clear
event

قانون اساسي روماني - اصل 1 تا 50

برچسب ها style

description توضیحات

اصل‏1

روماني يك جمهوري سوسياليستي است. جمهوري سوسياليستي روماني دولتي است حاكم، مستقل و بسيط و متشكل از مردم كارگر شهرها و روستاها، روماني سرزميني است تجزيه ناپذير و غير قابل تقسيم.

اصل2

در جمهوري سوسياليستي روماني همه قدرت متعلق به مردم است. مردم آزاد، و حاكم بر سرنوشت خود، مي باشند. قدرت مردم متكي بر اتحاد كارگر و دهقان است. در ميثاق وحدت و يگانگي، طبقه كارگر ( طبقه پيشرو جامعه ) ، دهقانان، روشنفكران و طبقات ديگر زحمتكش صرفنظر از مليت خود، سازنده سيستم سوسياليستي بوده و زمينه انتقال به سوي كمونيسم را بوجود مي آورند.

اصل3

در جمهوري سوسياليستي روماني، حزب كمونيست روماني نيروي سياسي رهبري كننده كل جامعه است.

اصل4

ملت كه صاحب واقعي قدرت است، اين قدرت را از طريق مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق، اعمال مي نمايد. مجمع ملي و شوراهاي خلق سازمانهايي هستند كه با آرا عمومي برابر، مستقيم و مخفي انتخاب مي شوند. مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق، مبناي اساسي سيستم سازماني دولت را تشكيل مي دهد. مجمع بزرگ ملي، بالاترين مقام قدرت دولتي است كه تمام سازمانهاي ديگر دولت تحت نظر و راهنمايي آن به فعاليت مي ثردازند.

اصل5

اقتصاد ملي روماني، يك اقتصاد اشتراكي است كه بر اساس مالكيت اشتراكي ابزار توليد بنا شده است. در جمهوري سوسياليستي روماني، استثمار انسان از انسان براي هميشه ملغي شده است و اصل توزيع سوسياليستي، بر حسب كميت و كيفيت كار به مرحله اجرا درآمده است. كار يك وظيفه شرافتمندانه هر شهروند اين كشور است.

اصل6

مالكيت سوسياليستي وساإل توليد يا به صورت مالكيت دولتي است. يعني اموالي كه متعلق به كل جامعه است - يا به شكل مالكيت تعاوني است يعني اموالي كه به يك سازمان تعاوني تعلق دارد.

اصل7

هر نوع ثروتهاي زيرزميني، معادن، زمينهاي دولتي، جنگلها، آبها، منابع طبيعي نيرو، كارخانجات، ماشين آلات، بانكها، مزارع دولتي، ايستگاه هاي كشاورزي و تراكتورها، وسايل ارتباطي، وسايل حمل و نقل دولتي، وسايل مخابراتي، ساختمانهاي دولتي، منازل مسكوني و تاسيسات اساسي اجتماعي - فرهنگي دولت، متعلق به همه مردم، يعني متعلق به دولت است.

اصل8

تجارت خارجي در انحصار دولت است.

اصل9

زمين هاي تعاوني توليدي كشاورزي، حيوانات، ابزار، تاسيسات و ساختمانهاي مربوط به آنها در مالكيت تعاوني است. قطعه زميني كه طبق مقررات تعاوني توليد كشاورزي مورد كشت يك خانواده كشاورز عضو آن تعاوني است در مالكيت تعاوني باقي مي ماند. منازل مسكوني در مزارع و متفرعات آن، زميني كه بر روي آن قرار دارند در حدي كه مقررات تعاوني توليد كشاورزي مقرر مي دارد، احشام و محصولات جزيي كشاورزي و در ملكيت شخصي دهقانان تعاوني مي باشد. ابزار، ماشين آلات، تاسيسات و ساختمانهاي تعاوني هاي صنايع دستي و تعاوني هاي مصرف، به ملكيت تعاوني تعلق دارد.

اصل10

تعاوني هاي توليد كشاورزي، كه يك شكل سوسياليستي سازمان كشاورزي است، شرايط لازم را براي كشت گسترده زمين با استفاده از علوم پيشرفته فراهم مي سازند و با افزايش توليد به توسعه اقتصاد ملي و بالابردن سطح زندگي دهقاني و نتيجتا به بالا بردن سطح زندگي همه مردم كمك مي كنند. دولت سازمانهاي تعاوني توليد كشاورزي و دارايي هاي آنها و همچنين سازمانهاي تعاوني ديگر و دارايي هاي آنها را حفظ و حمايت مي نمايد.

اصل11

در صورت تعاوني شدن كشاورزي، دولت براي دهقاناني كه نتوانند به عضويت شركت هاي تعاوني درآيند، مالكيت زمين و حيواناتي را كه توسط آنان و خانواده ايشان براي توليد و كار مورد استفاده قرار مي گيرند را تضمين مي كند. كساني كه به كار ساخت صنايع دستي اشتغال دارند مالك كارگاه خود مي باشند.

اصل12

زمين و ساختمان را فقط براي كارهاي عام المنفعه و با پرداخت غرامت عادله مي توان مصادره كرد.

اصل13

هدف عمده فعاليت هاي كشور جمهوري سوسياليستي روماني، توسعه سيستم سوسياليستي و بهزيستي ملت، بالا بردن مستمر سطح زندگي و فرهنگي مردم و تامين آزادي و حيثيت انسان و تقويت شخصيت انساني در تمام ابعاد مي باشد. جمهوري سوسياليستي روماني، اقتصاد ملي را سازمان داده و هدايت مي كند و از مالكيت سوسياليستي دفاع نموده و اجراي كامل حقوق شهروندان را تضمين مي كند، آموزش و پرورش را در تمام سطوح توسعه مي دهد، شرايط توسعه علوم، هنر و فرهنگ را فراهم مي كند و برنامه هاي بهداشت عمومي را اجرا كرده و عهده دار دفاع و امنيت كشور و اداره قواي مسلح مي باشد و روابط با كشورهاي ديگر را تنظيم مي نمايد.

اصل14

جمهوري سوسياليستي روماني در حفظ و توسعه روابط دوستي و همكاري و برادري با كشورهاي سوسياليستي كوشا مي باشد، روابط همكاري را با كشورهايي كه داراي نظام هاي اجتماعي - سياسي ديگري هستند بهبود داده و در سازمان هاي بين المللي به منظور تامين صلح و تفاهم بين ملتها فعاليت مي نمايد. روابط خارجي جمهوري سوسياليستي روماني بر مبناي احترام به اصول حق حاكميت، استقلال ملي، تساوي حقوق و منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي يكديگر استوار گرديده است.

اصل15

سرزمين جمهوري سوسياليستي روماني به واحدهاي اداري - منطقه اي زير تقسيم شده است: استان، شهرستان، شهر، ده. استانهاي جمهوري سوسياليستي روماني عبارتند از: آرژس - باكايو - بانات - براسو - بخارست - كلوچ - كريسانا - ذبرجا - گالاتي - هون دوآرا - جاسي - مارامورس - مورس ماجيار - اتونوموس - التينا - سوكساوانا. پايتخت جمهوري سوسياليستي روماني، شهر "بخارست" مي باشد.

اصل16

كسب تابعيت روماني و ترك تابعيت آن را قانون معين مي كند.

اصل17

شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني صرف نظر از مليت، نژاد، جنس و مذهب، داراي حقوق مساوي در تمام زمينه هاي اقتصادي، سياسي، قضايي، اجتماعي و زندگي فرهنگي مي باشند. حكومت جمهوري سوسياليستي روماني تساوي حقوقي هموطنان را تضمين مي نمايد. محدود كردن اين حقوق و تبعيض در اجراي آنها به خاطر مليت، نژاد يا مذهب مجاز نيست. هر گونه اظهاراتي كه هدف آن ايجاد چنين محدوديت هايي باشد و نيز تبليغات افراطي وطن دوستي، شعله ور ساختن تنفر نژادي يا ملي يا مذهبي، به موجب قانون مجازات خواهد داشت.

اصل18

در جمهوري سوسياليستي روماني، شهرندان حق اشتغال به كار دارند. به هر يك از شهروندان بر حسب تجربيات و دانش آنها، امكان فعاليت در زمينه هاي اقتصادي، اداري، اجتماعي و فرهنگي داده خواهد شد و حقوق و مزاياي آنها به فراخور كيفيت و كميت كار آنها مي باشد. براي كار مساوي، پرداخت مساوي صورت خواهد گرفت. قانون براي حمايت و ايمني كارگر ضوابط مخصوص دارد، همچنين به منظور حمايت از كار زنان و افراد خردسال تدابير ويژه اي مقرر مي دارد.

اصل19

شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني حق تعطيلات دارند. تعطيلات براي آنهايي كه حداكثر ساعات كار روزانه آنها هشت ساعت مي باشد، يك روز استراحت در هفته و تعطيلات سالانه با پرداخت اجرت برايشان تضمين شده است. در مورد كارهاي دشوار و خيلي دشوار، كار روزانه به كمتر از هشت ساعت، بدون كسر اجرت تقليل پيدا مي كند.

اصل20

شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني حق تامين مادي در سن كهولت و بيماري و ازكارافتادگي را دارا مي باشند. حق تامين مادي براي كارگران كارخانجات و كارمندان ادارات از طريق بازنشستگي و كمكهاي پزشكي به وسيله سيستم تامين اجتماعي دولتي اجرا مي شود و براي كاركنان سازمانهاي تعاوني و ديگر سازمان هاي عمومي به صورت بيمه هايي كه اين سازمان ها ترتيب مي دهند پرداخت خواهد شد. دولت كمك هاي پزشكي را به وسيله واحدهاي بهداري خود تامين مي كند. دولت مرخصي ايام زايمان با پرداخت دستمزد را تضمين مي كند.

اصل21

شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني از حق آموزش و پرورش برخوردارند. حق آموزش از طريق تعليمات عمومي اجباري مي باشد. مجاني بودن آموزش در تمام سطوح و بورس هاي دولتي تامين مي گردد.

اصل22

جمهوري سوسياليستي روماني، آزادي استفاده از زبان محلي را براي مليت هايي كه در روماني زندگي مي كنند، در انتشار كتاب، مكاتبات يا روزنامه يا تياتر و يا تحصيل در كليه سطوح و مراحل به زبان مخصوص خودشان تامين مي نمايد. همچنين در نواحي مورد سكناي مردم غير مليت روماني، مجامع و مئسسات، زبان مليت مربوطه را در نوشتن و گفتن به كار خواهند برد و مقامات را از ميان مردم آن محل يا كساني كه زبان آنان و راه و رسم زندگي آنان را مي دانند، منصوب مي كنند.

اصل23

حقوق كليه زنان و مردان در جمهوري سوسياليستي روماني يكسان مي باشد. دولت از ازدواج و خانواده پشتيباني مي كند و از منافع مادر و فرزند دفاع مي نمايد.

اصل24

دولت جمهوري سوسياليستي روماني، شرايط لازم را جهت رشد جسماني و معنوي جوانان تامين مي نمايد.

اصل25

اتباع جمهوري سوسياليستي روماني، حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در مجمع بزرگ ملي و شوراهاي خلق را دارا مي باشند. راي، عمومي، برابر، مستقيم و مخفي مي باشد. هر يك از اتباع روماني كه به سن هيجده سال تمام نايل شده باشند، حق راي دادن را دارا مي باشند. افرادي كه حق راي دادن داشته و در ضمن به سن بيست و سه سالگي نيز رسيده باشند، مي توانند به عنوان نماينده در مجمع بزرگ ملي و شوراي خلق انتخاب شوند. حق معرفي نامزد به تمام سازمانهاي كارگري، سازمانهاي حزب كمونيست روماني، اتحاديه هاي كارگري، تعاوني ها، سازمان هاي جوانان و زنان، انجمن هاي هنري و ساير سازمان هاي توده اي و عمومي داده شده است. انتخاب كنندگان حق دارند نمايندگان خود را هر زمان كه بخواهند طبق همان روشي كه آنان را انتخاب كرده اند، بركنار نمايند. محجورين و محرومين از حقوق اجتماعي و همچنين افرادي كه به موجب راي دادگاه براي مدتي از حقوق مذكور محروم شده اند، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را ندارند.

اصل26

پيشرفته ترين و آگاه ترين شهروندان از صفوف كارگران، كشاورزان، و روشنفكران و ديگر گروه هاي مردم زحمتكش، در حزب كمونيست كه بالاترين صورت تشكل براي طبقه كارگر و بخش پيش آهنگ آنست، گردآمده اند. حزب كمونيست روماني بيانگر و در خدمت آرمانها و منافع حياتي مردم بوده و نقش رهبر در تمام زمينه هاي سازندگي سوسياليستي را داشته و سازمان هاي توده اي عمومي و اركان دولتي را رهبري مي نمايد.

اصل27

شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني، حق تشكيل اتحاديه هاي كارگري، تعاوني ها، سازمان جوانان و زنان و همچنين سازمان هاي هنري و اجتماعي و علمي و فني و ورزشي و سازمان هاي ديگر اجتماعي را دارا مي باشند. دولت از فعاليت هاي دسته جمعي و سازمان هاي عمومي حمايت كرده و شرايط مناسب را جهت تامين وسايل لازم اين سازمان ها فراهم نموده و از اموال اين سازمانها صيانت مي نمايد. سازمانهاي خلقي و عمومي، مشاركت وسيع توده هاي مردم را در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري سوسياليستي روماني تامين مي كند و موجبات نظارت و كنترل عمومي را كه مظهر روح دموكراتيك نظام سوسياليستي است، فراهم مي آورد. حزب كمونيست روماني از طريق سازمان هاي خلق و عمومي با كارگران، كشاورزان، روشنفكران و زحمتكشان ارتباط منسجم برقرار كرده و آنها را در پيشبرد و تحقق سوسياليسم بسيج مي نمايد.

اصل28

آزادي بيان و مطبوعات و تظاهرات و سخنراني براي شهروندان روماني تضمين مي شود.

اصل29

آزادي بيان و مطبوعات و اجتماعات و سخنراني و تظاهرات نبايد با اهداف خصمانه نسبت به نظام سوسياليستي و عليه منافع طبقه كارگر باشد. هر گونه اجتماع فاشيستي و ضد دمكراتيك ممنوع است، شركت در اينگونه اجتماعات و تبليغات فاشيستي يا ضد دمكراتيك طبق قانون موجب مجازات است.

اصل30

آزادي مذهب براي تمام شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني تضمين مي شود هر كسي در اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك عقيده مذهبي آزاد است. آزادي اجراي مراسم ديني تضمين مي شود. سازمان دادن و انجام مراسم مذهبي آزاد است. نحوه سازمان دادن و عمل كردن به مراسم ديني به وسيله، قانون معين شده است. مدرسه از كليسا جدا است، هيچ فرقه يا گروه مذهبي حق ندارد هيچگونه مدرسه اي به جز مدارس مخصوص تربيت خادمان كليسا، تاسيس نمايد.

اصل31

شهروندان جمهوري سوسياليستي روماني مصون از تعرض مي باشند. هيچ شخصي را نمي تواند دستگير يا بازداشت كرد. اگر دلايل موجه و شواهدي مبني بر اينكه وي مرتكب عملي شده است كه در قانون براي آن مجازاتي مقرر است، وجود نداشته باشد، اعضاي اداره تحقيق مي توانند دستور دستگيري شخص را صرفا براي حداكثر 24 ساعت صادر نمايند هيچ كس را نمي توان بازداشت كرد مگر به موجب حكم دادستان يا دادگاه.

اصل32

مسكن مصون از تعرض است. هيچكس بدون اجازه نمي تواند وارد مسكن كسي شود مگر در موارد و شرايط مخصوصي كه قانون معين كرده است.

اصل33

مكاتبات و مكالمات تلفني از تعرض مصون و محرمانه بودن آن تضمين مي گردد.

اصل34

حق دادخواهي تضمين مي باشد. سازمان هاي مملكت موظف به حل و فصل شكايات شهروندان مربوط به حقوق و منافع خصوصي يا عمومي مي باشند.

اصل35

كساني كه به وسيله عمل خلاف قانون دستگاه هاي دولتي، لطمه اي به حقوقشان وارد شود مي توانند از مقامات صلاحيت دار تحت شرايط پيش بيني شده در قانون بطلان آن عمل و جبران خسارت وارده را مطالبه كنند.

اصل36

حق مالكيت شخصي مورد حمايت قانون است. موضوع اين حق درآمد و پس اندازهاي حاصل از كار، خانه مسكوني و متعلقات آن و زميني كه روي آن كار مي كنند و اشيا مورد استفاده شخصي مي تواند باشد.

اصل37

حق وراثت را قانون حمايت مي نمايد.

اصل38

جمهوري سوسياليستي روماني به خارجياني كه به علت دفاع از منافع زحمتكشان و شركت در مبارزه براي آزادي ملي يا دفاع از صلح مورد تعقيب و آزاد مي باشند، حق پناهندگي اعطا مي نمايد.

اصل39

هر يك از اتباع جمهوري سوسياليستي روماني موظف به رعايت قانون اساسي و قوانين ديگر، و همچنين دفاع از مالكيت سوسياليستي و شركت در تقويت و توسعه نظام سوسياليستي مي باشد.

اصل40

خدمت سربازي در صفوف ارتش دولت جمهوري سوسياليستي روماني اجباري بوده و وظيفه افتخارآميز هر يك از اتباع كشور مي باشد.

اصل41

دفاع از ميهن، وظيفه مقدس هر يك از اتباع جمهوري سوسياليستي روماني مي باشد. نقض سوگند وفاداري، خيانت به وطن، فرار از مقابل دشمن، تضعيف قوه دفاعي دولت، از بزرگترين جنايات بر عليه ملت بوده و به موجب قانون به شديدترين وجه مجازات خواهد شد.

اصل42

مجمع بزرگ ملي كه بالاترين مرجع قدرت كشور است، يگانه دستگاه قانونگذاري دولت جمهوري سوسياليستي روماني مي باشد.

اصل43

مجمع بزرگ ملي داراي اختيارات اساسي ذيل مي باشد: 1 - تصويب و اصلاح قانون اساسي جمهوري سوسياليستي روماني. 2 - تنظيم و تصويب مقررات مربوط به سيستم انتخاباتي. 3 - تصويب برنامه اقتصاد ملي، بودجه دولت، و تصويب صورت حساب نهايي عملكرد بودجه. 4 - تشكيل شوراي وزيران و وزارتخانه ها و ساير اركان مركزي اداري دولت. 5 - تنظيم تشكيلات محاكم و دفاتر دادستاني. 6 - تصويب مقررات براي تشكيل و نحوه عمل شوراهاي خلق. 7 - تصويب تشكيلات و سازمان هاي اداري مملكتي. 8 - اعطاي عفو و بخشودگي. 9 - تصويب و رد معاهدات بين المللي كه احتياج به تغيير قانون داشته باشد. 10 - انتخاب و عزل شوراي دولتي. 11 - انتخاب و عزل شوراي وزيران. 12 - انتخاب و انحلال ديوان عالي كشور و همچنين، انتخاب و عزل دادستاني كل. 13 - اعمال نظارت كلي بر اجراي قانون اساسي. اخذ تصميم در مورد مطابقت قوانين با قانون اساسي فقط به عهده مجمع بزرگ ملي مي باشد. 14 - اعمال نظارت بر فعاليت شوراي دولتي. 15 - اعمال نظارت بر فعاليت شوراي وزيران و وزرا و سازمان هاي مركزي دولتي. 16 - استماع گزارش هاي مربوط به فعاليت هاي ديوان عالي و اعمال نظارت بر رويه هاي قضايي ديوان مذكور. 17 - اعمال نظارت بر فعاليت هاي دفتر دادستاني. 18 - اعمال نظارت كلي بر فعاليت هاي شوراهاي خلق. 19 - تعيين خط مشي كلي سياست خارجي. 20 - اعلام وضعيت اضطراري در هر يك از مناطق يا در سراسر كشور، به منظور دفاع يا برقراري نظم و امنيت ملي. 21 - اعلام بسيج در يك ناحيه يا در سراسر كشور ( بسيج عمومي ) . 22 - اعلان جنگ به عهده مجمع بزرگ ملي مي باشد، وضعيت جنگ فقط مي تواند در صورتي اعلام شود كه تجاوز نظامي مستقيم، بر عليه جمهوري سوسياليستي روماني و يا بر عليه كشورهاي ديگري كه جمهوري سوسياليستي روماني، به موجب تعهدات بين المللي وظيفه دفاع از آنها را دارد، صورت گرفته باشد. 23 - عزل و نصب فرماندهان نظامي.

اصل44

نمايندگان مجمع بزرگ ملي از حوزه هاي انتخاباتي با سكنه مساوي انتخاب مي شوند، اين حوزه ها به موجب فرامين شوراي دولتي معين مي گردد. هر حوزه داراي يك نماينده بوده و مجمع بزرگ ملي از چهارصد و شصت و پنج نماينده تشكيل مي گردد.

اصل45

مجمع بزرگ ملي براي مدت چهار سال انتخاب و از تاريخ پايان دوره قبلي رسميت مي يابد. مجمع بزرگ ملي قبل از پايان مدتي كه براي آن انتخاب شده نمي تواند پايان پذيرد. در صورت وقوع وضعيتي خاص و عدم امكان انتخابات جديد، مجمع بزرگ ملي، در مورد ادامه نمايندگي خود براي مدتي كه وضع مذكور ادامه دارد تصميم مي گيرد.

اصل46

راي گيري براي مجمع بزرگ ملي در يك روز تعطيل، در آخرين ماه هر دوره قانونگذاري انجام مي شود. تاريخ انتخابات حداقل شصت روز قبل از انجام انتخابات تعيين مي شود. مجمع بزرگ ملي جديد، ظرف سه ماه از تاريخ پايان دوره نمايندگي پيشين تشكيل مي شود.

اصل47

مجمع بزرگ ملي در مورد صحت يا عدم صحت انتخاب هر نماينده تصميم مي گيرد. مجمع بزرگ ملي، قانوني بودن انتخاب هر نماينده را بررسي مي نمايد و نسبت به صحت يا ابطال انتخاب وي تصميم مي گيرد. در مورد ابطال انتخاب يك نماينده، حقوق و وظايف نمايندگي وي از لحظه ابطال قطع مي گردد.

اصل48

مجمع بزرگ ملي، آيين نامه داخلي خود را تنظيم و تصويب مي نمايد.

اصل49

مجمع بزرگ ملي بودجه ساليانه خود را كه جزيي از بودجه كل كشور است تنظيم و تصويب مي كند.

اصل50

مجمع بزرگ ملي براي هر دوره قانونگذاري، هيات رييسه خود را كه مركب از يك رييس و چهار نايب رييس مي باشد انتخاب مي نمايد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول