درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

خواب مارمولك : دشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

یك مارمولك را می كشید : پولی را كه از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

یك مارمولك را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

یك كمربند یا كیف ازپوست سوسمار : پول

دوستان شما پوست سوسمار دارند : خیانت