clear
library_books
تعبیر خواب حرف س
event

تعبیر خواب سمور

برچسب ها style

description توضیحات

محمدبن سيرين گويد: سمور در خواب، مردي است ظالم و كافر و راهزن. اگر بيند با سمور جنگ و نبرد مي كرد، دليل كه بامردي چنين او را خصومت افتد. اگر بيند كه گوشت سموري ميخورد، دليل كه مال مردي كافر و ظالم را بخورد، به قدر آن گوشت كه خورده بود.

ابراهيم كرماني گويد: سمور درخواب، مردي غريب توانگر است و موي و پوست سمور مال و خواسته بود و گوشت او مال مردي غريب است. اگر بيند سمور را بكشت و او را بر زمين افكند، دليل كه مالِ مردي غريب را تلف كند.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: سمور تعبير خز و راسو و جانوران جونده ديگر از اين نوع را دارد. معبران قديمي نوشته اند که سمور در خواب هاي ما مردي است کافر. منظور از کافر مردي است خشن و کج خو و ستمگر يعني درست خلاف تعبيري که براي مسلمانان و مسلماني مي شود. تعريف بالا در صورتي است که يک زن در خواب سمور ببيند و چنانچه يک مرد، سموري در خواب ببيند زني است با خصوصيات و مشخصات ذکر شده در بالا که با هيچ محبتي انس نمي گيرد. ديدن پوست سمور در خواب مال و دارايي است و چنانچه در خواب ببينيد که از پوست سمور به لباس خود دوخته و آن را زينت کرده ايد يا اينکه کلاهي از پوست سمور داريد مالي نصيب شما مي شود که صاحب اول آن انساني ستمگر و کج خو و خشن بوده است. اگر ببينيد که سموري در خانه يا باغ يا زير ديوار شما لانه کرده و بچه نهاده خوب نيست چرا که از فتنه و بلا خبر مي دهد. اگر در خواب ببينيد سموري هست و شما او را دنبال مي کنيد و او همچنان مي گريزد نيکو است زيرا خواب شما مي گويد با انسان مزوري در مي افتيد که در نتيجه پيروز مي شويد و او از شما مي گريزد و منهدم مي شود.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library گلی که دوازده سال به خواب می‌رود!

insert_link

local_library love is - يك خواب شريكي خوشمزه

insert_link

local_library love is - با يك بوسه زيبا از خواب