عصر جدید ... قیصر امین پور

برچسب ها style

description توضیحات

عصر جدید

ما 
در عصر احتمال به سر می بریم 
در عصر شک و شاید 
در عصر پیش بینی وضع هوا 
از هر طرف که باد بیاید 
در عصر قاطعیت تردید 
عصر جدید 
عصری که هیچ اصلی 
جز اصل احتمال ، یقینی نیست 
اما من 
بی نام تو 
حتی 
یک لحظه احتمال ندارم 
چشمان تو 
عین الیقین من 
قطعیت نگاه تو 
دین من است 
من از تو ناگزیرم 
من 
بی نام ناگزیر تو می میرم