن چادربه سرکه لباسهاشون هم کثیف بود اذیتم میکنن منم میخوام فرار کنم خیلی خواب بدی بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من عقد کرده هستم و خواب دیدم شخصی به خواستگاری من آمده.مادرم گفت چون عقدت طولانی شده باید باهاش ازدواج کنی.لطفا تعبیرشو برام بگین!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم که زن دوم گرفته ام. زن خودم هم اونجا هست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

خوش به حالت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم شوهرم به من گفت من عاشق شدم ومن اون زن چشم سبز وخشكل روديدم البته خواهرم داشت تعريف ميكردكه شوهرم گفته منو دوست نداره واون زن رودوست داره يعني من اززندگي برم كنار

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم شوهرم به من گفت من عاشق شدم ومن اون زن چشم سبز وخشكل روديدم البته خواهرم داشت تعريف ميكردكه شوهرم گفته منو دوست نداره واون زن رودوست داره يعني من اززندگي برم كنار

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که یه زن خیلی خوش سیما که خیلی هم نورانی بود و موهایی بین بور و قهوه ای داشت سر منو رو پاش گذاشته بود و موهامو نوازش میکرد ازم پرسید چرا ناراحتی گفتم نمی دونم یهو خندید یه آرامشی داشتم با این که تو خواب حس می کردم یه غریبه اس بعد از خندیدن گفت تا حالا شده ****ی بهت بگه که خیلی خوشگلی؟؟
تعبیر این خوابم چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سر به سرت گذاشته،اونطوری گفته ک دلتو خوش کنه
زیاد جدی نگیر حرفاشو

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

همسرم در خواب دیده که من یک مرد غریبه همبستر شده ام وبعد او با دیدن این منظره ان مرد را میکشد. تعبیر خوابم را می خواستم ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

برادرم در خواب ديده كه شوهرم با زني ديگه ازدواج كرده ومنو رها كرده تعبيرش چيه ؟ ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

چند شبی هست در خواب میبینم همسرم عاشق **** دیگه ای شده و میگه منو نمیخواد و میخواد با اون ازدواح کنه.ختی اون خانمم تو خواب دیدم اون خانمم شوهر داشت انگار اما چهرش یادم نمیاد تعبیرش چیه.البته اینم بگم خیلی ادم وسولس و حساسی هستم نسبت به زندگیم جوابمو بدین تو رو خدا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که مردی که او را میشناسم با شوق و خوشحالی گردنمو میبوسید /تعبیرش چی میتونه باشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدیم مردی که عاشق او هستم شوهر دوست من است و مردی که من عاشق او هستم میخواهد دوستم را طلاق بدهد و با من ازدواج کند. تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

khabe arusiye khaharamo mididam ke moteahele
va in chandomin bare ke in khabo mibinam
va tu khab man midunam ke khaharam moteahele

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم نامزدم که الان چند وقت باهم مشکل داریم با یک خانمی غریبه و چاق اشنا شده میشه بفرمایید تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم همسر پادشاه هستم میشه تعبیرش رو بفرمایید؟
تا حالا چند بار خواب دیدم از خاندان پادشاه هستم و ستاره ای که در آسمان دارم باعث شده من از خاندان پادشاه باشم.
ممنون میشم تعبیر خوابم رو بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

زیاد به شوهر کردن فکر نکن حل میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
ببخشید اگر در خواب ببینیم که زنی تبدیل به مرد شده یا بالع**** چه تعبیری دارد؟
خیلی گشتم تعبیرشو پیدا نکردم
با تشکر فراوان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خانم بیست ساله هستم. خواب دیدم خونه ی نامزدم بودم. بحث ب نزدیکی افتاد. بهم گفت دیگه صحبتش رو نکن. دلم میخواد. گفتم یعنی دلت نمیخواد با من رابطه برقرار کنی؟ گفت دیگه تو خونه ی بابام نه..
(من قبلا با نامزدم رابطه داشتم)تعبیر خوابم رو میدونین؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم بدرم رفته زن دوم گرفته تعبیراین خواب چی میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلا و خسته نباشيد - امروز صبح زنم خواب ديده كه پسري بدنيا آورده كه بچه دو سه روز است كه بدنيا آمده و آن بچه حرف ميزده لطفاً تعبير اين اين خواب را تعبير كنيد. ( در اكثر كتب نگاه كردم تعبير بدي داشت ميخواستم تعبير درستش را بدانم) ممنون ميشم اگه زود جواب بديد و منو راهنمايي كنيد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من زن بیوه ایی هستم و از فرزندانم دورم من دبیم دو تا فرزندم ایران چند روز پیش خواب دیدم ازدواج کردم با مردی خوشگل و خوشتیپ و پولدار بچه هام هم کنارم بودن همدیگرو خیلی دوست داشتیم ولی من نگران بودم بگم من بچه دارم که مبادا رهام کنه تعبیر خوابم چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام اگر امکان داره میخوام تعبیر خوابم رو بدونم!
من دوست پسر دارم ولی نزدیکی با پسر دوست خانوادگیمون رو که اصلا فکرشم نکردم رو تو خوابم دیدم و برام از نظر احساسی و محبت خوش آیند بود!!!!!!!!!!!! !!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من رفتم خواستگاری و پیگیر کارهام هستم - خواب دیدم دختره دیوانس ؟؟؟؟؟؟
کمک کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ک با یک زن بیوه ک میشناختمش ازدواج دارم میکنم ک اصلا هم راضی نبودم به این کار تعبیرش چی میتونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

برادرم وزنش باهم باعشق زندگی نمی کنند مدتی پیش مادر زنش باخواهرم تلفنی دعوا کردن وروابط تیره شد زنش اظهار به دوستی ما والبت پشت سرمااینطور نیست برادرم حرفایش را باور کرده ودعوا را ما مقصر دانست پاک برادرم ایمانش را باخته حق وباطل را نمی فهمد.خواب دیدم کارشان به دادگاه کشیده برادرم میخواست زنش را طلاق دهد و میگفت به دروغهایت پی بردم وباید طلاق بگیریم زنش التماس میکرد نمیخواست طلاق بگیرد.قسمت دیگر خواب دیددم یکی از دوستانم زنش شده وبرادرم ا را تحت مدیریت داشت و قوانین خاصی وضع کرده بود.اما زن اولش در خانه نبود ولی گفتن طلاقش نداده بخاطر بچه وپدر ومادرش چون انها از او خواسته اند وتک فرزند است.تغبیرش را لطفا بفرمائید زندگی ما و برادرم طی این دوسال ازدواجش واقعا زیرورو شده است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من باردارم.خواب ديدم شخصي كندوي عسل زيادي داشت .ابتدا مقدار زيادي عسل روي نان سنگك ريخت و به من داد و سپس يك كندوي عسل كوچك به من داد.تعبيرش چيست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام.یک ساعت قبل از اذان صبح خواب دیدم با شوهرم توی ماشینم که شوهرم به یه نفر زنگ میزنه و آدرس خونه خانمی رو که قبلا ازش خواستگاری کرده میپرسه(من دختره رو که مدیر آموزش دانشگاه بود دیدم و الان متاهله تو یه شهر دیگه)منم خیلی ناراحت شدم ولی به روی خودم نیاوردم تا اینکه مستقیم رسیدیم در خونه همون خانم. مادر شوهرم اینا هم اونجا بودن و من به شوهرم با گریه اصرار کردم که برگرده ولی بهم توجهی نکرد و بعد یه لحظه دختره اومد تو حیاط سلام کرد و منم جواب دادم و رفت داخل. بعد من با گریه و دل ش****ته از اون حیاط زدم بیرون مادر شوهرم گفت نمیمونی تو کارها کمک کنی و من بیشتر رنجیدم. تو کوچه مادر شوهرمو دیدم که بهم گفت نبات نداری؟ منم سه تکه نبات زرد که شوهرم تو ماشین بهم داده بود بهش دادم و جلوش خیلی گریه کردم و گفتم من همیشه شما رو دوست داشتم ولی اون ناراحت نبود.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم برادرم که متاهل هم هست رفتهک زن دیگه گرفته اولش همه خیلی خوشحال بودیم بعد تازه یادم اومد که علی زن داره واسه چی رفته یک زن دیگه گرفته در حالیکه زن دوم هم قد کوتاه بود زیاد هم خوشگل نبود. و خیلی هم کوچیکتر بود از لحاظ سنی. بعد تازه فهمیدم زن دومش طلاق گرفته است و یک بچه کوچیک هم داره. بعد از اینکه این موضوع رو فهمیدم خیلی ناراحت شدم و همش داداشم را سرزنش می کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من در خوابم زنی نورانی با چادر مشکی و مانو مغنعه ی سبز دیدم کمی شبیه معلمم بود دستکش سیاه داشت و روی انگشت حلقه ۲ تا انگشتر یاقوت داشت و دست راستش روی شونه ی راست یه پسر بچه ی تپل و سفید بود زنه بهم نگاه نمیکرد لطفا برام توایمیلم تعبیرشو بزارید ممنون.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب یه زن حامله رو دیدم که در حال زایمان بود و درد زیادی داشت و بچشم هر چی به خودش زور میزد به دنیا نمیومد چند روز قبلم یکی از خواننده های معروف ترکیه رو دیدم که اونم حامله بود خواهشا ج بدید تعبیرشو بگید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم پدرشوهرم همسر دوم گرفتن وخيلى خوشحالن و براشونم مهم نبود****ى بفهمه.اين خواب تعبيرش چيه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دختر مجردی هستم تو خواب دیدم با پسر عموم ازدواج کردم ولی زیاد خوشحال نیستم البته تازگیا شنیدم پسرعموم با یه دختری دوس شده چن روز بعد هم دوباره خواب دیدم با یه پسری ازدواج کردم خیلی هم ازش خوشم میاد اونم منو دوست داره از خوشحالی تو خواب هردومون گریه کردیم ...تعبیر این خواب ها چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم برادرشوهرم برای خواستگاری زن دوم بامادرشوهرم رفتند خواستگاری واین مطلب راازمن میخواستندپنهان کنند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم همسرم خیانت کرده و با زن دیگری رابطه دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منم همیشه این خوابو میبینم ولی نمیدونم تعبییرش چیه واقعا وحشت ناکه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من حدود ساعت 6الي 7صبح خوابي عجيب ديدم كه باز شوهر داري فرار كرديم وباماشين ازيه سربلائي گذشتيم و ماشين خراب شد شوهرش اومد ونزديك بود باهم دعواكنيم كه من يه دفعه گفتم تقصير من چيه زنت خودش بامن اومده اونم ناراحت شد و در اونطرف همه شاد بودند ميگفتند عروسي مبارك ويه زني ديگه اونجا بود اصلانشناختم كي بود لطفا خواب مرا تعبير كنيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من حدودا یک و چند ماه است که ازدواج کردم اما در خواب دیدم عروسی من است و به جای لباس عروس یک لباس آلبالویی تن من است و هیچ آرایشی هم نداشتم شوهرم در خواب نبود اما میدانستم داماد اوست. در خواب هم همه به من احترام می گذاشتند و خوشحال بودند اما من به خاطر لباس و آرایش کمی نگران بودم و سعی می کردم چشمانم را آرایش کنم. تعبیرش چی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ..من دو بار خواب دیدم که دارم بجای مرد با دختر ازدواج میکنم...تعبیرش چیست؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

متن خواب دیدم یک مرد غریبه که یگ گنج به شکل یک قندان داشت مندرقندونش ازش گرفتم واونو تولباسم پنهان کردم ولی میترسیدم که لو برم میخوام ببینم تعبیرش چیه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یک پرنده خریدم اون دستم نوک زد تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

گرفتاری های یک نفر به دست شماست که شما می توانید کمکش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیده ام که پدرم برایم زن گرفته است تعبیراش چی است ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خاب دیدم روی تخت خابی که ماله من نبود یه لایه گل و لای بود و یک تار عنکبوت محکم بالاش آویزون بود نمیدونم تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من دختری هستم ۲۰ ساله قبل از اذان صبح خواب دیدم ک برادرم به من نزدیک شده است و من را بوس و در آغوش میگیرد و.... قبل از خواب همین حرفا را که برادرم در خواب با من انجام می داد را داشتم با ****ی که قرار است چند روز دیگر عقد کنیم میزدم...لطفا به من بگویید تعبیرش چیست. باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم ک نامزدم با مردی دیگر ازدواج کرده و در خانه ای زندگی میکنند میشه برام تعبیر کنی مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که یه دختری همش جلو شوهر م خودنمایی میکنه ژا دستشو میزاذه رو پاش یا باش همش حرف میزنه منم تو خواب خیلی ناراحت بودم تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام میشه واسم تعبیر کنی "

نامزدم با یکی دیگر ازدواج کرده و موقعی که ازش پرسیدم رابطه داشتین گفت آره داشتیم دیگه زنشم"
من با کوهی از غم برگشتم و گریه کردم و نامزدم اومد دلنوازیم میکرد
من هی میگفتم چرا اینکارو کردی رابطه داشتی"
تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم نامزدم ازدواج کرده و وقتی پرسیدم ازش که باهاش رابطه داشتی گفت اره داشتم و برهنه دیدمشون
بعد حالم گرفته شد اومد دلنوازیمو میداد اما بنده کوهی از غم بودم
میشه تعبیرش کنین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ازتون خواهش میکنم جوابمو بدید من خواب دیدم با زن همسایه که نزدیک به 60 سالشه و مثه مادرم میمونه برام جماع کردم خیلی ممنون میشم اگه جوابمو بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

لطفا بگویید نزدیکی با عشقه قبلی ک الان دیگر نیست...تعبیرش چیست؟مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب ديدم كه همسرم قبلا زنى گرفته و بمن نگفته و از او پسرى هم دارد و خيلى گريه ميكردم البته من ١٥ سال است كه ازدواج كردم و دو بچه دارم و در خواب او بعد از چهار سال كه از ازدواجمون گذشته بود او زن گرفته بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم من با شوهرم و یک خانمی از کارمنداش در خانه هستیم و این خانم لخت در مقابل ما ایستاده ولی عورتش معلوم نیست و دست شوهرم روگرفته و داره ازش خداحافظی می کنه و شوهرم هم هی به من میگه مافقط سه بار با هم خوابیدیم فقط سه بار
خواهش می کنم خوابم را تعبیر کنید و برایم بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام.من زنی هستم که خواب دیدم شوهرم زن دیگری گرفته وبا اطلاع خودم این کارو کرده..اولش گفت انگار صیغه ایه ولی وقتی شناسنامشو دیدم فهمیدم اسم زنه تو شناسنامه ش بود اما اسم من پاک شده بود.. .اسم عجیبی هم داشت.من هم شناسنامشو پاره کردم.بعدش هم زدم زیر گریه و گفتم طلاق میخوام.لطفا هر چه زودتر تعبیرشو بهم بگین..خیلی حالم گرفته ست..ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تو عزیزم شکلات زیادی خوردی خنگول

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام در خواب دیدم مردی متاهل را دوست دارم ک باهاش قطع رابطه کردها. ام و او در مقابل چشمان من با همسرش نزدیکی میکند سپس متوجه شدن ک من همه چیز را دیده ام و در هنگام نزدیکی شان زن ابتدا در زیر بود سپس روبروی هم ایستاده بودند.تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من سالهاست كه درخواب شوهرم رو بازن هاى مختلف مى بينم .درصورتى كه اصلا به شوهرم شك ندارم .خسته شدم ازاين خواب واقعا .من حتى فراموش مى كنمخوابم رو .ولى بازدوباره مى بينم يادم مى افته

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم به خانه ام آمدم وديدم همسرم نماز میخواند و زن غریبه ای از او ع**** میگیرد که همسرم را می شناخت در خواب فهمیدم که آن دو باهم رابطه دارند تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من چند مدت ک از عشقم خبر ندارم و خواب دیدم ک ازدواج کرده بازنی و ب خانه ما آمده تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام چند بار تا به حال خواب دیدم شوهرم دوتا شده ...یکی کنارم و یکیش دشمنم روبروم و مثل غریبه اونی که کنارم ستایش میکنم.اما با اونی که انگار غریبست دائم دعوام میشه.تعبیرش چیه.ولی تو خوابم جفتشون یه آدم هستن همسرم نسبتشون با من فرق میکنه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دیشب خواب دیدم ب دوزن ک یکی حدود 30سال ودیگری نزدیک50سال داشت کمک میکردم ان دو درحال گذاشتن بتن بروی جوب بودن ومن هم ک دیدم انهازن هستند گفتم کمکشان کنم جلوتر ک رفتم دیدم ان دو بازیگرهستند ومن میشناسمشان و مکان راهم شناختم،برای انهایک بتن راجازدم ودوبتن دیگر ک بتن های اخربود جا بجا کردم،دراخرانهاب سیارتشکرکردندوم ن ازانجارفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من تو خواب دیدم که اون دختر بازیگر معروف هری پاتر اما واتسون دیدم که تو یه جاده ازم دور میشه و من نمیتوتم بهش برسم وتو خواب احساس خطر میکنم معنیش چی میتونه باشه تورو خدا جواب بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

man khab didam k alate mardane daram k kheili ham kochik bod.va dashtam b zani nazdiki mikardam k fek mikonam adame maroofi bod vali nemidonam ki bod.namzadamam in sahnaro did.va man aslan t hale khodam nabodam.bad azinke erza shodam ba on zan.on zan behem goft k vaghti ba ham nazdiki mikardim u be namzadet badobira gofti a onam ghahr karde.bad az in etefagh tamame modat t khab donbale namzadam ba on zan migashtam k azash mazerat khahi konam.tabiresh chi mitone bashe?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ببخشید خواب دیدم شوهرم از یه زن دیگه بچه داشت و با اون زنه همش حرف میزد و منم آخر گرفتم شوهرمو حسابی زدم زنه رو هم زدم ولی همچنان باهاش حرف میزد انگار دوسش واشت بعد شوهر اون زنه همه من و زنش و چن نفر دیگه رو کرد زندان ولی من فرار کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم ک پیر زن بی سرپناهی خودش بدون اجازه وارد خونه میشه و قصد موندن داره تا خونه ما دزد نیاد تعبیرش چیه؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم بهترین دوستم ک ازدواجم کرده با نامزد من درحال بوسه باازیست وهواهم گرگ ومیش بود تعبیرش چیه ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

کشتن زن قبلیم در حال بوسیدن دست مردی آشنا . در حالیکه صورت زنم را ندیدم وبا پارچه ای صورت خودرا پوشانده بود با مشت به صورتش زدم در پایان با یک قطعه از ماشین شکمش را پاره کنم بیدار شدم صبح 26 آبانماه بود خواهشمندم تعبیر این خواب را برایم توضیح دهید 13 سال پیش طلاقش داده ام و هنوز بیوه هستش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

بچه ها زیاد به این خوابهاتون اهمیت ندید، خیلی از این خوابها بخاطر افکار و حالات روزانه و فیلمهایی که میبینید هست. بهشون اهمیت ندید خواهشا.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام،من خانوم هستم درخواب دبدم که همسرم بادوست صمیمیم جلوی من ودخترم که اول خواب بود بعدکه داشت بیدارمیشد من به شوهرم تذکردادم ولی شوهرم اهمیت نداد،من ناراحت شدم به خانه خودمان که اصلاخانه خودمان همنبودرفتم،چون همسرم وسط خیابان بادوست صمیمیم خواب بودن،منعصبانی شدم همسرم راصدازدم دوستم هم آمد،دوستم راکتک میزدم،شوهرم را دعوا میکردم واومیخندید.تعبیرخوابم چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب ديدم كه نامزدم قبلا زن داشته و به من چيزي نگفته هم زن هم بچه و من تازه فهميدم تعبير ان چيست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم كي تمام أعضاء فأميل يكجا هستيم ودر ميان ما خانم من مياد و به يك كسي درست يادم نموده بؤسه ميكند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من زنی را که شوهر دارد مدت زمان 7 ماه است که دوست دارم و البته او مرا.در خواب دیدم که شوهرش بعد از بحث و گفتگو در یک جیگر فروشی زنش را رها کرد و به من واگذار کرد و رفت.از آنجایی که او با عصبانیت بیرون رفت ما تصمیم گرفتیم برای خوردن ناهار به جایه دیگه برویم.فروشنده بابت جیگرهایی که درست کرده بود و ما منصرف شده بودیم هرار تومان از من گرفت و من یه تراول 50 تومانی دادم و او 49 تومانه دیگه داد و ما به جایه دیگه رفتیم.خواستم ببینم تعبیرش چیه.ممنووووووونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

زنی متاهل هستم. خواب دیدم پسرخاله ام که از او بدم نی آید به من نظر دارد و درباره بدنم لا من صحبت میکند و من خیلی ناراحت و متنفر و کلافه بودم و او بسیار سمج بود. تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من درخواب دیدم دیختری مدارم به من نگاه میکنه بعد میاد جلو از من شماره میخواد واز من خوشش میادد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من۴ساله که زنم راطلاق دادم .بعد از چهارسال دیشب خواب دیدم زنم شده زنه برادرم .ومن توخواب داشتم دیوونه میشدم و با برادرم دعوا میکردم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من۴ساله که زنم راطلاق دادم .بعد از چهارسال دیشب خواب دیدم زنم شده زنه برادرم .ومن توخواب داشتم دیوونه میشدم و با برادرم دعوا میکردم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم پیرزنی با چهره ی زشت بهم گفت تو زیاد زنده نیستی تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من درخواب زنمم باهام بود دیدم زنی مانتویی مشکی با روسری از اتاق خانمان بیرون امد ومن از او معذرت خواهی کردم و او هم گفت من رو میبخشه ولی نفهمیدم چرا وبه چه دلیل از اون زن معذرت خواهی کردم وخواب در روز 28 جمادی الاول بودش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دوستان.من خواب دیدم که خونه پدر بزرگم هستیم و خیلی شلوغه به علت یه جشن اونجا جمع شدیم و توی همون جشن یکی از پسرای بد فامیلی که به چشم ناپاک بودن مشهور هست از خواهرم خواستگاری کرده و در خواب خواهرم و مادر راضی هستن و حتی خواهرم با خوشحالی داره باهاش ع**** میگیره توی خواب بشدت عصبانی شدم حتی زمانی که از خواب بیدار شدم بشدت ناراحت بودم و اصلا نتونستم دوباره بخوابم.
لطفا تعبیر این خواب رو بگید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چندین شی پشت سرهم خواب میبینم زنم بامردان دیگه زنا میکنه ومن توخواب گریه میکنم
تعبیرشوبرام ایمیل کنیدخییییلی ممنون میشم
واقعادارم دیونه میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم زنی در خواب به همسرم ابراز علاقه میکند و من فهمیدم با او دعوا کردم جلوی همسرم و به او گفتم تو میخواهی زندگی منو با بچه هام خراب کنی و گفت منم خدایی دارم ساعت 7.30 بود از صدای گریه بچه ام بیدار شدم جواب بدید لطفا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چند باری خواب یک خانومی را که میشناسم دیدم که در حال نامزدی یا شیرینی خورون هستیم تعبیرش چیست.من بعداز هر خواب تاچند روز آشفته و بعد از آن خواب را فراموش میکنم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام در یک هفته دو خواب مشابه به هم دیدم اول خواب دیدم نامزدم خواننده شده و مشهور شده و بعد هم خواب دیدم دیشب که بازیگر شده و مشهور شده . البته تو این هفته کمی بینمون شکر ابه . چه تعبیری داره ؟؟؟؟؟؟؟ میترسم یه وقت بد نباشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ک همسرم چند زن گرفته ولی منو هم دوس داره اما اون زنا باعث میشن تا شوهرم ولم کنه من حامله هستم و تو خواب هم حامله بودم و اون بچش هم براش مهم نبود بارون میومد و من تنها بودم ب همه جاها در زدم و ب حرم رفتم و ی عالم گریه کردم تو رو خدا هر کی می دونه تعبیرشو بگه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

لطفا تعبیر خواب مو بگین دارم دق میکنم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلامن خواب دیدم به خونه ی رفتم اون خونه یه اتاق بزرگ داشت ازاول اتاق تا آخرش یه سفره پهن کرده بودن پرازشمع ومیوه /من رفتم اول سفره نشستم اونجایه صندلی بودکه یه مداح مرداومدواسه حضرت زینب یه نوحیه خوند همه گریه کردن چ مرد وچ زن تعبیرش چیه ؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلاممممم من خواب دیدم بابام زن دوم گرفته خیلیم خوشگله البته مامانمم خیلی خوشگله ها بعد دوبار عین هم این خوابو دیدم.
اگه میشه تعبیرشو سریع بگید پیلیززززززززززز ززززززززززززززز زز

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

زن دوم برای مرد منفعت است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .من خواب دیدم که به اتفاق خانواده و خانومم به خواستگاری دختر خانومی رفتم که مثل خانومم تپل بود .منزلی داشتند در طبقه چندم بود و پله هایی داشت که با پله های معمولی آپارتمانها تفاوت داشت .بعد که وارد شدیم برای من هل هله کشیدن و همه با رویی گشاده از من استقبال کردن .وقتی نشستم متوجه شدم جورابم سوراخ شده و انگشتم پیداست .خجالت کشیدم و به خانومم گفتم مگر این جوراب نو نبود؟ گفت چرا نو بوده و پاره هم نبوده . با این حال سعی میکردم این موضوع را مخفی نگه دارم و حتی معذرت خواهی هم کردم .دختر خانومی که دیدم تپل و سفیدرو بود و من مجذوبش شدم .در حین آشنایی با پدرش و مادرش بودم که از خواب بیدار شدم .خواهشمند است تعبیری جامع بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در خواب دیدم که همسرم رو صدا میزنم ولی او بهم بی اعتنایی میکنه . خیلی نگرانم لطفا بگید تعبیرش چیه ؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

همسرم در خواب ديده كه من سرطان گرفتم و او هم به شدت در خواب گريه ميكرده تعبيرش چيست؟البته صبح اين خواب را ديده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام خدمت شما.من چندین بار است که در خواب میبینم شوهرم زن دوم گرفته واز این ازدواج بسیار خرسند است.ومن در خواب بیتابی شدید میکنم حتی گریه به طوری که از خواب بیدار میشوم .آن زن در خواب ناشناخته است .من خیلی این خواب را میبینم وحس میکنم حتما تعبیری دارد.تورو خدا حتما جواب مرا هم بنویسید.من میترسم شوهرم در آینده به من خیانت کند؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام در خواب دیدم زنم داره صیغه شخصی دیگر میشه و من هم مخالفتی ندارم که در آخرین لحظه میخوام مخالفت کنم چون صیغه نخوندید نمیشه با هم باشید.
مرد دیگه آشنا بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من روز دوم ذی القعده ساعت 6 تا 7 صبح بود خواب دیدم
شوهرم با زن دومی که گرفته بود اومده بودن پیش من و دوست داشت من رابطم با اون یکی زنش هم خوب باشه من عصبانی شدم و شوهرم رو زدم اونم با اون زن گذاشت رو رفت چند تا زن رو همون جا دیدم که یکوشون بهم گفت شوهرت خیلی وقته که زن گرفته فقط تو خبر نداری همه میدونن اون زن گفت اونا خیلی همدیگر رو دوست داشتند و باهم ازدواج کردن. طور خدا بهم بگین تعبیر خوابم چی بوده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من باردارم چند روزه که خواب میبینم همسرم با یکی از همکاراش که تنش حسابی میخارید ازدواج کرده زن بسیار بد هیکل و زشتیه همسرم تو خواب ساکت و بی حرفه این زنیکه هی حرف میزنه منم حسابی میزنمش و فحشای زشتی بهش میدم اما شوهرم هیچی نمیگه ولی از این وصلت خیلی هم خوشحاله تو خواب کلی گریه کردم چند روزه خیلی آشوبم. ..اون زن با اینکه ازدواج کرده به تازگی ،ولی هنوز نسبت بهش حس بدی دارم ..چون هم در تلگرام هم اینستاگرام همسرم هم هست ..همسرم هم غیرت خاصی روش داره و این من و خیلی حساس تر کرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید