event

love is - آينده ‌تان را با هم ببينيد

برچسب ها style

description توضیحات

عشق یعنی ....

 

 

 

آينده ‌تان را با هم ببينيد

هنوز از عشقبازي گرم داغست      هنوزش شور شيرين در دماغست