دونالد والترز (secret of love)

 گفتار های دونالد والترز خیلی کوتاه است  گاهی به یک خط هم نميرسد.

اما اگر هر يک از آنها را برای چند بار در روز بخوانيد اثر عميقي در روح شما خواهد داشت.

هر گفتار براي يک روز است .يکي از روزهاي زندگي شما که با تکرار این جملات و ورود مفهمومشان به ضمير
 ناخود آگاه شما خيلی زيبا ترخواهد شد .

در هر حالي که هستيد به خصوص پيش از خواب يکی از گفتار ها را تکرار کنيد .ابتدا با صداي بلند و کم کم به شکل زمزمه .

آري به همين سادگي...

ترسم که اشک در غم ما پرده در شود       وین راز سر به مهر به عالم ثمر شود


تمامی مطالب موجود در این مجمو عه توسط سایت سوتک تهیه ، و اجرا گردیده است و به هیچ عنوان مطالب .. عکس ها و یا ترجمه های  این مجموعه از هیچ سایت و یا منبع فارسی دیگری کپی برداری نشده است ... 

این مجموعه کاملترین مجموعه از نوع خود بوده و بدون هیچ تغییرو تصرف   توسط سایت سوتک  در این محل آورده شده است...
با تشکر از علی محب خسروی و انتشارات اندیشه عالم