1ـ ديدن خواب بهشت ، نشانة يافتن دوستاني وفادار است . دوستاني كه خواستار پيشرفت شما در زندگي اند . اگر ملوانان چنين خوابي ببينند ، نشانة دانستن اميدهاي درخشان و پيروزي و موفقيت در زندگي است . اگر مادران چنين خوابي ببينند ، نشانة داشتن كودكاني مطيع و زيباست . اگر در هنگام بيماري و بدبختي چنين خوابي ببينيد ، علامت آن است كه بسرعت بهبود خواهيد يافت و بخت و اقبالي مساعد به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببينيد در باغهاي بهشت خود را گم گشته مي يابيد ، نشانة آن است كه كارهايي كه به نظر ساده و امكان پذير اند ، در عمل نوميد كننده و آزار دهنده خواهند بود .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
  • اولین نظر را شما بدهید

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب عصبانی

لوک اويتنهاو مي گويد : عصباني بودن از دست کسي که به او علاقمند هستيد

تعبیر خواب حاجی - تعبیر حاجی

منوچهر مطيعي تهراني گويد : اگر در خواب ببينيد که خودتان حاجي شده ايد ا

تعبیر خواب شستن لباس

1ـ اگر خواب ببينيد لباس مي شوييد ، علامت آن است كه با تلاش فراوان سران

loading...

راهنمای خرید

loading...