ديدن بادام در خواب ، نشانة آن است كه پس از مدتي كوتاه ثروتمند خواهيد شد .

اگر بادامهايي نارس در خواب ببينيد ، دلالت بر آن دارد كه پيش از تغيير موقعيت و وضعيت شما در زندگي  ، بسيار نوميد خواهيد شد . 

 ديدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهاني حاصل گردد، دوم: از بيماري شفا يابد.

معبران مي گويند: 

تاويل بادام در خواب علم بود و شفا از رنج و چون مغز آن بيند بهتر بود.

محمدبن سيرين گويد: 

بادام در خواب ديدن نعمت و روزي بود. لكن به خصومت به دست آيد. اگر بيند كه بادام فرا گرفت، دليل بود كه به قدر آن وي را نعمت و روزي است و دشوار به دست آيد.

 

ابراهيم كرماني گويد:

 اگر بيند كه بادام با پوست داشت يا كسي به وي داد، دليل كه از مردمي بخيل چيزي يابد به سختي، اگر بيند كه از مغز بادام تلخ روغن بيرون آيد. دليل كند كه از مردي بخيل وي را بقدر آن روغن منفعت رسد.

جابرمغربي گويد:

 ديدن بادام در خواب نعمت و مال است، اما اگر بادام با پوست بيند، دليل كه مال قدري به رنج و سختي بدست آورد و چون بادام بدون پوست بيند، دليل كه مال به آساني به دست آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

 ديدن بادام در خواب بر دو وجه بود. اول: مال نهاني حاصل گردد، دوم: از بيماري شفا يابد.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بادام

خوردن : حرص و آز کار بدستت خواهد داد

بادام تلخ : ضعف ، سستي

بادام شيرين : شخصي از شما تعريف خواهد کرد

يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديد جوزوپسته وبادام و فندق و ميوهاي ديگربامرد سفيد با گفتگوي بسيار و مناقشه در ميان ايشان واقع شود

تعبیر خواب بادام معبر سوتک

دیدن یا خوردم مغز بادام ، نمادی از موفقیت و توانگریست . دیدن درخت بادام در خواب نوید خوشحالی و سرور است .

این سمبل میتواند پیام آور ازدواجی سرشار از شادی ، در آینده ی نزدیک باشد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب زراعت - زرع

منوچهر مطيعي تهراني گويد: زراعت در خواب نعمت و برکت است و خير و خوشي و

تعبیر خواب عروسی

1ـ اگر خواب ببينيد در جشن عروسي شركت كرده ايد ، علامت آن است كه به زود

تعبیر خواب سرمایه _ سرمایه داری

تعبیر خواب سرمایه _ سرمایه داری معبر سوتک این خواب درباره ی احساس امن

loading...

راهنمای خرید

loading...