شنبه, 01 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب اسب - حیوان

فرستادن به ایمیل چاپ

حضرت دانيال گويد: اسب تازي را به خواب ديدن، دليل بزرگي و عز و جاه بود. اگر ديد بر اسب تازي نشسته بود و آن اسب مطيع و به فرمان او بود، دليل كه عز و بزرگي دولت يابد، بر قدر نيكوئي و قيمت اسب. اگر ديد كه اسب را فرا گرفته يا كسي بدو داد و بر وي نشست، دليل كه شرف و بزرگي يابد، ليكن كمتر از آن كه در اسب تازي گفتيم و اگر ديد از آن اسب چيزي كم بود، يازين يا نمد زين يا لگام، دليل كه بر قدر آن نقصان در بزرگي او بود. اگر بيند اسب وي را دم انبوه و دراز بود، دليل كه بر قدر آن وي را خادمان باشند و چاكران و اگر دم اسب او بريده بود، دليل كه وي را خادمان و چاكران نباشند. اگر بيند چيزي از اندام اسب او ناقص بود، دليل كه به قدر آن از عز و شرف او نقصان بود. اگر ديد با اسب جنگ و نبرد همي كرد و اسب غالب بود و فرمانبر وي نبود، دليل كه مصيبت و گناه نمايد.

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند بر اسب برهنه نشسته بود، دليل كه مصيبت و معصيت و گناه او بيشتر بود. اگر آن اسب از شخصي ديگر بود،آن چه گفتيم خداوند اسب را بود. اگر ديد اسب برهنه بود. لكن مطيع او شد، دليل بر بزرگي و شرف او بود. اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر بام خانه يا بر ديوار ايستاده بود، دليل آن چه گفتيم از گناه بيشتر و صعب تر نمايد. اگر بيند بر اسبي نشسته بود و آن اسب بر هوا مي پريد، يا بيند كهم آن اسب را پرها بود و چون مرغ همي پريد، دليل كه وي را شرف و بزرگي بود در دين و دنيا باشد كه خداوندش سفر نمايد.

ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد بر اسب ابلق نشسته بود، دليل بر كاري كند كه بر وي گواهي دهند. اگر ديد بر اسب سياه نشسته بود، دليل بر كاري نمايد كه وي را مال و مهتري حاصل شود. اگر بيند بر اسب كميت بود، دليل كه از پادشاه قوت و بزرگي يابد. اگر ديد بر اسب اشقر (سرخ مو) بود، دليل است بر صلاح دين و حرمت او از پادشاه. اگر ديد بر اسب زرد بود، دليل كه اندك بيماري يابد و بر اسب سمند همين دليل بود. اگر بيند بر اسب جرمه بود، دليل است بر خير و صلاح. اگر ديد كه بر اسب سليس بود، دليل است زن خواهد. اگر ديد از اسب فرود آمد، دليل است از شرف و بزرگي بيفتد. اگر ديد از اسب برهنه فرود آمد، دليل كه از گناه و معصيت بازايستد. اگر بيند بر اسب نشسته بود و سلاح تمام پوشيده بود، دليل كه شرفو بزرگي يابد، چنانكه شخص از آن مانع نباشد و دشمن بر او ظفر نيابد. اگر بيند اسب را همي تاخت تا جنگ نمايد، دليل كه از وي گناهي در وجود آيد با ترس و وهمي بدو رسد، بر قدر تاختن اسب. اگر ديد بر اسب نشسته بود و اسب او را در مسجد برد، هيج خير اندر اين نبود، مگر بيند كه اسب او را از آنجا بيرون آورد. اگر ديد اسب او را مراغمه همي كرد، دليل كه مال و دولت يابد. اگر بيند اسب با وي سخن گفت، دليل بود كه كاري نمايد كه مردمان از او به شگفت آيند. اگر ديد اسب بيگانه در سراي وي درآمد، يا دركوچه وي، دليل كه مدري شرف و نام دار در سرا يا در كوچه وي درآيد، به قدر و قيمت اسب و در آنجا مقام سازد. اگر ديد اسبي از كوچه او بيرون رفت، دليل كند كه مردي شريف از كوچه او غائب شود، يا بميرد.

جابر مغربي گويد: اگر بيند اسب ماديا فرا گرفت، يا شخصي بد داد و بر وي نشست، دليل كه زن خواهد و بر وي مبار بود. اگر بيند آن ماديان به گونه سياه بود، دليل كند كه آن زن شريف و نامدار نباشد. اگر بييند آن ماديان ابلق است، دليل كند كه زن را مادر و پدر از يك نسل نباشد. اگر آن ماديان جرمه باشد، دليل كه آن زن خوبروي و با جمال است. اگر آن ماديان سبز رنگ باشد، دليل كند كه آن زن ديندار و پرهيزكار باشد. اگر اشقر بود، دليل كند كه آن زن عزيز و خداوند جاه بود. اگر كميت بود، دليل كه آن زن معاشر و طول دوست بود. اگر ديد آن ماديان كره داشت، دليل كند كه زن را فرزند بود، چنانكه اگر كره او نر بود، دليل كه آن زن را پسر است. اگر ماده باشد، دليل كند كه فرزند زن دختر بود. اگر بيند گوشت اسب همي خورد، دليل كه پادشاه او را خواستار شود و به خويشتن نزديك نمايد. اگر ديد در پس كسي به اسب نشسته بود، دليل كند كه آن مرد كه در پس وي نشسته بود، تابع او شود، اگر بيند اسبان بسيار پيرامون سرا يا كوچه او بودند، دليل كه در آن موضع باران بارد، ياسيلاب روان شود.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر بيند كه بر اسب رهوار نشسته است، دليل كه زن توانگر با صلاح به زني بخواهد و اگر اهل آن نباشد، وي را به چنين زني مصاحبت افتد و از او منفعت و نيكوئي يابد. اگر ديد گوش اسب او بريده بود، دليل كه پيغام مهتران از او بريده شود. اگر ديد اسب بسر درآمد و زود برخاست، دليل كه در بعضي از شغل وي خلل افتد و ديگر بار به صلاح باز آيد. اگر ديد اسبي خريد بي دم و بر وي نشست، دليل كه زني بي اصل را به زني بخواهد. اگر ديد با اسب به هوا بر شد و بعد از آن از هوا فرود آمد، دليل كه بر دست پادشاه هلاك شود. اگر ديد اسب وي را بدزديد، بيم بود كه عيالش هلاك شود. اگر بيند اسب وي گم شد، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر ديد اسب خويش را بفروخت، دليل كه عز و جاه او كم شود، يا عيال از وي جدا شود. اگر ديد بر اسب بازگونه نشسته بود، دليل كه از وي به قصد كاري منكر پدي آيد، كه در آن وي رامضرت و ملامت بود.

جاحظ گويد: اسب در خواب، هواي نفس بيننده خواب بود و اگر اسب خويش را سركش بيند، دليل كه هواي نفس او سركش باشد و اگر ديد اسب خويش مطيع و فرمانبر بود، دليل كه هواي نفس او صعب تر بود به بدي، و بدانكه هر اندامي از اندامهاي اسب، نشان بود از پادشاه. اگر خون پادشاه را بر اسب بيند عز و رفعت او بود و مردم عامه اسب به خواب ديدن، عز و بخت بود. اگر بيند اسبي مجهول از محلي بيرون آمد، دليل كه يكي از بزرگان محله از دنيا برود.

خالد اصفهاني : اسب پالاني به خواب، بخت مرد است و هر چند پالاني فرمانبردار باشد، بخت او مطيع تر و فرمانبردارتر بود. اگر بيند كه اسبي پالاني در شهري يا در دهي يا در سرائي شد، دليل كه مردي غريب عجمي در آنجا پديد ايد. اگر بيند بر اسبي درازدم نشسته بود. دليل كه وي را تبع زياده شود، به قدر درازاي دم اسب. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه حال بر وي بد شود و عيش بر وي تنگ گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن اسب در خواب بر پنج وجه بود. اول: عز، دوم: مرتبت، سوم: فرمانروايي، چهارم: بزرگي، پنجم: خيرو بركت. اگر بيند يوزه بر اسب او نشسته است، دليل كه جهودي با زن وي فساد نمايد. اگر بيند سگي بر اسب نشسته بود، دليل كه مغي با زن او فساد نمايد. اسپندان

ابراهيم كرماني گويد: اگر اسپندان ديد، دليل غم بود. اگر بيند اسپندان همي خورد، دليل كه به قدر آن وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند كسي اسپندان بدو داد، دليل كه غمي از آن كس بر دل وي حاصل شود. اگر ديد او اسپندان به كسي داد، غمي از او بر دل وي حاصل گردد.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر اسپندان داشت، لكن نخورد يا به كسي داد، يا از خانه بيرون افكند، دليل كه او را غم و اندوه كمتر بود. استر

محمدبن سيرين گويد: چون استر درخواب بيند، اگر مطيع نبود مردي بدخوي و چون مطيع بود، نيك بود. اگر بيند بر استري بي زين نشسته بود و ندانست كه استر از آن كيست، دليل كه به سفر رود. اگر بر استر خويش نشسته بود، چون سفر كند با سود و منفعت آيد. اگر بيند بر استر زين يا پالان يا عماري نهاده است، دليل كه زن او نازائيده بود، خاصه كه داند استر ملك او بود، يا شخصي بر او بخشيده بود.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بر استر ماده سياه نشسته بود وبلند بالا بود، دليل كه زني خواهد كه خداوند حرمت بود. اگر استر را به گونه سفيد بيند، آن زن كه خواهد با جمال و خوبروي بود. اگر استر به گونه سبز ديد، دليل آن كه زن ديندار و پرهيزكار بود. اگر استر به گونه سرخ بيند، دليل كه آن زن مطرب و معاشر دوست بود. اگر استر به گونه زرد يا اشقر بيند، دليل كه آن زن بيمار شود و زرد روي بود. اگر استر برهنه و رام كرده بيند، دليل كند بر مردي ضعيف.

جابر مغربي گويد: استر ماده در خواب مولازاده بود. اگر استرنر بود سفر بود و بعضي از استادان اين صناعت گفته اند: استر نر مرد بود و استر ماده، زن. اگر بيند از كسي استر ماده بخريد، دليل كه از كسي كنيزك بخرد. اگر بيند كه استر ماده بفروخت، دليل كه كنيزك بفروشد يا از كنيزك جدا شود. اگر ديد كه بر استر ماده نشسته بود، دليل كه زني كند كه هرگز وي را فرزند نيايد. اگر بيند كه بر استر نر نشسته بود، دليل كه عمر وي دراز بود و مرداش حاصل شود. اگر بيند استر از پس وي مي دويد، دليل كه وي را غمي رسد.

اسماعيل بن اشعث گويد: اگر ديد استر نوحه همي كرد، دليل نمايد بر زيادي مال از جهت زنان. اگر ديداستر با وي سخن گفت، دليل كه كار عجب وي را پيش آيد و مردمان را زا آن شگفت آيد، اگر ديد استري را بكشت، دليل كه مال يابد، اگر ديد وي بمرد يا ضايع شد. دليل است كه از كنيزك جدا شود.اگر استر نر بود، نشانه صحبت مردي بود و بدانكه گوشت و پوست استر مال بود و بعضي از معبران گفته اند: گوشت استر بيماري بود. اگر ديد شير استر همي خورد، دليل بود بر دشواري و ترس و بيم وي به قدر شير كه خورد بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن استر بر پنج وجه بود.اول: سفر باشد، دوم: زندگاني دراز، سوم: ظفر بود بر دشمن، چهارم: جمال و آرايش، پنجم: مرد احمق بود. و استر ماده زن نازائيده بود واستر كرده منفعت و يافتن مراد بود.

فرويد گويد : اگر در خواب اسب بارکش بيند ، بختش را ديده است که هرچه رامتر باشد کامرواتر است

اگر بيند يک اسب بارکش وارد خانه اي شد ، مردي غريب به آن خانه خواهد آمد

اگر بيند بر اسبي دم دراز سوار است ، به اندازه دازي آن طرفدار پيدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد

لوک اويتنهاو مي گويد :

سفيد : لذت
سياه : مشکلات
اسبي که بر دو پاي خود به هوا بر ميخيزد : افتخار بزرگ
اسب سواري : آرزوهاي بر آورده شده
افتادن از اسب : ناراحتي زياد
اسب سرکش : مرگ
داراي يک اسب بودن : کاميابي
نعل کردن اسب : يک مقام ، يک موقعيت شغلي مهم
اسب مرده : کار زياد
اسب لاغر : مانع
سياه و سفيد : يک کار پر خطر
بالا رفتن بروي يک اسب : عزاداري

منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن اسب در مجموع بسيار نيکو است. معبران اسلامي نوشته اند که ديدن اسب عربي در خواب نشاني است از عزت و جاه و مقام . اگر کسي ببيند که بر اسب نشسته و اسب رام او مي باشد و به سهولت فرمان مي برد نشان آن است که بيننده خواب به جاه و مقام مي رسد و به سهولت کامروا مي گردد ولي اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسيار پيروزي حاصل مي شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود. نفايش الفنون نوشته اسب ولايت و دولت است و در عين حال زن. نفايس الفنون تصريح دارد که اگر کسي در خواب بر اسب سفيد نشسته باشد پادشاهي يابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبير کرده اند يا کساني که از شما حرف شنوي دارند و يا فرمان مي برند. در همين زمينه ابن سيرين مي گويد اگر ديديد اسبي داريد که دم پر پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده اي زياد از شما اطاعت و پيروي مي کنند. چنان چه ديديد اسبي در اختيار داريد که فاقد زين يراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پيروزي شما است. در ميان رنگ هاي اسب که مي شناسيم، اسب زرد و سمند چندان نيکو نيست چه اين که بر بيماري دلالت دارد. اسب با رنگ غير معقول نيز توفيق کاذب است. اسب سفيد شرف و عظمت است. اسب سياه امري است مخاطره آميز و کاري است دشوار که سر راه شما قرار مي گيرد.سوار بودن بر اسب نيکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نيست مگر اين که اسب زرد باشد در اين صورت به شما نويد مي دهد که از بيماري شفا مي يابيد. درصورتي که بيمار باشيد. نوشته اند اسب سبز دين داري است و چنان چه کسي بر ماديان سبز رنگي نشسته در آينده با زني متقي و پرهيزگار و دين دار رو به رو مي شود . معبران ماديان را به زن تعبير کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از حاجظ نقل شده که اسب در خواب هواي نفس بيننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعي هواي نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هواي نفس بيشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان تر است و يحتمل کام جويي ممکن تر. باز مي گويد اگر ديديد اسبي ناشناخته از خانه بيرون آمد از آن خانه کسي مي ميرد.

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن اسب کار بالا گيرد

 

يوسف نبي عليه السلام گويد:

هر که خود را بر اسب زين دار بيند زن توانگر بخواهد که به مراد وي برسد اسب برهنه هم خوب است

نظرات  

 
-3 تعبیر خوابمریم مهرداد سه شنبه 12 مهر 1390 ، ساعت 12:50
سلام
حدود ساعت 9 الی 10 صبح خواب دیدم که اسبی که گویی از جایی فرار کرده در خیابان به طرف من میاد .اسب خیلی بزرگ وسیاه سیاه رنگ بود .اول ترسیدم اما دستم رو بلند کردم واون رو اروم کردم .اسب آروم شد ودر کنر من نشست بر زمین .روی اسب زینی بور که روی زین رو با پارچه های زرد و نارنجی وقرمز گرفته بودن .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خوابssasa یکشنبه 31 فروردین 1393 ، ساعت 15:37
حدودا 9 سال بعذ میمیرید و جشن بزرگی در راه دارید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواب اسب که 4 کره زاییدomid جمعه 26 خرداد 1391 ، ساعت 06:03
خواب دیدم یه اسب ماده خوش رنگ تقریبا سیاه وقهوه ای 4 تا کره زایید وبعد بیهوش شد یا مرد تعبیرش را برایم ایمیل کنید لطفا"
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 هههههمریم سه شنبه 18 مهر 1391 ، ساعت 19:36
تتتممم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسب - حیوانآراز یکشنبه 26 خرداد 1392 ، ساعت 10:43
با عرض سلام ... من در خواب نزدیک صبح دیدم که یک نفر در خانه ما بر اسب سوار شده و دعا میکند ویا نماز می خواند ... خلاصه بعد آن عمل هردو هم اسب و هم آن شخص پیر مردند ... خواهشمندم تعبیر این خواب را به ایمیل من ارسال کنید ... بی نهیت متشکرم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: پاسخ: تعبیر خواب اسب - حیوانssasa یکشنبه 31 فروردین 1393 ، ساعت 15:38
همسر رویایی شما با اسب نام برده خواهد امد ولی سن همسرتان بالاست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 asbe sefidmojdeh پنجشنبه 07 شهریور 1392 ، ساعت 16:44
خواب دیدم اسب سفید درخشانی دارم که مرا نوازش میکرد. لطفا تعبیرش رو برام میل کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خوابامین جمعه 26 مهر 1392 ، ساعت 04:33
با سلام
دیروز عید قربان بود امروز دمدمای صبح دیدم که خانواده عموم اسب عظیم الجثه را قربانی میکنند تعبیر این خواب چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: خوابssasa یکشنبه 31 فروردین 1393 ، ساعت 15:39
خداوند بهشما پاداش زیادی بخشیده است تو در جهنم میروید اگر ناسپاسی کنید
...اکبر نژاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب اسبراضيه سه شنبه 30 مهر 1392 ، ساعت 12:51
سلام
من در خواب ديدم اسبي كه تقريبا رنگ خردلي داشت و يال هاي بلندي داشت و كلا بدنش پر از مو بود و بين علفزار نشسته بود رو نوازش مي كردم لطفا تعبيرش رو بهم بگين نبود توي تعبير خوابه !!!
خيلي ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبير خواب اسبرضابرنوسی دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:26
سلام خواب دیدم که اسب سیاهی پدرم هدیه داده بهم من هم خوشحال بودم و سوار بر اسب شدم اسب هم تحت فرمان من بود تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب سیاهرضابرنوسی دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ، ساعت 10:27
خواب دیدم که پدرم اسبی سیاه به من هدیه داده ومن خیلی خوشحال بودمو سوار بر اسب شدم اسب هم مطیع من بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر یک خوابahmadi جمعه 08 فروردین 1393 ، ساعت 12:46
سلام علیگم
خواب دیدم در روز جمعه ساعت بین 2 تا 4 عصر نماز ظهر را خواندم و به خواب رفتم در سرکار استم در شعبه شیفت استم.
اسبی را چند وقت در خواب میبینم که بین درب وردی و راهرو قرار دراد بالا خره امروز اسب زایمان نمودو یک کره اسب به دنیا اورد و در اخر سوره از قران شریف خواندم سوره نصر بود و خدا راشکر کردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب اسب سفیدناهید سه شنبه 13 خرداد 1393 ، ساعت 04:24
سلام ببخشید من خواب دیدم بابابام با یه قایق بزرگ تو دریام ویه اسب سفیدوزیبا تو قایق هست قایق رو نتونستم درست هدایت کنم رفتیم به سمت وسط دریا اسب از قایق پرید وفرار کرد بابام هم دنبال اسب رفت ومن هم خودم رو به ساحل رسوندم بابام ناراحت اومد ولی اسب پیشش نبود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسب - حیواننانا سه شنبه 17 تیر 1393 ، ساعت 14:44
سلام الان ماه رمضانه.نزدیک2شب خواب دیدم همسایه روبرو گوشت زیادی قربانی میکنه و من ذکر لاحول ولاقو الا بلا میگفتم از هیبت بزرگی قربانی.امابعد دیدم گوشت حیوان لزج وچندش وغیرطبیعیه ووحشت کردم.به همسایه کنارش نگاه کریم اونم همونگونه قربانی ام حیوان دوسرباپوست تیره وخیلی بزرگی را قربانی میکرد.بعد دیدم سه تا از قصابهایش در خانه ماداشتن اون گوشتارو واسه همسایه تکه تکه میکردن وهرچی میگفتم ازخانه من برین بیرون نرفتن.من وحشتزده ازخواب پریدم.توروخداتعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسبسهیلا شنبه 05 مهر 1393 ، ساعت 11:43
خواب دیدم اسب سیاه شاخ داری بهم چسبیده و دنبالم میاد از من خوشش اومده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسب - حیوانShhghj دوشنبه 05 آبان 1393 ، ساعت 10:19
سلام من خواب ديدم سوار اسبى قهوى رنگ استم اما أسب رام كرده ومن از روى ان ميپرم پاين ولى اسب دنبالم ميكنه و من خيلى وحشت زده شده بودم لطفا جواب بدين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب اسب - حیوانزهرا یکشنبه 21 دی 1393 ، ساعت 21:18
سلام؛

خواب اسب سفیدی رو دیدم که آرام و بی‌حرکت ایستاده بود. شاید بیمار بود یا خون ریزی داشت.
بعد خودم به دلیل که نمی‌دانم (شاید برای استفاده از خونش-گرچه عملاً استفاده‌ای نکردم) یک قیچی رو در گردنش فرو کردم. به مرور ازش خون می‌رفت تا بمیره. دستام پر از خون بود. رفتم و شستم. وقتی برگشتم دیدم در مسیر لکه‌های خون ریخته.
ممکنه تعبیرش رو بفرمائید؟
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 زاییدن اسبpouria یکشنبه 05 بهمن 1393 ، ساعت 06:45
سلام.. من تو خواب فقط یادم میاد که اسبی رو دیدم که چند بار مکررا زایید.... اگه میشه تعبیرش رو بگید... ممنونم ازتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبمليكا دوشنبه 27 بهمن 1393 ، ساعت 06:56
خواب ديدم از اسب افتادم و دو نفر ديگري هم سوار بودند افتادند لطفا تعبيرش رو بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبمينا دوشنبه 04 اسفند 1393 ، ساعت 09:32
من خواب ديدم يه اسب سياه و خيلي خوشگل رام و قوي دارم كه زين نداشت دهنشو گرفتم و ميرم
بعد خواستم سوارش شم زين داشت روي زين نشستم
با وجوديكه الان تو زندگيم يه مشكل دارم ميخواستم بدونم تعبيرش چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 أسب سفيدEbi پنجشنبه 07 اسفند 1393 ، ساعت 08:57
دوستي را سوار بر أسب سفيد ديدم كه با همسرش از أسب افتادند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب سفیدحمیدرضا شنبه 08 فروردین 1394 ، ساعت 19:31
حدود دوماه پیش خواب دیدم در کوچه تاریک و وهم آلودی هستم سپس دیدم سواری سیاه غول پیکری که اسبش هم سیاه رنگ ووحشتناک بود فریاد بسیار وحشتناکی کشید ودنبال من افتاد و منم فرار کردم که در نهایت به یک کوچه بن بست تاریک رسیدم که اون سوار سیاه و چند نفر افراد سیاه پوش پیاده,منو محاصره کرده بودن که بشدت ترسیده بودم و داشتم امیدمو از دست میدادم که بلند فریاد زدم یا امام زمان که ناگهان اسبی تماما سفید ظاهر شد که موی اسب را گرفت و سوارش شدم و افراد سیاه پوش از این اسب میترسدند وکنار رفتن ومن با اون اسب سفید فرار کردم.تعبیرش چیست؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر این خواب چیه؟نسترن شنبه 02 خرداد 1394 ، ساعت 13:00
خواب دیدم در کنار خونمون که مثل یه دشت بودمردی خوش پوش و خوش چهره هست که اسب سیاهی داره و داره ه اسب غذا میده
اسب سیاه و بزرگ و اصیل بود
اصب وارد خونه ما میشه تو خونه میچرخه
همه ی اعضای خوانواده ازش استقبال میکنن اما من خیلی از حضورش میترسم میرم تو اتاق درو رو خودم میبندم
یبار هم سر سفره داشتم غذا میخوردم اسب تا منو دید به سمت من متمایل شد و من باز فرار کردم
تو خواب وحشت زیادی داشتم
تعبیر این خواب رو بمن بگین لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 salammahtab پنجشنبه 18 تیر 1394 ، ساعت 06:05
صبح خواب دیدم که اسبی زیبا و بزرگ و سفید را در منزل پدر بزرگم اعدام کردند و کشتند و همه برایش گریه میکردند و سگ ها های زیادی با صدای بلند واق واق میکردند...تعبیر..؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دو اسب و یک گاوصحرا یکشنبه 11 مرداد 1394 ، ساعت 05:12
سلام در خواب دیدم بر روی پلی هستم که دو اسب بسیار بزرگ و زیبا یک گاو بسیار بزرگ قهوهای رنگ را حمل میکنند ناگهان سرعت گرفتن و من از آن مکان دور کردن جایی پیاده شدم نا اشنا لطفا تعبیری کنید ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسب - حیوانم.ه چهارشنبه 25 شهریور 1394 ، ساعت 03:41
اگه خواب ببینی به اسب سیاه در زاییدنش کمک میکنی،تعبیرش چیه؟
خواب دیدم یه اسب سیاه مشکل داره و من مثل جراح ها بدنش رو شکافتم اما مشکلش مشکل قلبی نبود،با گوشی پزشکی صدای قلب جنین رو شنیدم که زیر یکی از کلیه هاش بود،کره اسب رو به دنیا اوردم و تمیزش کردم
بگید لطفا تعبیرش چیه خیلی فکرم مشغول شده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابل.ط جمعه 06 آذر 1394 ، ساعت 03:30
اگر خواب ببینی که تمام اسب ها مرده اند و در خیابان های اطراف خانه به زمین افتاده اند جوری که ب سختی میتوان از بین اسب های مرده رد شد مثلا در اثر بیماری هیچ اسبی زنده نمانده رنگ اسب ها هم مختلف باشد. تعبیرش چیست ؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابآذین یکشنبه 20 تیر 1395 ، ساعت 18:36
خواب دیدم تو ماشین با همسرم نشستم راننده اون نبود تو جاده از دور انگار تصادف شده جنازه افتاده من نگاه نمیکنم میایم جلوتر همسرم نگاه میکنه منم لحظه آخر نگاه میکنم میبینم اسب پوست کنده مرده مچاله شده تو جاده افتاده... لطفا تعبیرش رو بگید ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابamin یکشنبه 31 مرداد 1395 ، ساعت 01:36
خواب دیدم جلوی منزل پدربزرگم اسب قهوه ای به طرز عجیبی توسط یک مرد کشته میشد لطفا تعبیر آن را بفرمایید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب اسبSara چهارشنبه 17 شهریور 1395 ، ساعت 11:07
سلام ،من ديشب خواب ديدم منزل شخصي ناشناس بودم كه يك گله أسب را ديدم كه مخفيانه توسط پسر صاحب خانه وارد اتاق كوچكي شد و فقط من متوجه شدم و به طبقه بالا رفتم كه ببينم در اين اتاق با اين همه أسب چه ميكند ديدم أسب ها را مي كشد و گوشتش را به من نشان داد بسيار سفيد و شيري رنگ بود و من چندشم شد .از او پرسيدم چرا أسب ها ميكشي گفت جاي گوشت مي فروشم من در خواب بسيار وحشت كردم و از آنجا دور شدم تعبير اين خواب چيست به نظر شما .تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !