clear
library_books
تعبیر خواب حرف س
event

تعبیر خواب سیب - میوه

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ ديدن سيب قرمز به درختان سبز ، نشانة آن است كه براي بينندة خواب حوادث مطلوبي رخ خواهد داد .

2ـ اگر خواب ببينيد سيب كال يا كرم زده مي خوريد ، تعابير خوبي به دنبال نخواهد داشت .

اما اگر خواب ببينيد سيبي سالم را گاز مي زنيد ، دلالت بر آن دارد كه به اهدافي كه داشتيد ، به درستي آگاه شويد و بي هيچ ترديدي به سمت اهداف خود گام برداريد .

3ـ اگر خواب ببينيد سيبي بر سر درخت رسيده است ، مانند هشداري است كه بيش از اندازه بلند پروازي مي كنيد .

4ـ اگر خواب ببينيد سيبها بر زمين افتاده اند ، نشانة آن است كه دوستان با چرب زباني شما را فريب مي دهند

5ـ اگر در خواب سيب كرم خورده ببينيد ، نشانة آن است كه كوشش ها بيهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسيد .

محمدبن سيرين گويد:

 چون سيب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفيد بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش

بود، دليل رنج و بيماري بود. اگر بيند كه سيب سفيد را به دو نيم كرد، دليل بود كه با كسي كه شركت دارد از او جدا شود.

اگر بيند سيب سرخ از درخت ببريد و بخورد او را دختري آيد.

ابراهيم كرماني گويد:

سيب درخواب خبر بود، از غايبي يا از كسي دور. اگر در خواب سيب  ترش خورد، دليل كه خبر ناخوش شنود. اگر شيرين بيند، خبر خوش شنود.

حضرت دانيال گويد: 

سيب در خواب همت بيننده خواب بود در شغل و صنعت.

اگر پادشاه، سيب به خواب بيند، تاويلش مملكت او بود. بازرگان بيند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر اين قياس.

اگر بيند كه سيب داشت و از او بخورد، دليل است كه به قدر آن كه خورده بود او را همت  بود، در آن شغل كه بود.

سيب درخواب خبر بود، از غايبي يا از كسي دور

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن سيب در خواب بر هشت وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: منفعت.

سوم: بيماري.

چهارم: كنيزك.

پنجم: مال و خواسته

ششم: فرمانروائي.

هفتم: همت بيننده.

هشتم: خير غايب و حاضر.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

بعضي از معبران سيب را مال و خواسته تعبير کرده اند اما اين درست نمي تواند باشد زيرا خوردن سيب به تنهائي جواب گوي نياز غذائي انسان نيست و بيشتر جنبه تفنني دارد.

ديدن سيب سبز در خواب بهتر از سيب سرخ است و سيب سرخ بهتر از سيب سفيد و سيب سفيد بهتر از سيب زرد که سيب زرد رنجوري و بيماري را خبر مي دهد سيب سرخ هيجان و نشاط را خبر مي دهد.

سيب سبز خير و برکت و نعمت است. سيب سفيد از  يافتن سود بشارت دارد.

نوشته اند سيب سرخ دختر است و سيب سفيد پسر.

اين بستگي به نيت و همت بيننده خواب دارد و منوط به اين است که چه آرزوئي را در دل مي پروراند چرا که سيب به همان نيت او پاسخ مي دهد.

به هر حال ديدن سيب سالم در خواب نيکو است.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن سيب از خويشان خود شاد شود.

تعبیر خواب سیب معبر سوتک

دیدن رویش سیب بر روی درخت ، سمبل دانش ، فرزانگی و کامیابی های ارزشمند است .

این میوه ، پاداش و هدیه ای در قبال دیدگاه های روشن شماست .

در ضرب المثل ها اینطور بیان شده که مصرف روزانه ی یک سیب ، شخص را از پزشک بی نیاز میکند . این سمبل میتواند اشاره به این موضوع داشته باشد که باید وقت بیشتری برای توجه به سلامت روحی خود صرف کنید .

اگر در خواب ببینید که در حال خوردن سیب هستید ، نشان دهنده ی هماهنگی ، خوشی و لذت ، حاصلخیزی و باروری است .

در کتب مذهبی، این میوه سمبل اشتیاق و گرایشات فرد در زندگی زناشویی است . علی الخصوص اگر این میوه ، در محیطی مانند باغ یا بهشت دیده شود .

دیدن سیب سبز ، نشانه ی علاقه ای در حال بلوغ ، یا عشقی است که هنوز به مرحله ی شکوفایی نرسیده است .

دیدن سیب فاسد یا گاز زده در خواب ، نشان دهنده این است که شما در تلاشید و هدفی را مد نظر گرفته اید که رسیدن به این هدف میتواند برای شما مضر و آسیب رسان باشد . سیب فاسد میتواند نماد بی مبالاتی و بی دقتی شما باشد .

تعبیر سیب ,زردآلو انار ,انجیر ,گیلاس ,آناناس ,آلو ,میوه, باغ میوه ,میوه فروشی ,میوه ها را نیز ببینید.

نظرات (28)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

man khab didam daram ba doostam sib sabze khoshmaze mikhoram ke yekam ham torsh bood vali sib ro ba lezat dashtim mikhordiiim

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

شما دوبار ازدواج می کنید و زندگی جدیدی پیدا می کنید زندگی جدیدتان سرشار از عشق خواهد بود والدینتان ناراضی می شوند.....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ممنون استفاده کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم 1سبد سیب دستمه که خواستم ببرم حیاط بشورم که چندتا گنجشک جلوی پام مشغول دونه خوردن بودن با وجوداینکه خیلی نزدیکشون بودن تقریبا زیر پام ولی پرواز نمی کردن و جندتا کنجشک خیلی کوچولوام بینشون بود که من ترسیدم برم و زیر پام لهشون کنم پس برگشتم عقب و سیبارو بردم گذاشتم وسط اتاق که بردبرن بخورن که اونی رو که خیلی دوسش دارم یکی برداشت با خنده منو نگا میکرد و می خورد!
خواهشن بیرش چی میشه لطفا؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب ديدم روي درخت وزمين پراز سيب هاي زرد كه يكيشو برداشتم كه بغلاش يكم قرمز بود خيلي آبدار وشيرين بود خوردم واز خوردنش خيلي لذت ميبردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یه درخت بسیاااااااااااا ااااااااااااااا ر بزرگ سیب بود اما هیچ سمری نداشت میوه نمیداد بعدشم یه ذره تکونش دادیم افتاد درخت درخت خیلی خیلی خیلی بزرگ بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که درخت همسایمون یه عالمه سیب ازش ریخنه و دورش پر سیب سبزه , مپل سیبای بودن که تازه در حال رسیدنه یعنی یکم کال بود انگار.بعد خالم ازم خواست که بردارم و بخورم منم نگاه میکردم که یه سیب خوب بردارم بعد یکی برداشتم و با استینم پاکش کردم و داشتم میخوردم .....میشه تعبیر خوابمو بهم بگین چی میتونه باشه خوبه یا بد...ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خیلی خواب خوبی دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

انشالله همیشه خ‌واب های خوش ببینی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یه ظرف پر از سیب سرخ که چشمو خیره میکرد تو خونه داشتیم .لطفا زودتر جوابمو بدین .ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

شما صاحب فرزند چند قلو می شوید در تعبیر شما مال هم دیده می شود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خوابم دیدم مشغول سیب سفید در حال خوردنش بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من سیب صورتی دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه يك سيب زرد در دست ام است كه خيلي سالم ميباشد ولي برادرم ميگويد كه اين شيرين نيست و يك سيب زرد ديگر برايم ميدهد كه شيرين ميباشد ولي بعد اينكه ميخورم داخل اش خيلي غير سالم ( گنديده) ميباشد ....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من یه درخت سیب سبز دیدم که میخواستم یه سیب بچینم
لطفا جواب بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

به نظرم مسخره بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

mn khab didm dr yakhchalo baz krdm to keshoe akhr sib va khiyaro moz bod

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام لطفا جواب من هم بدید.من خواب دیدم با چندتا از همکارام از ی خیابونی ک پر درهت سیب رد میشیم از شاخه ها سیب های رسیده سفید و قرمز و شیرین میخوریم ولی سر چیدن سیب همش با یکی از همکارام دعوا میمردم ولی من پیروز میشدم.سیبها انقد رسیده بود تا بهش دست میزدی از شاخه میافتاد ولی زیر درخت ها پر از اب بود و نمیشد برش داشت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که سیب خرید می کنم اما پول ندارم از خواهر شوهرم پول اش را می گیرم و هر جفت ما یکجا سیب خرید می کنیم سیب به رنگ سرخ بود و بسیار شیرین بود ولی پیش سیب فروش بسیار کم سیب مانده بود تقریبا ختم شده بود مگر برای خرید ما کفایت کرد. ما یک کلو گرام خریدیم .. 2 تا سیب اش از شیرینی زیاد ترقیده بود و نصف بود ولی سالم بود .. ما غیر از او دو تا سیب که مصف نصف بود بقیه سیب را خریدیم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ک سبد سیبی را به دستم دادند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خیلی خواب خوب دیدم، :-) سیب از درخت به آب میاید و از آب من نوش جان میکنم سیب تازه، سرخ و سبز

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدیم که یکی از آشنایان که انتظار نداشتم یک عدد سیب سرخ به من داد و لبخند به لب داشت تعبیر این خواب چیست ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. سوگل

سلام من خواب دیدم یکی از همکارم ک اقا هستش داره سیب سبز میخوره بعد ب من تعارف کرد سیبو تکه تکه میکرد و میذاشت دهنم میگف بخور میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. لیلا

من خواب دیدم یه سیب سفیده خیلی خوشمزه میخورذم ولی بعدش نصفش که کردم تووش کرم بود?
تعبیرش چیههه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. jey

من خواب ديدم يك سيب زرد گاز زده از همسرم گرفتم تعبيرش چيه?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. jey

من خواب ديدم يك سيب زرد گاز زده از همسرم گرفتم تعبيرش چيه?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ناشناس

من خواب دیدم توی یک باغی هستم و درخت سیب داشت...سیب هایش نرسیده بود و خیلی کوچیک...خواستم یکی بچینم اما مادرم نذاشت و گفت برای تو نیست!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. عالیه رجایی

من خواب دیدم که نزدیک به ۱۰ تا سیب در یخچال هست و همه ی اون ها نیم زرد و نیم دیگر قرمز هست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول