clear
event

حالات و زمان خواب

برچسب ها style

description توضیحات

تاثیرات غذا بر خواب دیدن وتعبیر آن

 

چون طعام بر مغز اثر مي گذارد و خواب، فعلي از افعال مغز است، پس خوردن طعام بر مغز اثر مي گذارد؛ هر چه غذا زود هضم تر باشد، اندام ها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش مي يابند. چنين خوابي خوابِ طبيعي گويند، ولي اگر غذا زياد و سنگين باشد اندام ها و مغز آرامش ندارد، و اين خواب را غيرطبيعي گويند. حضرت دانيال (ع) گويد: «خواب در اصل دو چيز است، يكي آگاه كند بيننده را از حقيقت حال و ديگر آگاه كند از سرانجام كارها؛ و اين ها بر چهار قسم است:

1- خواب امر كننده. 2- خواب بازدارنده. 3- خواب پند دهنده. 4- خواب بشارت دهنده.

    
رسول خدا (ص) در باره تعبیرخواب می فرمايد:

«خواب بر سه قسم است؛ يك قسم از خداي تعالي است بشارت مومنان را در زندگاني. قسم دوم وسوسه شيطان است كه انسان را اندوهگين گرداند. و قسم سوم خواب هاي آشفته و مختلف.     
 حضرت امام جعفر صادق فرمايد: «خواب بر سه قسم است؛ اول خواب محكم، دوم: خواب متشابه و سوم احكام و اضغاث. خواب اضغاث و احلام را چهار گروه از مردم بينند: اول: كساني كه طبعشان به فساد رفته باشد. دوم: مستان. سوم: كساني كه طعام غليظ خورده باشند و چهارم: كودكان نابالغ. ابراهيم كرماني گويد: خواب بر سه قسم است: اول: بشارت بوَد از خداي عزّ و جل. دوم: آن بوَد كه ديو وسوسه كند مردم را و سوم: آن بوَد كه مردم با نفس خويش سخني گويند كه از هوس، آن را در خواب بينند.» اما آن خواب كه راست است، فرشته اي از فرشتگان مقرّب و او از لوح محفوظ، آن را به انسان نمايد، براي بشارت به چيزي كه مردم كرده باشند، يا خواهند كرد، يا براي ترساندن از گناهي كه كرده يا خواهند كرد، تا بنده پناه بَرد به خداي عزوجل تا شر آن خواب از وي رفع شود و خير آن زود به او رسد. اگر كسي خوابي بيند و فراموش كند، بايد توبه كند، كه فراموش كردن خواب معصيت است.   

 
 جابرمغربي  در باره تعبیر خواب می گويد:

خواب بر دو قسم است؛ يك قسم خواب راست و يك قسم خواب دروغ. خواب راست بر سه وجه است؛ اول: بيشير، كه خداي تعالي فرشته اي را موكل كرده است، تا آن چه خواهد گذشت بر سر فرزند آدم از نيك و بد به او بنماياند و آن فرشته «ملك الرّويا» خوانند و چون كسي را بشارت بايد رسيد، اندر كارهاي دنيا و آخرت از پند دادن مسلمانان و حجّت گرفتن از كافران، در روز قيامت به آن ها مي نماياند. دوم: تحذير، كه پروردگار همان فرشته را توفيق دهد تا بنده را از آن چيزها كه وي را از اطاعت حق دور خواهند كرد و به معصيت نزديك، برحذر دارد. سوم: الهام، كه خداوند همان فرشته را گويد تا به بندگان بنماياند كه اطاعت بايد كردن و نيكويي بايد نمودن. از حج و نماز شب و صدقه دادن و دوري از گناهان و معاصي بايد كردن و توبه بايد نمودن. و خواب دروغ بر سه قسم است: اول همت بود، يعني كسي در بيداري چيزي مي انديشد و در خواب هما انديشه را مي بيند و اين خواب را، اصلي نباشد. دوم علت بود، كه از بسياريِ رنج و درد اعضا حاصل مي شود، يا مثلا كسي در خواب بيند كه در برف و يخ و سرما گرفتار شده و چون بيدار گردد، جامه از وي دور شده باشد و آن سرما سببش برهنگي بود، يا به عكس مثلا بيند درگرمابه و يا در زير آفتاب داغ است و چون بيدار شود، جامه بر خود پيچيده بيند، يا مثلا بيند در جايي بول همي كرد و چون بيدار شود بول بر وي چيره گشته باشد. سوم خواب ديوان است، يعني خوابهاي آشفته.     
 محمدبن سيرين گويد: از عجايب خواب يكي آن است كه كسي در خواب خير و راحتي بيند، يا شرّ و آفتي و به عينه آن خير و شر به او رسد، يا ممكن است به فرزند و يا برادرش برسد. چنانكه كسي در خواب ديد ابوجهل مسلمان شد و آن خواب به فرزند ابوجهل رسيد. براي ديدن خوابهاي نيكو و پسنديده، بايد با طهارت و بر پهلوي راست خوابيد و به هنگام خواب خداي تعالي را ياد كرد و طعام بسيار نخورد، زيرا بر مغز اثر مي گذارد و سبب ديدن خوايهاي آشفته مي گردد، و هم نبايد گرسنه بود. روايت است از سلمان (ع): مردي اعرابي خدمت پيامبر (ص) رسيد و عرض كرد: «يا رسول الله، دوش چنين خوابي ديدم». و خوابي آشفته آغاز كرد. رسول خدا (ص) فرمود: «ديشب چه خورده بودي» عرض كرد: «خرماي پخته و بسيار خورده بودم، و نيز مانده بود.» رسول خدا (ص) فرمود: «اين خواب را تعبير نيست و درست نباشد.»   

 
حضرت امام جعفر صادق(ع) فرمايد:

«بسيار خواب ها است كه بيننده را صعب و سهمگين نمايد و تاويلش به خلاف اين بود، چنانكه غم و اندوه و ترس و بيم درخواب، شادي و خرمي و امن و راحت بود و گريختن از بيم پادشاهان، دليل كه صاحب خواب، در امان و زنهار حق تعلي بود.»     
 اندر درستي خواب ها ابراهيم كرماني گويد: خواب مسلمان بهتر و راست تر است، از كافر و خواب دانا از جاهل و خواب صالح از فاسق و خواب پير از جوان و خواب جوان از كودك. حكايت كرده اند: روزي مردي از محمدبن سيرين سوال كرد: «به خواب ديدم كه بانگ نماز مي گفتم.» محمدبن سيرين گفت: «حج كني» و همان وقت مردي ديگر پيش او آمد و گفت: «بانگ نماز مي گفتم». محمدبن سيرين گفت: «تو را به دزدي متهم كنند.» شاگردان گفتند: «يا استاد، اندر يك ساعت يكي را تعبير به حج كردي و ديگري را متهم به دزدي، در صورتي كه هر دو خواب يكي بود.» گفت:‌«زيرا اندرون يكي خير ديدم و بر آن ديگري سيماي بد ديدم.»

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library آموزش یوگا - یوگا و درمان سردرد

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library دستورالعمل های استيل شروع ، قدمها و پرتا