clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب ماه

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ ديدن ماه در آسماني پرستاره به خواب ، نشانة كاميابي در امور عاطفي و موفقيت در زندگي است .

 اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد

2ـ اگر خواب ببينيد ماه به شكل غيرعادي در آسمان ديده مي شود ، علامت آن است كه در روابط خانوادگي شما مشاجره و اختلاف روي خواهد داد .

3ـ ديدن خسوف در خواب ، نشانة آن است كه شايعات ، جامعه را به ويراني خواهد كشاند .

4ـ ديدن ماه نو در خواب علامت ازدواجي موفق و افزايش ثروت است .

5ـ اگر دختري خواب ببيند از ماه مي خواهد سرنوشت آيندة او را بازگويد ، علامت آن است كه با فرد مورد علاقة خود ازدواج خواهد كرد .

اما اگر خواب ببيند در آسمان دو ماه وجود دارد ، نشانة آن است كه بخاطر علاقة بيش از اندازه به پول و ثروت همسر خود را از دست خواهد داد .

 اگر خواب ببيند ماه ناگاه تيره مي شود ، نشانة آن است كه به علت نداشتن درايت و مهارتهاي زنانه شاديها و سعادت بزرگي از چنگ او خواهد گريخت .

6ـ اگر خواب ببينيد ماه به رنگ خون سرخ است ، نشانة آن است كه جنگ و ستيز درخواهد گرفت و مردم براي دفاع از وطن پا پيش خواهند گذاشت .

يوسف نبي مي فرمايد :

[ياد کن] زماني را که يوسف به پدرش گفت اي پدر من [در خواب] يازده ستاره را با خورشيد و ماه ديدم ديدم [آنها] براي من سجده مي‏کنند سو ره يوسف آيهء «4»

پس چون بر يوسف وارد شدند پدر و مادر خود را در کنار خويش گرفت و گفت ان شاء الله با [امن و] امان داخل مصر شويد سو ره يوسف آيهء «99»

و پدر و مادرش را به تخت برنشانيد و [همه آنان] پيش او به سجده درافتادند و [يوسف] گفت اي پدر اين است تعبير خواب پيشين من به يقين پروردگارم آن را راست گردانيد و به من احسان

کرد آنگاه که مرا از زندان خارج ساخت و شما را از بيابان [کنعان به مصر] باز آورد پس از آنکه شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد بي گمان پروردگار من نسبت به آنچه بخواهد صاحب

لطف است زيرا که او داناي حکيم است سو ره يوسف آيهء «100»

حضرت دانيال گويد:

 ديدن ماه به خواب، دليل وزير بود.

اگر بيند ماه از آسمان فرا گرفت، دليل كه وزير پادشاه شود.

محمدبن سيرين گويد: 

ديدن ماه، دليل بر پادشاه بود.

اگر بيند ماه به دو نيمه شد، دليل كه پادشاه يا وزير هلاك شوند.

اگر بيندماه با وي سخن گفت، دليل كه بر ولايتي حكم كند.

اگر ديد دو ماه با هم جنگ كردند، دليل كه ميان دو پادشاه خصومت شود.

اگر ديد يكي از آن دو ماه ناقص شدند، يكي از آن دو پادشاه معزول  شود.

جابرمغربي گويد:

اگر ديد ماه را برگرفت، دليل كه زني صاحب جمال بخواهد.

اگر ديد ماه هلال بود، دليل كه زن از اصل كمتر است.

اگر اين خواب را زني بيند، دليل كه شوهري كند بدين نوع.

اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا.

ابراهيم كرماني گويد:

اگر ديد ماه بدر بود تاريك، دليل كه از پادشاه نصرت يابد.

اگر ديد كه ماه هلال از مطلع خود بيرون آمد، دليل كه در آن موضع فرزند او پادشاه شود و

بعضي گويند: ديدن ماه به خواب، دليل بر آن باشد كه پادشاه را پسري آيد يا وزير را.

اگر بيند ماه را دست بگرفت يا در كنار او آمد، دليل كه او پسري آيد عالم و دانا.

اگر اين خواب را يكي از مقربان و نزديكان سلطان بيند فرزندش شاه شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن ماه بر هفده وجه است.

اول: پادشاه. دوم: وزير. سوم: نديم. چهارم: رئيس. پنجم: شرف و جاه. ششم: كنيزك. هفتم: غلام. هشتم: كارباطل. نهم: والي. دهم: عالمي مفسد. يازدهم: مهتري. دوازدهم: مادر. سيزدهم: پدر. چهاردهم: زن. پانزدهم: فرزند. شانزدهم: پسر. هفدهم:  بزرگواري.

لوک اويتنهاو مي گويد :

ماه

ماه سرخ رنگ : عدم توافق

ماه زيبا : عشق وفادار

خسوف : اخبار بد

ماه کامل : بي وفايي ، خيانت

ماه در کنار خورشيد: اتفاقات بسيار مهم

ماه گرفتگي : بي وفايي، خبرهاي بد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن ماه از بزرگان شادي بيند

اگر در خواب، دو ماه توی آسمون ببینید ، خواب درباره ی دو طرز فکر ، دو انتخاب و دو نوع از شهود صحبت میکنه که فرد رو درگیر میکنه .

تعبیر خواب ماه از دیدگاه معبر سوتک

دیدن ماه در خواب ، نماد استعداد و رازی پنهان در مورد خوده فرده . در عین حال، ماه نمادی از درک و احساس زنانه است .

اگر در خواب، دو ماه توی آسمون ببینید ، خواب درباره ی دو طرز فکر ، دو انتخاب و دو نوع از شهود صحبت میکنه که فرد رو درگیر میکنه .

مثل انتخاب بین دو شخص که میتونن مسیر زندگی فرد رو عوض کنن.

این نوع خواب ها با توجه به وضعیت ماه ( مثل جای قرار گیری، شکل ظاهری و شرایط جوی ) تعبیر میشن .

در هر حال، ماه غالب اوقات به احساسی ناشناخته ، چه از نظر شما ، چه در نظر افراد دیگه ، اشاره میکنه.

این شناخت میتونه درباره ی استعداد یا توانایی فرد باشه که هنوز کشف نشده .

اگر خودتون رو به شکل ماه دیدید ، یا احساس کردید که ماه نمادی از شخصیت شماست ، نشانه ی توانایی شما برای برقراری ارتباط روحی و فکری و تاثیر گذاری بر اشخاصه .

در ادبیات ، ماه استعاره از محبوب و فرد قابل ستایشه .

مشاهده ی چند ماه، نمادی از کشمکش ها و تغییرات در زندگی عاطفی فرده . اگر ماه رو در حال غروب ببینید ، اشاره به فردی داره که به فراموشی سپرده میشه .

دیدن ماه در حالی که با ابر پوشیده شده ، نمادی از احساسات دچار غم و کشمکشه .

دیدن ماه ، در حالی که نور و روشنایی خودش رو از دست میده ، اشاره به فردی داره که جذابیت عاطفی خودش رو از دست میده .

نظرات (141)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من از کوچکی همیشه ماه را به صورت کثیف وخط خورده میدیدم اما بعد از مدتی که از خواب می گذشت سفید ونورانی میشد تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب دیدم را درحال تماشای آسمانی با ماه روشن وزیبا وپرازستاره که درحال درخشش می باشد بودم واحساس بسیار خوبی دارم می دانم درانتظار آرزویی وخواسته ای که بودم دار به تحقق می پیونده ویا شاید آرزوم برآورده شده والان دروجودم قرارگرفته مطوئن هستم که اینطوری باورکنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم باران خیلی روشن و زیبایی از آسمان می اومد و من داشتم توش قدم میزدم توی یه سمت آسمون ماه کامل خیلی زیبایی بود و سمت دیگه آسمون خورشید یعنی هم باران میبارید هم ماه تو آسمون بود هم خورشید معنی اش چیه لطف کنید خوابم را تعبیر کنید ممنونم .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سراسر صفا و خشبختی در انتظار شما خواهد بود انشا الله اگر با توکل بخدا از روی رضا به در صدق وارد شوید.ممنون شما

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب 7ماه یکی کامل 6 هلال،بعدش خورشید از یه طرف دیگه طلوع کرد اسمون خیلی زیبا شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. ملی    تعبیر خواب (آرشیو)

منم دقیقا این خوابو دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم چنتا ماه نو وزیبا کنار هم بودن این یعنی چی؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من هم دقیقا همین خواب رودیدم ماه کامل بودو خیلی بزرگ داشتم نگاش میکردم وخیلی سریع دورزمین میچرخیدفقط خواب من ستاره نداشت....ولی خیلی زیبابودددد.....نگاش که میکردم احساس میکردم به تمام خواسته هام رسیدم.....خیلی جالب بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم ماه نو بود و وقتي انرا در آينه ميديدي ماه كاملتر ميشد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم توی آسمون 5تا ماه کامل ظاهر شدن، اسمون تاریک بود اما ماه زرد نبود ، بلکه سفید بود. بعد ماه ها یکی یکی محو شدند و فقط یکی تو آسمون موند.
چند روز قبل هم خواب دیدم صورت فلکی دلفین قرمز شده، اون هم 4-5 ستاره اش مشخص بود
خواهش میکنم تعبیرش کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم صورت مردی در ماه مشخص بود و با من حرف میزد. متوجه صحبت ایشان نشدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من در خواب ديدم ماه بصورت يك دختر تقريبا زشت هستش وبه من نگاه مي كند انگاري كه دندان روي دندان مي فشارد ، در همان موقع توي خواب پرسيدم از دوستم گفت يعني تو مي ميري حالا نمي دونم تعبيرش چيه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم روز بود ناگهان یک خورشید دیگر در آسمان ظاهر شد و همه جا تاریک شد وزمین با شدت شروع کرد به چرخیدن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم از پنجره اتاقم به حياط نگاه ميكردم هوا هم روشن بود و ناگهان ماه كامل از آسمان به زمين آمد و همه جا سبز شد، دشت كامل سبزرنگ.
شبيه تپه‌اي كه به اتاق من ميرسيد. بعد دو مرد رو در روي تپه ديدم كه نميشناختمشون. يكي از اونها نوزادي رو به دست من داد.
تعبيرش رو ميدونين؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من تو خواب دیدم رفتم جنگ ****ی که دوستش دارم رو میخوان بگیرن به تروریستها تیراندازی میکنم ناخواسته ب سمت ماه شلیک میکنم ماه هم میشکنه و ی تیکه از ماه میافته دست من بعدش ماه بزرگ و بزرگتر میشه و به رنگهای سبز و قرمز و اآبی در میاد اگه بیگین تعبیرش چیه خیلی خوشحال میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم قرص ماه بزرگ شده بود و رويپشت بام خونمون نشست.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم به اسمان نگاه میکنم تکه کوچکی از ماه نیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم به اسمان نگاه میکنم تیکه کوچکی از ماه نیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم به اسمان نگاه میکنم تکه کوچکی از ماه دراسمان نیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم شب بئد اسمون صاف و ترکیبی از نور مشکی و ابی هلال ماه فوقالعاده زیبا در اسمان بود بهش : نگاه میکردم و و رصد میکردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که شب بود و من پشت بام بودم و 2 تا ماه کامل و سفید و درخشنده میدیدم که یکی جلوی ساختمان در آسمان بود و دیگر پشت ساختمان در آسمان ( روبرو همدیگه ).
هوا هم مقدار کمی ابری بود ، باد شدیدی اومد و دیدم ابرها را دارد با خود میبرد و برام جالب بود که دیدم باد یکی از ماهها را نیز با خود دارد حرکت میدهد ، طوری که یکی از این ماهها را با خود به سمت اون یکی ماه برد و د آنها را با هم یکی کرد و هر دو ماه یکی شدند و ماه کامل و روشن و درخشنده و سفید بود ، در یک لحظه این ماه ناپدید شد و جلوی ماه شبیه مراسم جشن و آتش بازی ، از این گلوله های آتش بازی منفجر شد و دوباره ماه به همان صورت روشن و سفید و کامل و درخشنده پیدا شد.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم در آسمان پرواز میکنم و ماه را نگاه میکنم نزدیک میشوم و یک تکه از ماه را میکنم و میخورم تعبیرش چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیرش اینه که شما در حالی که در آسمان پرواز میکنید ،یک تکه از ماه را میکنید و نوش جان میکنید(:

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديديم با دوستم هستم.به آسمان نگاه ميكنم و چندين ماه رو مي بينم كه در يك رديف قرار دارند و وسطي كامل و بقيه حلال از كوچك به بزرگ هستن. كه اندازه آنها در ماه وسط كامل و گرد مي شود. آسمان صاف است، كم كم ماه ها ناپديد شده و از طرف ديگر خورشيد با روشني زياد طلوع مي كند.و مشاهداتم رو به دوستم هم نشون ميدم.تعجب ميكنه.خواهشمندم تعبير بفرماييد . برام خيلي مهمه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
من خواب دیدم که ماه کامل (بدر) چهار تیکه تبدیل شد. و من و خواهر و برادرهام بعد از دیدن این صحنه صلوات میدادیم.
بعد دو تیکه از ماه به پشت ابرهای سیاه رفتن .
خیلی میترسم... نمیدونم معنیش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم آسمونو ابرهای سیاهه تیره ای فرا گرفته اما بعدش که ابرها یه کم کنار زدن 9 تا ماه تو آسمون وجود داشت البته من تو خوابم پیش خودم فکر کردم که اینا نکنه نه تا سیاره ی منظومه ی شمسی باشن ولی بینشون ماه هم بود که تیره و قرمز شده بود اما فقط من ماه رو شناختم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
خواب دیدم در یک مهمانی معمولی از پنجره بیرون را نگاه می کنم
ماه 5 قسمت شد یکی قرآن شد یکی دیگه قبر سه تای دیگه کوچک بودند دیدم اما فراموش کردم چی بودن
بعد از این صحنه ع**** گرفتم اما مبهم بود و هوا داشت مبهم می شد
صفحه قرآن باز بود و خط قشنگی داشت
دوتا مستطیل بزرگ هم که از مادرم پرسیدم چی هست با لحن خاصی گفت قبره
سه تا تکه کوچکتر هم یادم نمیاد که چی بودن.
اما همه منتظر یک اتفاق ترسناک و بلا بودن و گفتن پنجره رو ببند و داشت گردوخاک شدید می شد
مهمان یک خانه ای بودیم که صاحبخانه را نمی شناختم و یک خانواده بودند
بیا ژله و کیک و بستنی و.... دسر بخور
منم رفتم و یک تکه بستنی خوردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم که ماه به 4 قسمت تقسیم شد اما نه قسمت هایی با لبه های صاف و مرتب ؛ ماه به 4 قسمت ش****ته شده بود . لبه هاش ش****ته ش****ته بود .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خواب دیدم روی پشت بام بودم به آسمون نگاه میکردم ،آسمون 5 ضلعی بود ودر هر قسمتش یک ماه روشن و زیبا...من با اشاره این صحنه رو به همسرم نشون میدادم ولی اون نمی دید! بعد دستم رو دراز کردم بکی از ماه هارو که شبیه یک گنبد کوچیک طلایی بود توو دستم گرفتم ،کمی داغ بود طوری که گرمای اونو حس میکردم....توو خواب احساس خیلی خوبی داشتم...
اگه لطف کنید خوابم رو تعبیر کنید بسیار ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در اسمان
در چهار طرف اسمان چهار ماه هست که هر چهار تایه انها به طرف مخالف من نور میدهند به طرف من نور نمیاید
و در طرف جنوب بین دوتا ماه یه درخت قدیدی و شبیه درخت زیتون
هست.
تشکر منتظر پیام شما هستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب قرص کامل ماه ودیدم که انکار به اندازه ئ4تا انگشت از صورتم فاصله داشت و بزرگ روبه روم بود و گوشه سمت راست اون به اندازه یه نقطه قرمز رنگ بود .میخوام بدونم تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم دوماه کنار هم هستن وسه ماه دیگر در اسمان ظاهر شدن و بغیر از من چند نفر دیگر ب اسمان نگاه میکردن !میدانید تعبیر این خواب چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مندر خواب دیدم که اول دوتا هلال نو ماه تو اسمون بود که اول شوال یعنی عید فطر رو نشون می داد رنگش هم سفید بود اسمون هم پر ستاره بود بعدش تمام اطرافم پر شد از هلال های ماه.هلال هل همه بزرگ و واضح بودند لطفا خوابم رو تعبییر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم از یه سخره بالا میرم که به اسمون نگاه کردم اسمون پر از ماه های حلال بود دور هر ماه یه ابر کوچولو بود اون ترف تر نگاه کردم دوتا از ماها پر رنگ پر رنگ بودن یه هو بقیه ماه ها که انگار سایه این دوتا ماه بودن محو شدن بعد علامت هر ماه رو اسمون دیده شو مثل شهریور اذر با یه چند تا ماه دیگه هوا بارونی شد خیلی شدید بارون میبارید از اون بالا یه جایی رو دیدم که تو خواب فکر میکردم بهشته خیلی عجیب بود تا حالا همچین خوابی ندیده بودم لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدیم توی یه جاده ی خیلی زیبا دارم پیاده راه میرم.تنها بودم روز بود یه ماه کامل هم تو آسمون بود همون موقع خورشید از شرق طلوع کرد خیلی قشنگ و پرنور بود.هم ماه تو آسمون بود هم خورشید.حس خوبی بود.تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

دیشب شام زیاد خوردی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام وقتتون بخیر....میشه خواب منو تعبیر کنید من دیشب خواب دیدم ک تو حیاط خونمونیم و ب آسمون نگاه میکنیم یه طرف آسمون روزه و ی طرف شب و تو هر دوطزف ماه بود ماه شب آروم آروم ب ماه روز نزدیک میشه و یهو روی ماه روز منطبق میشه و همه جا شب میشه بعدش انگار تو آسمون جشن بود و همه خوشحال بود....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که چند ماه به صورت جفت در اسمان ظاهر شده بودند واسمان را خیلی روشن کرده بودند.لطفا تعبیر کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.بچه ها من خواب دیدم سرکلاس درسم بعدش همه میرن یه هو کلاس خالی میشه با دوستم از پنجره بیرونو نگاه میکنیم ماهو میبینیم.بعدش میگم وای چقدر عوض شده.ماه چشم و ابروهاش خیلی واضح شده بوده و یه جای قرمزیم بود که انگار آتشفشاناش فوران کرده باشن روش مواد مذاب باشه.یادم نیست گفتم تو خواب وای نگا چقدر عجیبه انگار داره غروب میکنه.شایدم گفتم طلوع...لطفا ازتون خواهش میکنم نظرتونو به ایمیلم ارسال کنین. Farhangush@yaho o.com
الان ساعت4:30شبه و من تو همون خواب از خواب پریدم و با گوشیم اومدم .منوAddکنید.منتظرم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه در اسمان ابر الود صداى شنيده ميشه زمانيكه من ميبينم مهتاب سفيد از يكى دو تا ميشود و هر دو درخشان و مكمل

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم به اسمان نگاه ميكنم ناگهان ماه نوراني شد وبه چند قسمت تقسيم شد وناگهان كلام خدا مثل عدالت و...شروع به نوشته شدن در ان شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام منم مثل شما خواب دیدم.که توی ماه جمله اشهدان لا اله الا لله نوشته شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در آسمان ماه عین شکل زمین ابی است و معلق به هر طرف میرود و بالاخره و مثل یک توپ کلان در خانه ما میاید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دو ماه را در کنار هم در خواب دیدم. یک ماه کامل، یکی هلال، هر دو در کنار هم در آسمان.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

منهم هم همین خواب رو دیدم، تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم چندین ماه در اسمان وجود دارد همه کامل بودند اما برخی کم نور و برخی پور نور

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم از پنجره اسمونو نگاه میکنم ماه رو دیدم که خیلی نزدیک وخیلی بزرگ بود انگار زومش کرده باشی خیلی هم نورانی بود این خوابو شب قبل عید فطر دیدم ممنون میشم اگه تعبیرشو بهم بگین :-)

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدیم ماه غیر طبیعی بزرگه ازش خیلی میترسیدم خیلی بهش نزدیک بودم بعد ماه دوتیکه بود همونطور که هی سعی میکردم ازش دور بشوم باد شدیدی میومد طوری که همه آدمای دورو برم نمیتونستن تکون بخورن خیلی بد بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من خواب دیدم که چند ماه در آسمان است که هر کدام اونها مثل اینکه یه روزی رو نشان میدادن مثل ماههایی که در طول یک ماه میشه دید یکی کامل بود دیگری نصفه بود و تعدادی هم حالت حلال رو داشتن . میخواستم بدونم تعبیرش چیست متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم صدای ترسناکی در آسمان اومد و یک ماه دیگه کنار قرص ماه ظاهر شد اما ماه دومی انگار خورد شده بود و در داخل قرصش, تکه تکه بود. با این تعبیر خوابی که اینجا نوشته تنها چیزی که بهش میاد اینه که بخاطر مال و ثروت همسرتو از دست می دی !!!!
هیچ ربطی نداشت ولی ...!!! من تعبیرشو می خواممممممممم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم خونمون میلرزه به اسمون نگاه کردم2ماه دیدم که دومی بایک ستاره پرنوردرحال چرخیدن بودن روی خانه .دایره چرخش کوچکترشدوتارسید به ماه بزرگ ماهی که میچرخید به کبوترشد خیلی نگرانم تعبیرش چی میشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ماه بسیار نورانی شد مثل خورشید وهمه جا روشن شد خیلی ترسیدم ماه دنبالم کرد ومن فرار کردم ماه دنبالم میومد بعد از اون ماه یهو خاموش شد ومن خیالم راحت شد لطفا تعبیرش رو بگین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که با بابا م رفتیم کره ماه از اون جا چیزی برمیداریم.اصلا یه وضعیی.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من تو خواب دیدم پانزدهم شعبان بود ماه دیدم خیلی بزرگ بود مثل اون که به پنچره چسبیده بود لطفا تعبیرش کن مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیده ماه جابه جا شد جلو چشم بعد دوستامم بودند گفتن بیا اینور ولی من نشسته بودم ونرفتم پیش بچه ها ینی تعبیرش چی میشه؟لطفا بهم بگید خیلی واسم مهمه تعبیر این خواب
مرسی....

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم با چند تا از دوستام رفتیم کره ماه و اونجا واسه خودمون میگردیم که یه دفعه صدای اذان شنیدم وضو گرفتم نماز بخونم دوستام گفتن این اذان مغربه که ما میخوایم راه بیفتیم بریم به زمین وقتی برسیم زمین هنوز اذان مغرب نشده و اونجا نمازمونو میخونیم که من قبول نکردم و گفتم من اینجام و میخوام نماز اول وقت بخونم و ای اذانیه که خدا تو ملکوت میگه واسه همه موجودات

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ماه کامل از اسمان افتاد و تبدیل به انسان شد و از ان ادم اتش بیرون میامد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خورشید و یا ماه و بعضی موارد ستارگان در خواب به حضرت مهدی ﴿عج ﴾ و اصحاب ایشان که پنج مهره اصلی ظهور شناخته اند تعبیر میشود ١ سید خراسانی ٢ سید یمانی ٣ شعیب ابن صالح ٤ نفس زکیه ٥ حضرت عیسی ﴿ع﴾ و همچنین خود حضرت مهدی ﴿عج ﴾

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم صورت امام حسین جای ماه نشسته

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

شب بود ومن در خانه بودم وازپنجره اشپزخانه اسمان را نگاه کردم دیدم هیچ ستارهای در اسمان نیست فقط یک ماه کامل قرمز انجا بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خوابب دیدم که تو شب کنار یه دریا یا یه دریاچه ایستادم و ماه کامل تو آسمون بود و نورش رو آب دریا یا دریاچه افتاده بود و منظره ی قشنگی بود
ستاره تا جایی که یادم میادنبود
****ی میدونه تعبیر ماه کامل تو شب و افتادن نورش رو آب چیه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیر ماه و خورشید پادشاه است و منتسبین به پادشاه , پادشاه عالم کیست ؟ حضرت حجت ﴿عج﴾ .و اما دریا به علم و دانش تعبیر میشود و خواب شما میگوید که پس از ظهور حضرت حجت ﴿عج﴾ علم و دانش جهان را فرا میگیرد انشاالله

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام من درخواب یک ماه پرنور دیدم که تمام زمین روحسابی روشن کرده بود ودیگه ازتاریکی شب نمیترسیدم . مهتاب هم به شکل قرص کامل بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من چهار باره که خواب می بینم ماه نابود میشه و تکه هاش رو زمین مثل شهاب سنگ پرتاب میشه و من و خانواده ام فرار میکنیم در یکی از خواب هایی که در باره نابودی ماه دیدم به یه امامزاده پناه بردیمبردیم اگه میشه خوابمو تعبیر کنید
خیلی ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

پس از ظهور حضرت حجت ﴿عج﴾ و شهادت ایشان دنیا نابود خواهد شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم ماه افتاده زمینه وهمه دارن تلاش میکنن به آسمون برشگردونن ولی نمیتونستن ومیگفتن باید ماه رو بر گروونیم به آسمون وگرنه توسط امپراطوریه روم فاجعه به بار میاد لطفا تعبیر خابمو بگی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خاب دیدم ماه افناده زمین همه تلاش میکنن اونرو به آآسمون بر گردونن ولی وقتی شوتش موردن بازم می افتاد زمین میگن هر طور شده باید به آسمون بر گرده وگرنه توسط امپراتور روم فاجعه به بار میاد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ماه تا یک متری زمین پایین آمد و نصف تکه خودش را تبدیل کرد به ستاره های درخشان که به بالا پرتاب می شدن. انگار جشن ستاره ها بود . اون اطراف خیلی روشن بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من توی خواب 7 ماه هلال و یک ماه کامل دیدم که گلوله های کوچک و روشنی به دور ماه کامل در حال چرخش بودند. همه ****انی که در اون لحظه این صحنه رو میدیدند بسیار شگفت زده و خوشحال بودند. اگر ****ی تعبیر خ ار منو میدونه لطفا بهم بگه
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که با برادرم ناخوداگاه به اسمان نگاه میکنیم و ماه را به صورت کامل که روی ان نوشته شده بود یا علی ع وما با دیدن این صحنه شروع کردیم به صلوات فرستادن و تکبیر گفتن بعد از مدتی افرادی میگویند که معجزه نشده گروهی رفتن به کره ی ماه و اسم مبارک حضرت رو حک کردن

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که روی پل دارم راه میرم که به آسمون که نگاه کردم
ماه کامل رو دیدم و پایین تر که نگاه کردم یک ماه هلال گونه ای بود
تعبیر این خواب چی هست؟
خیلی ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ماه دیدم ولی توی اسمان ابری که باد خیلی سریع انهارو ازجلوی ماه رد میکرد وگاهی ماه ازیر ابرها بیرون میومد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که دو ماه تو آسمون وجود داره ماه اصلی خیلی بزرگ شده بود و انگار که روش زوم کرده بودن ولی خیلی قشنگ بود و ماه دوم به اندازه اصلی بود ولی شکلش مثل ماه عادی نبود روش مثل این بود که از چرخدنده پوشیده شده باشه بقیه خوابو درست یادم نمیاد ولی یه مدته زیاد خواب ماه میبینم به شکل های مختلف!
اگه ****ی تعبیرشو میدونه خواهشا حتما بگه!

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

khab didam ye oghabe bozorg adamaro be tarafe ye mahe bozorg mibare adama to mah mahv mishodan bad mano gerfto be tarafe mah bord

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خواب دیدم به کره ماه مسافرت کردم در اونجا مثل یکی از شهرهای جنوبی کشورمون وبد و مردم زندگی میکردن.کشاورزی و صنعت در اونحا بود. با خیابانهای اسفالت و حتی یکی از اهالی میگفت برف هم میاید.

لطفا جواب به ایمیلم ارسال بفرمایید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

سلام منم یه همچین خوابی دیدم نمیدونم چرته یا تعبیر داره؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب ديدم كه در اسمان ماه ظاهر نشد و همجنان خورشيد بود ولي اسمان تاريك بود و همه ترسيده بودن نميدونم جرا همش ساعتو نشونم ميدادن ساعت شماره هاي غير عادي داشت ٧٧٦٦٦٩٩١٢٥١١و همجين جيزي داشت توي اخبار يكي با زبان عربي كفت كه ماه ظاهر نميشود ترس همه جاي دنيارو كرفته بود

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم یک جایی استم که نمیشناسمش همه بیرون از خانه هستن دختر داییم و من به آسمان نگاه میکنیم ماه کمی سیاه شده مثل هلال دیگه سالمه ماه کامل هست. همه میخان ع**** بگیرن من تا گوشیم رو میارم رمزش یادم میره بلاخره نمیتونم ع**** بگیرم و میبینم ماه پس کامل میشه دیگه سیاهی نداره

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم یه شب کاملا تمیز با یکی از دوستام داریم به اسمان نگاه می کنیم و کل ستاره ها حالت زنجیر خیلی قشنگ مثل گردنبند مروارید دور ماه هستن و دارن می چرخن، و بعدش همه ستاره ها رفتن سر جای خودشون.
می شه این خواب و هرکی می دونه تعبیرر کنه برام، مرسیی.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم سه تا ماه تو آسمون بودن ولی ماه کامل نبود، مثل ماه اولین روزای ماه قمری که باریکه، شب جمعه شب ولادت حضرت فاطمه (س) این خوابو دیدم تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که ماه کامل یامهتاب به روی من میخندد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که ماه تو شب دور از زمین بود بعد دیدم تو خواب که ماه همش نزدیک میشد تا اینکه خورد به زمین تعبیرش رو میتونین بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
من دیشب 9/4/94 خواب دیدم کنار دریا در ساحل ایستادم،در آسمان ماه درخشان و پر نور بود که فکر کردم خورشید است،اما به افق نگاه کردم دیدم خورشید که زیاد پر نور نیست داره طلوع می کنه،مطمئن شدم که آن ستاره پر نور ماه است،اما دیدم 2 تا خورشید کم نور دیگر هم کنار خورشید دارن طلوع می کنن.
ممنون میشم تعبیر خوابم را بگویید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که دارم به ماه نگاه می کنم وماه هم به شکل ماه نو وروز اول ماه هست ودارم تودل خودم میگم الان چون اول ماه هست باید به ماه نگاه کنی ودعا بگی ودارم از خدا میخام ک از شهر خودم خارجم کنه وی کار خوب گیرم بیاد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم که اول این قضیه با کشتن یه حیون شروع شد جایی که این حیون کشته شده یک گردباد عجیبی درست شد که همه موجودات رو میکشت بعدش من ترسیدم رفتم خونه تا در امان باشم ناگهان دیدم که ماه قرمز شده و داره به سرعت میچرخه ماه خیلی ناراحت بود هر چی این ابرای آسمون میمدن جلوش رو بگیرن نمیتونستن تو رو خدا راهنمایی کنیم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم 2ماه در آسمان بود و من با خوشحالی ان را به همه نشان میدادم که چقدر زیبا هستند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام علیکم
من خواب دیدم سفر کردم به کره ی ماه و این سفر تفریحی بود در ماه رفتم به یک جایی مثل شهر بازی رفتم و داخل یکی از بازی ه شدم و این بازی این بود که جهنم را شبیه سازی کرده بودند من در انجا بازی میکردم و ع**** می انداختم نمیدانم خوابم چرت است یا تعبیر دارد این خواب را در ماه مبارک رمضان دیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

در شب ۲۱ماه رمضان(قدر)خواب دیدم صدایی بهم میگه ستاره هارو کنار بزن تا ماه را ببینی خیلی برام مهمه خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام
چند روز پیش یعنی تو ایام ماه رمضان خواب دیدم تو حیاط خونمون وایسادم بابام داشت وضو میگرفت و من به آسمون نگاه کردم دیدم که تو ماه کامل و روشن و دو ستاره کناره هم بصورت متقارن قرار گرفتن
بی زحمت تعبیرشو واسم بگید ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام من خواب دیدم که شب کنار دریا نشسته بودم ، انگار شب 14 بود و قرص ماه کامل بود . یه هو ماهه نشست تو دریا و ناپدید شد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خاله ای دارم که سرطان ریه دارد.خواب دیدم که به آسمان نگاه کردم و دو ماه رادیدم که در یکدیگر فرورفته اند و همچنین خودم را در مقابلش دیدم که با چادر نماز رو به رویش زانو زدم.وقتی که این صحنه را دیدم با صدای بلند گریه کردمو گفتم خدایا خالمو شفا بده.
لطفا بگین تعبیر خواب من چیست.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم کنار قبرستانی از ماشین پیاده شدم.یه دفعه باد شدیدی شروع به وزیدن کرد که قرمز رنگ بود.ناگهان سیل عظیمی از راه رسید که اونم رنگ خون داشت.بعد از چند ساعت همه جا آروم شد رنگ قرمز آب به رنگ آبی صاف و زلال تبدیل شد.همرنگ آسمان.یه دفعه به آسمان نگاه کردم روز روشن ماه مثل خورشید در آسمان می درخشید که یک دفعه از وسط نصف شد و فانوس های روشن از ماه بیرون می ریخت.من بلند بلند داد میزنم چقدر قشنگه ماه از وسط نصف شده افرادی دورم جمع شده بودند منو دیوان می خواندند.منم گفتم خدایا چرا کاری میکنی که منو دیوانه می خوانند.یه دفعه یه صدایی شنیدم گفت پرده های حجاب را بیندازید تا همه بدانند من به این بنده خودم چشم بصیرت دادم.یه دفعه همه دور من جمع شدند گفتند تو رو خدا به خدا بگو بذارند این صحنه رو دوباره ببینند.این خواب رو چند سال پیش دیدم و تعبیرش رو نميدونم.این صحنه همیشه تو ذهنمه.هر شب ماه رو میبینم و دلیلش رو نميدونم. ولی بهترین و زیباترین صحنه زندگیم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام خسته نباشید. ببخشید من یک خوابی دیدم باید کجا تعبیرشو ببینم.ممنون میشم کمکم کنید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

چند هفته پیش خواب دیدم 8 ماه حلال سفید رنگ تو آسمان هستن. دوباره چند شب پیش خواب دیدم 3 خورشید تو آسمونه. و دوباره دیشب خواب دیدم 12یا 13 تا ماه حلال زیبا تو آسمونه ****ی میدونه تعبیرش چیه.. بیشتر اوقات هم خواب میبینم ماه داره میخوره به زمین و آخر زمانه.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من ی روز صبح موقع نمازرفتم توی حیاط در بیدازی وقتی برمیگشتم دقیقا در مشرق ب جای خورشید هلال ماه ک خیلی زیبا ودرخشان بود را دیدم وقتی اومدم داخل ب مادرم گقتم وبعد درست یک هفته لعد ک محرم بود ایت موضوع یادم اومد ک چرا اصلا اون موقع باید ماه ببینم و مطمینم ک دیدم این ینی چی؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. من توی خواب 4خورشید و یک ماه دیدم خیلی هم بزرگ بودن و با نظم خاصی کنار هم بودن . تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.
من خواب دیدم دو ماه کامل تو اسمون که دارن به هم نزدیک میشن وبه هم رسیدن و یکی شدن فقط من از ترس لحظه برخورد چشمامو بستم و چند لحظه بد باز کردم.


لطفا تعبیرشو بگین اخه ایجا خوندم تعبیرش از دست دادن همسر به دلیل پول دوست بودن من خیلیترسیدم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

به نظرم ازدواج دو نفر از آشناهاتونه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

ماه نماد پادشاهم هست ممکنه تعبیر خوابتون اتحاد دو تا کشور باشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

زود جواب میدین؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من در اسمان در روز چند ماه که پشت سر هم بودن دیدم که ماه ها کامل وگرد بودن وخیلی نزدیک زمین بودن و بزرگ، کی میدونه تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارم به آسمون نگاه میکنم هواپیماهای زیادی داشت رد میشد بعدش که رد شدن
رفتن ماه خودبه خود افتاد زمین و دیده نشد تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم روی کره ماه راه میرم لطفا برایم تعبیر کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم من و پسرم رفتیم کره ماه و اونجا پر بود از تپه های توپيشکل و زیبا و از اونجا میشد کره زمین رو ديد

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم دوتا ماه کامل تو آسمونه ک یکیش از شرق ب غرب تقریبا با سرعت دور زمین میچرخید یکیش از شمال ب جنوب لطفا جواب بدین خیلی فکرم درگیرشه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من خواب دیدم سوار یه فضا پیما شدم و رفتم به سرزمین آدم فضایها که پر از انسآن بود که همشونم آشنا بودن وقتی که من پیاده شدم باهم میگفتیم می خندیدم تو دیگ های بزرگ غذا درست میکردیم اگه جواب بدین ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

کم تر بورو پارتی خونه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)