امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

محمدبن سيرين گويد: 

خوردن انجير درخواب اگر وقتش بود.

اگر بي وقت بد بود اگر بيند انجير همي خويد و يا جمع مي كرد يا كسي بدو بخشيد، دليل است كه غم و اندوه بدو رسد و باشد كه كاري كند كه از آن پشمياني خورد.

 انجير در خواب نيکو نيست چه در فصل باشد و  چه بد هنگام که اگر ببينيد انجير مي خوريد يا جمع مي کنيد زياني به شما مي رسد و کاري انجام مي دهيد که ندامت و شماتت به دنبال دارد.

 

ابراهيم كرماني گويد: 

انجير زرد به خواب ديدن و خوردن، دليل بيماري است و انجير سياه، دليل بر غم و اندوه و انجير سبز به وقت خود چون به طعم شيرين است زياني ندارد.

ه هر حال از ديدن انجير در خواب بيمناک و نگران نباشيد که نيکو است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: 

در نفايس الفنون نوشته شده انجير در خواب نيکو است و رزق و روزي حلالي است که نصيب بيننده رويا مي شود و برگ انجير انديشه و خرد است.

چند معبر ديگر نيز در مواردي انجير را بيماري دانسته اند بخصوص انجير زرد و لهيده ولي اعتقاد نگارنده اين است که انجير چون از ميوه

هاي تقديس شده است و در مذاهب توحيدي از آن به نيکي نام برده شده در خواب ديدن آن نيکو است ولي معبر بايد جهات مختلف و

رابطه آن را با چيزهاي ديگر در خواب ديده مي شود مورد توجه قرار دهد.

انجير سياه نشانه غم است و اندوه انجير سبز و شيرين بي اثر مي باشد. به هر حال از ديدن انجير در خواب بيمناک و نگران نباشيد که نيکو است.

تعبیر ,زردآلو انار  ,گیلاس ,آناناس ,آلو ,سیب ,میوه, باغ میوه ,میوه فروشی ,میوه ها را نیز ببینید. 

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب یادداشت

1ـ اگر خواب ببينيد چيزي يادداشت مي كنيد ، علامت آن است كه درگير كار بي

تعبیر خواب تلسکوپ

1ـ ديدن تلسكوپ در خواب ، نشانة راه يافتن موقعيتهاي نامساعد در روابط عا

تعبیر خواب برق

محمدبن سيرين گويد:  برق در خواب خزانه دار پادشاه است  بعضي از معبران

loading...

راهنمای خرید

loading...