clear
event

آبا می‌دانید که رسانه در خدمت ماست، یا ما مطیع امر او؟

برچسب ها style

description توضیحات

 
 
 
 
 
   
   
 

درجوامع آسیایی ، بریدن از خانواده وگسستگی از دوستان وخانواده آسیب آفرین است وبه عنوان نابهنجاری اجتماعی قلمداد می گردد. دلیل آن این است كه دراین فرهنگها، احساس تعلق به هم نوع بیشتر است. هرفرد دارای یك خودنیست بلكه دارای چندین خود است ؛ همانند: خود با والدین، خود در كار و خود با دوستان. خود با والدین و فرزندان .
هراندازه رسانه ها، نجابت بیشتری بخرج دهند وبه سلامت پیام خود اهمیت بدهند، نمی توانند جای ارتباط چهره به چهره را درمناسبات ارتباطی بگبرند.
دركل یافته های تحقیقی نشان می دهندكه میان كشورهای غربی و شرقی تفاوتهای قابل ملاحظه ای دربارهٔ شاخص فردگرایی ـ جمع گرایی مشاهده می شود كه دلیل آن تفاوت درنوع نگرش، رفتار وفرهنگهای متفاوت وازجمله به چگونگی گسترش رسانه های جمعی درمتن خانواده ها می باشد.
پهناوری جهان، مسایل پیچیدهٔ اقتصادی، فناوری الکترونیکی ووضعیت اجتماعی اقتصادی بویژه فشار جهانی شدن، تعییراتی را ایجاد می كنند كه در زمینهٔ تحول شخصیتی فرد ونیز هویت جمعی آنها درمحیط اجتماعی و خانواده تاثیرات بسزایی دارند (بانهام وهمكاران، ۲۰۰۰). علت اصلی كاهش جمع گرایی وافزایش فردگرایی رابه تجربیات فراوان شهرنشینی، شتاب فناوری وویژگیهای زندگی پر تنش وکاهش ارتباطات بین فردی نسبت می دهند. کاهش فرهنگ گفتگو وتعامل عاطفی بدلیل کیفیت جدید زندگی، بیش از همه، هویت فردی وجمعی ملتها را تحت تاثیر قرارداده وبتدریج آنها را به سوی فردگرایی سوق می دهد.
گسترش پرشتاب فناوری بویژه فناوری الکترونیکی به میزان زیادی کیفیت و روند طبیعی انسان را ازحالت عادی وطبیعی خارج کرده و رفتارهای جدیدی را درعرصه فردی واجتماعی بوجود آورده است. رفتارهای جدید، به عرصه خانواده نیز گسترش پیداکرده است.
مهمترین مشخصه این رفتار، کاهش احساس تعلق وپیوند عاطفی در خانواده می باشد. برای رهایی ازاین خالت باید ابزارهای رسانه ای را به خدمت گرفت نه اینکه شکل دهنده ی رفتار آدمها باشد. البته تغییر این حالت کار ساده ای نیست. هراندازه رسانه ها، نجابت بیشتری بخرج دهند وبه سلامت پیام خود اهمیت بدهند، نمی توانند جای ارتباط چهره به چهره را درمناسبات ارتباطی بگبرند. پس رویکرد خانواده ها باید درجهت کاهش استفاده از ابزارهای رسانه ای واستفاده مهاریافته ازآنها در جهت اهداف قابل کنترل، سامان یابد. طبیعی است دراین وضعیت، فضای خانواده برای گفت وگو های کلامی نیز آماده خواهد شد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - واقعیتی عمیق در عملكرد هیپن

insert_link

local_library آموزش یوگا - مبحثی در شناخت تمرکز و تربی

insert_link

local_library آموزش مطالعه - تن آرامی یا Relaxation