شنبه, 01 آبان 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب اسب

فرستادن به ایمیل چاپ

1ـ اگر در خواب اسب سفيدي را تماشا كنيد يا سوار آن شويد ، علامت آن است كه با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهيد داشت . اما اگر اسب سفيد كثيف و لاغر باشد ، نشانة آن است كه دوست يا زني حسود از اعتماد شما سوء استفاده مي كند . اما اگر اسب سياه باشد ، نشانة آن است كه بخت يار شما خواهد بود اما با اين همه ، متوسل به فريت و نيرنگ مي شويد و دست به كاري خطا مي زنيد .

2ـ اگر زني خواب ببيند بر اسبي سفيد سوار شده است ، نشانة آن است كه شوهرش نسبت به او بي وفا خواهد بود .

3ـ ديدن اسبهايي با رنگ تيره در خواب ، علامت آن است كه برخي از لذتهاي زود گذر را تحربه خواهيد كر د .

4ـ اگر خواب ببينيد با اسبي از نژاد اصيل و رنگ كهر سواري مي كنيد ، نشانة آن است كه به ثروتي دست مي يابيد . اگر زني چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه او خود را تسليم پيشرفتهاي زود گذر و ماديات       مي كند .

5ـ اگر در خواب اسب تندرويي ببينيد يا بر آن سوار شويد ، علامت آن است كه زندگي اي راحت و آسوده خواهيد داشت .

6ـ سوار شدن بر اسبي سركش در خواب ، علامت آن است كه در اثر حماقت زير دستان يا دوستي از منافع شما سوء استفاده مي كند .

7ـ اگر خواب ببينيد اسبي با اسبهاي ديگر در حال فرار است ، نشانة آن است كه خبر بيماري دوستي به گوش شما خواهد رسيد .

8ـ اگر در خواب اسبي از نژاد اصيل ببينيد ، نشانة آن است كه در ساية زندگي بسيار آسوده دست به اعمالي غير اخلاقي خواهيد زد .

9ـ ديدن كره ماديان در خواب ، نشانة تفاهم و دوستي بين افراد است .

10ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسب از رودخانه اي مي گذريد ، علامت آن است كه به زودي در زندگي اقبال به شما روي مي آورد . اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد ، نشانة آن است كه خوشيها به نوميدي مبدل      مي گردند . 

11 ـ اگر خواب ببينيد بر پشت اسبي سوار شده ايد و از رودخانه اي زلال و زيبا مي گذريد ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما به سرعت برآورده مي شود . اگر مردي تاجر ، چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به ثروتي فراوان دست خواهد يافت .

12ـ ديدن اسب زخمي در خواب ، نشانة آن است كه دوستان به دردسر خواهند افتاد .

13ـ ديدن اسب مرده در خواب ، علامت هجوم نوميديهاست .

14ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسبي هستيد كه يورتمه مي رود ، نشانة آن است كه آرزوهاي شما به سختي برآورده مي شود . اگر خواب ببينيد از روي اسبي كه يورتمه مي رود به زمين مي افتيد ، علامت آن است كه در كار خود رقيب مقتدري خواهيد داشت كه اجازه نمي دهد به پيروزي كامل دست يابيد .

15 ـ اگر خواب ببينيد اسبي به شما لگد مي زند ، نشانة‌آن است كه به خواستگاري زني مي رويد كه شما را     نمي پذيرد . و به علت بيماري و عدم سلامت زندگي نابساماني خواهيد داشت .  

16ـ اگر خواب ببينيد دهنة اسبي را مي گيريد و اسب را رام مي كنيد يا زين كه در هر كاري موفق خواهيد بود . اما اگر در خواب موفق نشويد دهانة اسب وحشي را بگيريد يا زيني بر پشت او بنهيد و اسب بگريزد ، علامت آن است كه بخت و اقبال به شما پشت مي كند .

17ـ ديدن اسبهاي خال دار در خواب ، علامت آن است كه دست به هر كاري كه بزنيد ، سودآور خواهد بود .

18ـ اگر خواب ببينيد نعل اسبي داريد ، علامت آن است كه يقيناً به موفقيت دست خواهيد يافت . اگر دختري چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه همسري وفادار خواهد يافت .

19ـ اگر در خواب نعل اسبي ببينيد ، علامت آن است كه با تلاش خود ثروتي گرد مي آوريد .

20 ـ ديدن اسبهاي مسابقه در خواب نشانة آن است كه در زندگي بيشتر به خوش گذراني مي پردازيد .

21ـ اگر خواب ببينيد با اسبي در مسابقه اي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه سعادتمند مي شويد و از زندگي خود لذت مي بريد .

22ـ اگر خواب ببينيد اسبي رامي كشيد ، نشانة آن است كه با خودخواهي دوستان را از خود دور مي كنيد .

23ـ اگر خواب ببينيد بر اسبي بي زين سوار شده ايد ، علامت آن است كه با تلاش بسيارتحمل سختيهاي زندگي به ثروت و آسايش دست مي يابيد .

24ـ اگر زني خواب ببيند ، بر اسبي بي زين سوار شده است ، نشانة آن است كه ديگران به او كمك خواهند كرد تا زندگي اي فارغ و آسوده داشته باشد .

25ـ اگر خواب ببينيد اسبي را قشو مي كنيد ، نشانة آن است كه از كار اصلي خود براي كسب لذتهاي زودگذر فارغ مي شويد .  

26ـ اگر خواب ببينيد دم يا يال اسبي را آرايش مي كنيد ، علامت آن است كه از كار اصلي خود براي كسب لذتهاي زودگذر فارغ مي شويد .

27ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسب از تپه اي بالا مي رويد و ناگهان اسب سرازير مي شود و شما بر نوك تپه تتها مي مانيد ، نشانة آن است كه بر عليه كينه و نيرنگ دشمنان مبارزه مي كنيد و سر انجام پيروز مي شويد . اما اگر با  اسب به نوك تپه برسيد ، علامت آن است كه اتفاقي به مقامي والا دست مي يابيد .

28ـ اگر دختري خواب ببيند سوار بر اسب سياهي است ، نشانة آن است كه آرزوهاي او در مواقع غير قابل پيش بيني بر آورده مي شود . 

29ـ اگر در خواب به اسبي تازه وارد نگاه كنيد ، علامت آن است كه ناراحتي به شكل غريبي محو مي شود و آسايش و رفاه شما را در بر مي گيرد.

30ـ اگر خواب ببينيد نعل كوچكي بر پاي اسبي مي كوييد كه اندازة پاي او نيست ، نشانة آن است كه در شراكت با ديگران متهم به عملي خطا مي شويد.

31ـ اگر خواب ببينيد سوار بر اسبي از تپه اي پايين مي آييد ، علامت آن است كه اتفافاتي شما را نوميد مي سازد.

32ـ اگر دختري خواب ببيند دوستي پشت سر او سواري مي كند ، علامت آن است كه مورد توجه مردي بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسيد ، نشانة آن است كه شايد حسادت ديگران را نسبت به خود برانگيزيد.

33ـ اگر دختري خواب ببيند به هنگام پياده شدن از اسب ، اسب تبديل به خوكي مي گردد ، علامت آن است كه خواستگاري مردي ثروتمند را ناديده مي گيريد و ترجيح مي دهد كه فعلاً مجرد باشد.

34ـ اگر دختري خواب ببيند سوار بر اسب سفيد از تپه ها بالا و پايين مي رود و فردي با اسب سياه او را تعقيب مي كند ، نشانة آن است كه مدتي ميان اندوه و شادي در نوسان خواهد بود . و در اين مدت دشمني مدام مي كوشد ، او را مغلوب سازد .

35ـ اگر خواب ببينيد اسبي با اندام انسان روي تخت خوابي فرود مي آيد ، و هر چه به شما نزديكتر مي شود اندام او به مردي شباهت مي يابد و چيزي به سوي شما مي اندازد كه اول شبيه لاستيكي است و بعد مانند زنبور بزرگي ، علامت آن است كه آرزوها و اميدها از دست رفته ديگر بار به دست نمي آيد .

نظرات  

 
+55 تعبير خواب در آغوش گرفتن اسبفرشته یکشنبه 15 فروردین 1389 ، ساعت 12:15
تعبير خواب در آغوش داشتن يک اسب قهوه اي و آرام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 تعبیر خواب اسب اونم از نوع پسرونشپویان یکشنبه 31 مرداد 1389 ، ساعت 09:30
با سلام دیشب خواب دیدم که بر اسبی قهوه ای سوار شده ام . روی زین محکم و استوار نشسته بودم و دهنه اسبو محکم تو دستام گرفته بودم و هر جور که میخاستم فرمونش میدادم . با چند نفر دیگه هم بودم اونام سوار اسب بودن اما از جاهایی که اونا نمیتونستن رد بشن من با اعتماد بنفس قوی و مهارت کامل پرش میکردم و بعدشم گردن اسب رو نوازش میکردم و میگفتم آفرین حیوون ، اون زبون بسته هم روی دوتا پاهاش وامیستادو شیحه میکشید . در آخر کار از بسکه ذوق سوارکاری خودمو کرده بودم وقتی که اسب زبون بسته دو باره روی پاهاش ایستاد منم محتلم شدم . خواهشن بگین تعبیر این خواب چیه آیا تعبیرش بخاطر آخرش باطل شده یا نه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 re: تعبیر خواب اسب اونم از نوع پسرونشGuest پنجشنبه 04 شهریور 1389 ، ساعت 15:45
نقل قول از پویان:
با سلام دیشب خواب دیدم که بر اسبی قهوه ای سوار شده ام . روی زین محکم و استوار نشسته بودم و دهنه اسبو محکم تو دستام گرفته بودم و هر جور که میخاستم فرمونش میدادم . با چند نفر دیگه هم بودم اونام سوار اسب بودن اما از جاهایی که اونا نمیتونستن رد بشن من با اعتماد بنفس قوی و مهارت کامل پرش میکردم و بعدشم گردن اسب رو نوازش میکردم و میگفتم آفرین حیوون ، اون زبون بسته هم روی دوتا پاهاش وامیستادو شیحه میکشید . در آخر کار از بسکه ذوق سوارکاری خودمو کرده بودم وقتی که اسب زبون بسته دو باره روی پاهاش ایستاد منم محتلم شدم . خواهشن بگین تعبیر این خواب چیه آیا تعبیرش بخاطر آخرش باطل شده یا نه
:-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: re: تعبیر خواب اسب اونم از نوع پسرونشساناز یکشنبه 19 خرداد 1392 ، ساعت 14:25
:lol:
محتلم شدنت از هیجان بوده :lol:
از شیر مادر حلال تره
نگران نباش خوابت باطل نمیشه :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسب اونم از نوع پسرونشمحسن سه شنبه 10 تیر 1393 ، ساعت 13:17
یعنی شوهر میکنی که مطیعته و مثل بقیه زنا میزنی دهنشو سرویس میکنی .برو خوش باش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 Guest یکشنبه 04 مهر 1389 ، ساعت 19:44
سلام من ديشب خواب ديده ام من با شخصى كه بامن قصد ازدواج داشت و بهم زد سوار بر اسب قهوه اى بوديم كه بعد براردم امد و مارا ديد وبه برادرم كفتم كه اين مرد صاحب اين اسب است و من را سوار كرد خواهشمندم كه بكويد تعبير اين خواب جيست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسب سفید بزرگ وهشی که پرواز میکونهfatemeh شنبه 29 آبان 1389 ، ساعت 15:50
salam man dishab khab didam ,,dar ye makani hastam ke onja asba ziadan ,rad mishan o miran ,vali az beine on hame asb yekish kheily vahshiye va parvaz ham mikone ,, on be tarafam miyad ,mano vel nemikone ,,manam sang partab mikonam ,, onam sang partab mikone ,,,kholase mano kheily donbal mikone ,manam gerye mikonam o farar :S
تعبير اين
خواب جيست....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 adila پنجشنبه 09 دی 1389 ، ساعت 06:37
:sad: salam man khab didam ki kakaim ma ra dar aspi safid sawr karda chi mana darat
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 o,hf hsfپریا جمعه 29 بهمن 1389 ، ساعت 10:03
سلام من خواب دیدم گروهی از اسب های سیاه و قهوهای من و خانواده ام را دنبال می کردند انگار که قصد داشتند مارو بگیرند ما با ماشین فرار کردیم! :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: o,hf hsfیاسر پنجشنبه 21 شهریور 1392 ، ساعت 05:01
سلام پریا بس که شیرینی توو خوابم میخان بخورنت :D
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ديدن خواب اسبGuest سه شنبه 03 اسفند 1389 ، ساعت 09:40
سلام من ديشب خواب ديدم دوستام سوار چندتا اسب هستن يك اسب سياه بدون زين ايستاده بود دور گردنش يك تناب بود يك اسب سياه واسيل من اون راحت گرفتم و سوارش شدم بعد دوستام گفتن اون اسب يكي از اشنا هاي ماست كه من ميشناختمش و بعد با دوستام حركت كرديم تا به يك روستا رسيديم موقعه برگشت چند نفر ايستاده بودن كه انگار ميخواستن اون اسب ها رو از ما بگيرن ما هم با سرعت خيلي زياد اونهارو دور زديم اسب هاي ما از روي تپه هاي كه جله ما بود ميپريدن و خيلي هوا ميرفتن به توري كه من ميترسيدم موقه رسيدن به زمين پاي اسبم بشكنه ميشه بگين تعبيرش چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 Guest سه شنبه 03 اسفند 1389 ، ساعت 21:06
سلام من دیشب خواب دیدم سوار کره اسب قهوه ای شدم لطفا تعبیرشو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبيرخوابمهدي تنها پنجشنبه 12 اسفند 1389 ، ساعت 09:21
سلام من خواب ديدم سه تااسب توحياط ماهستن كه دوتاش نروماده وسومي كره اسب هست كه من سواركره شدم وچون اولين باربودخيلي اينور اونورميپريدولي من زمين نيفتادم ودراخر رامش كردم خواهشمنداين خوابم راتعبيركنيد باتشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 iman دوشنبه 08 فروردین 1390 ، ساعت 10:02
سلام من خواب گله ای از اسبهای وحشی که کنار برکه ای در حال آب خوردن بودن دیدم تعبیرش چیه ؟ تمام اسبها بسیا زیبا و به رنگ تیره بودن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+30 نازیلا سه شنبه 09 فروردین 1390 ، ساعت 14:15
سلام دوستان
خواب دیدم یه اسب قهوه ای رنگ توی حیاطمونه،میخواس ت بیاد توی خونه و من با دستم سرشو به عقب فشار می دادم تا نیاد تو و نمی تونستم جلوشو بگیرم.
میشه بگید تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 اسببابک پنجشنبه 03 شهریور 1390 ، ساعت 13:58
سلام

دیشب یه اسب زیبا رو تو خواب دیدم که رنگ بلوطی داشت ولی نه زین داشت نه دهن بند
اول که سوارش شدم اصلا راه نمرفت خیلی اهسته قدم بر میداشت بعدش انگار که اسبه عوض شده بود شروع کرد به دویدن خیلی خیلی تند میرفت و با اینکه نه زین داشت و نه جیزه دیگه ای ولی کاملا بهش مسلط بودم خیلی خوب میتاخت انگار که فقط با من اینجوری بود بعد تو خواب دوستمو دیدم که اونم سوار بر اسب بود ولی اسب اون هم زین داشت و هم دهن بند و افسار من ازش خواستم که اگه یه زین داره به منم بده واسه اسب خودم یادم نمیات ولی گفت که یه دونه داره یادمه که همراش رفتم و زین رو هم بهم نشودن داد ولی یادم نمیات که زینو ازش گرفتم یا نه :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 taebir khaabmohamad پنجشنبه 17 شهریور 1390 ، ساعت 14:48
سوار بر اسبی کهر در حال مسابقه در دشتی صاف و هموار و بیابانی بودم ودر پایان مسابقه برنده شدم این اسب دهنه و زین و یراق به عبارتی همه وسایل سواری را کامل داشت تعبیر این خواب چیست? از شما برای پاسختان ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سیل و اسبآرمان یکشنبه 20 شهریور 1390 ، ساعت 08:23
خواب دیدم که سیل روان شد ولی من
در کنار سیل قرار گرفتم و فکر سوار شدن بر یک وسیله نقلیه را داشتم
که در کوه سواری آشنا بر یک اسب
قوی و سفید دیدم که در وسط های کوه
د عرض کوه به شکل عمودی حرکت می کرد و در انتها نیز یک زن و دختر
بچه در کنار سوار کار و اسب دیدم
لطفا در صورتیکه تعبیر را می دانید
پاسخ دهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 سلامGuest پنجشنبه 21 مهر 1390 ، ساعت 18:57
من دیشب خواب دیدم که اول یه اسب سفید از یه بلندی پرید بعد یه اسب سیاه پرید بعد این دوتا با هم یا بازی می کردن یا دعوا درست نفهمیدم ولی خوابی بود که دو نماز صبح بود لطفا جواب بدین معنیش چی میشه؟ :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 ونداد شنبه 30 مهر 1390 ، ساعت 14:10
من خواب دبدم که افسار اسب سفیدی را که شیهه میکشید و بالا و پایین میپرید را محکم گرفتم و پس از چندی این اسب سفید به یک زن دگر شد.
خوابگزاری این خواب من چیست؟
خواهش میکنم پاسخ دهید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 سارا سه شنبه 03 آبان 1390 ، ساعت 16:31
من خواب گله اي از اسب ها ي وحشي كه كنار بركه در حال آب خوردن بودن ديدم و تمام اسب ها تيره رنگ بودن.
ميشه بگيد تعبيرش چي؟ :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 اسب قهوه ایاناهیتا چهارشنبه 12 مهر 1391 ، ساعت 12:41
سلام منم دیروز دیدم که چندتا اسب قهوه ای دارن جفتگیری میکنن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب اسبستار چهارشنبه 24 تیر 1394 ، ساعت 04:30
در خواب دیدم هوا گرد و غبار بود و ترسناک و تعدادی اسب به رنگ خاکی موجود بودند و شوهرم بدنبال گرفتن یکی از آنها جهت سوار شدن ما روی آن و فرار کردن از این محل , لطفا"تعبیر چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبعلی پنجشنبه 12 آبان 1390 ، ساعت 15:47
سلام من دوتا اسب خواب دیدم یکی آرام بود اما دیگری خیلی ناآرام بود که با یکی از آشناهام درگیر بود و اون نمتونست آرومش کنه من به کمکش رفتم بهسختی زمینش زدم و کمی آروم شد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خواب اسبسارا یکشنبه 22 آبان 1390 ، ساعت 16:51
من حامله هستم و در خواب ديدم دو اسب به من حمله كرده و به شكم من لگد مي زند و من فرياد مي زنم كه من حامله ام
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 khabe asbruzbeh arya یکشنبه 29 آبان 1390 ، ساعت 10:44
slm
man khab didam babam baram chan ta asb avorde ke yekisho bepasandam va bekhare vasam...bad az saro kale zadan ba chantashun mikham savare yeishun besham ke say mikone gazam begire vali bade savar shodan bam harf mizane va azash miporsam ke chera gazam migerefti va un javab mide ke mikhastam sar be saret bezaram...!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خواب اسبمائده چهارشنبه 09 آذر 1390 ، ساعت 00:40
سلام خواب دیدم توی یک مهمونی خوانوادگی هستیم یهو یک اسب سفید پشت در ظاهر میشه من میترسمو فوری دروکه میبندو اسب بر میگرده و لگد میزنخ داداشم درو باز میکنه میگه برید کنار اسبه سفید با شتاب میاد و میره توی یکی از اتاقها.تعبیرش چیه؟مرسی :P
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 من خواب دیدم دو تا اسب قهوهای کنار من استاده اند سایه یکشنبه 13 آذر 1390 ، ساعت 08:34
:-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 اسب سفيدكامبيز نجفي پنجشنبه 17 آذر 1390 ، ساعت 12:47
سلام
من در خواب ديدم اسب سفيدي را بادقت زياد در حال تميز كردن هستم. 8)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخJojo چهارشنبه 12 مهر 1391 ، ساعت 12:48
فکر کنم تو یه اسب میخری
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 یه اسب بزرگ را تو خواب کشتممریم یکشنبه 20 آذر 1390 ، ساعت 11:00
توخواب دیدم که یه اسب خیلی بزرگ را با کمک چند نفر کشتم و بعد آتیشش زدیم خواهش میکنم بگید تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب اسبنیلو پنجشنبه 01 دی 1390 ، ساعت 11:18
سلام
من توی خواب دیدم که دارم از یه چیزی فرار میکنم و فکر میکردم که اون باید خیلی ترسناک باشه ولی وقتی بهم رسید و دیگه راه فراری نداشتم دیدم یه اسب سفیده تا قبل از اون میخواستم بزنمش و حتی کورش کنم ولی وقتی دیدمش دلم نیومد لطفا بگید تعبیر خواب من چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 فرار اسبهاني دوشنبه 21 فروردین 1391 ، ساعت 20:51
سلام من خواب دو تا اسب رو ديدم كه داشتم بهشون نگاه ميكردم كه يهويكيشون كه يال و دم پر پشتي داشت فرار كرد و من اونقدر دنبالش دويدم تا آخر سر برگشت سر جاش و كاملا رام شد و فقط به من نگاه ميكرد لطفا تعبيرشو بگين
در ضمن من دخترم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب اسبخانوم شریفی سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 ، ساعت 15:49
داستیم با هیات میرفتیم تو یه حسنیه بعد یکی از اسبا که قهوه ای بود و زینشم سبز بود یهو چسبید به کره اسش و سرشو گاز گرتشو خوردش بهد همه فرار کردند و وحشت کرده بودیم....خواهش میکنم جوابشو بدبد که چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب اسبخانوم شریفی سه شنبه 19 اردیبهشت 1391 ، ساعت 15:49
داستیم با هیات میرفتیم تو یه حسنیه بعد یکی از اسبا که قهوه ای بود و زینشم سبز بود یهو چسبید به کره اسش و سرشو گاز گرتشو خوردش بهد همه فرار کردند و وحشت کرده بودیم....خواهش میکنم جوابشو بدبد که چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 اسبرامین چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 ، ساعت 08:45
سلام. تو خواب دیدم یک گله اسب که یکیشون سفید بود راه من رو گرفتن و اسب سفید به من حمله میکنه ولی من میتونم فرار کنم. بعدش دیدم چند تا ار دوستام و فامیلام به خاطر مبارزه با اسب مردند. لطفا تعبیرش رو برام میل کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسبامیر یکشنبه 07 خرداد 1391 ، ساعت 07:38
عالی بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 melaniayda شنبه 28 مرداد 1391 ، ساعت 11:34
دختري هستم مجرد و خواب ديدم با ماشينم از سمت شمال به سمت تهران در جاده كنار ساحلي در حال حركتم كه دو اسب كهر زيبا ديدم كه در حال تمرين واسه مسابقه بودن ولي ناكهان يكيشون به سمت ماشين من امد وتصادف كردو مرد و صاحب اسب منو مجبور ميكرد ديعه اسبشو بدم ولي من نداشتم. لطفا تعبير خواب منو بكين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسبعل دوشنبه 06 شهریور 1391 ، ساعت 15:10
با سلام چند اسب را دیدم که در فاصله تقریبا نزدیکی از من بودند که ناگهان یکی از انها جدا شد و به سمت من امد من هراسان سوار ماشینی که سقف ان متحرک بود شدم اسب سعی کرد لگد بزند ولی گویا نتوانست بعد سعی کرد به من که داخل ماشینم لگد بزند ولی خوشبختانه دگه سقف را پیدا کردم و ضربه های اسب به ماشین خورد یا نخورد یادم نمیاید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسبعلی دوشنبه 06 شهریور 1391 ، ساعت 15:19
یادم رفت بگم اسب شیهه می کسید به نحوی که وقتی استارت می زدم صداش شبیه شیهه اسب بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسبالنا جمعه 17 شهریور 1391 ، ساعت 09:44
تعبیر خواب اسب آبی که گازت بگیره چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 تعبیر خوابمریم پنجشنبه 18 آبان 1391 ، ساعت 13:08
سلام خواب دیدم اسب داره از سینه ام شیر میخوره.چند روز قبلشم خواب دیدم کبوتری سفید گرفتم اما پروازش دادم رفت ولی دوباره برگشت زیر پاهام نشست .لطفا تعبیرشو بهم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب گله اسبparvaneh پنجشنبه 14 دی 1391 ، ساعت 09:27
امیدوارم خواب منو تعبیر کنید من دیشب خواب دیدم که از کنار یه محل رد میشم که انگار اشراف و افراد سرشناس اونجا که در واقع مثل یه پارک بزرگ بود جشن یا مهمانی گرفتن بین اونها پر از اسبهای بسیار زیبا در رنگهای مختلف بود مشکی سفید قهوه ای و ... و بین اونها یه اسب سفید بزرگ و زیبا و تک شاخ نظر منو جلب کرد و من به همراهم که یادم نیست کی بود گفتم یعنی این اسبه واقعا تک شاخه یا الکیه؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب دست بریدهمحمد ا سه شنبه 19 دی 1391 ، ساعت 04:27
برای سوارکاری به همراه دوستم به اصطبل رفتم اما دیدم دو دست اسبم از آرنج قطع شده و بریده است. بعد یک فرد ناشناس به من گفت این اسب معلول را برایم میفروشد و یک خانم را به من معرفی کرد که فروشنده یک اسب قهوه ای اصیل بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اسبمريم پنجشنبه 21 دی 1391 ، ساعت 11:41
با سلام من خواب ديدم يه اسب خريدم ينى چى
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 آغوش داشتن يک اسب قهوه ايفاطمه سادات پنجشنبه 03 اسفند 1391 ، ساعت 08:57
آغوش داشتن يک اسب قهوه اي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسبBonie پنجشنبه 03 اسفند 1391 ، ساعت 12:02
سلام دیشب خواب دیدم که دو دختر بچه کوچیک از شاگردام سوار بر اسب پیش من اومدند، رنگ اسب ها قهوه ای روشن و خیلی رام و آرام بودند.
بعد هم زنی چند کارت به دستم داد که روی چند تا از آنها نقش اسب داشت، روی یکی که واضح تر یادم مانده عکس دو اسب سیاه سرکش بود که کالسکه ای را میکشیدند و زن گفت این کارت ها خیلی حرف دارند... خیلی...
تعبیر خوابم چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب اسبزهره شنبه 05 اسفند 1391 ، ساعت 11:16
اینها همش الکیه. دلتون خوشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسبnasim سه شنبه 08 اسفند 1391 ، ساعت 16:54
من خواب دو اسب خیلی بلند و خوشگل رو دیدم که دو غریبه سوار ان بودند.رنگ اسب رو دقیقا یادم نیست اما اگر اشتباه نکنم یکی قهوه ای پر رنگ و اون یکی قهوه ای کم رنگ بود اما هر دو خیلی بلد و زیبا بودند.تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب پدرشیوا سه شنبه 07 خرداد 1392 ، ساعت 11:32
با سلام من خواب دیدم با پدرم رفتیم کوهنوردی اونجا پدرم توی یه مسابقه شرکت کرد وبهش یه اسب سفید توسی جایزه دادن اما من خیلی از این جایزه راضی نبودم و توقع یه جایزه بهتر داشتم حالا اگه میشه لطف کنید تعبیرشو بهم بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 2تا اسب تک شاخمینا سه شنبه 21 خرداد 1392 ، ساعت 16:57
سلام
چند شب پیش توی خواب دیدم که 2تا اسب تک شاخ سفید، شاخ تو شاخ شدند و من از فاصله یک متری داشتم نگاهشون میکردم. بعدش دیدم که اون دوتا تک شاخ صاحب بچه شدند و البته هر سه انگار شبیه انسان بودند.
میشه لطفا تعبیرش رو بگین؟ مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسبسمیه پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 06:54
عزیزم شب زیاد غذا خوردی کمتر غذا بخور دیگه اسب ها دعواشون نمیشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب شاخ دارگلچهره دوشنبه 03 تیر 1392 ، ساعت 10:33
دیشب خواب ی کره اسب سفید را دیدم که مادرش یه اسب کهر بود که یه شاخ روی سرش داشت.تعبیرش چی میشه؟ کره اسب سفید باهام حرف میزد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسب سیاهَعلی شنبه 02 شهریور 1392 ، ساعت 13:14
سلام ، من دیشب دمدمای صبح خواب دیدم سوار یک اسب سیاه که به نظرم زین و افسار نداشت ومن دستام رو دور گردنش انداخته بودم سوار شدم و سریع می تازید مثل اینکه دنبالش کرده باشند و از موانعی که تو مسابقات بود پرش می کرد که آخرین مانع مثل مانع دونده های که از مانع می پریدن بود ولی اخرین مانع خیلی کم ارتفاع بود که بعدش بیدار شدم البته اول خوابم یادم نیست چجور شروع شد. ممنون می شم تعبیر کنید. با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب اسبباران شنبه 30 شهریور 1392 ، ساعت 06:48
من خواب یه جا وایسادم چندتا مرد که روی اسب های قهوه ای هستند دارن با سرعت میان طرف من.تعبیرش چی مشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب مادهكژال دوشنبه 01 مهر 1392 ، ساعت 10:12
سلام و خسته نباشيد.
من خواب ديدم كه كنار اسب بسيار زيبايي به رنگ قهوه اي نشستم و اون اسب سرشو ميذاره رو شونه و توي بغل من و من نوازشش ميكنم.
ممنون ميشم تعبير كنيد.
با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اسبزهره سه شنبه 02 مهر 1392 ، ساعت 16:15
اسب سیاه زیبایی که دو پایش بریده شده و خونی بود و یه کره اسب هم کنارش بود و زجر میکشد تعبیرش رو بهم بگین با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اسبشبنم دوشنبه 27 آبان 1392 ، ساعت 18:05
سلام چند وقت پیش خوهب دیدم حضرت محمد با امام علی از صحرایی با 2 تا اسب که یکی سیاه و یکی قهوه ای بود و اسبام اسبای عربی بود تعبیرش چیه؟ با تشکر :-|
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 كره اسب قهوه اي و زردحامد دوشنبه 11 آذر 1392 ، ساعت 04:15
سلام
ديشب خواب ديدم كه يه كره اسب قهوه اي و زرد رنگ خيلي زيبا پيدا كردم و ان را گرفتم و به خانه اوردم اما نبستمش روز بعد كه از خواب
(خواب توي خواب) بيدار شدم ديدم كه گرگها ان را فراري داده اند
ميخواستم ببينم تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 گاز گرفتن اسبati جمعه 22 آذر 1392 ، ساعت 09:28
سلام خواب دیدیم با چندتا از اقوامم سوار ی چیزی بودیم تو مایهای درشکه البته جلوشو نمیدیم ب پشت نشسته بودیم، بعد ک واسادیم اول ی اسب قهوه ای اومد سمت من ساق پامو گرفت تو دهنش و د گاز بگیییر منم دردم نمیومد ولی از ترس داشتم میمردم و هیچ کاری نمیتونستم بکنم فقط ی کم رفتم عقب تر پیش دوستام همون موقع ی اسب دیگه هم اومد ولی اون همین جوری وایساده بود و خیره خیره منو نگاه میکرد
یعنی چی آخه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسبرrojhan یکشنبه 15 دی 1392 ، ساعت 16:20
man khab didam dustam ba pesari ke montazere bebinatesh baham tabdil shodan be asb,dokhtare tabdil shode eb asbi az arteshe iran va pesare tabdil shode be asbi az arteshe chin.in dota ke tabdil shodan be asb baham miran kenare ye daryaye bozorg bad mikhan in dota asbo azham joda konan ke dotaashun mioftan tu darya,mikham tabiresho bedunam lotfan
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبملینا پنجشنبه 10 بهمن 1392 ، ساعت 09:47
خیلی اسب زیبا ی است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابونوس سه شنبه 15 بهمن 1392 ، ساعت 05:30
سلام
خواب دیدم سوار بر اسب مشکی هستم و این اسب به غیر از من به کسی سواری نمیده، اما یک دختر که پرش مقام بالایی داشت، با پرش اومد وگفت که میخواد با اسب من سواری کنه، اما من گفتم این اسب به غیر از من به کسی سواری نمیده، پدر دختر گفت اشگال نداره رامش میکنم ، و من از اسب پایین اومدم و زین رو سفت کردم که اون دختر سوار شه، اما پر دختر میخواست چندین مرتبه به اسبم شلاق بزنه که من نزاشتم، و در آخر بیدار شدم و اون دختر هم سوار اسب نشد، لطفا بگید که تعبیر خواب من چیه، ضمنا دختر وپدرش رو نمیشناختم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خوابکوروش سه شنبه 10 تیر 1393 ، ساعت 13:26
نزار کسی به موفقیتت و شاید عشقت توجه کنه.مراقب زندگیت باش وبدون که زندگی همراهته و موافقت بادمیوزه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبير خواب اسب سفيدمينا پنجشنبه 15 اسفند 1392 ، ساعت 05:11
با سلام ديشب تو خواب ديدم اسب بزرگ و سفيدي منو دنبال ميكنه من هم فراركردم تا در خونه همسايه رو ديدم كه بازه. رفتم حياتشون و در را محكم كردم .
تعبير اين خواب چيه .ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبير خواب اسب سفيدکوروش سه شنبه 10 تیر 1393 ، ساعت 13:25
یک شانس خوب توزندگیت سراغت میاد که بهش توجه نداری
به حرف اطرافیانت توجه نکن و با فکر ومشورت با افراد مناسب و مطمین، به شانس زندگیت که سراغت میاد نه نگو و به تفکر اطرافیان ودوستات توجه نکن.موفق میشی والا ازدستش میدی یاعلی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبسحر شنبه 02 فروردین 1393 ، ساعت 16:16
من در خواب دیدم سوار یک اسب قهوره ای نحیف شده ام.تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: اسبکوروش سه شنبه 10 تیر 1393 ، ساعت 13:23
اسب نشان عزت و جاه هست.خیره ولی یکم باید توجهت توزندگی بیشتر باشه تا بتونی این شرایطط رو بهتر کنی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب اسبترمه سه شنبه 19 فروردین 1393 ، ساعت 01:02
سلام من خواب دیدم تو یجاده ای داریم میریم که ی مار پا
ی اسبو نیش زد که ی مار بزرگ و سیاه رنگ بود که من خودم ندیدم ولی اونایی که اطرافم بودن مارو دیده بودن .میخوابدونم تعبیرش چی میتونه باشه.مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب حمله اسب هاامید دوشنبه 25 فروردین 1393 ، ساعت 10:06
با سلام
لطفا خواب منو تعبیر کنید.
یه گله اسب وحشی به سمت شهرمان می دویدند و همه چیز را سر راه خود نابود و ویران می کردند و من از بالای بلندی نظاره گر بودم .در ضمن این خواب را دو شب پیاپی دیدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اسب سیاهرضابرنوسی یکشنبه 31 فروردین 1393 ، ساعت 05:08
سلام من در خواب دیشب دیدم که پدرم اسب سیاهی به من هدیه کرده ومن خیلی حوشحال بودم و سوار بر اسب شدم و اون تحت فرمان من بود ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسب طلاييزهرا دوشنبه 01 اردیبهشت 1393 ، ساعت 23:32
ديشب خواب ديدم يه اسب بسيار زيبا طلايي رنگ كه دمش ميدرخشيد از زيبايي، رو به من دادن اين اسب خيلي اروم و بدون زين و دهنه بود لطفا تعبيرش رو بهم بگيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: اسب طلاييکوروش سه شنبه 10 تیر 1393 ، ساعت 13:21
صاحب ثروت و همسر خوب میشی.خوابتو برای کسی نگو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبمجتبی یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:59
خواب دیدم با یک اسب مسابقه ای توی پیست مسابقه ی دو گذاشتم و دائم با فاصله ازش جلو میزدم و دائم می ایستادم تا به من برسه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: اسبهما جمعه 07 شهریور 1393 ، ساعت 06:29
دیشب دیدم یه اسب خییییلی سفید و سوار سفید پوش، که هر دو از شدت سفید بودن در حد نور میدرخشیدن، به سمتم میان، تعبیر این خواب چیه؟ باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب کشیدن کالسکه یا ارابه به وسیله ی تعدادی از اسبسامان سه شنبه 20 خرداد 1393 ، ساعت 06:16
دوست بنده خواب دیدن که بنده سوار ارابه یا کالسکه که تعداد زیادی اسب اون را میکشیدن به در منزل وی رفته وخبری به او گفتم و چون چند وقت دیگه به مسافرت میروم به دوستم گفتم که من دارم میروم و خداحافظی کردم و با همون ارابه و اسب ها حرکت کردم
لطفا جواب تعبیر خواب دوستم بنده را به ایمیل خودم بفرستبد
باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبی که اجاه نمیدن سوار شممینا جمعه 10 مرداد 1393 ، ساعت 17:17
خواب دیدم یه استبل پر اسب که اسب ها میان تو من از اسب ها مراقبت میکنم میخوامگسوار شم که یه خانومی که نمیشناسم اجازه سوار شدن به من نمیده اسب ها قهوه ای بودن جواب لطفا.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسبتعبیر خواب اسب قهوه ای جمعه 27 تیر 1393 ، ساعت 10:55
شبی خواب دیدم بر اسب قهوه ای سوارم وبه طرف بیمارستان شهرمان میروم
.در آنجا برای یکی
از دوستان خواستگاری کردم.و بعدم خودم با همان اسب برگشتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اسب سفیدRezvan یکشنبه 12 مرداد 1393 ، ساعت 11:50
خواب اسب سفید دیدم که بهم هدیه دادن خیلی قشنگ بود...تعبیرشم نفهمیدم :idea:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب اسبهما جمعه 07 شهریور 1393 ، ساعت 06:27
سلام. من دیشب یه اسب خییییلی سفید که از شدت سفید بودن خییلی می درخشید و یه سفید پوشی سوار اون بود هر دو در حد نور میدرخشیدن، دیدم که به سمتم می اومد، تعبیرش یعنی چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tagdirmamali یکشنبه 20 مهر 1393 ، ساعت 04:05
سلام من خواب دیدم خره داره با اسبه جفتگیری میکنند تو رو خدا تعبیرش کنید نکته برام مشکلی پیش بیاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب سفیدhakime دوشنبه 21 مهر 1393 ، ساعت 07:11
سلام من خواب دیدم سوار یه ماشین بودم بعد یه اسب سفید که انگار خیلی هم منو دوست داشت پشت سرما میومد هرچی راننده تند یا یواش میرفت اسب خودشو بما میرسوند اخرشم ما خیلی تند رفتیم مارو گم کرد و ناراحت بودم و میخواستم برم دنبالش بگردم که بیدار شدم.میشه بگین تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: تعبیر خواب اسبمرييييييييم پنجشنبه 15 آبان 1393 ، ساعت 10:27
با سلام من خواب ديدم دوتا اسب قهوه اي با هم دعوا ميكردن در حالي كه اسب ها نريان بودن ولي بستان داشتن بعد از اون اسب سفيد مايل به شيري نزديك من ميشود من سوار هيج يك از اسب ها نمي شم و اسب ها همشون لختن تعبيرشو ميشه بكيد ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب اسبسمانه چهارشنبه 12 آذر 1393 ، ساعت 14:41
سلام من خوابیدم مردی سواراسبی سفیداست به طرف من می ایدالبته من مجردهستم برای من تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 گاز گرفتن اسب سفیدTina پنجشنبه 20 آذر 1393 ، ساعت 14:36
سلام من خواب دیدم با خواهرام و ۲ تا از دختر برادرای اون کسی که دوستش دارم در برکه ای خواب بودیم با لباس و با رختخوابهایمان به طوری که کاملا در آب زلالی بودیم و فقط سرها بیرون آب بود که ناگهان اسب سفیدی با مردی به طرف من امدند و اسب جلوط صورت من شیهه ای کشید به طوری که تمام دندانهایش را دیدم از ترس زبانم بند آمده بود دستم را جلوی صورتم گرفتم که اسب انگشتانم را گاز گرفت به طوری که جای دندانهایش روی انگشتانم زخم شده بود.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 گاز گرفتن اسب سفیدTina پنجشنبه 20 آذر 1393 ، ساعت 14:38
تعبیرش چی میشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 اسبنگار یکشنبه 23 آذر 1393 ، ساعت 04:36
من خواب دیدم یه اسب با انسان جفت گیری میکنه .بعد خود اسب هم انسان شد. تعبیرش چیه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسبزری دوشنبه 22 دی 1393 ، ساعت 08:10
سوار شدن روی اسب قهوه ای خیلی خوشگلی که یکی از بستگان مرده به آدم هدیه میده چه تعبیری داره؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب سفیدسعیده چهارشنبه 15 بهمن 1393 ، ساعت 10:28
سلام من خواب دیدم یک مرد خیلی جذاب با 10 اسب سفید در حال تاختن اومد به خواستگاریم اول ترسیدم ولی بعد ازش خوشم اومد و باهاش رفتم لطفا بگیر تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 حمله اسبfatemeh شنبه 18 بهمن 1393 ، ساعت 08:25
من دیشب خواب دیدم میخوام از یه مسیری رد بشم یه اسب قهوه ای نمیزاره وهمش بهم حمله میکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسباحسان چهارشنبه 29 بهمن 1393 ، ساعت 12:31
سلام , من دیشب خواب یه اسب سفید و دیدم که یه شاخ شکسته داشت , و دنبالم میکرد که با شاخش منو بزنه, تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبMasih Habibi یکشنبه 03 اسفند 1393 ، ساعت 16:47
من ديشب در خواب ديدم که اسپ سفيد در حال رفتن به چراگاه است که اسپ سياه بالاي اسپ سفيد حمله ميکند که يک اسپ سفيد ديگر حمله ميکند بالاي اسپ سياه که اسب سياه مغلوب ميشود.هيچ تعبير اين را پيدا کرده نتوانستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب اسبمحمد حسن پنجشنبه 07 اسفند 1393 ، ساعت 06:51
سلام و عرض ادب.خواب دیدم داخل یه فضای محصور چندتا اسب هستند که به هم دیگه تجاوز میکنند .لطفا تعبیرشو بگید.یه بار هم خواب دیدم سوار یه اسب سرخ مایل به قهوه ای نشستم و دارم از پله ای بالا میرم بعدش رسیدم به یه خونه ای که شبیه قصر بود تو خونه هم که میخواستم وارد شم چندتا مانع سر راهم بود که اسبه از کنارشون رد شد.خلاصه وقتی وارد خونه شدم خانوادم و چندتا از اقوام هم اونجا بودن.مرصی متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابرها رضايي چهارشنبه 20 خرداد 1394 ، ساعت 02:38
سلام
من خواب ديدم مرا در يك مكان اسير كردن واجازه خروج نميدهند ولي آزاري به من نميرسونن دراون خانه اسبي راديدم كه آرام ايستاده بود مه ناگهاشروع به ادار كردن كرد ادرا اسب شبيه. يه روزخانه بود مه من هرچه فرار ميكردم بيشتر اغشته به ادرار ميشدم واين رودخانه بشت سرم ميومد كه درنهايت از ادار اين اسب خيس شدم
لطفا تعبيرش منيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسبسينا دوشنبه 25 خرداد 1394 ، ساعت 08:07
منم خواب ديدم اسب ها داشتن به هم تجاوز ميكردن اين چيه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب تک شاخشراره چهارشنبه 17 تیر 1394 ، ساعت 07:08
دیشب خواب دیدم یه اسب سفید تک شاخ رو نوازش میکردم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب سیاه و سیب قرمزسمیرا دوشنبه 22 تیر 1394 ، ساعت 14:14
سلام ...
من خواب دیدم کنار اسب سیاهی نشستم اما اسب به نظرم ناراحت میومد دستم یک سیب قرمز داشتم در حالیکه سر اسب در آغوشم گرفته بودم بهش اون سیب قرمز دادم زنی در خوابم بود سوار بر ویلچر که به من و اسب سیاه زول زده بود
تعبیرش چی میتونه باشه ؟

:-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: اسب سیاه و سیب قرمزسمیرا سه شنبه 15 تیر 1395 ، ساعت 23:32
منم دقیقا این خوابو دیدم حالا تعبیرش چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: اسب سیاه و سیب قرمزسمیرا چهارشنبه 23 تیر 1395 ، ساعت 22:08
نقل قول از سمیرا:
سلام ...
من خواب دیدم کنار اسب سیاهی نشستم اما اسب به نظرم ناراحت میومد دستم یک سیب قرمز داشتم در حالیکه سر اسب در آغوشم گرفته بودم بهش اون سیب قرمز دادم زنی در خوابم بود سوار بر ویلچر که به من و اسب سیاه زول زده بود
تعبیرش چی میتونه باشه ؟

:-)

منم خوابم کپی خواب شما رو دیدم البته اون اسب بعد از گرفتن سیب قرمز رفت تعبیرش چی می تونه باشه؟ راستی منم هم اسم شما هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 اسب سفیدلادن دوشنبه 12 مرداد 1394 ، ساعت 09:48
سلام دیشب شب 12 مردادخواب دیدم اسب سفیدی بازحمت تونست ازموجهای دریاکره اسبشونجات بده یعنی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خواب اسبsahar سه شنبه 20 مرداد 1394 ، ساعت 22:45
سلام دیشب خواب دیدم که در مکانی هستم و از پشت پنجره ی یک خانه اسب سفید تک شاخ بالوار در حال پرواز به سمت اسمون بود اونو که دیدم بلند ارزوی قلبیم رو کردم و گفتم اگر اینطور بشه به 10000جوون کمک میکنم خوشبخت بشن یکی پرسید سره حرفت هستی؟گفتم اره گفت پس تعدادش رو بنویس تا سره موعد یادت بمونه. این خواب ینی چی؟حد فاصل 12تا 2نیمه شب بود .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خوابنجمه مردانی دهکردی سه شنبه 24 شهریور 1394 ، ساعت 03:03
من دم صبح خواب دیدم چندین اسب از استبل دوست قبلیم بیرون امدند با رنگهای متفاوت واعم از کره اسب ومن که خیلی از اسب میترسیدم اصلا از اسبها نترسیدم واون اسبها به سرعت در اطراف من نشستن وبچه ای که همراه من بود به اسبها دست میزد.(من متاهل میباشم وبچه هم ندارم)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبسمیه پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 06:45
سلام من دختری 31 ساله هستم امروز روز تولد من هست و در خواب دیدم کسی که دوستش دارم برای من اسب خریده است لطفا در تعبیر این خواب به من کمک کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسبسمیه پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 06:48
سلام من در روز تولدم خواب دیدم کسی که دوستش دارم برای من اسب خریده لطفا من رو در تعبیر این خواب یاری کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسبپروانه پنجشنبه 16 مهر 1394 ، ساعت 19:02
دیشب خواب دیدم از در خونه قبلیمون یه گله اسب کوچیک سفید که همشونم مال خودم هست دارن بدون این که به حرف من گوش کنن فرار می کنن به سمت راست و علف می خورن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دیدم که اسپ مایل به سرخ مرا در شهر می دواند که گیر کند تعبیر این چی استتمیم شنبه 25 مهر 1394 ، ساعت 06:42
اسپ مایل به سرخ مرا در شهر می دواند که گیر کند تعبیر این چی است و بعد خواب دیدم که همراه یک دوستم قهر میکنم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب اسببهناز پنجشنبه 07 آبان 1394 ، ساعت 12:02
سلام من ظهر خواب دیدم با دوستم با ماشین داشتیم میرفتیم تو راه تو خیابون ی آقایی دوتا اسب قهوه ای و سیاه داشت ب دوستم گفتم نگه دار بیا بریم سوار بشیم و خوشحال بودم ب نظرم اومد سیاهه رام باشه و من خواستم سوار اون بشم حتی دهنه اسبم گرفتم و انگار سوار شدم ولی بعد دوستم نبود و منم نگران شدم ک نکنه از اسب افتاده سوار نشدم و بعدش پیداش کردم و اون گفت ن من سوار شدم و نیفتادم بعدشم اومدم خونمون و دیدم تو حیاط چندتا اسب قهوه ای و سیاه تو ی گودال کوچیک خوابیدن و توی مدفوع و ادرار خودشون خوابیدن و کثیفن و داداشم یکی شو بلند کرد ک سوار بشم ولی من گفتم کثیفه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسبniloonilo چهارشنبه 20 آبان 1394 ، ساعت 07:09
خواب دیدم دوتا اسب نر و ماده ی خیلیییی بزرگ توی جنگلی بودند ک من و خانواده ام نیز انجا بودیم ومن از هیبت ان ها خیلی ترسیده بودم در حالی ک انها سر ان ها بطرف من میامد و من قایم میشدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 اسب سفیدمه جمعه 29 آبان 1394 ، ساعت 03:13
سلام خواب دیدم که 3تا اسب سفید در حیاط خونمون بودند
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسب.... جمعه 13 آذر 1394 ، ساعت 19:40
سلام من خواب دیدم چند تا اسب تیره رنگ خریدم اسب ها هم خیلی قوی بودند توروخدا تعبیرشو بگید ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن3اسب زیبامهدی پنجشنبه 19 آذر 1394 ، ساعت 06:50
درود اگر خانمی3اسب زیبا در خواب ببیند چه تعبیری دارد؟؟؟با تشکر از شما
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 اسب قهوه ایبابک جمعه 30 بهمن 1394 ، ساعت 13:01
خواب دیدم چند اسب قهوه ای روشن در یک مزرعه بزرگ در حال ارام حرکت کردن با وقار و جسته ای درشت با یال های بلند و اراسته شده اینجانب و شخصی دیگر در حال تماشای این منظره بودیم که اینجانب در حال فکر کردن به رام گردن ان ها و فروش انها بودم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب مرده بر اسب سفیدزهرا پنجشنبه 13 اسفند 1394 ، ساعت 16:34
سلام من دیشب خواب دیدم که از بالکن خانه یمان زنی را که تازه فوت کرده بود و توی همون طبقه پایین شستشویش دادند بیرون آوردند و بر اسب سفیدی گذاشتن زن دو فرزند هم داشت یکی از آنها دختر ۱۸ ساله ای بود و دیگری به شکل یک گربه نوزاد بود که وقتی مادرش را یعنی جنازه را بردند خیلی گریه می کرد و آخر هم خودش را روی جنازه مادرش که بر اسب سفید گذاشته شده بود انداخت و با همان اسب جنازه را بردن
البته باید بگم که زن یکی از خویشاوندان دوست پسرم بود او وضو گرفته بود و به من گفت که وضو بگیرم با هم پیش یک استاد برویم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابزهرا شنبه 04 اردیبهشت 1395 ، ساعت 01:16
باسلام من خواب دیدم که من پیاده راه میروم ومادرم پشت سر من سوار یک اسب گهوی شده بود میاید ومن از راه آند تا انگور سفید پیدا کردم وبه پنهانی انهارا خوردم میخاستم مادرم نفهمد که من انگور از زمین پیدا کردم وخوردم وبد به باغ خودمون رسیدیم ممنون تعبیر ای خواب را بگوید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابزهرا شنبه 04 اردیبهشت 1395 ، ساعت 01:38
سلام من خاب دیدم که مادرم سوار اسب گهوی شده ومن پیاده راه میرفتم ومادرم با اسب دنبال من میاید به باغ خودمون میرفتیم من از راه چنتا انگور سفید پیدا کردم وخوردم ومیخاستم مادرم نفهمد که من انگور پیدا کردم وخوردم جواب منو بگوید ممنونةبئر خآب
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابzen 200 سه شنبه 18 خرداد 1395 ، ساعت 20:55
سلام ببخشید من دیشب خواب .اسب قهوه ای اصیل .خیلی خوشکل خیلی خوشکل .که خودش میخواست سوارش. بشم هرجا ک میرفتم .میومد دنبالم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب اسبر.پ سه شنبه 08 تیر 1395 ، ساعت 04:09
سلام خواب دیدم اسبی به رنگ قهوه ای که خیلی هم عصبی بود به دنبالم می دوید و من به هر جا که فرار می کردم بو می کشید ود منو پیدا می کرد که حتی بین مسیر که فرار می کردم یه حیوانی که فکر می کنم سگ بود رو هم گاز گرفت و پوزه سگ رو می خورد و در این بین که فرار می کردم بیدار شده لطفاً بفرمائید تعبیرش چیه؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب اسبر.پ سه شنبه 08 تیر 1395 ، ساعت 04:15
سلام در خواب دیدم که اسبی قهوه ای که خیلی هم عصبی بود به دنبالم می دوید و به هر جا که فرار میکردم بو میکشید و منو پیدا می کرد حتی در مسیر فرارم به حیوانی که به گمانم سگ بود حمله کرد و پوزه سگ را گاز گرفت و خون می آمددر حین فرار بود که از خواب بیدار شدم لطفاً تعبیرش را بفرمائید.با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 برگشت مسافر با اسب زين كردهجلال چهارشنبه 16 تیر 1395 ، ساعت 02:51
سلام من خواب ديدم كه مسافرم با اسب زين كرده به خانه بر ميگردد.
لطفن تعبير بكنيد!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب اسبامیر جمعه 01 مرداد 1395 ، ساعت 12:10
kheili khoob bood 2bia.com/.../ sepas
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !