طالع بینی نوین

 

اساس اين روش طالعبيني، تفسير رواني افراد براساس اعداد تولد و اعداد حروف نام و نام فاميلي خواهد بود. در اين روش، شما ابتدا با جمع كردن اعداد كامل تاريخ تولد خود و تلخيص آن به عدد (1 تا 12) طالع مربوط به آن عدد را ميخوانيد، سپس با نوشتن نام و نام فاميل خود به صورت حروف جداگانه و نوشتن اعداد آن حروف براساس ابجاد صغير (كه در بعد خواهد آمد) در زير آن، و جمع كردن آن اعداد مانند روش قبل، طالع مربوط به آن عدد را نيز ميخوانيد .توجه داشته باشيد كه تاريخ تولد شما دقيق و درست باشد. در ضمن از نام و نام فاميل شناسنامه خود استفاده كنيد، (نه به آن نام كه احياناً شما را ميخوانند) در اين صورت ارتباط خاصي بين دو طالع مربوط به شما وجود خواهد داشت .به عنوان مثال:

فرض كنيم تاريخ تولد شما 26/8/1345 باشد. اين اعداد را به ترتيب زير با هم جمع ميكنيم:

11= 9+2 = 29 = 6+2+8+5+4+3+1
عدد يازده عدد تولد شماست. شما ميتوانيد مطالب مربوط به عدد يازده را در مرحله اول مطالعه نماييد .

در مورد مرحله دوم نيز به ترتيب زير عمل ميكنيم:

فرض كنيم نام شما (حسين) و نام فاميل شما (كريمي) باشد. ابتدا حروف اين نام را جداگانه مي نويسيم و سپس براساس ابجد صغير اعداد اين حروف را زير آنها نوشته جمع ميكنيم:

ح+س+ي+ن+ك+ر+ي+م+ي
3 = 0+3 = 30 = 8+6+1+5+2+2+1+4+1

عدد 3 عدد نام و نام فاميل شماست. شما ميتوانيد مطالب مربوط به اين عدد را مطالعه نماييد.

تذكر مهم:

  • اعداد تاريخ تولد و همين طور اعداد حروف نام و نام فاميل را بايستي آنقدر با هم جمع كنيم تا به عدد 1 تا 12 برسد. سپس مطالب عدد به دست آمده را مطالعه نماييم.
  • گاه ممكن است عدد به دست آمده از تاريخ تولد و عدد نام و نام فاميل يكي باشد. مثلاً هر دو (1) يا (2) يا (3) يا (4) و... باشد. در اين صورت اين دو عدد را با هم جمع كرده و طالع به دست آمده را مطالعه نماييد .
  • در حروف ابجد، چهار حرف فارسي (پ – چ – ژ – گ) وجود ندارد. لذا جهت اين حروف از اعداد حروف ابجدي 2 ب براي حرف پ و 3 ج براي چ و 7 ز براي حرف ژ و 2 ك براي حرف گ استفاده نماييد.

 

حروف و اعداد ابجدي كه بايستي در اين عمل مورد استفاده قرار بگيرد، به شرح ذيل است:

ا

1

ب

2

ج

3

د

4

ه

5

و

6

ز

7

ح

8

ط

9

ي

1

ك

2

ل

3

م

4

ن

5

س

6

ع

7

ف

8

ص

9

ق

1

ر

2

ش

3

ت

4

ث

5

خ

6

ذ

7

ض

8

ظ

9

غ

1