clear
library_books
تعبیر خواب - حرف ق
event

تعبیر خواب قرآن خوندن - قرایت

برچسب ها style

description توضیحات

اگر در خواب بيند كه آيه رحمت مي خواند، دليل بشارت است از حق تعالي. پس شكر بايد نمود.

اگر بيند آيه عذاب خواند، دليل خشم حق تعالي بود پس توبه بايد كرد.

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر نيمه اي از قرآن بخواند، دليل كه نيمه اي از عمر او گذشته باشد.

اگر بيند حافظ قرآن شد، دليل كه علم و امانت نگه دارد.

اگر بيند آواز قرآن خواندن شنيد، دليل كه دينش قوي شود.

جابرمغربي گويد:

 اگر بيند قرآن را ختم نمود، دليل است كه مرادها بيابد و بعضي گويند آخر عمر او بود.

اگر بيند كه قران را بلند مي خواند، دليل كه كارش بلند شود.

اگر بيند كه كدام آيه خواند. تفسير اين آيه تعبير خواب او بود.

اگر بيند يك سبع قران بخواند، دليل كه از غم برهد.

اگر كسي بيند قرآن مي خواند و در بيداري  نتوانست خواندن، دليل كه اجلش نزديك بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است. اول: سلامتي يافتن از آفتها. دوم: توانگري. سوم: مراد دل و كام يافتن. چهارم: پرهيزكاري فرمودن از مناهي خلايق را.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 ديدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببينيد که قرآن تلاوت مي کنيد.

معبران در مورد تلاوت قرآن و اين که کدام سوره و کدام آيه را مي خوانديد تاويلات مفصل دارند ولي روي هم رفته ديدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در يک مورد و آن اين است که آدم بي سواد و کسي که در بيداري قادر به خواندن قرآن نيست در روياي خويش ببيند قرآن تلاوت مي کند.

اين از ابن سيرين است و او از  معبران ديگر نقل کرده است که اگر کسي در خواب ببيند قرآن مي خواند و در بيداري قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزديک است و الله اعلم.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن قرآن خواندن ايمني از آفات باشد

نظرات (126)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ماه کامل را در دستانم گرفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

گم شدن قرآن و دنبال آن گشتن در خانه ای که از آب پر شده و نیافتن آن چه معنی می تواند داشته باشد؟
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

معنویت تو خانواده کم رنگ شده.تقویتش کنید با کمک مشاور

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ﻣﻦ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻓﻮﺕ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﺩﺧﺘﺮﻡ ﺧﻮاﺏ ﺩﻳﺪﻩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺑﻪ اﻭ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ
ﻳﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﺩاﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺩﺯﺩﻳﺪﻧﺶ و ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺮا ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
ﻭﺩﺧﺘﺮﻡ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ ﺗﻮ ﺧﻮاﺏ ﺗﻮ ﺫﻫﻨﺶ ﻳﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﻭﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺭﻭﻳﺶ اﺳﻢ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺭﻭ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ,ﻟﻂﻔﺎ ﺑﺮاﻳﻢ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ, ﻣﺮﺳﻲ.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلان.فکر کنم منظور مادرتان این بود که براش قران بخواند حتی اگر شده به قدر کم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در قبرستانم اما قبرستان را با دیواری جدا کردهاند اینور دیوار که من بودم جای تنگی بود و خرابه آنور دیوار سبزتر بود رفتم آنطرف و دنبال قبری گشتم و برایش آیت الکرسی خواندم و قبرش را شستم.و بیدار شدم.ازطرفی صاحب قبر مرده و منهم اورا میشناسم.
در ضمن زیاد خواب میبینم که در حال خواندن قرآن هستم لطفا راهنماییم کنید. با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در مجلسی که مسابقات قرآن برگزار می شود نشسته ام و نوبت قرائت من شد دیدم که ابتدا خوب تلاوت کردم اما کم کم نمی توانستم خوب تلاوت کنم و صدایم می گرفت و داور هم مرا بیرون کرد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در مجلسی که مسابقات قرآن نشسته ام و با اینکه میدانم صوت قران خواندن خوبی ندارم از من درخواست قرایت قران میشود که من با توجه به اینکه من یک خانم هستم ودر مجلس آقایان خواندن قران با صوت ایراد دارد امتناع کردم از خواندن قران والی نهایتا قران را با صوت بسیار زیبایی خواندم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم میرزای شهرمان فوت شده وبعد از مدتها مردی میگوید برایم وصیت کرده زیر پایش را نبش کنم وبرایم ارثی به جا گذاشته-قبر را نبش کردند و قران در میان یک کارتون برایش بود-بعد دیدیم تعداد هدایا زیاد است-که در بین انها برای خواهر من نیز قرانی بود با جلدی قرمز و زیبا که روی آن نوشته بود تقدیم به-اسم خواهرم-بعد من قران را گشودم واصرار داشتم سوره ی حدید را تلاوت کنم در میان جمع.بسم الله آنرا با صوت خواندم
جماعت زیاد بودند و ****ی نمی شنید ومن مرتب آیه ی اول را میخواندم و بخاطر سرو صدا نمیتوانستم ادامه دهم
کاش میدانستم چه تعبیری دارد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یکی از اقوام با همه خانواده و آشنایان به خاستگاریه من آمده اند و میخواهند جشن نامزدی بگیرند رفتم توالت ولی یه پرنده چندبار روی سرم خرابکاری کرد در همین خواب دیدم آقای جوانی که ناشناس بود ولی از مهمانان بود آیه ای را نشانم داد و گفت همیشه بخوان من هم گفتم همیشه سوره مزمل و یس را می خوانم آن آیات را یادم نمی آید قبل رفتن به دستشویی لباس سبز زیبایی برتن داشتم بعد لباس خواب تنم بود و هر چه گشتم لباس مناسب پیدا نکردم که پیش مهمانها پذیرایی برم . اگر راهنمایی کنید ممنون میشم مجرد هستم اون فرد خاستگار هم همینطور

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم پدرم می گوید که نذر کرده سوره یس را بخواند و من با خودم گفتم پدر که نمی تواند بخواند یعنی سواد خواندن ونوشتن تا دوم را ابتدایی دارد پدرم قران را برداشت ولی ندیدم که بخواند اگر خوابم را برایم تعبیر کنید ممنونم میشوم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که کتاب قرآن مرا ****ی برداشت و با خود برد، به دنبال وی رفتم، گفت فقط قرآن را باز کردم و پنج خط از وسطشم راخواندم، بعد قرآن را در بوفه خانه ای قرار داد. ولی در داخل وسایل بوفه گم شد و من به دنبال یافتن قرآن شروع به مرتب کردن آنحا کردم، ولی آنرا نمی یافتم....
تعبیر آن چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در یک امامزاده دارم با صدای بلند و صوت قرآن میخوانم و با صدای زیبا اذان میگفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

موقع خواندن قران تبديل به اب ميشود ومن كتاب را درون قران بزرگتر ميگذارم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم دارم قران میخوانم آیه ای از سوره یاسین با صدای بلند .آیه این است:وجعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدأ فاغشینا هم فهم لا یبصرون. چند ین بار خواندم در خواب تعبیر این چیست؟ لطفا مرا راهنمایی کنین.مرسی.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم رفتم پیش شخصی که گویا عربی می دانست برایم با قرآن استخاره کند. سوره ی حدید و بخشی از سوره قبل از آن آمد.بعد آن شخص را بردند.من نمی توانستم در قرآن آن شخص سوره را پیدا کنم.دائما داشتم به دنبال سوره حدید می گشتم.لطفا مرا راهنمایی کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که انگار خواندن کل قرآن رو تموم کردم و داشتم اشک می ریختم! قبلش اینو بگم که من یه خواسته بزرگ داشتم(خیلی وقت پیش) که نذر کرده بودم قرآن رو ختم کنم اما تقریبا اواسطش بودم که فهمیدم دیگه هیچ امیدی نیست یکم دیگه هم ادامه دادم اما دیگه رها کردم! از اون شب فک می کنم باید این کار رو تموم کنم ولی حس ناامیدی نمی ذاره!!! میشه اگه نعبیر خاصی داره بهم بگه یکی! ممنون!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم که مرده ام و ****ی با صوت بالای سرم قرآن تلاوت میکنند و من صدای قرآن را می شنوم . تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درود به شما!
من خواب ديدم كه براي جماعتي يكي ازايات قران را كه قبلا خوانده ام براي انها بيان ميكنم اين چي تعبير دارد لطف نموده برايم ايمل كنيد
تشكر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام تعبیر خواب من چی شد ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم یکی ازدوستانم برای اینکه بهم امیدبده به آل یاسین قسم خورد.یعنی چی؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.بی زحمت به ایمیلم جواب بدید.تشکر.
خواب دیدم یکی از دوستان صمیمیم که چند سال ندیدمش و خبری ازش ندارم به طور اتفاقی هم را در جایی دیدم و او با روی خوش به من گت که علیرضا من حافظ کل قرآن شدم. خیلی ممنون اگه زود جواب بدید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من چن وقتیه ک فکر استخاره کردن داشتم خواب دیدم که یکی از فامیلامون بهم میگه که استخارت خیلی خوب و مبارک حتما انجامش بده ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

قبلابرای نمازخوندن وانجام واجبات خیلی تلاش میکردم تااون هاروصحیح انجام بدم ولی الان دل سردشدم این اصلاخوب نیست چی کارکنم؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. خواب دیدم که همش آیه و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون میخونم که چیزی که پنهان شده دیده نشه. و حتی مینوشتم این آیه رو. و صلوات میفرستادم. تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام میشه خواهش کنم به ایمیل منم جواب بدین ممنون میشم من خواب دیدم از بشت دیوار صدای قران میاد که توسط یک بچه خونده میشه من داشتم به صدا گوش میدادم که یه خانم هم اونجا ایستاده بودو بلند داد میزد که نخوان ولی صدا همینطور میامد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب دیدم که سوره مبارکه ق را از ابتدای سوره می خوانم و آیات آن در قران به شدت تلا لو و نور افشانی داشت و می درخشید و من قرآن را با صدای بلند و صوت زیبایی قراءت می کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
در واقع من خواب ندیدم , داییم خواب دیده که من دارم قرآن میخونم تعبیرش چی میشه?

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم سوره ای از قرآن را با صوت میخوانم
نم ولی به علت جابه جای سوره را گم میکنم ودیگر هرچه
چه میگردم سوره را پیدا نمیکنم و حال آنکه در جمع سادات فامیل بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من اسم ماه رو به شكل اسم الله ديدم كنار كوهي كه فقط مىدونستم خيلي مقدسه قرار بود خسوف بشه ادماي زيادي اونجا بودن وقتي ك خسوف كامل نشده بود ماه يه نور خيليي زيادي داشت من با خودم ميگفتم مگه ميشه ماه انقد نوراني باشه كسوف اسم الله دوبار تكرار شد!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مندر خواب دیدم که 8 جز از قران را زود زود می خوانم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام.لطفاتعبیراین خواب رابه ایمیل من بفرستید.سپاس
خواب دیدم قرآن های نفیس رابه چند نفرهدیه دادم وبعد****ی گل رز بنفشی بمن دادکه روی گلبرگش نوشته بود برای سلامتی امام زمان صلوات.سپاس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام لطفا جواب روبه ایمیلم بفرستید سپاس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
ميخواستم بدون تعبير خواب خوندن سوره والعصر در خواب چيه. باتشكر
منتظر پاسخ شما هستم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلاممن خواب ديدم شخصي دارد به من قران ياد ميدهد و ميخخواند زمان ظهر خواب را ديدم تعبيرش چيست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با صوت خیلی قشنگی و با صدای خیلی رسایی قرآن میخونم و در پایان آیه یکی از صفتهای خداوند رو که میگفتم به آسمون نگاه کردم خیلی عجیب بود انگار آسمون بهم لبخند میزد...
خداکنه لایق این خواب قشنگ باشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام دیشب خواب دیدم آیه وجعلنا را میخواندم چندماه پیش هم خواب دیدم که میگفتن حضرت آسیه گفتن چند ماه دیگه حاجت میگیری لطفا تعبیر خوابم را ایمیل کنید با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب یه عالمه کتاب قرآن دیدم.خیلی تعدادشون زیادبود.هرطرف رو نگاه میگردم انواع و اقسام فرآن رو میدیدم.میرفتم بازشون میکردم میدیدم قرآن هستن.چه تعبیری داره؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب میدیدم که در مراسم شادی بودیم یکی ازاقوام قران را در سرم گذاشت.تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در میان جمعی از مردم هستم و همه یک سوره از قرآن را میخوانند و من برای انجام مراسمی چند قطره آب زلال بروی همه ی قرآن ها میریختم و وقتی پیر مردی با اکراه قرآنش را پیش آورد به او گفتم روی حرف خدا حرفی نزن من در خواب میدانستم که این کار برای اتحاد بین یهودیان و مسلمانان است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ممنونم از سایت پرمحتواتون،منته ی صرفا جهت اطلاع زمان حضرت یوسف نبی علیه السلام قرآن نازل نشده بود که ایشون خوابشو تعبیر بکنن،خواهشا دقت کنید...!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب ديدم در قبرم إز وحشت تاريكي وتنگي قبر قرآن ميخوانم قبر بزرگ ورؤشن ميشود سوره خاص بود يسن بود چون علاقه زياد دارم آن سوره هم آشنا بود .
تشكر إز راهنمايي شما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم در قبرم سوره ياسين خواندن قبرم كلان ورؤشن شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یکی از سوره های قرآن را چند دفعه میخوانم تا حفظ شوم اما چندتا آیه هایش رو اشتباه میخواندم ولی دوباره سعی به این کار میکردم بعد از خواب بیدار شدم البته اسم سوره قران رو هم یادم نمیاد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که سوره یس رو بلند برای خانومی میخونم ولی نصفه,چون بقیه شو حفظ نیستم و اون خانوم اصرار داره کامل بخونم ولی من اعتراض میکنم که بیشترشو حفظ هستم ولی اون خانوم قبول نمیکنه,لطفا خوابمو تعبیر کنید واسم,ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه آیه از قرآن را به صورت پشت سر هم با یک نفر دیگر تلاوت میکنم ...تعبیرش چیه (آیه آخر
سوره مومنون)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با پدرم در قبرستان بودیم. یک نفر داشت سر یک مزاری قرآن میخواند. پدرم با او صحبتی کرد و بعد با پدرم رفتیم. =درم سر یک مزاری نشست و من هم در کنارش نشستم و پدرم شروع کرد به خواندن قرآن.
لطفا تعبیرش را برایم بگویید. ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
ببخشید من دیشب خواب دیدم که در تاریکی صدای قران الکریم به هر دوی گوش هام میشنیدم لطفاً تعبیرخوابم چیست؟
باتشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم به ****ی کتاب قران می دهم.تعبیرش چیست؟ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب ديدم که خط های قرآن جلوی چشم ام نوشته میشد پشت سر هم
و من در حین زمان که خط ها را میدیم تنها چیزی که میگفتم
آیا امام زمان، تکرارن میگفتم یا امام زمان
لطفاً تعبیر خواب ام را بدهید
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در خواب می بینم که خط های قرآن جلوی چشم ام نوشته میشد پشت سر هم بر روی دیوار روبرویم و من نمی دانم بیدارم یا خواب مرتب این خواب را میبینم و وقتی پرده اطاق کشیده باشد ان ایات را بر روی سقف می بینم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب بعد از نماز صبح که سوره یس جلوم هستش وچند ایه اول رو میخونم .لطفا ب ایمیلم جواب و تعبییرش رو بفرستید.تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که یک قران بزرگ داشتم اما گم شد تو خواب خیلی گشتم اما پیدا نکردمو بیدار شدم ، خیلی تو فکر این خوابم لطف کنید تعبیرشو به ایمیلم بفرستید با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ترخدا خوابم رو تعجبی کنید من خواب دیدم که میخواهم در یک مسابقه ترتیت قرآن شرکت کنم ولی نمیزارن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام .خواب دیدم که مادر شوهرم مرده و در قبری گذاشته اندولب قبر خیلی گود نیست تنها به انداه یک وجب خاک از آن خاک برداشته اند.من هم بالاس سر مادر شوهرم وضوگرفته ام و با صدای بلند گریه میکنم و ضجه میزنم.تا اینکه مادر شوهرم بلند می شود و قرانی بزرگ بدست می گیرد و شروع به خواندن قران میکند.
مادر شوهرم 7 ماه پیش فوت شده است.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

لطفا خواب مرا تعبیر کنید زود تو خواب دیدم خواهر شوهرم با لباس مجلسی های شیک داره به چن نفر قواعد خواندن قران رو تدریس میکنه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

لطفا زود ج بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب آیه های سوره یایسن رو دیدم و دیدم که خودم یکی از آیه های سوره هستم
اگه میشه برام توضیح بدین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم که توی مسجدی هستم که دارن ريالران پخش میکنن و خواننده خیلی زیبا میخونه...در همین هنگام به یکباره همراه با قرآن اذان پخش شده و من رفتم وضو گرفتم...وضو گرفتن خودمو ندیدم اما تو وضو گرفته بودم وآماده نماز خوندن به صورت جماعت بودم که از خواب پا شدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که یه سری دشمن دیدم که براشون آیه وجعلنا خوندم چند بار هم تکرار کردم لطفا برام تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یاسین میخونم با صوت زیبا وقران جلوم بود تا انجا یی که حفظ بودم خوندم ولی ادامشو نمی خوندم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه جایی بود که موجودی میومد و هر دفعه یکی رو میبرد تبدیل به یخ یا ناپدید میکرد نوبت من رسید من محکم قران گرفتم فشار دادم با تمام قدرت داد میزدم چون قران‌دارم هیچ اتفاقی برام نمی افته اون موجود اومد ولی نتونست کاری کنه مثه ابری از کنارم گذشت و من بلند سوره فلق میخوندم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم سوره کافرون بلند بلند میخوندم ومحکم قران تو بغلم گرفته بودم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با ****ی که قبلا خواستگارم بود صحبت میکردیم اون گفت تفسیر سوره یس رو داره من خم در خواب تقربیا پنج ایه از سوره یس رو بداش خوندم و ازش خواستم اون تفسیر رو برام بفرسته اون مشعول درست کردن شربت شد و من از اونجا رفتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام..یکی ازهمسایه های ماخواب دیده ک مادربزرگم درخاک نشسته است وداردقرآن میخواند..مادربزرگ من سوادنداره وخواستم تعبیرشوبدونم اگه میشه به ایمیلم جوابش روبفرستیدخواهش میکنم..البته اینم بگم ک مادربزرگ بنده سیدهستن..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم از سر کار برگیردم در راه قران خانه و سجاده را در جدول فاضلاب یافتم و انرا از فاضلاب دراوردم تعبیر این خواب چیست اگر امکانش هست به ایمیلم ارسال کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام من درخواب ديدم امام زاده خالدابن سنان هستم وداخل يک اتاقک رفتم ودر بسته شد ومن شروع به لرزيدن کردم انگار برق گرفته ومن شروع به قران خواندن کردم سوره حمد،وقولو الله احد تعبيرچيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    ازگنبدکاوس

وقتی در خواب به زیارت امامزاده ای مشرف میشید ، یا صحن امامزاده ای رو میبینید ، یعنی سعی دارید به اخلاق و منش اون امامزاده متوسل شید . موقع دیدن این خواب ، از خودتون بپرسید که اومدن اسم این امامزاده ، چه ویژگی هایی رو برای شما تداعی میکنه ؟ قرآن خواندن در خواب ، یعنی راه و روشن رستگاری و طی مسیر رو پیمودن . و هر سوره براساس تفسیر محتوای سوره تعبیر میشه . حمد و توحید تو این خواب ، شما رو به تلاش برای بروز روحیات و وارد شدن به جامعه دعوت میکنه . با دیدن این خواب از خودتون بپرسید که: در حال حاضر چه مسائل یا افکاری باعث میشه که من از بروز ایده ها و افکارم مایوس شم ؟ چه افکاری باعث میشه که من به تنهایی و انزوا نفوذ کنم ؟ اخلاق و منش امامزاده ای که مشاهده کردم ، چطور من رو به سمت بروز رفتاری سازنده دعوت میکنه ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم از جلوه یک نجاری رد میشوم که نجار را مشغول کار میبینم و به او سفارش ساخت تابوت برای خودم را میدهم که رویش آیه قرآن هم باشد در خواب اسم 3 سوره را بردم که فقط یکی یادم مانده در آخر خواستم سوره الرحمن آیه فلان بر رویش نوشته شود کدام آیه یادم نیست خودم هم کنار دیواری که زیر پایش گل کاشته اند منتظر اتمام تابوتم هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در حال قرآن خواندن می باشم در حالی که دارم می میرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم برادرم به سفر رفته وازم قران میخواست که همراهش باشه تعبیرش چیه در واقعیت الان برادرم تو سفر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خاب ديدم درباغي كسي كتاب قران قديمي بيرون اوردوشروع به قران خواندن كرد ومن باصداي اوگريه ميكردم
نميدونم تعبيرش چيه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در تاریکی قبل خواب صدای یه مردی میشنوم هی بهم می گفه به 39 دقت کن دقت کن به 39 علتش چیه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم سوره توحید رو میخوندم خیلی واضح یادم هست که این سوره رو خوندم.لطفا برای من تعبیرش رو بگید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام ****ی خواب دیده که ع**** من را مثل قاریان قران در گوشه تاویزیون گذاشتن و در حال تلاوت قران هستم میخواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون میشم بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
من خواب دیدم پدرم که فوت کرده توی مجلس ختم یک نفر به من میگه قرآن بخون بلند تا همه بشنون من نخوندم و خودش شروع کرد به قرآن خوندن و چند قسمتش هم از من کمک میخواست براش تلفظ کنم....لطفا تعبیرشو بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یک قرآن بزرگ دستمه که میخام بذارمش روی کمد یا از رو کمد برشدارم که از دستم میفته،تعبیرشو لطفا بگید،ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید
روز ۱۳ صفر ساعت ۵ صبح خواب دیدم کبوترمون سوره ی حمد رو میخونه وذکر الله اکبر رومیگه وهمون موقع نام مبارکه ی الله روی آسمون نقش بست
لطفا تعبیرشو برام بذارید یا ایمیل کنید.
لطفا چون خیلی فکرمو درگیرکرده

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
اینکه گفته در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد...یعنی چی؟
یعنی فقط سواد خواندن نداشته باشه یا کلا ****ی که قرآن نخونه حتی اگه سواد خوندن هم داشه باشه؟م داش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم یه نفر دیگه ی که اونو میسناسم درخانه خدا قرآن میخاند واون فقط سواد در حد خاندن جملات فارسی دارد لطفا جواب بدین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم در امامزاده هستم وختم قران گزفتن به من گفتن جز 14 را بخوان فقط نورا خدا جواب بدید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام، من تقریبا ۱۰ سال پیش خواب دیدم که سوره فلق رو میخونم ،در صورتی که اصلا تا اون موقع نخونده بودمش، یعنی هنوزم عجلم نزدیکه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم قران می خونم به حالت تفال .....و توی ایه ای که اومده کلمه ی طلاق هست نمی دونم چه سوره و آیه لی بود فقط می دونم قرآن دستم بود و اون آیه اولش کلمه طلاق به وضوح دیده میشد خیلی هم با وجود سه بچه زندگی مون پر از تشنج و ایناسا مخصوصا از وقتی دخترم به سن بلوغ رسیده همش دعوا داریم همش دعواست خواستم ببینم تعبیرش چیه ؟آیا این خواب یعنی کار ماداره به طلاق میکشه؟!!!!!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام سه شبه که یه سید میاد تو خواب خواهرم و میگه به دادشت که من باشم بگو سوره اسرا رو بخون منم خوندم روز اول که دیده ولی دو بار بعد هم اومده گفته به دادشت بگو سوره اسرا رو بخونه تعبیرش چی میتونه باشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام .من خواب دیدم که عمه ام اسمش خدیحه هست نواری قران پخش میکند و با صدای من است تعبیر ان چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام و احترام
فردی(مادر خانم بنده) در خواب دیده که من با صدای بلند و صوت زیبا قرآن تلاوت می کنم.توضیح اینه بنده بعضی از مواقع قرآن می خوانم ولی قاری یران نیستم وفرد خواب بیننده هم چندان از کم وکیف قران خواندنم خبر ندارد ولی بنده را فردی مقید می داند.درصورت امکان تعبیر این خواب رابفرمایید.اجرتان با خداوند منان

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

ب سلام ..من دیشب خواب دیشب یکی از دوستانم که الان حدود 1سال است باهاش قهرم برام دست رو قران میزاره....خیلی واسم عجیب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه يك قرآن كوچك در روى زمين است من آن را ورداشتم و ماچ كردميش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم در كنار خواهر و مادرم و دوستم در خانه اي نشسته ايم دوستم كنار من بود ولي صدايت از حياط خانه مي آمد بعد مادرم گفت مردي در حياط است من همام موقع شروع به خواندن آيه الكرسي با صداي بلند شدم ناگهان نور زيبايي كنار دوستم و من إيجاد شد و خواهرم دست به آن نور زد و روي سرش كشيد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم ایه 11 سوره حشر رو میخونم ... تعبیرش رو میشه بگید خیلی تو فکرشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب ديدم كه رفتم خانه خدا و يه چادر سفيد پوشيدم
و وقتي وارد شدم گروهي داشتن قران ميخوندن كه منم رفتم همراهشون نشستم ورشروع كردم به خواندن قران

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام عليكم..خواب ديدم كه در كنار فاميل بزرگم هستم..يه مرد مجهول آمد پيشمون وداشت قسمت ها از قرآن را به ما مى داد..به من هم يه قسمت از قرآن را داد (چندتا صفحه است) وفقط به من گفت:شما فقط اولين ٣ تا آيه از صفحه ٢٢١ را بخونيد ..فقط اين آيات براتون است.! خيلى تعجب كردم وشروع به جستجو كردم وبعدش بيدار شدم. وقتى بيدار شدم قرآن رو باز كردم ديدم كه اين آيات مطابق با آخرين ٣ تا آيه از سوره يونس است.
خواهش مى كنم خوابم رو تعبير كنيد
من ايرانى نيستم ..من دختر لبنانيم ..سعى كردم خوابم رو توضيح بدهم ببخشيد اگه اشتباه نوشتم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام .من مادر خواب دیده در خواب که سوره انعام رو داشته میخونده اما همش غلط میخونده در حالی که در بیداری کامل از این سوره رو حفظ
اگه میشه این خوابو تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام,من با شوهرم داریم از هم جدا میشیم,دیشب خواب دیدم داره قرآن میخونه و من قرآن دستم گرفتم مدام دنبال سوره خاصی هستم ک بخونم,ولی من نخوندم و فقط بهم میگفتن صفحه۱۴۴رو بخون...بعدشول کردم رفتم خرید و دوتا شمعدونی خریدم,نمیدونم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم یه نفر دیگه که اونو میشناسم در خانه خدا قرآن میخاند البته اون سواد خواندن قرآن ندارد لطفا جواب بدین ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم آیه اول سوره حشر رو میخونم.واینکه به خانه ای وارد شدم من چادر نداشتم.یه چادر سفید که گلهای زرشکی نازی داشت را از آن خانه برداشتم پوشیدم.میشه لطفا بگین تعبیرش چیه؟؟؟مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
یکی ازدوستان شهیدم را که مفقودالاثر گشته دیدم وبوسیدم و شروع بخواندن سوره مبارکه واقعه کردم ازبر.....واونیزهمین سوره را باکمی اشکال قرائت کرد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام یکی خواب دیده من مردم واز توی قبرم صدای قران خوندن بلند به گوش میرسه لطفا بگید تعبیرش چیه با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من خواب دیدم ۱مرد قران سبزرنگ بهم داد.دختر اون مرد میگفت این آیه ک اسم بابام کنارش هست بخون.بعد کنار اون آیه نوشته بود عبدالرحمن.اون اقایی ک قرانو بهم تو خواب داد تو واقعیت پدر خواستگارم بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با عرض سلام. خواب دیدم که پدربزرگم که فوت کرده ازم درخواست که سوره فاطر و رعد را بخوان و تاکید نموده که فراموش نشود و یکی از ایات که من فراموش کردم را روی قبرم بنویسید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام خواب دیدم که قرآن رو با صدای خوش میخوانم و یک نفر که ندیدمش گفت عالیه قرآن خوب خوندی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. دوست من خواب دیده مردی به او یک قرآن میدهد و او قرآن را میخواند تعبیر این خواب چیه؟! ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام تو خواب دیدم کنار پیامبر هستم و بر ایشان آیه نازل شد و اشاره به منع کردن داشت لطفا تعبیر نزدیک بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام و خدا قوت
من مجرد هستم و 34 ساله- خواب دیدم بر سر مزار مرحوم نخودکی نشسته و سوره یس را میخوانم؛ لطفا بفرمایید تعبیر خوابم چه میشود.
در ضمن چنانچه بزرگواری بفرمایید و تعبیر خوابم را به ایمیلم ارسال فرمایید سپاسگزار خواهم بود.
در پناه ایزدمنان باشید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب ديدم كه خانه كسي كه باهاش دشمنم و همون كسي كه باهاش دشمنم داشت با يه صداي زيبا قران را تلاوت ميكند معنيش چيه من خودمم اهل قران خواندن نيستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم چند تا از افراد خانواده هستن دارن قران میخونن.به من رسید درست نمیتونستم تلاوت کنم بقیه با تعجب نگام کردن تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ضاد    تعبیر خواب (آرشیو)

قرآن خواندن در خواب ، سمبل توانایی فرد برای به دست آوردن شناخت برای رسیدن به اهداف و ****ب مهارت در زندگی اوست . این خواب از شما میخواد که از خودتون بپرسید : چه عواملی باعث میشه که در جمع عملکرد خوبی از خودتون نشون ندید ؟ یا اعتماد به نفس خودتون رو از دست بدید؟ چه مهارت هایی باید ****ب کنید تا بتونید با نظراتتون به جمع و خونواده کمک کنید ؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام و خسته نباشمن در خواب دوستم از ایشون خواستم برای من سوره یس بخواند لطفا بفرمایید تعبیرش چه است با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)