امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حضرت دانيال گويد:

 اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب.

اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا  كسي بدو داد و بر وي نشست، دليل كه شرف و بزرگي يابد، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازي گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود، يازين يا نمد زين يا لگام، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگي او بود.

اگر بيند اسب وي را دم انبوه و دراز بود، دليل كه بر قدر آن وي را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بريده بود، دليل كه وي را خادمان و چاكران نباشند.

اگر بيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود، دليل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همي كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وي نبود، دليل كه مصيبت و گناه نمايد.

اگر ديد اسب برهنه بود. لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود.

محمد بن سيرين گويد: 

اگر بيند بر اسب برهنه نشسته بود، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود.

اگر آن اسب از شخصي ديگر بود،آن چه گفتيم خداوند اسب را بود.

اگر ديد اسب برهنه بود. لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود.

  اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد.

اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر هوا مي پريد، يا بيند كهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند.

اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود. اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از پادشاه قوت و  بزرگي يابد.

اگر ديد بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه.

اگر ديد بر اسب زرد بود، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود.

اگر بيند بر اسب جرمه بود، دليل است بر خير و صلاح.

اگر ديد كه بر اسب سليس بود، دليل است زن خواهد. اگر ديد از اسب فرود آمد، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد.

اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد، دليل كه از گناه و معصيت بازايستد.

اگر بيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود، دليل كه شرفو بزرگي يابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد.

اگر بيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد، بر قدر تاختن اسب.

اگر ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هيج خير اندر اين نبود، مگر بيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد.

اگر ديد اسب او را مراغمه همي كرد، دليل كه مال و دولت يابد.

اگر بيند اسب با وي سخن گفت، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند.

اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد، يا دركوچه وي، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وي درآيد، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد.

اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود، يا بميرد.

اگر آن ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد. اگر اشقر بود، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود.

جابر مغربي گويد:

 اگر بيند اسب ماديا فرا گرفت، يا شخصي بد داد و بر وي نشست، دليل كه زن خواهد و بر وي مبار بود.

اگر بيند آن ماديان به گونه سياه بود، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد.

اگر بييند آن ماديان ابلق است، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد. اگر آن ماديان جرمه باشد، دليل كه آن زن خوبروي و با جمال است.

اگر آن ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد. اگر اشقر بود، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود.

اگر كميت بود، دليل كه آن زن معاشر و طول دوست بود.

اگر ديد آن ماديان كره داشت، دليل كند كه زن را فرزند بود، چنانكه اگر كره او نر بود، دليل كه آن زن را پسر است.

اگر ماده باشد، دليل كند كه فرزند زن دختر بود. اگر بيند گوشت اسب همي خورد، دليل كه پادشاه او را خواستار شود و به خويشتن نزديك نمايد.

اگر ديد در پس كسي به اسب نشسته بود، دليل كند كه آن مرد كه در پس وي نشسته بود، تابع او شود،

اگر بيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند، دليل كه در آن موضع باران بارد، ياسيلاب روان شود.

اسماعيل بن اشعث گويد:

 اگر بيند كه بر اسب رهوار نشسته است، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وي را به چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نيكوئي يابد.

اگر ديد گوش اسب او بريده بود، دليل كه پيغام  مهتران از او بريده شود.

اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست، دليل كه در بعضي از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد.

اگر ديد اسبي خريد بي دم و بر وي نشست، دليل كه زني بي اصل را به زني بخواهد.

اگر ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دليل كه بر دست پادشاه هلاك شود.

اگر ديد اسب وي را بدزديد، بيم بود كه عيالش هلاك شود. اگر بيند اسب وي گم شد، دليل كه زن را طلاق دهد.

اگر ديد اسب خويش را بفروخت، دليل كه عز و جاه او كم شود، يا عيال از وي جدا شود.

اگر ديد بر اسب بازگونه نشسته بود، دليل كه از وي به قصد كاري منكر پدي آيد، كه در آن وي رامضرت و ملامت بود.

جاحظ گويد:

 اسب در خواب، هواي نفس بيننده خواب بود و اگر اسب خويش را سركش بيند، دليل كه هواي نفس او سركش باشد و

اگر ديد اسب خويش مطيع و فرمانبر بود، دليل كه هواي نفس او صعب تر بود به بدي، و بدانكه هر اندامي از اندامهاي  اسب، نشان بود از پادشاه.

اگر خون پادشاه را بر اسب بيند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب ديدن، عز و بخت بود. اگر بيند اسبي مجهول از محلي بيرون آمد، دليل كه يكي از بزرگان محله از دنيا برود.

خالد اصفهاني :

اسب پالاني به خواب، بخت مرد است و هر چند پالاني فرمانبردار باشد، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود.

اگر بيند كه اسبي پالاني در شهري يا در دهي يا در سرائي شد، دليل كه مردي غريب عجمي در آنجا پديد ايد.

اگر بيند بر اسبي درازدم نشسته بود. دليل كه وي را تبع زياده شود، به قدر درازاي دم اسب. ا

گر به خلاف اين بيند، دليل كه حال بر وي بد شود و عيش بر وي تنگ گردد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

ديدن اسب در خواب بر پنج وجه بود.

اول: عز،

دوم: مرتبت،

سوم: فرمانروايي،

چهارم: بزرگي،

پنجم: خيرو بركت.

اگر بيند يوزه بر اسب او نشسته است، دليل كه جهودي با زن وي فساد نمايد.

اگر بيند سگي بر اسب نشسته بود، دليل كه مغي با زن او فساد نمايد. اسپندان

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر اسپندان ديد، دليل غم بود.

اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد.

اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود.

اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او بر  دل وي حاصل گردد.

اسماعيل بن اشعث گويد:

اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، دليل كه او را غم و اندوه كمتر بود. استر

محمدبن سيرين گويد:

چون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون مطيع بود، نيك بود.

اگر بيند بر استري بي زين نشسته بود و ندانست كه استر از آن كيست، دليل كه به سفر رود.

اگر بر استر خويش نشسته بود، چون سفر كند با سود و منفعت آيد.

اگر بيند بر استر زين يا پالان يا عماري نهاده است، دليل كه زن او نازائيده بود، خاصه كه داند استر ملك او بود، يا شخصي بر او بخشيده بود.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيند بر استر ماده سياه نشسته بود وبلند بالا بود، دليل كه زني خواهد كه خداوند حرمت بود.

اگر استر را به گونه سفيد بيند، آن زن كه خواهد با جمال و خوبروي بود. اگر استر به گونه سبز ديد، دليل آن كه زن ديندار و  پرهيزكار بود.

اگر استر به گونه سرخ بيند، دليل كه آن زن مطرب و معاشر دوست بود. اگر استر به گونه زرد يا اشقر بيند، دليل كه آن زن بيمار شود و زرد روي بود.

اگر استر برهنه و رام كرده بيند، دليل كند بر مردي ضعيف.

اگر استرنر بود سفر بود و بعضي از استادان اين صناعت گفته اند: استر نر مرد بود و استر ماده، زن.

جابر مغربي گويد: 

استر ماده در خواب مولازاده بود.

اگر استرنر بود سفر بود و بعضي از استادان اين صناعت گفته اند: استر نر مرد بود و استر ماده، زن.

اگر بيند از كسي استر ماده بخريد، دليل كه از كسي كنيزك بخرد. اگر بيند كه استر ماده  بفروخت، دليل كه كنيزك بفروشد يا از كنيزك جدا شود.

اگر ديد كه بر استر ماده نشسته بود، دليل كه زني كند كه هرگز وي را فرزند نيايد. اگر بيند كه بر استر نر نشسته بود، دليل كه عمر وي دراز بود و مرداش حاصل شود.

اگر بيند استر از پس وي مي دويد، دليل كه وي را غمي رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد: 

اگر ديد استر نوحه همي كرد، دليل نمايد بر زيادي مال از جهت زنان.

اگر ديداستر با وي سخن گفت، دليل كه كار عجب وي را پيش آيد و مردمان را زا آن شگفت آيد، اگر ديد استري را بكشت، دليل كه مال يابد، اگر ديد  وي بمرد يا ضايع شد. دليل است كه از كنيزك جدا شود.

اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردي بود و بدانكه گوشت و پوست استر مال بود و بعضي از معبران گفته اند: گوشت استر بيماري بود.

اگر ديد شير استر همي خورد، دليل بود بر دشواري و ترس و بيم وي به قدر شير كه خورد بود.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن استر بر پنج وجه بود.اول: سفر باشد، دوم: زندگاني دراز، سوم: ظفر بود بر دشمن، چهارم: جمال و آرايش، پنجم: مرد احمق بود. و استر ماده زن نازائيده بود واستر كرده منفعت و يافتن مراد بود.

فرويد گويد :

 اگر در خواب اسب بارکش بيند ، بختش را ديده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است

اگر بيند يک اسب بارکش وارد خانه اي شد ، مردي غريب به آن خانه خواهد آمد

اگر بيند بر اسبي دم دراز سوار است ، به اندازه دازي آن طرفدار پيدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد

لوک اويتنهاو مي گويد :

سفيد : لذت
سياه : مشکلات
اسبي که بر دو پاي خود به هوا بر ميخيزد : افتخار بزرگ
اسب سواري : آرزوهاي بر آورده شده
افتادن از اسب : ناراحتي زياد
اسب سرکش : مرگ
داراي يک اسب بودن : کاميابي
نعل کردن اسب : يک مقام ، يک موقعيت شغلي مهم
اسب مرده : کار زياد
اسب لاغر : مانع
سياه و سفيد : يک کار پر خطر
بالا رفتن بروي يک اسب : عزاداري

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

ديدن اسب در مجموع بسيار نيکو است. معبران اسلامي نوشته اند که ديدن اسب عربي در خواب نشاني است از عزت و جاه و مقام .

اگر کسي ببيند که بر اسب نشسته و اسب رام او مي باشد و به سهولت فرمان مي  برد نشان آن است که بيننده خواب به جاه و مقام مي رسد و به سهولت کامروا مي گردد ولي اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسيار پيروزي حاصل مي شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفايش الفنون نوشته اسب ولايت و دولت است و در عين حال زن.

نفايس الفنون تصريح دارد که اگر کسي در خواب بر اسب سفيد نشسته باشد پادشاهي يابد.

معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبير کرده اند يا کساني که از شما حرف شنوي دارند و يا فرمان مي برند.

در همين زمينه ابن سيرين مي گويد اگر ديديد اسبي داريد که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده اي زياد از شما اطاعت و پيروي مي کنند.

چنان چه ديديد اسبي در اختيار داريد که فاقد زين يراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پيروزي شما است.

در ميان رنگ هاي اسب که مي شناسيم، اسب زرد و سمند چندان نيکو نيست چه اين که بر بيماري دلالت دارد.

اسب با رنگ غير معقول نيز توفيق کاذب است. اسب سفيد شرف و عظمت است.

اسب سياه امري است مخاطره آميز و کاري است دشوار که سر راه شما قرار مي گيرد.

سوار بودن بر اسب نيکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نيست مگر اين که اسب زرد باشد در اين صورت به شما نويد مي دهد که از بيماري شفا مي يابيد.

درصورتي که بيمار باشيد. نوشته اند اسب سبز دين داري است و چنان چه کسي بر ماديان سبز رنگي نشسته در آينده با زني متقي و پرهيزگار و دين دار رو به رو مي شود .

معبران ماديان را به زن تعبير کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است.

از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هواي نفس بيننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعي هواي نفس است.

هر چه اسب سرکشتر باشد هواي نفس بيشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و يحتمل کام جويي ممکن تر. باز مي گويد اگر ديديد اسبي ناشناخته از خانه بيرون آمد از آن خانه کسي مي ميرد.

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

هر که خود را بر اسب زين دار بيند زن توانگر بخواهد که به مراد وي برسد اسب برهنه هم خوب است

ديدن اسب کار بالا گيرد.

تعبیر خواب نعل , سوارکار , دهنه اسب و اسب  را نیز حتما بخوانید. 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

داستانهاي عجيب - قسمت يازدهم

مردی به همسرش این گونه نوشت:عزیزم این ماه حقوقم را نمی توانم برایت بفر

تعبیر خواب جوی آب - نهر

جوي آب محمدبن سيرين گويد: جوي آب در خواب، چون آب خوش طعم بود

تعبیر خواب مارمولک

تعبیر کشتن یا گاز کرفتن مارمولک درخواب آنلی بیتون 1ـ اگر خواب ببين

loading...

راهنمای خرید

loading...