clear
library_books
تعبیر خواب - حرف م
event

تعبیر خواب مروارید - در

برچسب ها style

description توضیحات

1ـ ديدن مرواريد در خواب ، علامت فعاليتهاي تجاري و اجتماعي مساجد است .

2ـ اگر زني خواب ببيند همسرش به او هديه مي دهد ، علامت آن است كه در زندگي خوشبخت مي گردد ، و فرصتهاي بسيار براي شادماني و سرور در اختيارش قرار مي گيرد .

3ـ اگر زني خواب ببيند مرواريدهاي خود را مي شكند يا آنها را گم مي كند ، علامت آن است كه در اثر عدم تفاهم با فردي ، دچار غم و اندوه مي گردد .

4ـ اگر زني خواب ببيند از مرواريدي تعريف مي كند ، نشانة آن است كه با خلوص نيت براي رسيدن به تعلقات خاطر خود تلاش مي كند .

تعبیر خواب مروارید غلطان سفید و سیاه

حضرت دانيال گويد: 

ديدن مرواريد، دليل بر فرزند خود يا فرزند كنيزك است.

محمدبن سيرين گويد: 

ديدن مرواريد، دليل بر زني صاحب جمال بود يا كنيزك خوبروي. اگر بيند مرواريد بسيار داشت، دليل كه به قدر آن مال حاصل كند و بعضي گويند چون مرواريد را پراكنده بيند، دليل بر سخن علم و حكمت بود و نيز مي گويند عدد پسران و دختران بود. اگر بيند از دهان وي عقد مرواريد بيرون آمد، دليل كه سخن علم و حكمت  گويد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند مرواريد مي خورد، دليل كه علم و حكمت را بپوشاند يا قرآن را فراموش كند. اگر بيند به جاي هيزم مرواريد مي سوخت، دليل كه علم و حكمت به كسي آموزد كه سزاوار آن نباشد. اگر ديد مرواريد داشت، دليل علم او است. اگر مرواريد ديد، دليل كه او را فرزندي خوبروي آيد. اگر مرواريدي در دهان نهاد و فروبرد، دليل كه حق تعالي قران روزي او گرداند. اگر ديد مرواريد را بفروخت، دليل كه  قران فراموش كند. اگر ديد عقد از مرواريد بر دست بسته بود، دليل كه او را دختري آيد خوبروي.

جابرمغربي گويد:

 اگر ديد مرواريد از دهان او بيرون آمد، دليل كه همه بزرگان سخن او را پسندند. اگر ديد مرواريد از دست او افتاد و شكست، دليل گريستن است. اگر مرواريد در جائي پليد انداخت، دليل كه علم و حكمت را پيش نادان بگويد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: 

ديدن مرواريد به خواب بر شش وجه است. اول: قرآن. دوم: حكمت. سوم: مال. چهارم: زني خوبروي. پنجم: كنيزك صاحب جمال. ششم: فرزند نيك.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

مرواريد زن خوب است ، مرواريد فرزند برومند است. مرواريد بخصوص علم و خرد و دانش اکتسابي است و هوش غريزي و فطري.چنان چه در خواب ببينيد مرواريدي بدست آورده ايد صاحب پسربرجسته و ممتاز مي شويد يا با زني خوب روي و صاحب شخصيت ازدواج مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که مرواريدي را به گوش آويخته ايد صاحب دختر مي شويد و چنان چه ببينيد به سينه و گردن آويخته ايد صاحب پسر خواهيد شد. اگر  ديديد مرواريد را مي فروشيد زيان هنگفت مي کنيد. اگر در خواب ببينيد که مرواريد را به سينه و لباس خود دوخته ايد با همسر خود روابط صميمانه و خوب خواهيد داشت.

 تعبیر خواب مروارید معبر سوتک


مروارید بیانگر برازندگی ، زیبایی و کمال گرایی است .


مروارید میتواند نشانگر علاقه و احساسات عاطفی یک فرد نسبت به شما باشد . فردی که در خواب مروارید دارد ، میتواند سمبل شخصیتی محبوب و دوست داشتنی باشد .
مروارید گاهی اوقات میتواند نشانگر توانایی و آمادگی شما برای اتصال و برقراری ارتباط با جامعه باشد .
مروارید سمبل داشته ها و افکار ارزشمند شماست که میتواند در قالب گردنبند یا انگشتر یا هر زیور آلات دیگری ظاهر شود .
این خواب میتواند نشانگر نگاه مثبت شما به مساله ای باشد که در گذشته به وقوع پیوسته ، و هنوز بر شما تاثیر گذار است .
دیدن مروارید برای افرادی که با ساخت زیور آلات و جواهرات سر و کار دارند ، سمبلی الهام بخش و ابتکار آفرین است .
این خواب میتواند سمبل شخص ، موقعیت یا چیز هایی باشد که به آسانی به دست نخواهند آمد و برای آن ها صبر و بردباری زیادی لازم است .
مروارید از درون صدف نرم تنان دو کفه ای به وجود می آید و به ایده ها و افکار ارزشمندی اشاره دارد که با تلاش و ممارست رویابین خلق شده اند . ممکن است این خواب به این معنا باشد که شما قدر دانسته ها و استعداد های خود را نمیدانید و به ارزش روحی و معنوی خود آگاه نیستید.
پس به طور کلی مروارید ، از ارزشی معنوی و عمیق حکایت میکند که رویابین باید آن را به کار گرفته و از آن در جهت رسیدن به اهداف خود استفاده کند .
اگر در خواب مروارید را درون صدف مشاهده کنید ، یعنی به تازگی با این بخش ارزشمند از شخصیت خود آشنا شده اید . از طرفی اگر مروارید را در قالب زیور آلات ببینید ، نشان دهنده ی آگاهی شما نسبت به این تواناییست . در واقع این سمبل نشان میدهد که در گذشته ، احتمالا از این توانایی و دانسته ی خود استفاده کرده اید و اکنون شرایطی پیش آمده که استفاده ی دوباره از این تجارب و استعداد ها را می طلبد .
مروارید صورتی جنبه های عاطفی و مروارید آبی ، درباره ی وضعیت منطق رویابین ، اطلاعاتی را فاش میکند .
به همین ترتیب مروارید سیاه ، سمبل استعدادی ناشناخته و دست نخورده است .

 

نظرات (3)

  1. یاسی

خواب میدیدم که در فرج خود مروارید میکردم تعبیر چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. Mahdi

خاب ديدم كه مورواريد را درذيدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
  1. مینا افشون

سلام خواب دیدم تن خواهرم پر مروارید های رنگارنگ شده، روی مروارید ها رو یه پوسته گرفته من پوسته ها رو باز میکنم و مروارید ها رو بیرون میارم و به دست خانوادم میدم و خیلی نگران احوال خواهرم بودم تعبیرش چیه؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول