clear
event

آزادی ... هوشنگ ابتهاج

برچسب ها style

description توضیحات

آزادی

 ای شادی 
آزادی
 ای شادی آزادی
روزی که تو بازایی
با این دل غم پرورد 
من با تو چه خواهم کرد ؟
غم هامان سنگین است 
دل هایمان خونین است 
از سر تا پامان خون می بارد 
ما سر تا پا زخمی 
ما سر تا پا خونین
 ما سر تا پا دردیم 
 ما این دل عاشق را 
در راه تو آماج بلا کردیم 
وقتی که زبان از لب می ترسید 
وقتی که قلم از کاغذ شک داشت 
حتی حتی حافظه از وحشت در خواب سخن گفتن می آشفت 
ما نام تو را در دل 
 چون نقشی بر یاقوت 
می کندیم 
 وقتی که در آن کوچه تاریکی 
شب از پی شب می رفت
 و هول سکوتش را 
 بر پنجره فروبسته فرو می ریخت 
 ما بانگ تو را با فوران خون 
چون سنگی در مرداب 
 بر بام و در افکندیم 
وقتی که فریب دیو 
در رخت سلیمانی
 انگشتر را یکجا با انگشتان می برد 
 ما رمز تو را چون اسم اعظم 
در قول و غزل قافیه می بستیم 
از می از گل از صبح 
 از اینه از پرواز 
از سیمرغ از خورشید 
 می گفتیم 
از روشنی از خوبی 
 از دانایی از عشق 
از ایمان از امید 
می گفتیم
آن مرغ که در ابر سفر می کرد 
آن بذر که در خاک چمن می شد 
 آن نور که در اینه می رقصید 
 در خلوت دل با ما نجوا داشت 
 با هر نفسی مژده دیدار تو می آورد 
در مدرسه در بازار 
درمسجد در میدان 
در زندان در زنجیر 
ما نام تو را زمزمه می کردیم 
 آزادی آزادی آزادی
آن شبها آن شب ها آن شب ها 
آن شبهای ظلمت وحشت زا 
آن شبهای کابوس
 آن شبهای بیداد 
 آن شبهای ایمان 
 آن شبهای فریاد 
آن شبهای طاقت و بیداری
 در کوچه تو را جستیم
بر بام تو را خواندیم 
 آزادی آزادی آزادی
 می گفتم 
روزی که تو بازایی
من قلب جوانم را
چون پرچم پیروزی
برخواهم داشت 
وین بیرق خونین را 
 بر بام بلندتو 
 خواهم افراشت 
 می گفتم 
 روزی که تو بازایی
این خون شکوفان را 
چون دسته گل سرخی
در پای توخواهم ریخت 
وین حلقه بازو را 
 در گردن مغرورت 
 خواهم آویخت 
ای آزادی بنگر آزادی
این فرش که در پای تو گسترده ست
 از خون است 
 این حلقه گل خون است 
گل خون است 
 ای آزادی 
 از ره خون می ایی اما 
 می ایی و من در دل می لرزم 
 این چیست که در دست تو پنهان است ؟
 این چیست که در پای تو پیچیده ست ؟
ای آزادی ایا با زنجیر 
 می ایی ؟

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library براي تست رنگ رژ لب آن را ...

insert_link

local_library هنگام رژ زدن، رژي را انتخاب کنيد که ...

insert_link

local_library هوشنگ ابتهاج - زنده وار

insert_link

local_library هوشنگ ابتهاج - سرای بی کسی