clear
library_books
تعبیر خواب حرف س
event

تعبیر خواب سوزن - 2

برچسب ها style

description توضیحات

اگر خواب ببينيد براي دوختن لباسي از سوزن استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه به علت عدم همكاري ديگران با شما رنج خواهيد برد .

2ـ نخ كردن سوزن در خواب ، علامت آن است كه گرفتاري ديگران ، بيش از گرفتاري خانوادگي شما را به خود مشغول خواهد كرد .

3ـ اگر خواب ببينيد به دنبال سوزن مي گرديد ، علامت آن است كه به نگرانيهاي بي پايه و بي اساس دچار خواهيد شد .

4ـ پيدا كردن سوزن در خواب ، علامت يافتن دوستاني باوفا است .

5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام دوختن لباس سوزن مي شكند ، نشانة آن است كه به تنهايي و فقر محكوم خواهيد شد .

6-گر بيند سوزن در دست داشت و چيزي مي دوخت، دليل كه شغلهاي پراكنده وي با هم آيد و حاجتش روا شود.

اگر بيند سوزن او بدزديدند، كارش بد شود.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند كه جامه مي دوخت، احوال او نيكو شود و به مراد رسد. اگر بيند سوزن گم شد، احوال او بد شود و اميدي كه دارد برنيايد و احوالش پراكنده شود.

اگر بيند سوزن او بدزديدند، كارش بد شود.

اگر بيند سوزه به جائي فرو برد، سرانجام كارش به خير و خوبي و خرمي بود و كام دل يابد.

جابرمغربي گويد:

 اگر بيند كه سوزني بدو بخشيدند، آن كس مشفق احوال او بود. اگر ديد سوزن بسيار داشت، دليل بود بر خير و صلاح او.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

خود سوزن کاربرد و تنفيذ است.

اگر در خواب ببينيد که سوزن يا سوزن هايي داريد در واقع خواب شما مي گويد امکانات متعددي در اختيارتان قرار مي گيرد که کارها را پيش ببريد و موفق باشيد.

اگر در خواب ببينيد که با سوزن مي دوزيد به خصوص اگر مشاهده کنيد که دو قطعه را به هم وصل مي کنيد امور متفرق خويش را سر و سامان مي بخشيد و کاري را بر روال مطلوب انجام

مي دهيد. به خصوص اگر با سوزن پارچه هاي ناهمرنگ را به هم بدوزيد.

خياط و خياطي با در دست داشتن سوزن تعبيري متفاوت دارد. تعبير ذکر شده در بالا وقتي صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.

اگر ديديد سوزن به کسي داديد امکان و سهولت براي ديگران فراهم مي آوريد و اگر ديديد سوزن از کسي گرفتيد کمک مي طلبيد و به شما ياري مي شود.

در دست داشتن يا داشتن سوزن بدون سوراخ رو به رو شدن با مشکلي بزرگ و غير قابل حل است.

خياط و خياطي با در دست داشتن سوزن تعبيري متفاوت دارد. تعبير ذکر شده در بالا وقتي صادق است که سوزن محور خواب شما باشد.

سوزن بدون سوراخ مشکلي است که در اثر فتنه و نيرنگ و تزوير ديگري پديد آمده و وبال آن دامن بيننده خواب را گرفته باشد.

چنانچه در خواب ببينيد سوزني را گم کرده ايد و به دنبالش مي گمرديد زيان مي کنيد و امکاناتي را از دست مي دهيد.

گم کردن سوزن و جستجو براي يافتن آن در خواب خوب نيست. اگر ببينيد سوزن را به جايي فرو مي کنيد بدون اينکه قصد دوختن داشته باشيد کنجکاوي و فضولي است.

اگر در خواب ببينيد سوزن را به جانداري فرو مي کنيد خواب شما مي گويد از طرف شما به ديگران آسيب مي رسد و شما باعث رنج و اندوه مي شويد.

اگر در خواب ببينيد که سوزن را به ماکول فرو مي بريد مثل هندوانه، خربزه، هويج يا همه چيزهاي خوردني ديگر خواب شما از خرابکاري و زيان رساني خبر مي دهد و نشان اين است که

شما به ديگران زيان مالي وارد مي کنيد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

داشتن يک سوزن : محاکمه و محکوميت

سوزني را نخ کردن : از يک موقعيت مشکل بيرون آمدن

سوزن در دست فرو رفتن : شخصي جوان به ديدنتان خواهد آمد

هديه گرفتن آن : از بين رفتن يک دوستي

پيداکردن : رازهاي خانوادگي را برملا نکنيد

 

 

نظرات (17)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

منظور از شخصی جوان به دیدنتان می اید چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من سوزن راتارسیاه میکنم وبدست مادرم میدهم که که نخ رابدوزد
چی تعبیردارد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. نفس    تعبیر خواب (آرشیو)

دقیقا....چیه...؟؟؟؟؟تعبیرشم تا 20 روز دیگ میشه چون امروز یازدهم ماههه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .من شب تاسوعا خواب دبدم كه تو خونه همسايمون لباس ميدوزم و دختر همسايمون و من رخت خواب منو و بالشم رو به عنوان جا سوزني استفاده ميكنيم بعد يكي يكي داشتيم سوزن ها رو در مياورديم.اين چي تعبير دارد ممنونم و سپاسگزار.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم که تعداد بسیار زیاد سوزن را از بدن خود بیرون می کشیدم و به دیگران می دادم و یک احساس راحتی در پی بیرون کشیدن سوزن ها از بدن من به من دست می داد.
چی تعبیردارد؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

من هم همین خواب رو دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

من هم همینطور کاش یکی تعبیرشو می گفت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Porteghal    تعبیر خواب (آرشیو)

بله دقیقا

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام . در خواب ديدم که سوزن بزرگی از جلو به کف پایم فرو رفته و سر آن از وسط کف پایم بیرون آمده است و من قصد داشتم آنرا بيرون بیاورم ولی بیدار شدم.
تعبير چیست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در کنج یک دیوار ایستاده بودم و سوزنی جلوی پام بر روی زمین افتاده بود . و ****ی که دوستش دارم ازم خواهش میکرد سوزن را بهش بدهم . اول ها مخالفت میکردم ولی بالاخره سوزن را بهش دادم . به محض این که سوزن را بهش دادم با صدای ساعت که آن را درست روی زمان اذان صبح تنظیم کرده بودم بیدار شدم . تعبیر این خواب چیست ؟!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم سوزن از پاهام در میارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

من هم همین خواب رو دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

اگر خواب ببینیم ****ی سوزن در دست ما کرده تعززرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یک عالمه سوزن رو از اب برمیدارم و به لباسم میزنمم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. Melika

سلام من خواب دیدم شخصی اشنا سوزن جوالدوز را به رانم فرو می کند و من التماس میکردم که نکن نکن اما گوش نمیداد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. طاهره

سلام
خواب دیدم که یه خانمی که بااجنه ارتباط داشت وردایی خوند,البته برای ****ی دیگه ومن خیلی ترسیدم که به من اسیبی برسه وخواستم ازاونجا دوربشم که نتونستم وبعد دیدم ازبدنم سوزن ته گرد میاد بیرون مخصوصا از توگلوم وهمینطور یکی یکی درمیومدن طوری که دستام پرازسوزن ته گرد شده بود
ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. رضا

سلام من خواب دیدم دوستم ی سوزن به ران پام زد تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول