جمعه, 30 مهر 1395

آخرین بروز رسانی03:05:16 AM GMT

تعبیر خواب بوسه دادن

فرستادن به ایمیل چاپ

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است. اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد. اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت بيند.

ابراهيم كرماني گويد: اگر بيندمردي را به شهوت بوسه مي داد، دليل كه از بهر مرده خير كند، يا او رابه دعاي خير ياد آورد. اگر بيند مرده وي را بوسه مي داد، دليل كه از مال يا از علم آن مرده چيزي به وي رسد. اگر بيند كسي وي را بوسه مي داد، دليل كه طالب و خواستگار وي است. اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مراد و مقصود نيابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است. اول: خير و منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم. اگر ما ديگران را ببوسيم ما عامل خيانت خواهيم بود اگر ديگري ما را ببوسد نسبت به ما خيانت مي شود. در بيداري و زندگي روزانه ما بوسه وسيله ابراز عشق و محبت است. وقتي کسي را مي بوسيم مي خواهيم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهيم و ثابت کنيم. در خواب نيز از اين حد فراتر نمي رويم. چنانچه در خواب ببينيم کسي را مي بوسيم موردي پيش مي آيد که حسن نيت خود را نسبت به او ثابت کنيم و اگر آن که مي بوسيم نا شناس باشد نفعي از ما به او مي رسد . اگر يک دختر دم بخت ببيند که محرمي او را مي بوسد محبوبيت ميابد و اگر ببيند که نامحرمي او را مي بوسد خواستگار خواهد يافت و شوهر مي کند و چنانچه خودش کسي را ببوسد نشان آنست که از او به نيکي ياد مي کنند. اگر ببينيم مرده اي ما را مي بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او ديني داريم چه اخلاقي و چه مالي و مادي و اگر ناشناس باشد سودي به ما ميرسد زيرا بوسه مرده خير و برکت است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بوسه

بوسيده شدن : جدايي

بوسيدن : عشق دو جانبه

بوسه دزدکي : عشق سوزان

نظرات  

 
+32 بوسیدن مردنامحرم درخوابیاسمن پنجشنبه 05 فروردین 1389 ، ساعت 08:59
درخواب دیدم با مردنامحرمیدرحال بوسیدن هم هستیم که یک دفعه زن اوواردشد وگفت طبق روایت درمذهب ّ.ب.ه.ا.ی.ی حکم این دختر مرگ است این چه تعبیری دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+38 شاینا چهارشنبه 13 مرداد 1389 ، ساعت 21:22
خواب دیدم شوهرم منشی خود را بوسید و من از توی آینه دیدم لطفا تعبیر آن رابگوئید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 10:49
سلام علیکم!
نسبت به شوهر خویش سوء ظن پیدا کرده اید..
علاقه و محبّت شما به همسرتان زیاد شده است
همسرتان جایگاه اجتماعی خوبی یافته است
سعی کنید خود را در پیشرفت همسرتان شریک کنید.
www.fahadan.org
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 آرام دوشنبه 09 مرداد 1391 ، ساعت 07:19
نقل قول از شاینا:
خواب دیدم شوهرم منشی خود را بوسید و من از توی آینه دیدم لطفا تعبیر آن رابگوئید


از نظر رواشناسی ، زنانی که در خواب رویای خیانت همسر خود را می بینند ، ناخودآگاه آنها تمایل به ارتباط با شخصی به غیر از همسر دارد. از این رو مغزشان برای تسهیل این کار و اینکه دلیلی برای خیانت خود داشته باشند ، رویاهایی از این جنس در اختیارشان میگذارد.
برای اینکه رویا همانند واقعیت واکنش های حقیقی در بدن ایجاد میکند.
پس از مدتی که این خوابها تکرار شود ، زن از نظر روانی برای خیانت به همسر محدودیتی حس نمیکند. زیرا ضمیر ناخودآگاهش به دروغ او را با نشان دادن رویای خیانت شوهر ، محق میداند.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 هر شب خواب بی خیالی همسر نسبت به خودم .و رفتن سراغ شخص دیگر .یا علاقه به زنی دیگر لطفا مرا راهنمای کنید ..سپاسگزارممریم دوشنبه 24 خرداد 1395 ، ساعت 06:15
خیلی همدیگرو دوست داریم .ولی من بیشتر وقتها خواب میبینم نسبت به من بی خیال شده .یا اینکه شخص دیگری به او خیلی علاقه مند شده ...کم پیش میاید کسی رو دوست داشته باشه .ولی من همش خواب میبینم که انگار داره میره سراغ یکی دیگر
با سپاس از راهنمایتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 هر شب خواب بی خیالی همسر نسبت به خودم .و رفتن سراغ شخص دیگر .یا علاقه به زنی دیگر لطفا مرا راهنمای کنید ..سپاسگزارممریم دوشنبه 24 خرداد 1395 ، ساعت 06:20
با درود و خدا قوت
من بیشتر شبها خواب میبینم شوهرم با کسی دیگر است .یا داره کاری برا ی خانم انجام میدهد.
خیلی نگرانم .یا اینکه در خواب بیخیالیشو زیاد حس میکنم .در صورتی که اینجور نیست .خیلی به همدیگه علاقه داریم .
ولی من از خوابهای که بوی خیانت میدهند زیاد میبینم .لطفا چواب من رو بدهید
سپاسگزارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 با یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 16:29
برعکس میشه تو کسی را میبوسی و شوهرت میبینه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیرخوابشیرین دوشنبه 16 فروردین 1395 ، ساعت 05:06
سلام.خواب دیدم شوهرم دخترخاله اش را که بوسیده.آنها قبلا باهم نامزد بوده و اختلاف خانوادگی دارند.تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 بوسیدنmohammad چهارشنبه 06 مرداد 1389 ، ساعت 17:18
( درخواب دیدم در ارایشگاه زنی زیبا را به مدت زیاد بوسیدم . وقتی رسیدم خانه فهمیدم جای لب های بنفشش بر لبم مانده و خیلی سریع لب هایم را شستم و خوابیدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+10 پاسخ: بوسیدنبی بی جمعه 02 تیر 1391 ، ساعت 14:56
تعبیری ندارد.علت خواب مشخص است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 بوسیدن مردی ک دوسش دارمرویا چهارشنبه 15 خرداد 1392 ، ساعت 11:07
من در خواب دیدم مردی ک بهش علاقه دارم هر هم دیگر را بوسیدم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-8 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 10:51
سلام علیکم!
متأسفانه مدتی پیش، گناهی مرتکب شده اید ولی بعد از آن سعی کرده اید آن را تکرار نکنید و تا حدودی موفق بوده اید.
شما آدم بوته داری هستید.
www.fahadan.org
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 پاسخ: بوسیدنفریبا یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 16:32
اون خواب نبوده آرزوت بوده !!!!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: بوسیدنفریبا یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 16:33
انشاءالله اتفاقی نمی افتد بدلت بد راه نده .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: بوسیدنفریبا یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 16:37
اول جواب اونو بگو بعد تعبیرشو بخواه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: بوسیدنفریبا یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 16:38
شما خیلی با اعتقادی !!!!!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: بوسیدنفریبا یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 16:39
ایندفعه موقع خواب جوراب پات کن تا پا ی نامحرم به پات نخوره !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-4 پاسخ: بوسیدنفریبا یکشنبه 24 فروردین 1393 ، ساعت 16:40
این آقایون هستند که خانمها را میبوسند این خواب تعبیر ندارد !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 بوسیدن مردهmohsen چهارشنبه 13 مرداد 1389 ، ساعت 21:22
سلام
امروز ظهر در خواب دیدم که مادربزرگم که 9 سال پیش فوت کرده را میبینم و میرم تو بغلش و میبوسمش.
من مادر بزرگم را خیلی دوست داشتم و خیلی وقت سره خاکش نرفتم و خیلی دلم واسش تنگ میشه.
خواهش میکنم خوابم رو تعبیر کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+17 مونا یکشنبه 24 مرداد 1389 ، ساعت 07:45
در خواب دیدم.مادرم که 3 ماهه پیش فوت کرده را مرتب می بوسم و میگم دیگه تنهات نمیزارم .ازش می پرسم از دیدن حال پریشان ما تو این مدت چه حالی داشت .بغض میکنه و جوابم رو نمیده.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 10:57
سلام علیکم!
اخیراً به شخصی اعتماد کرده اید ولی او حقّ آن را به جا نیاورده است.

امّا در حوالی شما انسان خیّری وجود دارد که با تمام وجود شما را دوست دارد و خیر شما را می خواهد به او اعتماد کنید.
www.fahadan.org
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: fahadan.orgkhtre شنبه 15 آذر 1393 ، ساعت 05:56
سلام
من در خواب ديدم شوهر خاله ام من را همسر خود دانسته و ميبوسد از روي عشق
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+29 بوسیدن مردهسما چهارشنبه 27 مرداد 1389 ، ساعت 11:16
خواب دیدم با مادربزرگم که سه سال پیش فوت کرده روبوسی کردم و اونم مثل همیشه آروم و مهربون بود.لطفا تعبیر خوابم رو بگید. با تشکر...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 مصافحه با مردهsaeed چهارشنبه 14 دی 1390 ، ساعت 06:46
باعرض سلام
بنده در عرض چند روز چند خواب مرتبط باهم ديدم كه افراد درون خواب يكسان بودند به شرح زير
1- يك شب خواب ديدم عمويم فوت كرده و ما به مجلس ختم ايشان رفته بوديم
2- سپس خواب ديدم همسر عمويم و عمه عمويم كه فوت شده است بنده با همسرم را ديدند و از ديدن من بسيار خوشحال شدند و عمه عموم (مادر زن عموم) با من دست دادند و فكر كنم همديگر را بوسيديم و بسيار خوشحال بوديم و بعد خدا حافظي كرديم.
3- چند شب بعد دوباره خواب ديدم با خانمم و خانواده پدرم (پدر مادر خواهران و برادرم) در يك كانتينر كه در بين خانه پدرمان و خانه خودمان بود نشسته بوديم و آنجا به من مرگ دو تا خواهر كوچكم را خبر داند و پس از مدتي زن عمويم و دو تا دخترش و مادرش كه فوت كرده ست(همان عمه عمويم) با نوه پسريش آمده اند به درب كانتينر اما اين سري عمه عمويم كمي غمگين بود و سپس از ما نان خواستند و من به آنها (دختر عموم
)نان دادم و بدرقه شان كردم و رفتند.
لطفا من را در تعبير اين خواب ها راهنمايي كنيد؟
با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خانمزهرا بستانی یکشنبه 16 بهمن 1390 ، ساعت 03:35
خواب دیدم با مادربزرگم که سه سال پیش فوت کرده روبوسی کردم و او به من گفت که دارد می میرد ومن به او گفتم که به پدرم که شش سال قبل فوت کرده سلام برسان.لطفا تعبیر خوابم رو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 TABIRE KHABsara شنبه 10 تیر 1391 ، ساعت 13:30
khab didam ke pedaram ke 3 mah pish fot karde dar hali ke be pahlo khabida kheli ba mohabat bososidam dar ha dar hali ke badanash kheili garm ast
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 11:00
سلام علیکم!
زندگی شما در مسیر طبیعی جریان دارد.
به وظایفتون خوب عمل می کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 10:54
سلام علیکم!
نشان از آنکه بعد از آن بیشتر برایش خیرات می کنید.
www.fahadan.org
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+14 بوسيدن مرد نامحرم و غريبهبهار جمعه 15 مرداد 1389 ، ساعت 08:38
خواب ديدم جايي ناشناس بودم در آنجا مردي بود كه دو فرزند پسر نوزاد داشت
كه همه آنها براي من غريب بودند يكي از بچه ها را بغل كردم و آن بچه ادرار كرد
من او را تميز كردم پدر ان بچه به طرف من آمد مرا بغل كرد و مرا بوسيد بوسه اي كه از روي عشق بودلطفا براي من تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 سحر چهارشنبه 19 مرداد 1390 ، ساعت 14:13
سلام من هم چند وقت پيش همچين خوابي ديدم مي سود معني أش را به من هم بگين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: بوسيدن مرد نامحرم و غريبهايدا شنبه 02 اردیبهشت 1391 ، ساعت 19:55
درا ينده مادر و همسر ميشي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: بوسيدن مرد نامحرم و غريبههانیه دوشنبه 01 آبان 1391 ، ساعت 11:58
خیر میبینی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+22 Guest شنبه 16 مرداد 1389 ، ساعت 11:29
در خواب ديدم كه يكي از خواستگارهايم كه جواب رد شنيده است اصرار دارد مرا ببوسد. اما من از او دوري مي كنم.
(توضيح :هر دوي ما همديگر را دوست داريم اما ازدواج ما به صلاح هيچ كداممان نيست)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 بوسیدن دوستمجید چهارشنبه 27 مرداد 1389 ، ساعت 18:22
با سلام و خسته نباشید خدمت شما.
خیلی سات خوبی دارید.
با عرض جسارت و معذرت من چند وقت پیش خواب دیدم که منو دوست ...م داریم همو میبوسیم.البته من نسبت به ایشون بی حس نیستم.یعنی اینکه دوستش دارم.اون هم همینطور.میشه تعبیر خوابم رو بگید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 behnaz جمعه 29 مرداد 1389 ، ساعت 00:02
با عرض سلام.
من خواب دیدم با دوستم در حال خداحافظی بودیم که به او گفتم یه بوس بهم میدی؟! :shock:
میشه تعبیر خواب منم بگین؟با تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 bosidane khaharGuest چهارشنبه 03 شهریور 1389 ، ساعت 03:15
salam man khab didam az khaharam 1 labe tolani gereftam khaharam ezdevaj karde iran nist
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 bose az labane khaharbabak چهارشنبه 03 شهریور 1389 ، ساعت 03:21
salam man khab didam ke az khaharam lab to lab boss gereftam tabire in khab chist ?khaharam iran nist bezodi miram bebinamesh
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+13 بوسه عشقhani پنجشنبه 18 شهریور 1389 ، ساعت 08:58
سلام و خسته نباشید
من 3روز پیش خوابم و برای شما ارسال کردم اما هنوز جوابی برای من ایمیل نشده !!!
خواهش می کنم جوابشو بهم بدید خیلی مهمه . ممنون :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسه بر مردهالهام میزانیان سه شنبه 30 شهریور 1389 ، ساعت 06:41
درخواب پدرم را که سه ماه پیش فوت شده بود خوشحال وسر حال دیدم و از ترس اینکه پدرم رو از من نگیرند مرتب بغلش کرده و میبوسیدمش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+6 re: بوسه بر مردهGuest پنجشنبه 02 دی 1389 ، ساعت 11:40
نقل قول از الهام میزانیان:
درخواب پدرم را که سه ماه پیش فوت شده بود خوشحال وسر حال دیدم و از ترس اینکه پدرم رو از من نگیرند مرتب بغلش کرده و میبوسیدمش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+22 re: بوسیدن مردهGuest پنجشنبه 09 دی 1389 ، ساعت 04:03
نقل قول از mohsen:
سلام
امروز ظهر در خواب دیدم که مادربزرگم که 9 سال پیش فوت کرده را میبینم و میرم تو بغلش و میبوسمش.
من مادر بزرگم را خیلی دوست داشتم و خیلی وقت سره خاکش نرفتم و خیلی دلم واسش تنگ میشه.
خواهش میکنم خوابم رو تعبیر کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+5 تشکرمحمد امین پنجشنبه 06 آبان 1389 ، ساعت 07:46
باسلام وخسته نباشید.ممنون از سایت خوبتون.برایتان آرزوی موفقیت وخوشحالی میکنم و امیدوارم همیشه در کارهایتان موفق باشید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 Guest سه شنبه 11 آبان 1389 ، ساعت 08:21
خواب دیدم که لبهای بچه زیبایی را می بوسم :shock:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+23 تعبیر خوابمریم جمعه 14 آبان 1389 ، ساعت 07:36
سلام تا حالا دو بار خواب دیدیم که یکی از پسرهای فامیلمان پایش را روی پای من میگذارد پاهای هر دو بدون جوراب بود. اولین خواب پایش را گذاشت ولی در خواب دوم من نگذاشتم و گفتم شما نامحرمید. تعبیرش چی میشه. :cry:: :roll:: ممنون از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 re: تعبیر خوابGuest شنبه 15 آبان 1389 ، ساعت 04:44
نقل قول از مریم:
سلام تا حالا دو بار خواب دیدیم که یکی از پسرهای فامیلمان پایش را روی پای من میگذارد پاهای هر دو بدون جوراب بود. اولین خواب پایش را گذاشت ولی در خواب دوم من نگذاشتم و گفتم شما نامحرمید. تعبیرش چی میشه. :cry:: :roll:: ممنون از لطفتون
نقل قول از مریم:
سلام تا حالا دو بار خواب دیدیم که یکی از پسرهای فامیلمان پایش را روی پای من میگذارد پاهای هر دو بدون جوراب بود. اولین خواب پایش را گذاشت ولی در خواب دوم من نگذاشتم و گفتم شما نامحرمید. تعبیرش چی میشه. :cry:: :roll:: ممنون از لطفتون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 Guest چهارشنبه 11 آبان 1390 ، ساعت 10:20
خواب ها در سطحی بسیار ضعیف تر از واقعیت ظاهر میشن، مشابهش برای من پیش اومد، پا به معنی عیش هست، و معنیش احتمالا اینه که اون آدم ازت خوشش میاد، فقط یه نکته رو در نظر داشته باش که کسی که تو تو خوابت دیدی لزوما اون آدمی نیست که ازت خوشش میاد، ببین تو زندگیت کیه که ممکنه همچین حسی داشته باشی، و اینکه تو پسش زدی یعنی قضیه قبل از اینکه حتی رو بشه تموم میشه، شایدم در یه سطح خیلی ضعیفی رو شه ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+18 Guest جمعه 14 آبان 1389 ، ساعت 11:06
سلام خدمت شما خواب دیدم مردی را بوسیدم :confused:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 re:Guest پنجشنبه 11 آذر 1389 ، ساعت 02:18
:-) :shock: نقل قول از ناشناس:
سلام خدمت شما خواب دیدم مردی را بوسیدم :confused:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسمیه پنجشنبه 27 آبان 1389 ، ساعت 01:23
بسار جالب بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+47 بوسهpink یکشنبه 07 آذر 1389 ، ساعت 03:48
سلام ، در خواب دیدم مردی که قبلا با او دوست بودم و حدود 2 ماه است که از هم بی خبریم .می خواست لبانم را ببوسد که من اجازه ندادم و امتناع کردم و فقط گونه او را بوسیدم و او را از خویش دور نمودم . تعبیرش چیست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 گلی سه شنبه 30 آذر 1389 ، ساعت 20:42
با سلام من در خواب دیدم که مادر بزرگم که مرده جوراب سوراخ مشکی به پا دارد و من ان جوراب را با قیچی سوراخ می کنم و آن تبدیل به پارچه ابی کمرنگ میشود و با ان پارچه برای خودم لباس عروس می دوزم و مادربزرگم را در اغوش می گیرم وبا عشق زیاد میبوسم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+9 پری چهارشنبه 06 بهمن 1389 ، ساعت 18:34
خواب دیدم که از میان یه گله شترمرغ سفید یکی از آنها منو بوسید منم یه جوری شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 reامیر یکشنبه 18 دی 1390 ، ساعت 08:27
سلام به زودی یه شتر مرغ خوش تیپ و با اصل و نصب به خواستگاریه شما میاد در دادن پاسخ به ایشان دقت کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+15 خواب بوسهفاطمه دوشنبه 11 بهمن 1389 ، ساعت 15:20
خواب ديدم پدرم چند مرتبه مرا بوسيد در صورتيكه در بيداري خيلي خيلي كم اين اتفاق مي افتد لطفا آن را تعبير كنيد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 re: خواب بوسهGuest یکشنبه 17 بهمن 1389 ، ساعت 23:52
نقل قول از فاطمه:
خواب ديدم پدرم چند مرتبه مرا بوسيد در صورتيكه در بيداري خيلي خيلي كم اين اتفاق مي افتد لطفا آن را تعبير كنيد .
نقل قول از پری:
خواب دیدم که از میان یه گله شترمرغ سفید یکی از آنها منو بوسید منم یه جوری شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 salam . thank3 az in k in veblak ro sakhti alie . mobina پنجشنبه 14 بهمن 1389 ، ساعت 19:36
:P :P :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+8 slm . az veblaki k dorost kardi khiyli khosham omamobina پنجشنبه 14 بهمن 1389 ، ساعت 19:38
:P :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+75 خواب پدراحمد یکشنبه 17 بهمن 1389 ، ساعت 18:48
سلام من خواب دیدم پدرم که 4 سال پیش فوت شده با روی خندان و باز مرا در آغوش گرفت و همه صورتم را بوسید منم همینطور لطفا تعبیر خواب را بهم بگین مرسی :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+45 الهام سه شنبه 26 بهمن 1389 ، ساعت 09:12
سلام من خواب دیدم پدرم که 4 سال پیش فوت شده با
روی خندان و باز مرا در آغوش گرفت و همه صورتم
را بوسید منم همینطور لطفا تعبیر خواب را بهم
بگین مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+30 re: خواب پدرGuest سه شنبه 10 اسفند 1389 ، ساعت 09:52
نقل قول از احمد:
سلام من خواب دیدم پدرم که 4 سال پیش فوت شده با روی خندان و باز مرا در آغوش گرفت و همه صورتم را بوسید منم همینطور لطفا تعبیر خواب را بهم بگین مرسی :cry::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+21 بوسيدنامين شنبه 23 بهمن 1389 ، ساعت 07:07
سلام
من خواب ديدم كه برادرم از پشت سر امد طوري كه من غافل بودم مرا بوسيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+20 booseasal جمعه 29 بهمن 1389 ، ساعت 17:09
salam man khab didam ba kasi ke kheili dusesh daram, va oun ham mano kheili dust dare aroosi kardam va on mogheye ke dashtim keyke aoosimoon ro miboridim mano dar aghoshesh gereft va labamo boosid ! lotfan tabiresho begid.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 خواب پروازsamira یکشنبه 01 اسفند 1389 ، ساعت 10:10
خواب پرواز می بینیم.خواب نور و رفتن به آسمان و پرستش خدا که مثل نور می مونه.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب پروازنگار سه شنبه 01 مهر 1393 ، ساعت 14:45
این دفه که خوابیدی لامپ بالای سرت رو خاموش کن.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+173 بوسهبردیا چهارشنبه 10 فروردین 1390 ، ساعت 11:33
سلام
من خواب دیدم که به دختری علاقه مند هستم
بعد از مدتی صورت وی را بوسیدم
بعد که امدم دوباره صورتش را ببوسم
دقیق نمیدونم چی شد
لباشو بوسیدم
حس خیلی خوبی بود
دقیق مثل وقعیت
من اون دخترو نمیشناسم
خواهش میکنم بگین تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+94 تعبيرمعصومه دوشنبه 17 مرداد 1390 ، ساعت 10:05
سلام

وقتي كسي را مرتب در خواب مي بيني تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 سين شين جمعه 01 مهر 1390 ، ساعت 15:05
خواب ديدم که مادر بزرگم که 80 روز پيش مرده داره گريه مي کنه. رفتم طرفش گفتم چيه مادر. گفت کسي براي مادرم(که ميشه جد من) کاري نميکنه. اون مرده اما کسي براي هيچ اقدامي نميکنه. منم بوسش کردم تا گريش بند بياد. عنايت کنيد نظر بديد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 تعبیر خوابراضیه کیانی پنجشنبه 07 مهر 1390 ، ساعت 13:04
سلام من پسری را دوست دارم و اونم همینطور ولی هنوز مشکل داریم برای ازدواج،پدرم 4 سال پیش فوت نموده و خوابشا دیدم که بوسم کرد وگفت نگران نباش درست میشه تعبیر این خواب من چی میشه :roll::
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 خواب پروازنگار سه شنبه 01 مهر 1393 ، ساعت 14:47
دست از این کارا بکش
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 بوسیدن با معشوقهpani جمعه 08 مهر 1390 ، ساعت 09:27
سلام.از مطالب فوق العادتون ممنون.من خواب دیدم کسی که خیلی خیلی دوسش دارم و اونم این موضوع رو میدونه ولی نمیدونم که دوسم داره یا نه به دیدنم اومد و منو بوسید و ازم خواست که ببوسمش منم اونو بوسیدم و این ماجرا دوبار اتفاق افتاد...و بعد یه نفر که اونم کسی که من دوسش دارمو دوست داره خیلی ناراحت شد.اولین بار بود که من می بوسیدمش ولی از گونه لطفا تعبیرش کنید مرسی :-?: :!:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+19 تعبيرنعمت الله رستمي چهارشنبه 20 مهر 1390 ، ساعت 18:24
خواب ديدم مادر بزرگم كه مرده از من اب مي خواهد من هم بعد از اب دادن حالش را پرسيد با خوشحالي گفت خوبم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 نیلو شنبه 30 مهر 1390 ، ساعت 18:06
عزیز باید واسشون خیرات کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 میهمان سه شنبه 26 مهر 1390 ، ساعت 15:24
من 5 سال ازدواج کردم الان چند ماه همش خواب زن سابق شوهرم رو می بینم که اومد تو خونه ما و من هم هستم و می خواد با شوهرم با علاقه زیاد زندگی کنه ولی به جز دفع آخر تو خوابم شوهرم هیچ علاقه ای برای زندگی بااون نداشت((در ضمن باید بگم من اصلا" توفکر اون زن نیستم و بایداضافه کنم اون کسی بود که همسر منو ترک کرد و شایعاتی شنیدم که اون مجددا" ازدواج کرده)) با این تفاسیر میشه معنی خوابهای منو بگید مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابyeganeh دوشنبه 09 آبان 1390 ، ساعت 08:15
خواب دیدم پدرم را که 4 سال است فوت شده است در آغوش گرفتم.
لطفا خواب مرا تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 فریده پنجشنبه 03 آذر 1390 ، ساعت 10:54
درخواب دیدم که معشوقه ام رو میبوسمولب هاشومیخورمو رژلب ودورلب زده بودم :-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 فریده پنجشنبه 03 آذر 1390 ، ساعت 10:56
خوبه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+11 ستاره جمعه 25 آذر 1390 ، ساعت 22:45
سلام
من خواب دیدم و مادرم هم خواب دیده که مادربزرگم که الان یک ساله فوت شده منو تو بغلش سفت گرفته
لطفا تعبیرش رو به هم بگید
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+7 اگر کسی در خواب بیند که می خواهد مادر زنش را ببوس طناز شنبه 26 آذر 1390 ، ساعت 13:59
:-?:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بوسیدنطناز شنبه 26 آذر 1390 ، ساعت 14:00
کازر جالبیه اگه زود جوابش بیاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیرخوابزهراصنوبری یکشنبه 04 دی 1390 ، ساعت 16:32
سلام ، من از فرزندم به دلیل جدایی از همسرم دورم و اصلا او را نمی بینم و همیشه خواب میبینم دربغلم است و اورا می بوسم خواهش میکنم تعبیر خوابم را بگویید.متشکرم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 علی دوشنبه 12 دی 1390 ، ساعت 12:34
در خواب دیدم دختری که دوستش دارم رو بوسیدم لطفا تعبیرش را به من بگویید

ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 تعبیر خواباصغر پنجشنبه 22 دی 1390 ، ساعت 06:38
در خواب دیدم دختری که نمی شناسم را رو بوسیدم لطفا تعبیرش را به من بگویید با تشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمیهمان پنجشنبه 22 دی 1390 ، ساعت 11:35
سلام.
من خواب دیدم کسی رو که دوسش دارم من رو بوسید.البته مدتی هست اون شخص بهانه میگیره و میخواد این رابطه تموم بشه.میشه تعبیرش رو به من بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنزهرا پنجشنبه 06 بهمن 1390 ، ساعت 19:22
سلام خسته نباشید:خواب دیدم قبل از اذان مغرب که یه نفر که نمیشناسمش هی مرا بوس میکرد و میرفت دوباره میومد و دوباره بوسم میکرد خواهشا تعبیر خوابم را بگویید؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟!!!!!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنزهرا پنجشنبه 06 بهمن 1390 ، ساعت 19:23
البته من ای شخص رو نمیشناختم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 دیدن ماه کامل در خواباحمد جاوید عابد سه شنبه 18 بهمن 1390 ، ساعت 05:48
سلام و خسته نباشید
خواب دیدم که در روی ماه کامل نام الله (ج) نقش شده است لطفا خوابم را تعبیر نمایید.
تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسیدن زن فاحشهاحسان چهارشنبه 03 اسفند 1390 ، ساعت 08:12
در خواب دیدم که زن همسایه مون که 3 دختر و ی پسر داره و جوون هم هست رو وارد خونشون شدم و مامانم گفت این لباسو بش بده من هم رفتم داخل دیدم که........... وضعی داشت و اون اومد طرفم و منو بوس کرد منم خیلی بوس کردم تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 bi mahaliye eshghamnegar جمعه 25 فروردین 1391 ، ساعت 13:00
dar khab didam har chi eshghamo seda mizanam va mikham beboosamesh behem bi mahali mikone lotfan tabiresho begid mer30
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 بوسهسبيد سه شنبه 29 فروردین 1391 ، ساعت 18:12
سلام خواب ديدم خواستكارم كه هنوز بهش جواب ندادم به زور منو بوسيد تعبيرشو مي خواستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 LOVEخشایار سه شنبه 26 اردیبهشت 1391 ، ساعت 15:53
من جلو چشمم تو خواب دوست دوخترم به دوست پسر جدیدش لب داد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 11:11
سلام!
شما آدم سمجی هستید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 پاسخ: LOVEکیت جمعه 13 بهمن 1391 ، ساعت 16:00
تعبیر می خوای خیلی بی غیرتی معلومه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: LOVEmahsa سه شنبه 24 دی 1392 ، ساعت 11:53
توهم زدی خخخخ :lol:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه مردهسمیرا شنبه 30 اردیبهشت 1391 ، ساعت 14:36
سلام من خواب دیدم که مادر بزرگ هایم که هر دو فوت کرده اند به خوابم آمده و مرا می بوسیدند . می خواست تعبیرشو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 :Dم سه شنبه 02 خرداد 1391 ، ساعت 06:47
سلامو خسته نباشین..
من خواب دیدم کسی رو که دوست دارم میبوسم . میشه بگین تعبیرش چیه؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنKimia جمعه 05 خرداد 1391 ، ساعت 06:28
اگر پسری در خواب ببیند که دختری با چادر به خانه اش میآید وپسر او را میبوسد و با او نزدیکی میکند چه تعبیری دارد؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 11:03
سلام علیکم!
از طریق حلال خیر و خوشی به شما می رسد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب پروازنگار سه شنبه 01 مهر 1393 ، ساعت 14:52
خودمونیم خیلی حال کردی ها...............
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 بوسیدم مردهyasi یکشنبه 07 خرداد 1391 ، ساعت 06:02
خواب مادر بزرگمو دیدم که از دنیا رفته و رفتم جلو روبوسی کنم یه طرف صورتشو که بوسیدم خودشو کشید عقب و نگذاشت که ببوسمش خودشم منو نبوسید چه تعبیری داره؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 11:06
سلام!
با پدر یا مادرتان قهرید..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب بوسهآنا چهارشنبه 17 خرداد 1391 ، ساعت 14:37
من خواب دیدم که پسر عموم تو یه اتوبوس گردنمو بوسید.....تعبیرش چیه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنرویا پنجشنبه 18 خرداد 1391 ، ساعت 11:24
پسری که مدتی است به من گیر داده مرا بوسید و من نیز او را بوسیدم لطفا تعبیرش را بگویید ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 11:05
سلام علیکم!
مواظب باشید او شما را فریفته است.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 بوسیدنامین پنجشنبه 18 خرداد 1391 ، ساعت 22:35
سلام
من در خواب دیدم دختر خاله ام که مجرد هست و من هم مجردم مرا در حیاط خانه مان به دور از چشم همه در هگام صبح یا ظهر من را با لبخند بوسید لطفا تعبیر خواب من بگویید با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 fahadan.orgمسعود رضانژاد فهادان جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 11:04
سلام علیکم!
او به شما محبّت زیادی پیدا کرده است ممکن است شما اینگونه باشید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بوسیدنساقی سه شنبه 30 خرداد 1391 ، ساعت 06:26
خواب دیدم دارم خواهر کوچکمو میبوسم تعبیرش چیه؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 ki booooki bood جمعه 30 تیر 1391 ، ساعت 20:09
khab didam ke namzadam dare jolo man doost dokhtar ghablisho mibose tabiresh chiye????????????/
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادننازنين ي جمعه 06 مرداد 1391 ، ساعت 04:27
سلام تورو خدا خوابم رو تعبير كنيد چرا جوابش نمياد واسم؟ خواب ديدم عاشق اون پسرى كه هستم ولى ازش دور هستم را داريم همديگر را ميبوسيم ، اون به. من ميگه خيلى كلكى نازنين اومدى بيرون با من ببينى من بوس ميكنمت ،هنوز دوستت دارم ؟؟ بعدش من دستم رو سينه اش بود تپش قلبش تمامه سينه اش رو ميلرزوند انگار كه صداش رو ميشنيدم ! تورو خدا جواب رو واسم ايميل كنيد من منتظرم لطفأ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسيدننازنين ي شنبه 07 مرداد 1391 ، ساعت 13:24
سلام تورو قرآن خوابه من رو تعبير كنيد ، مگه نگفتيد تعبير خوابامون رو ايميل ميزنيد ! چرا من چهار روزه پيش براتون نوشتم هنوز جوابى نيومده ؟ نكنه كسى به اين سايت سرنميزنه؟؟ تورو خدا يكى به من بگه ، حتئ اگه كسى به اين سايت سر نميزنع بياد اينجا ببنده ايجارو يا بنويسه كسى نميخونه ، مردم رو منتظر نزاريد تورو خدا ! من بيست بار خوابم رو واسه اين سايت زدم ! كسى جوابم رو نميده!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنشوق انگیز پنجشنبه 19 مرداد 1391 ، ساعت 10:36
با عرض سلام و ادب
من امروز صبح در خواب دیدم که نامزدم را 10 دختر دارن در مقابل ام میبوسن
من خیلی پریشان شده ام لطفأ تعبیرش را بگویید این یه خواهشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+4 مرده مرا بوسیدسلنا جمعه 20 مرداد 1391 ، ساعت 07:09
خواب دیدم پدر بزرگم که فوت کرده پدرم را می بوسد تعبیرش چی میشه؟ ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسيدن از گردننازنين ي جمعه 27 مرداد 1391 ، ساعت 06:40
سلام تورو جونه پدر و مادر و عزيزتون تعبيرش كنيد ، خواب ديدم پسرى كه عاشقش هستم ولى ازش دورم داريم همديگر رو ميبوسيم ، يعنى هى من ميبوسمش ، بعد اون من رو ميبوسه ، بعد اون ١٠٠٠٠٠٠ بار محكم گردنه من رو بوسيد در حالى كه محكم بغلم كرده بود ، يعد لبهم رو بوسيد من گفتم زشته همه ميبينن ، بعد باز گردنم رو بوسيد " داشتيم خداحافظى ميكرديم " بعد منم لبلش رو بوسيدم گفتم شب قبله خوابت بهم زنگ بزن منم هروقت دلم تنگ شد امشب بهت زنگ ميزنم، گفت باشه ولى شبش بهم زنگ نزد.تورر روحه عزيزتون تعبيرش كنيد، من باره دومه تو خواب ميبينم با اين آدم داريم همديگر رو بوس ميكنيم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسیده شدن توسط مرد نامحرمa چهارشنبه 01 شهریور 1391 ، ساعت 17:42
خواب دیدم مرد غریبه ای من وچند نفر را گوگان گرفته و دست هایمان را بسته و فقط مرا از ناحیه گردن میبوسید. تعبیرش چیست هر چه زود تر لطفا پاسخ دهید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 شیر دادن به بچهزهرا یکشنبه 12 شهریور 1391 ، ساعت 08:34
سلام ببخشید سوال من ربطی به بوسه نداره .ولی باید بگم
من چند ماه پیش خواب دیدم با فرد مورد نظرم که خیلی همدیگر را دوست داریم ازدواج کردیم با هم دعوا میکنیم و من به سراغ فرزند پسری که از او دارم میروم و به او شیر میدهم شیر خوردنش را کاملا حس میکنم راستش خیلی ترسیدم میشه تعبیرشو بهم بگید خیلی زود لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسیده شدنستاره چهارشنبه 22 شهریور 1391 ، ساعت 02:45
باسلام
من یک خانم محجبه هستم که رعایت مسائل دختروپسرراخیلی رعایت میکنم اما در خواب دیدم دریک اردوی دانشگاهی به مکانی سرسبز دعوت شده بودیم ومن روی پله ها با یک پسر که در بیداری نمیشناختمش ولی در خواب میدانستم یک دانشجوی بسیاردرسخوان است نشستم وباگرمی شروع به صحبت کردن کردیم که ناگهان او مرابوسید ومن خواستم بلند شوم که مرا دعوت کرد بنشینم وبیشتر بااو صحبت کنم که همه منو به یکدیگرنشان دادند وگفتندازشمابعید است که یک خانم محجبه هستید !!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسيدنمعصومه سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 08:34
نازنين خانم بوسيدندر خواب اگر ببيني عاشق خود رابوسيدي دلالت بر منفعت است انشالله به عشقت ميرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمعصومه سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 08:40
زهرا خانم دعوا كردن در خواب محبت است شير دادن درخواب خوب است شير دادندرخواب خدا گناهان اورا ميبخشد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمعصومه سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 08:44
مريم خانم نامحرم در خواب ثروت است
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمعصومه سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 08:54
نازنين خانم خواب شما خوب است خواب شما دلالت بر منفعت است ايشالله به عشقت ميرسي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمعصومه سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 08:59
خانمي كه ديديد مادربزرگتان 80 روزه مرد ه و داره گريه مي كنه حتما كسي به وصيتش عمل نكرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمعصومه سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 09:02
سلا م وقتي كسي رو مرتب در خواب ببيني معنيش اينكه به خواستهات ميرسي انشالله
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمعصومه سه شنبه 04 مهر 1391 ، ساعت 19:05
سلام چراتعبير من وتوسايت ثبت نمي كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خيانت همسربیتا پنجشنبه 13 مهر 1391 ، ساعت 00:43
سلام من خواب دیدم شوهرم تو خونه خودمون داره بهم خيانت میکنه
و من موچشونو گرفتم
( در صورتی که من تازه حامله شدم اصلا نه حال فکر کردن نه وقت فکر کردن به این چیزها رو دارم)
میشه تعبیرشو بهم بگید خیلی زود لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر بوسیده شدن توسط پسر نامحرمالناز پنجشنبه 13 مهر 1391 ، ساعت 11:29
من چند باری خواب دیدم استادم مرا می بوسد. لطفا مرا راهنمایی کنید که تعبیرش چیست؟
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر بوسیده شدن توسط پسر نامحرمالي جمعه 12 آبان 1391 ، ساعت 03:13
نقل قول از الناز:
من چند باری خواب دیدم استادم مرا می بوسد. لطفا مرا راهنمایی کنید که تعبیرش چیست؟
با تشکر

من دوبار اين خواب رو ديدم و آخر ترم أون استاد منو انداخت البته سال بعد ازم عذر خواست و گفت چون فكر ميكرده دانشجوي شيطونيم انداختم و بعدش كلا روابط حسنه شد :دي
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 نداردمهدی جمعه 21 مهر 1391 ، ساعت 10:49
سلام من در خواب دیدم پیشانی دختر خالم رو بوسیدم ، وقتی از خواب بیدار شدم واقعا عاشقش شدم ، یعنی در خواب عاشق شدم نه در بیداری ،الان میخوام بدونم تعبیر این خواب چیه خواهشا زود بهم بگین ،
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 boosidannafas چهارشنبه 26 مهر 1391 ، ساعت 15:44
من‏ ‏دختری‏ ‏هستم‏ ‏دبیرستانی‏ ‏.....‏ ‏‏ ‏دوستی‏ ‏دارم‏ ‏که‏ ‏سه‏ ‏سال‏ ‏است‏ ‏با‏ ‏هم‏ ‏دوست‏ ‏هستیم‏ ‏...‏ ‏من‏ ‏خیلی‏ ‏دوسش‏ ‏دارم‏ ‏به‏ ‏طرز‏ ‏واقعی‏ ‏عاشقشم‏ ‏....‏ ‏اونم‏ ‏همینطور‏ ‏میگه‏ ‏ولی‏ ‏من‏ ‏زیاد‏ ‏باور‏ ‏ندارم‏ ‏...‏ ‏خواب‏ ‏دیدم‏ ‏که‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏خواب‏ ‏بوسیدم‏ ‏...‏ ‏یه‏ ‏بوسه‏ ‏کوچیک‏ ‏روی‏ ‏لب.....‏ ‏خیلی‏ ‏نگرانم‏ ‏که‏ ‏بین‏ ‏مون‏ ‏جدایی‏ ‏بیفته‏ ‏....‏ ‏تو‏ ‏رو‏ ‏خدا‏ ‏تعبیر‏ ش‏ ‏رو‏ ‏بگین‏!‏!!nafas378
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسه دادن به استاد!آیدا یکشنبه 30 مهر 1391 ، ساعت 15:16
سلام یه شب خواب استادم که خیلی دوستش دارمو دیدم که من او را هل میدادم و دستش را میکشیدم تا بربالین بیماری آورمش. بعد ازظهر همان روز خواب دیدم که رفتم به اتاقش روی میزش را تمیز کردم اوهم ایستاد کمی در گوشم حرف زد و محکم و نسبتا طولانی پیشانیم را بوسید من هم خیلی خوشحال بودم وقتی از خواب بیدار شدم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 لب گرفتنمحمدرضا یکشنبه 30 مهر 1391 ، ساعت 16:32
دیشب خواب دیدم دختری که دوستش داشتم و بهش ابراز علاقه کرده بودم در یک اتاقی در یک خانه ای نا آشنا که بستگانم در آنجا بودند و من از حضور او خبر نداشتم و بستگانم حضورش رو به من اعلان کردن در آغوش گرفتم و محکم و با احساس بطوری که انگار تمام وجودم اونجا بود و اون صحنه رو کاملا حس می کردم بغلش کرده بودم و از لبانش بوسه گرفتم در واقع هر دوتامون با آمادگی از هم لب گرفتیم و بهم لب دادیم من که خیلی احساس آرامش می کردم و راستش الان یه چند روزی هست که کلا بین من و اون شکر آب شد و تقریبا همه چیز تموم شد حتی کار به فحش و ... کشید نمی دونم تعبیر خوابم چی میشه لطفا راهنماییم کنید!!
باید بگم که در خواب من مثلا یه چند وقتی از عشقم بی خبر بودم و اون رو اتفاقی با رفتنم به اون خونه پیدا می کنم و ازش توضیح رفتار هاش رو خواستم و توضیح اینکه اصلا چطور شد که بین ما همه چیز خراب شد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنهانیه دوشنبه 01 آبان 1391 ، ساعت 12:14
خواب دیدم که یه پسری رو که پادشاهه خیلی دوسش دارم و اون هم همینطور ولی من چهره اش رو نمیشناسم وقتی که من بوسش میکنم اون هم. اینکارو ادامه میده و بعد از مدتی دخترای جوونی رو میبینم که با وی در حال شنا کردن هستن ولی من نمیتوانستم شنا کنم پس داخل اب نرفتم ولی اب خیلی شفاف بود و پس از این جریان او را با دختری میبینم که از پله ها بالا می اید ومن بسوی او میروم و او یواشکی مرا بوس میکنه میفهمم که من معشوقه ی مخفی او هستم لطفا خوابم رو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسیدن اشنا و جوان و نامحرمپریسا شنبه 13 آبان 1391 ، ساعت 15:53
سلام خواب دیدم که پسر داییم خوابیده و دختر خالم گفت که بیدارش کنم هر کاری که میکردم بیدار نمیشد تا اینکه بغلش کردم و لپشو بوسیدم و باهاش صحبت کردم تا بیدار شد میخوام ببینم تعبیر این بوس من چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 .......فرانک جمعه 19 آبان 1391 ، ساعت 05:42
سلام.لطفا خواب منو تعبیر کنید:
من خواب دیدم باید به یه جایی میرفتم که کمتر کسی اونجا میرفت و برفی بود مثل یه روستا بود که برای رسیدن بهش باید راه سختی رو بری انگار اوجا باید یه کاری انجام میدادم..
که تنها کسی که میتونست کمکم کنه و راه اونجا رو بلد بود یه پسر جوونی بود که من دنبالش رفتم اما اون دوست دختر داشت یا همون پایبند کسی بود.بزور باهام همراه شد و رفتیم لباس برای سفر خریدیم که هرزگاهی همدیگرو توی مغازه میبوسیدیم و یجورایی به همدیگه علاقمند شده بودیم اما اون رضایت کامل نداشت و بفکر اون دختره بود اما به منم توجه میکرد...و خیلی کمکم کرد..
خلاصه بعد لباس خریدن که مغازه هم درست جلوی همون جاده که راه من بود قرار داشت یهو دیدم فرار کرد رفت ولی منو تا جاده رسوند البته قرار بود کل مسیر باهام باشه!!!
قیافه پسره یادم نیست چون کلاه سرش بود اما انگار من میشناختمش...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنملیحه جمعه 19 آبان 1391 ، ساعت 14:11
khab didam k ba ye pesari az famil k tu khab mishnakhtamesh vali dar haghight nemishnasamesh bnamzad karadm vali hanuz b ham mahram nashodim va dar marasem sure madrbzoorgam k aln dar make has va dar khab az make bargashte bud ashna shodim va bad man didam k tu khab am ro migoftan in 2 ta bahm namzadan va man kheyli dsesh dasht bad dg ahmo bus kardim hala man az sob k bidar shodam bad juri ashgeh un masaln bamzadam shdoam lotfan begin khabm tabiresh chi mishe mer30
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسیدنخودم شنبه 20 آبان 1391 ، ساعت 06:19
سلام، نامزد من در خواب دیده است که من در خواب یک زن دیگر را می بوسم و هرچه سعی کرده من را از ادامه کار منع کند من ادامه بوسیدن را خواستار بودم. ممنون می شم که تعبیری معتبر برای آن ارائه کنید، در ضمن قبلا هم خواب هایی دیده که من با خواهر او ازدواج کرده ام.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن یه ادم معروفسحر 2 دوشنبه 22 آبان 1391 ، ساعت 06:44
چند شب پیش خواب دیدم یه خواننده معروف منو تو خواب بوسید منم بوسیدمش و خیلی هم برام لذت بخش بود.
اینو بگم که اصلا تو فکر اون خواننده نبودم یا اینکه کشته و مرده اش باشم.خیلی عجیب بود واسم که چنین خوابی دید.
لفا تعبیرش رو به من بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 ممانعت از وسیدنRAZ شنبه 18 آذر 1391 ، ساعت 06:54
سلام ، در خواب دیدم مردی که همکارمه می خواست لبانم را ببوسد که من اجازه ندادم و امتناع کردم و او را از خویش دور نمودم . تعبیرش چیست ؟ خیلی تو فکرم لطفا برام میل کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسارا شنبه 25 آذر 1391 ، ساعت 13:41
سلام خواب دیدم من ودوست صمیمیمیم به هم لب دادیم!؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنغزاله دوشنبه 04 دی 1391 ، ساعت 17:09
در خواب مردی را که نمیشناختم دیدم که در حال صحبت کردن بودیم و او ناگهان مرا بوسید و لبخندی زد و رفت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 شوهر خاله ام مرا بوسیدسارا پنجشنبه 07 دی 1391 ، ساعت 05:31
سلام لطفا خواب منو تعبیر کنید ، خواب دیدم شوهر خاله ام که مدتهاست با هم هیچ رفت و آمدی نداریم به شدت و با محبت و عشق تمام از صورتم میبوسه و اونقدر این بوسه ها رو شدید حس میکردم که کاملا حس میکردم ته ریشی که داره در صورتم فرو میره ، و اینکار رو خیلی انجام داد با بوسه های پشت سر هم، شوهر خاله ام فرد مومنی هست و منهم معمولا محرم و نامحرم رو رعایت میکنم...تعبیر این خواب چی میتونه باشه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادننسیم شنبه 16 دی 1391 ، ساعت 08:58
سلام و عرض ادب.من مدتی است که سه موضوع را مکرر در خواب می بینم.هر بار به یک صورت است ولی موضوع همه تقریبا یکی است.
1-روبوسی با افرادی که مدت هاست ندیده ام و فقط میشناسم. یک بار هم خواب دیدم دایی ام از من لب می گیرد.افرادی که بوسیدمشان نامشان:مریم،اله ام،رضا بود.یک ناشناس هم همین گونه در خواب بوسیدم.

2-خواب کودک کوچکی را می بینم که مادرش او را رها کرده.من موقتاً بچه را بغل می کنم و مراقبش هستم و دنبال مادرش می گردم یا منتظر رسیدنش هستم.
در یکی از خوابهایم کودک توی بغلم ادرار کرد.

3-این موضوع را چندین بار در خواب دیده ام که از یک جایی پایین می آیم.مثلا از چند تا پله بالا می روم و از طرف دیگر راهرو از پله پایین می آیم.
یا اینکه وقتی به دنبال مادر کودک می گشتم از یک جایی که شبیه دیوار بود با احتیاط پایین آمدم.
پایین آمدن به اندازه ی چهاتا پله در اغلب خوابهایم وجود دارد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسهlinaz جمعه 29 دی 1391 ، ساعت 18:14
امروز ظهر خواب ديديم كسي را كه خيلي دوستش دارم ولي باهم نيستيم را در خواب بوسيدم تعبيرش چيست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهبوMaria جمعه 06 بهمن 1391 ، ساعت 04:05
سلام .
من دیشب خواب دیدم مادر بزرگم با اینکه یادمه پوستش سبزه بود اما پوستش کاملا سفید و جوون بود . من رفتم کنارش بهم یک کتاب داد و موقعی که میخواست بره انگار که بخواد بره خونه خیلی عادی رفتم ازش تشکر کردم و ته دلم واسه کتاب خیلی خوشحال بودم . قبل از رفتن بهم اطمینان میداد که با اون کتاب موفق میشم انگار که یه امتحانی داشته باشم . بعدش هم صورتمو خیلی خیلی با علاقه بوسید.
ممنونم
شادوسلامت باشید
و
با ع
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادننسیم شنبه 07 بهمن 1391 ، ساعت 08:35
سلام.خوابمو تعبیر نکردین؟:(
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنNasim چهارشنبه 11 بهمن 1391 ، ساعت 20:11
سلام
چند وقت پیش خواب دیدم پسری که به او علاقمندم به من پیشنهاد ازدواج داد و بعد از آن مرا بغل کرد و بوسید. لازم بذکر است که من اصلا از اینکه او به من علاقه دارد یا نه بی اطلاعم.
ممنون میشوم اگر تعبیر این خواب را بگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 سلاممهرنوش پنجشنبه 12 بهمن 1391 ، ساعت 09:31
سلام.من پسرخالمو خیلی دوس دارم اونم میدونه ولی بروز نمیده.دیشب خواب دیدم که منو صدا زده و به من گفت که گونمو بوس کن.منم خیلی خوشحال شدم و گونشو بوسیدم.یعد لباشو.این به نظرتون یعنی اونم دوسم داره؟لطفا بهم تعبیرشو بگید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 منم همین خوابو دیدم که شوهرم یه زن دیگه رو میبوسه ومن هرکاری میکنم جلوشو بگیرم نمیتونمصبا شنبه 14 بهمن 1391 ، ساعت 08:11
سلام، من در خواب دیده ام که شوهرم یک زن دیگر را می بوسدو هرچه سعی کردم او را از ادامه کار منع کنم او ادامه بوسیدن را خواستار بودد. ممنون می شم که تعبیری معتبر برای آن ارائه کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابالناز دوشنبه 16 بهمن 1391 ، ساعت 12:28
سلام ...من مدت 6 ماه است نامزد کردم وآدمی هستم که خیلی خواب میبینم و به خواب ونشانه های آن خیلی اعتقاد دارم.اما تو این 6 ماه اصلا نامزدم را در خوابهایم نمیبینم با اینکه زیاد بهش و آیندمون فکر میکنم....دلیلش چیست و چه تعبیری دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 خیانت معشوقهمسعود پنجشنبه 19 بهمن 1391 ، ساعت 07:06
سلام.
من خواب دیدم که از یجا دارم رد میشم یه دفعه میبینم معشوقه ام به یکی که نمیشناسمش لب داد و ناگهانی منو دید و اومد به دست و پام افتاد که ببخشمش
ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید
؟؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خیانت شوهرسارا شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 06:20
من تا بحال چندین بار خوابه خیانت شوهرم را دیدم رابطه در حدی بوده که من متوجه شدم خانمی دلبسته شوهرم است . تو خواب شوهرم و خانمیو باهم ندیدم. فقط من فهمیدم کسی شوهرم را میخواهد و همسرم هم بدش نمیاید...و این حس تو خوابم خیلی قوی بوده که به حالت درماندگی با خودم فکر میکنم حالا که این اتفاق افتاده چکار کنم؟! خیلی من از این دسته خوابا میبینم.میخواستم ببینم تعبیرش چی هست؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 بوسیدن یک مردآیدا شنبه 28 بهمن 1391 ، ساعت 12:36
من دانشجو هستم . دیشب خواب دیدم استاد مورد علاقه خود را در منزلشان میبوسم. بسیار نگرانم چون بسیر قابل احترام هستن برای من و در ضمن ایشان متاهل هستن. لطفا راهنمایی کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنغزل دوشنبه 30 بهمن 1391 ، ساعت 11:34
این خواب را دوستم دیده تعبیرش چیست؟پسری است 23ساله خواب دیده که بادختری که عاشق اوست درمکانی سفید صحبت می کرده.این خواب را چندین بار دیده لطفا تعبیرش رو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سیب سرخسارینا سه شنبه 01 اسفند 1391 ، ساعت 19:00
سلام.
من دیشب خواب دیدم یه سبد سیب قرمز دستم بود خواستم ببرم حیاط بشورم ه چندتا گنجشک کوچولو جلوی پام با سرعت مشغول دونه خوردن بودن ومن نتونستم برم ترسیدم زیر پام لهشون کنم,
بعدش سیبارو بردم گذاشتم وسط اتاق که بخورن ولی یکیشو اونی که من خیلی دوسش دارم با خنده گاز میزدو می خورد..خواهشن تعبیرشو بهم بگید لطفا.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 سیبسارینا چهارشنبه 02 اسفند 1391 ، ساعت 09:31
سلام
من خواب دیدم یه سبد سیب دارم که داشتم میبردم حیاط بشورم که چندتا گنجشک جلوی پام با سرعت مشغول دونه خوردن بودن که با وجود اینکه جلوم بودن پرواز نمی کردن چندتا گنجشک خیلی کوچولوم بینشون بود که من نتونستم برم ترسیدم زیر پام لهشون کنم برگشتم, سیبارو بردم گذاشتم وسط اتاق که هرکی خواست برداره ولی اونی که من خیلی دوسش دارم یکی برداشت با خنده منو نگا میکردو می خوردش!
تعبیرش چی میشه؟؟؟خواهشن بگید لطفا؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tabire khabe booseyasaman چهارشنبه 02 اسفند 1391 ، ساعت 14:43
Namzadi dashtam k b tazegi b dalile khianati k b man kard az ham joda shodim,Va man khab didam k dar yek shab kenare oo neshaste budam k bihava mara busid va dar edameye khab dar makani neshaste budim k yekbare man oo ra busidam vali ehsas kardam k oo shahvat darad,narahat shodam va raftam,lotfan tabire an ra barayam begooid
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسدن در خوابمریم جمعه 04 اسفند 1391 ، ساعت 10:38
من چند ماه است که نامزد کردم،متاسفانه همسرم این اواخر خیلی تند خو شدند، طوری که در حال جدا شدن از هم هستیم و یک ماه است که یا نامزدم در ارتباط نیستم و تا به حال بهش خیانت نکردم...من قبل ازدواجم به شخصی علاقه مند بودم، ایشون هم همینطور،رابطه ای بین ما نبود، خیلی رسمی با هم صحبت کردیم و این آقا قصد ازدواج نداشتن،دیگه با هم صحبتی نکردیم و ندیدمشون...تا اینکه چند شب پیش خواب دبدم این شخص عاشقانه من رو می بوسه، من بهش می گم که هنوز نامزدم، ولی اون شخص می گه اهمیتی واسش نداره و با هام جوری صحبت می کنه که انگار می خواد باهام ازدواج کنه.من هم احساس عشق بهشون دارام تو خواب.تعبیزش چی هست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسهسحر جمعه 04 اسفند 1391 ، ساعت 22:08
خواب دیدم که یکی از همکلاسی هایم دست مرا بوسید.
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسونيا شنبه 12 اسفند 1391 ، ساعت 07:21
خواب ديدم كسي كه عاشقشم اوم عاشقمه چند روزه قهريم :sad: درخواب گردن همو مي بوسيم لطقا جواب دهيد :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 tabire khabelnaz جمعه 18 اسفند 1391 ، ساعت 08:05
Ba salam......
Man khab didam pedaram labhaye man ra ba valaa miboosad va man ba dastam pedaram ra hol dade va mane mishavam
Vali baz ham harisane man ra miboosad va in kar baese azare man mishavad. :cry:
Tabirash chist?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنملیسا یکشنبه 05 خرداد 1392 ، ساعت 09:26
من دختری 14 ساله هستم دوست صمیمی ام که اونم دختر هستش خواب دیده ما داریم هم دیگه رو میبوسیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسیده شدنمعین دوشنبه 06 خرداد 1392 ، ساعت 07:46
خواب دیدم با دختری ک از ته دل دوسش داشتم و دارم ولی الان ازکنارم خیلی راحت رفت و فراموشم کرد رفتم مسافرت بعد منو چندبار یهویی بوسید .تعبیرش چیه؟ مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسهام جمعه 10 خرداد 1392 ، ساعت 06:36
سلام درخواب یدم من وپسرجوان وبسیارزیبایی از لب های یکدیگربوسیدیم تعبیرانرابگویید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن دوستآرش شنبه 11 خرداد 1392 ، ساعت 20:58
خواب دیدم دوست صمیمیم میخواهد مرا ببوسد ولی من مانع شدم و خودم اورا بوسیدم و در آغوش گرفتم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسیدنناهید چهارشنبه 15 خرداد 1392 ، ساعت 16:42
خواب دیدم بین افراد خانواده ی فردِ مورد علاقه ام هستم . با تمام افراد خانوادش سلام علیک کردم و با فرد مورد علاقه ام روبوسی کردیم. تعبیر داره ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 بوسیدنحمید پنجشنبه 16 خرداد 1392 ، ساعت 14:34
راستش تو خواب دیدم که زن عموم اومد کنارم دراز کشید و لبامو بوسید و من هم ادامه دادم به این کار.از وقتی که از خواب بیدار شدم اعصابم خورده...کسی میدونه تعبیر این خواب چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابdarya یکشنبه 19 خرداد 1392 ، ساعت 17:16
دریاخواب دیدم پسر عموم منو بوسید تو بغلش بیهشوش شدم جواب به ایمیلم لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنفرشید سه شنبه 04 تیر 1392 ، ساعت 09:20
سلام: خواب دیدم دختری که عاشقش هستم منو بغل کرده و داره گریه میکنه الان 5 ماه ازش جدا شدم:خواهشا تعبیرشو برام بگین خیلی ذهنمو مشغول کرده:ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر بوسه من چیه؟؟sima جمعه 07 تیر 1392 ، ساعت 18:29
من در خواب دیدم پسری که دوستش دارم منو بوسید و بعد بهم چند تا شکلات داد، تعبیرش چیه؟ می خوام بدونم تعبیرش جدایی؟؟؟؟؟؟ خواهش می کنم بگین؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمهسا پنجشنبه 13 تیر 1392 ، ساعت 22:29
خواب دیدم شوهرم داره از شیر من تغذیه میکنه وسینه هام رو فشار میده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسمیه چهارشنبه 19 تیر 1392 ، ساعت 18:27
سلام
خواب دیدم تو یه جمعی وارد میشم همه نشسته بودند، علی نصیریان بین دو تا مرد که یادم نیست کی بودند نشسته بود. من رفتم طرفش با هم دست دادیم روبوسی کرد خیلی سفت دست منو چسبیده بود بعد هم منو کشید طرف خودش و شروع کرد لبامو بوسید. ظاهرا برای اطرافیان خیلی عادی بود.) نوع بوسیدنش مثل مردی بود که همین چند روز پیش ازش جدا شدم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمحیا یکشنبه 06 مرداد 1392 ، ساعت 07:02
درخواب دیدم روی ی بلندی گیر کردم ،ی مردی الان بازیگر هم هست دستمو میگیره و بلندم میکنه میاره پایین درحین پایین آوردن منو میبوسه اما من نمیبوسمش بعدش او ناراحت میشه و ب من نگا میکنه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+3 خوابباران سه شنبه 08 مرداد 1392 ، ساعت 07:34
سلام
ديشب بعد از مراسم احيا كع خوابيدم .بعدد از اينكه از ته دل عبادت و طلب حاجت كرده بودم...

در خواب ديدم در يه بيمارستان بستري هستم ولي شبيه بيمارستان نيست . وارد يه اتاقي ميشوم واب رو بازميكنم و دوش ميگيرم و خودم رو با عريان با يه تيكه لباس زير ميبينم... وقتي چشمانم رو زير دوش اب بستم احساس كردم كسي به من نزديك شده و سعي در بوسيدن من دارد. ايشون غريبه بودن. منم هيچ ممانعتي نكردم و خودم نزديكش شدم ولي تشويش ونگراني داشتم. ...

خواهش ميكنم تعبيرش را به ايمليم بزنيد...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 نوزادزهره سه شنبه 08 مرداد 1392 ، ساعت 13:27
با یکی نامزد بودم خیلی خمدیگر را دوست داشتیم اما به دلیل مخالفت خانواده او و کمی خانواده من ازدواجمان سر نگرفت، یک روز عصر خواب دیدم صاحب یک نوراد شدیم نواراد خانه اونها بود من رفتم نورادم را گرفتم شیرش دادم کم کم مادرو پدر همسرم اومدند و رفتارشون با من نرم شد و تحویلم میگرفتند... تعبیرش چیست؟ با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابدینا چهارشنبه 09 مرداد 1392 ، ساعت 15:07
اگر یه زن شوهر دار توخواب ببین که پسری راباعشق ومحبت بوسید و بغل کرد ونگران این بود که شوهرش بفهمد واون پسرو دوست داشت وشوهرشو دوست نداشت تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابدینا چهارشنبه 09 مرداد 1392 ، ساعت 15:14
اگر زنی شوهر دار توخواب ببین پسری رابغل کرده وبوسیده و نگران نفهمیدن شوهرش واونپسرودوست داره تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسیدن دخترناشناسساغر پنجشنبه 10 مرداد 1392 ، ساعت 09:42
سلام
خواب دیدم دختره ناشناسی رو از لباش میبوسم اون هم لبای منو میبوسید.لطفا خوابمو تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 bousidanfateme شنبه 12 مرداد 1392 ، ساعت 07:21
salam man khab didam kasio ke chand sale pish ba ham boudim mano peida kardo bousid lotfan tabiresh ro begid ba tashakor .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنامیرحسین سه شنبه 15 مرداد 1392 ، ساعت 05:43
سلام
من خواب دیدم که کنار کسی که دوستش دارم نشستم و صحبت میکنیم و من لباشو بوسیدم در حالی که حالت چهره اش خندان و شاد بود تعبیرش چیست ؟؟ :-)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادننگار چهارشنبه 16 مرداد 1392 ، ساعت 09:50
خواب دیدم استاد دانشگاهم را که مرد است بوسیدم البته من دویستش دارم ولی اون چیزی نمی دونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنستاره پنجشنبه 17 مرداد 1392 ، ساعت 07:08
درخواب دیدم که یکی از خاستگارهایملبش راروی لبم گذاشت ومرا بغل کرد.من به او جواب رد دادم ولی هردوی ماهمدیگر را خیلی دوست داریم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 JafarySahar چهارشنبه 23 مرداد 1392 ، ساعت 20:07
Salam man khab dedam ki daram ba Yek dokhtar bacha bazi mekonam, badish az bolandee raftam payen Yek mardi ki meshnasom ma ra bose kard az peshanam.
Tabeer in khabi man chi ast?
Lotfan Javab bedeen
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسلام جمعه 25 مرداد 1392 ، ساعت 12:15
اگر پسری در خواب ببیند که معشوق سالها پیشش را بوسیده (بوس لب) چه تعبیری دارد اون پسر الان متاهله و دختر همچنان مجرد.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 خواببهار یکشنبه 27 مرداد 1392 ، ساعت 22:09
خواب دیدم برادرشوهرخالم که قبلامن رادوست داشت به زور دارد مرامی بوسد ومن ممانعت میکردم چه تعبیری دارد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسیدن دیگریamir508 دوشنبه 04 شهریور 1392 ، ساعت 07:31
سلام.من مادرم در خواب دیده که مردی به او گفته مرا ببوس!!
بعد من که پسرش هستم گردنه آن مرد را 3 بار بوسیدم.
تعبیرش چی میشه؟!
لطفا جواب بدید.
باتشکر.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواهشا تعبیرش کنید.ممنونزهرا چهارشنبه 06 شهریور 1392 ، ساعت 16:25
سلام.خسته نباشید.من تو خواب دیدم باعشقم ک ازهم دوریم و او جدیدا خیانت کرده باهمیم ومن خم شدم لپ اوراببوسم ولی نگذاشت اما خودش چندین بارمحکم لپ مرابوسید.لطفا تعبیرش کنید.ممنون میشم.خدا خیرتون بده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسهehsan heydari یکشنبه 10 شهریور 1392 ، ساعت 05:57
در خواب دیدم ذختری مرا بوسید اما بوسه دوجانبه بود و حال که از خواب بیدار شدم حس عا شقی دارم تعبیر چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسیدنمینا دوشنبه 11 شهریور 1392 ، ساعت 22:49
سلام خواب دیدم من و همسرم لب همدیگر را بوسیدیم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tabire khabعطيه چهارشنبه 13 شهریور 1392 ، ساعت 14:57
salam man dishab khab didam ostadam ke kheyli dosesh daram az mamanam ejaze grft va 3 bar goneye samte raste mano bosid mishe tabireshoo begiiiid :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 tabire khabعطيه چهارشنبه 13 شهریور 1392 ، ساعت 15:02
torokhoda javabe mano zodtar bedid man dg taghat nadaram :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنالمیرا جمعه 15 شهریور 1392 ، ساعت 05:37
salam man khabe kasio didam k asheghesh budam,mano mibare khunashun be mamanesh neshun mide,badesh 2bare didam yeja neshastam miyad jolom ist mikone bad mire,,
kheyli dus daram tabiresho bedunam
lotfan baram befrestid
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 لب گرفتن ازمعشوقهmina شنبه 16 شهریور 1392 ، ساعت 10:22
سلام.خسته نباشيد
من 14شهريور ك 5شنبه ميشد خواب ديدم چادرسركردم ودردانشگاه هستم ك وقتي اومدم بيرون ك برم خونه ديدم پسري ك دوسش دارم واونم دوسم داره بيرون دانشگاه منتظرم بوده.بعدديدم توراه ك ميرفتم من ازش لب گرفتم واونم همينطور.بعدش ديدم عروس شدم واونم داماده ولي هردومون لباس سفيدپوشيديم.چن تاعروس ودامادديگه هم هستن ك همه ميگن من بين اون عروساقشنگترشدم وكلاحس خوبي داشتم.
لطفاتعبيرخوابمو بگين.ممنون ميشم.من واون پسردربيداري هموخيلي دوس داريم وقصدازدواج داريم ولي بخاطرشرايط ماليش فعلاامكان ازدواج نيس.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بوسیدن گردنغزل .e شنبه 16 شهریور 1392 ، ساعت 11:59
سلام
من خواب دیدم یه مرد آشنا ازپشت دستمو گرفت بغلم کردوگردنمو بوسید البته نمیدونم مرده یاپسر
ناگفته نمونه منو اون توخواب باهم نامزد بودیم درحالی که اون منو دوس داش ولی من ازش فرار میکردم
توروخدا تعبیرشو بگین......!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب دیدم چندمردقصدتجاوزب ه من رادارندسیما یکشنبه 17 شهریور 1392 ، ساعت 15:34
سلام درخواب دیدم دریک بیابان بی آب وعلف تنهام وچندمرد رادیدم که دراطرافم حلقه زده اند وقصدتجاوز دارند و من جیغ میزدم که توروخدامن باردارم ولم کنید ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابیاس دوشنبه 18 شهریور 1392 ، ساعت 08:05
در خواب دیدم شوهرم می خواهد با یکی از دوستان زیبایم رابطه برقرار کند و من می بینم ولی هر کاری می کنم نمی توانم جلویش را بگیرم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنغزل .e دوشنبه 18 شهریور 1392 ، ساعت 11:21
پس خواب من کو؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسه عشق!sara سه شنبه 19 شهریور 1392 ، ساعت 13:45
خواب دیدم با دوست پ... بحثم شد و رفت! و یه پسر خوشگل و چشم سبز دقیقا با قیافه ای که همیشه تو ذهنم هست اومد پیشم.از دور که داشت میومد اون عصبانیتی که به خاطر دوست پ... داشتم از بین رفت و به شدت آرم شدم.دیدنش بهم آرامش داد.انگار میشناختمش.ولی تاحالا همدیگه رو ندیده بودیم.یه دوست بود که واسه اولیین بار همدیگه رو میدیدیم.با این وجود دلم خیلی براش تنگ شده بود و تا بهم رسید پریدم تو بغلش.فکر میکردم از من خوشش نمیاد.ولی پیشونیمو بوسید و لباشو گذاشت رو لبام! لباش آتشین بود!ازش عشق میبارید! جایی بودیم که چند نفر بودن و این بغل و لب هم یواشکی بود.....کسی که دیدمش توخواب آشنا بود ولی تو واقعیت تاحالا ندیدمش!!! ولی حسی که از خوابی که دارم یه حس آشناس!ا
لطفا برام تعبیر کنید.دارم دیوونه میشم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنرزا چهارشنبه 20 شهریور 1392 ، ساعت 13:01
من در خواب دیدم که با پسر مورد علاقه ام در حال شنا داخل یک آب زلال هستیم ، یکدفعه من تعادلم و از دست دادم و به زیر آب رفتم ، اون دستم رو گرفت و از زیر آب بیرون آورد و من و بوسید !
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 :(سارا چهارشنبه 20 شهریور 1392 ، ساعت 17:00
چرا جواب نمیدید؟ :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهsara پنجشنبه 21 شهریور 1392 ، ساعت 20:18
میشه تعبیر اینو همینجا بگید؟خیلی ممون میشم
...............................
خواب دیدم با دوست پ... بحثم شد و رفت! و یه پسر خوشگل و چشم سبز دقیقا با قیافه ای که همیشه تو ذهنم هست اومد پیشم.از دور که داشت میومد اون عصبانیتی که به خاطر دوست پ... داشتم از بین رفت و به شدت آرم شدم.دیدنش بهم آرامش داد.انگار میشناختمش.ولی تاحالا همدیگه رو ندیده بودیم.یه دوست بود که واسه اولیین بار همدیگه رو میدیدیم.با این وجود دلم خیلی براش تنگ شده بود و تا بهم رسید پریدم تو بغلش.فکر میکردم از من خوشش نمیاد.ولی پیشونیمو بوسید و لباشو گذاشت رو لبام! لباش آتشین بود!ازش عشق میبارید! جایی بودیم که چند نفر بودن و این بغل و لب هم یواشکی بود.....کسی که دیدمش توخواب آشنا بود ولی تو واقعیت تاحالا ندیدمش!!! ولی حسی که از خوابی که دارم یه حس آشناس!ا
لطفا برام تعبیر کنید.دارم دیوونه میشم!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 بوسه عشقsevda یکشنبه 24 شهریور 1392 ، ساعت 07:05
سلام من خواب دیدم که دارم پسری رو که خیلی دوسش دارم محکم میبوسم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنrezoo جمعه 18 مهر 1393 ، ساعت 04:59
من در خواب پسر مورد علاقم رو بوسیدم و مطمینم اون بود ولی در جسم برادرم.همدیگه رو بوسیدیم و مادر بزرگم که تازه فوت کرده شاهد این بود.رفت تا به خانوادمون بگه ولی نگفت!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنDarya پنجشنبه 28 شهریور 1392 ، ساعت 05:31
خواب ديدم كه پسر عمم منو بغل كرده و پيشانيمو بوس كرد!يعني چي؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنرها پنجشنبه 28 شهریور 1392 ، ساعت 06:55
خواب ديدم پسري كه دوسش دارم و پسر عمم منو بغل كرد و پيشاني منو بوس كرد.!!!!
يعني چي؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسعید سه شنبه 02 مهر 1392 ، ساعت 14:28
خواب دیدم دختری را بوسیدم وبعد او سر روی شانه ام گذاشت و مرا بوسید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبيرسمانه پنجشنبه 04 مهر 1392 ، ساعت 09:25
خواب ديدم پسرى که بهش علاقمندم ولى ديگه باهم در ارتباط نيستيم يه حلقه دستم کردو لبمو بوسيد.تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابRazi Joon دوشنبه 08 مهر 1392 ، ساعت 05:04
با سلام ممنون میشم اگه جواب بدید امشب خواب دیدم پسری که میشناسمش همین که داریم در موردی بحث میکنیم با محبت مرا بغل گرفته و از گونه ام بوس کرد و بعد گفت ازین به بعد چادر بپوش.مییشه تعبیرشو بدونم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنfahime دوشنبه 08 مهر 1392 ، ساعت 06:49
سلام ، من خواب دیدم که پسری رو که اصلا نمی یشناسم منو بغل کرد و همدیگرو بوسیدیم انگار تو واقعیت بود حسی خوبی داشتم تعبیرش چیه مرسی اگه جواب بدین .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خوابمینا شنبه 13 مهر 1392 ، ساعت 11:14
در خواب دیدم با همکارم در حال کار کردن هستیم که یهو به سمت هم کشیده شده و لب گرفتیم..قبل از اذان صبح خواب دیدم.. لطفا تعبیر خواب من هم بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنالهام دوشنبه 15 مهر 1392 ، ساعت 05:50
خواب دیدم دوس پسرم که یه مدته از هم جدا شدیم در حضور خانوادم یواشکی منو میبوسه طوری که کسی نمیبینه خواهش میکنم تعبیرش کنید فکرمو مشغول کرده
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنپری شنبه 20 مهر 1392 ، ساعت 15:32
سلام. خواب دیدم با کسی که دوسش دارم توو یه کوچه هستیم و داشتیم همدیگرو میبوسیدیم . تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 روبوسی با مردهسمیرا دوشنبه 22 مهر 1392 ، ساعت 05:49
من پدرم رو تازه از دست دادم 2 بار آخری که خوابش رو دیدم با صورت خیس باهام روبوسی کرد اونم به اجبار،مادرم هم اونو با صورت خیس خواب دیده...خیلی نگرانم تابیرش چیه؟؟کمکم کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 فرد ناشناسمرضیه سه شنبه 23 مهر 1392 ، ساعت 20:22
سلام
حدود یک سال است که چند ماه یکبار در خواب مرد جوانی را میبینم که هر دو به هم علاقه مند هستیم و مادرم هم او را پسندیده.اوایل در خوابم با او ازدواج کرده بودم بعدها میدیدم نامزد بودیم و این اواخر میبینم که تحت شرایط مختلف و اتفاقی باهم ملاقات کرده و به هم علاقه مند میشویم.تنها چیز مشترک در ای خوابها آن مرد و علاقه مان به هم است.ولی در واقعیت چنین فردی نمیشناسم.
لطفا در تعبیرش کمکم کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 سینهمحمد سه شنبه 23 مهر 1392 ، ساعت 22:41
سلام در بیداری سینه های خواهرم را خورده ام هنگام خوردن سینه ها ابی از سینه خارج شد که اب را خوردم اب خوش طعمی بود و از خوردن این اب لذت میبرم ایا این اب همان شیر زنانه هست یا چیز دیگر لطفا راهنماییم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب امیزشمهران یکشنبه 28 مهر 1392 ، ساعت 22:46
با عرض سلام فک کنم صبح بعد از 9 صبح بود خواب دیدم البته میبخشید که بازگو مینکم گرجه خواب هست ولی تعبیرش رو میخام بدونم لطفا: خواب دیدم عمه ام رفت دستشویی تا ادرار کند بعد من هم رفتم داخل لباس تنش نبود من هم رفتم جلویش وقتی داشت ادرار میکرد به الت تانسلس او دست گذاشتم بعد از او خاستم با او امیزش کنم یادم نیست خاستم یا خودش خاست بعد با او امیزش کردم البته بعد خواب غشل بر من واجب نشد بود لطفا تعبیر داره ؟
با تشکر فراوان
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنhoda پنجشنبه 09 آبان 1392 ، ساعت 08:34
دوستم خواب دیده که برادرش به زور با مادرش .......
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیده شدن از طرف غریبهبهاره جمعه 10 آبان 1392 ، ساعت 08:35
سلام
خواب دیدم در جمعی هستم و دارم برای یک فرد که در بیداری نمیشناختمش ولی در خواب برایش احترام قائل بودم چیزی توضیح میدادم در همان زمان شلوغ شد و من به ان فرد نزدیک تر شدم و آن شخص لپ من را دزدکی بوسید خود را پایین کشیدم ولی او باز چندین بار دیگر این عمل را آنجام داد و این بار من را محکم بغل کرده بود من در خواب کاملا تعجب کرده بودم ولی ان شخص وقار خود را از دست نداده بود و در کمال آرامش کنار من بود .
لطفا تعبیرش را به من بگید ...
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابنسرین حامدی شنبه 11 آبان 1392 ، ساعت 06:51
سلام من خواب دیدم با همکارم ک اصلا با او هیچ صحبتی ندارم به صورته عمقی بوسه میدهیم لطفا خوابه مرا تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادننسرین حامدی شنبه 11 آبان 1392 ، ساعت 06:59
:-x خواب دیدم همکارم ازم لب میگیره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه وداعغزل یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 08:40
سلام
من خواب دیدم کسی که خیلی دوستش دارم و 3 ماهه ازش جدا شدم تو خواب میخواست واسه همیشه بره من خیلی ناراحت بودم و ازش دوری میکردم ولی دست آخر رفتم پیشش و اون سریع منو بغل کرد و اشک توی چشماش جمع شد و منو بوسید.
میشه تعبیرشو بهم بگید ؟
ممنون.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه شتردرنا یکشنبه 19 آبان 1392 ، ساعت 19:52
در خواب دیدم شتری را می بوسم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خيانتfateme شنبه 25 آبان 1392 ، ساعت 06:52
در خواب ديدم نامزدم با دو دختر در ارتباط بود توروخدا تعبيرش چيه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خيانتfateme شنبه 25 آبان 1392 ، ساعت 06:58
خواب ديدم نامزدم در يك اتاق با دو دختر بود وقتي رفتم او را بيدار كنم با من بحثش شد و منو دعوا كرد تعبيرش چيه ؟

لطفا جواب رو به ايميلم بفرستيد ممنون ميشم زودتر جواب بدين
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خیانترها پنجشنبه 30 آبان 1392 ، ساعت 08:00
خواب خیانت ب کسی ک دوسش داری تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنfatemeh پنجشنبه 07 آذر 1392 ، ساعت 12:53
خواب دیدم با کسی که دوسش دارم همزمان همو بوس کردیم تعبیر چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بوسه ی غفلگیرانهایلیا شنبه 09 آذر 1392 ، ساعت 18:37
سلام در خواب در کنار کسی که عاشقش هستم ایستاده بودم در حالی که انتظارشو نداشتم غافلگیرانه صورتمو بوسید لطفا تعبیرشو بگید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنsomy پنجشنبه 14 آذر 1392 ، ساعت 11:00
سلام دیشب خواب دیدم کسی که دوستش دارم پیشانی منو بوسید این چه تعبیری داره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن پیشانیمsomy پنجشنبه 14 آذر 1392 ، ساعت 11:03
سلام من خواب دیدم کسی که دوستش دارم پیشانیم را بوسید تعبیرش چی هست ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنگلسا چهارشنبه 27 آذر 1392 ، ساعت 22:24
سلام
من خواب دیدم پسر عمه نامزدم به من ابراز علاقه میکنه و منو بغل کرد وبوسید
تعبیرش چی میشه؟تو رو خدا بگین خیلی واسم مهمه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنfateme majhul جمعه 29 آذر 1392 ، ساعت 17:40
سلام خسته نباشید.
دو بار تا الان خواب دیدم اونی که وحشتناک دوسش دارم والبته اون نمیدونه تو خواب از نمیدونم کجا پیداش میشه منو میبوسه..اینم میدونم که نسبت به من بی حس نیست
تو خواب اولم با خواهرم قرار داشت اما اومد منو بوسید اصلا ب اون توجهی ندداشت
توضیح اینکه چند بار قصد اشنایی بس
یشترو داشته اما با وجود علاقه زیادم بهش پسش زدم چون دوستم که خیلی واسم عزیزه دوسش داره:-(:-(:-(تعبیرش چیه!باید چکار کنم.بار اول که خوابشو دیدم اصلابهش حتی فکرم نمیکردم...یعنی سه جورایی عشقم بعد از اون خواب شرو شد
کلا موندم مجعووووول که یعنی چی؟چ کنم!!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خیانتسارا چهارشنبه 04 دی 1392 ، ساعت 09:38
چند بار خواب دیدم که شوهرم داره بهم خیانت میکنه اکثر اوقات با خواهرم اعصابم خورده ما تازه عقد کردیم وقتی این خواب و میبینم از ش متنفر میشم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدننازنین یکشنبه 15 دی 1392 ، ساعت 10:08
من خواب دیدم کسی که دوستش دارم و بوسیدم بعدش اون منو بوسید میشه تعبیرشو بدونم :sad:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه نامزد سابقbehi پنجشنبه 19 دی 1392 ، ساعت 14:56
سلام حدود ساعت 7 صبح خواب دیدم نامزد سابقم که دو سال پیش نامزد بودیم لبهایش را نزدیک آورد که مرا ببوسد ولی بوسه را ندیدم . تعبیرش چیه ؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بوسيدنمهشيد یکشنبه 22 دی 1392 ، ساعت 03:54
من خواب ديدم كه يك دختر را كه نمي شناسم مي بوسم (خودمم دختر هستم)لطفاً تعبير كنيد با تشكر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-2 بوسيدنمهشيد یکشنبه 22 دی 1392 ، ساعت 03:58
من خواب ديدم كه يك دختر كه نمي شناسم مي بوسم (من دختر هستم)من اين خواب را دو دفعه هست كه ديدم ام دفعه پيش دوست صميميم بود لطفا ميشه تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بوسهAmir hosein چهارشنبه 25 دی 1392 ، ساعت 00:13
خواب دیدم که دختری زیبا لب هایم را بوسید و یک کیسه یه من داد که در آن یه پیراهن و شلوار بود . احساس خوبی داشتم .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بوسمحمد یکشنبه 29 دی 1392 ، ساعت 06:45
سلام
نظر های همه دوستان رو در مورد بوس دادن دیدم وحتی بعضی ها میخواستند تعبیروشو پیدا کردنند ..من متولد اذر ماه هستم..کسانی که در این ماه متولد میشوند خواب زیاد میبیند..باورتون نمیشه بگم هر روز خواب میبینم...اما معتبر ترین تعبیر خواب ..تعبیر خواب ابن سیرین..وجابر ..است...باور نمیکنید...همه این تعبیر خواب ها. که توسط این 2نفر تعبیر شده...برایم به وقوع پیوسته...تعبیر خواب یک علمی است که خدا در اختیار 3 .. 4 نفر قرار داده...به هیچ تعبیر خواب دیگری اعتماد نکنید... تعبیر امام صادق هم درست است..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنBehnam چهارشنبه 02 بهمن 1392 ، ساعت 21:47
Man dar khab didamke kasi ke ashenast ra mibosam va be o alagheh daram lotfan Bgoid tabirash chist?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهtara پنجشنبه 03 بهمن 1392 ، ساعت 10:45
سلام خواب دیدم که یه مردی را که معروف هم است داریم همدیگه را عاشقانه میبوسیم لطفا میشه تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهتارا پنجشنبه 03 بهمن 1392 ، ساعت 15:23
سلام خواب دیدم با یه مردی که معروف هم است همدیگه رو بوسه عاشقانه میدادیم لطفا میشه تعبیر کنید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنzari جمعه 04 بهمن 1392 ، ساعت 10:14
ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﻳﻪ ﺑﻴﺮﺍﻫﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺷﻴﺮﻱ ﺑﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﺸﻢ ﺭﺍﺿﻲ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻣﻴﻜﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻜﻔﺘﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻜﻴﺮﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺮﺍ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭﻭ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﻜﻔﺘﻢ ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺧﻮﺷﻜﻠﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﻨﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺴﺮﺵ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻭ ـ ـ ـ ﻧﺸﺪ ﺭﻭ ﺑﻮﺳﻴﺪﻡ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻛﻔﺘﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﻳﺸﻮﻧﻢ ﻛﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻳﻜﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﻳﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنzari جمعه 04 بهمن 1392 ، ساعت 10:31
ﺳﻼﻡ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﺧﻮﺩﻡ ﻳﻪ ﺑﻴﺮﺍﻫﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺷﻴﺮﻱ ﺑﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﻫﺎﻡ ﻭ ﺍﺭﺍﻳﺸﻢ ﺭﺍﺿﻲ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻣﻴﻜﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻜﻔﺘﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻧﺎﻣﺰﺩﻱ ﻟﺒﺎﺱ ﺭﻭﺷﻦ ﻧﻜﻴﺮﻳﺪ ﺍﻣﺎ ﺟﺮﺍ ﺧﻮﺩﻡ ﺍﻳﻨﻜﺎﺭﻭ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻴﻜﻔﺘﻢ ﻋﻴﺐ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺧﻮﺷﻜﻠﻪ ﺭﻓﺘﻢ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﻛﻪ ﻳﻪ ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻣﺪ ﻣﻨﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺑﺴﺮﺵ ﺩﻳﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻭ ـ ـ ـ ﻧﺸﺪ ﺭﻭ ﺑﻮﺳﻴﺪﻡ ﻭ ﺑﻬﺶ ﻛﻔﺘﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻦ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﻲ ﺍﻳﺸﻮﻧﻢ ﻛﻔﺖ ﻧﻪ ﺍﻣﺎ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻳﻜﻢ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻢ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻋﻘﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺭﻓﺘﻢ ﻳﻪ ﺟﺎ ﻧﺸﺴﺘﻢ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻳﺎ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺏ
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهیلدا یکشنبه 06 بهمن 1392 ، ساعت 07:23
سلام من عاشق پسر خاله ام هستم ولی ی مدتی هست ک نامزد کرده ولی دیشب خواب دیدم لب های مرا بوسیده.خیلی احساس خوبی داشتم.میشه تعبیر کنیدوممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادندنیا چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 15:49
خواب دیدم کسی که مدتی است از هم جدا شده ایم . در حمام است . به من گفتند حالش بد ه. وارد حمام شدم داشت بالا نی آورد. ولی کم کم... نمیتوانست.... دوش حمام رو باز کردم. اومد منو ببوسه که باز حالش بد شد..صورتش رو کشید کنار و با دستش جلو دهنش رو گرفت.... بهش گفتم یه دفعه خودتو راحت کن.. وایسادم پشتش و زدم به پشت کتف و گردنش و ماساژ دادم و کمکش کردم... یهو کلی بالا آورد و بعد راحت شد... حالش خوب خوب سد و سریع لباس پوشید. خودم بهم حالت تهوع دست داد.. اومد و منو از اونجا برد بیرون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادندنیا چهارشنبه 09 بهمن 1392 ، ساعت 15:51
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنجمیل پنجشنبه 10 بهمن 1392 ، ساعت 14:36
خوااب دیدم مادرم داراغوش گرفتم بوسه به سرش زدم تعبیرش چه میشود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهسارا یکشنبه 13 بهمن 1392 ، ساعت 07:21
در خواب دیدم که مرد ارمنی ناشناسی را بوسیدم. با اینکه می دانستم نمی توانیم ازدواج کنیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسارا دوشنبه 21 بهمن 1392 ، ساعت 09:12
با سلام و خسته نباشید
ور خواب دیدم که روی رختخواب خوابیده بودم که یک پسر از دوست و آشناهای خیلی قدیمی خانواده ام اومد از کنار من رد شد چند دقیقه بعد اومد بالای سرم ایستاد بعد نشست کنارم من تو حالت خواب و بیداری بودم و بودنش رو احساس میکردم چشمام رو باز کردم دیدم کنارم نشسته بعد با حالت خواب آلودگی دوباره چشمام رو بستم با انگشت اشاره دست کشید رو ابروام بعد چشمام رو باز کردم نگاش کردم بهش لبخند زدم اونم خم شدو منو میبوسید ،منم اونو میبوسیدم نگاه کردم دیدم مادرم و خواهر بزرگم تو اتاق کنار ما اومدن ولی اون دوباره منو میبوسید
لازم به ذکر است این پسر متاهل هستن و یک دختر دارن و اسم ایشون سعید است و من هیچ گونه رابطه یا رفتو آمد با ایشون ندارم فقط گهگاهی تو بازار بوتیک داره میبینمش با هم یه سلام و احوال پرسی خشک و رسمی داریم.
این خواب رو بعد اذان دیدم ممنون میشم تعبیر کنید
با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 boside shodanlida دوشنبه 21 بهمن 1392 ، ساعت 22:20
man khab didam ostadam pishaniye mara dar khab modam mibosad.....va mohabat mikonad in tabiresh chist? mamnon
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنپرنیان چهارشنبه 23 بهمن 1392 ، ساعت 18:05
خواب دیدم فردی که من از او متنفرم ولی او عاشق من است مرا تقریبا به زور بوسیده -لطفا جواب را سریعتر بگوید-
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن دختر 4 ساله منو عشقمتوفیق پنجشنبه 24 بهمن 1392 ، ساعت 16:02
با سلام لطف کنید تعبیر خوابمو بگید.6ساله عاشق دختری ام اما خانوادش مخالفن.خواب دیدم عشقم 1دختر خشکل 4 ساله داره و گفت این دخترمونه منم دخترمونو ماچ کردم.خواهشا تعبیرش رو زود بفرستید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بووسیدنارین عبداله پور شنبه 26 بهمن 1392 ، ساعت 10:57
با سلام' خواب دیدم تو یه مهمونی یه دختره به من اشاره میکنه من سمتش رفتم تا رفتم منو بغل کرد و بوسم میکرد ' لطفا تعبیر این خواب چیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب مردهاحمدنظری چهارشنبه 30 بهمن 1392 ، ساعت 10:33
درخواب آقایی آشنادرخواب دیدم که کف دست من می بوسیدچندبارتکرا رکردتعبیرآنچیست
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن بوسیدن دو نفرمریم چهارشنبه 30 بهمن 1392 ، ساعت 11:59
دشب خواب دیدم پسر دایم"پسر عمه ام"(که اعتراف کرده ک منو دوست داره"البته تو واقعیت)و دختر عمه ام(نامزد داره و دوست صمیمیم هم هست)همدیگه رو میبوسن
دختر عمه ام داشت قضیه ی بوسیدنشون رو واسه من تعرف میکرد اینکه اولین بار نیست ک همدیگه رو میبوسن . وقتی ک من به پسر دایم اینو گفتم اون انکار میکرد در صورتی ک خودم هم میدونستم ک دروغ میگه و من اصلا از این بابت ناراحت نبودم ک اونا همدیگه رو بوسیدن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسهshamim پنجشنبه 01 اسفند 1392 ، ساعت 22:31
سلام
در خوابم دیدم( کسی را که دوست دارم ولی او خودش خبر ندارد ) در اول به من سیلی زد و بعد از آن یکدفعه مرا بوسید
میشه تعبیرش کنید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 بوسهshamim جمعه 02 اسفند 1392 ، ساعت 15:55
در خواب دیدم کسی را که دوستش دارم به من سیلی زد و بعد از ان یکدفعه مرا بوسی
مبشه برام تعبیرش کنی .. ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 روبوسیمیلاد شنبه 03 اسفند 1392 ، ساعت 11:05
با سلام خواب دیدم که با دوتا از پسر عمه هایم که چند سال پیش مرده اند رو بوسی کردم لطفا تعبیرش را به ایمیلم ارسال کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 روبوسیمیلاد شنبه 03 اسفند 1392 ، ساعت 11:05
با سلام خواب دیدم که با دوتا از پسر عمه هایم که چند سال پیش مرده اند رو بوسی کردم لطفا تعبیرش را به ایمیلم ارسال کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 روبوسیمیلاد شنبه 03 اسفند 1392 ، ساعت 11:05
با سلام خواب دیدم که با دوتا از پسر عمه هایم که چند سال پیش مرده اند رو بوسی کردم لطفا تعبیرش را به ایمیلم ارسال کنید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن ونزدیکیمریم چهارشنبه 07 اسفند 1392 ، ساعت 07:11
دیشب خواب دیدم ک همه مردن وتنهاشدم وازترس رفتم پیش برادر شوهرم وبهش اصرارکردم بغلم کنه وقتی قبول کرد همدیگه روازلب بوسیدیم وبعدشم نزدیکی داشتیم وبعدازاون اتفاق دیدم که همه اونایی ک مردن زنده هستن وبرادر شوهرم ی جایی پنهان شد ومن رفتم پیش شوهرم قبلا ک مجردبودم هم خواب دیدم ک با همین برادرشوهرم همدیگه رو میبوسیدیم ازتون خواهش میکنم تعبیرخوابم روبگید خیلی برام مهمه ممنون :eek:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادن‫مرتضی یکشنبه 11 اسفند 1392 ، ساعت 11:50
خواب دیدم زنی مرا سخت بوسید . تعبیرش چیست .لطفا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمریم شنبه 17 اسفند 1392 ، ساعت 05:32
سلام و تشکراز سایت خوبتون
من خواب دیدم
که رفتم پیش یکی از همکلاسیهای دانشگاه و
اون هم منو بوسید (بوسه فرانسوی)

البته در واقعیت قبلا بهم ابراز علاقه کرده بود ولی من عشقش رو اصلا باور نکردم و همیشه هم بهم پیام عاشقانه میده ولی من اهمیتی نمیدم
لطفا بگید که تعبیرش خوابم چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لبیاسمن ثبوت سه شنبه 27 اسفند 1392 ، ساعت 07:14
دیدن کسی که با او رابطه داری بادختری که دارد به او لب میدهد (دختررا میشناسی)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پسر خالهbark rose چهارشنبه 28 اسفند 1392 ، ساعت 05:43
ن پسرخالگو خىلى دوست دارم ولى اون نمىدونه خواب دىدم پسرخالم امد و موقع خداحافظى گونمو بوسىد منم همىجور با تعجب داشتم نگاهش مىکردم...ترخداتعبىرشو بگىد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسيدنNazi چهارشنبه 28 اسفند 1392 ، ساعت 06:09
خواب ديدم كسي كه دوست دارم با دوست دختر قبليش دارن همديگه رو مي بوسن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهmarzieh چهارشنبه 28 اسفند 1392 ، ساعت 08:47
سلام من تو خواب دیدم ک پسری ک دوست دارم و میخواهیم باهم ازدواج کنیم را وقتی خواب بود بوسیدم تعبیرش چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: بوسهسمانه چهارشنبه 28 خرداد 1393 ، ساعت 11:50
تعبیر خواب شما اینه که به خواستگاری شما میاد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهmarzieh چهارشنبه 28 اسفند 1392 ، ساعت 08:55
سلام من تو خواب دیدم صورت پسری رو ک دوست دارم وقتی خواب بود بوس کردم تعبیرش چیه؟لطفا ج بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابترنم شنبه 02 فروردین 1393 ، ساعت 20:03
سلام من مجرد هستم خواب دیدم یک فردناشناس بعنوان همسرم همیدیگر رو میبوسیم لطفا تعبیرش را بگویید :confused:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 ...متعجب شنبه 09 فروردین 1393 ، ساعت 13:07
خاب دیدم یک نفری رو که اصلانمیشناسمش ازلباش بوسه گرفتم داشتیم همو بوس میکردیم که کسی روکه دوس دارم اومدو من رفتم پیش اون
لصفاسریع تربگین تعبیرش چی؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن مردی که دوستش دارمیک دختر پنجشنبه 14 فروردین 1393 ، ساعت 13:02
در خواب دیدم یک مردی را که از راه دور میشناسمش ولی بسیار عاشقش هستم را در جلوی مدرسه میبوسم..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن دوست پسرمباران پنجشنبه 14 فروردین 1393 ، ساعت 13:06
دیدم در یک مکانی بسیار زیبا دوست پسرم دستم را گرفت و گذاشت روی قلبش انگاه ارام لب هایش را رو به رویم اورد و مرا بوسید...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنmorteza جمعه 29 فروردین 1393 ، ساعت 07:03
سلام؛ من خواب دیدم یه دختری منو از لب هایم بوسید خیلی احساس خوبی داشتم لطفا اگه میتوانید راهنمایی کنید خیلی ممنون میشم؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنmorteza جمعه 29 فروردین 1393 ، ساعت 07:05
خواب دیدم که یه دختر منو از لب هایم بوسید تعبیرش چی میشه لطفا راهنمایی کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسیدنmorteza جمعه 29 فروردین 1393 ، ساعت 07:07
خواب دیدم یه دختر من را از لب هایم بوسید لطفا من را راهنمایی کنید ممنون میشم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنامیرعلی سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 ، ساعت 11:40
خواب دیدم که رفیقم رو بوسیدم بی دلیل تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لب گرفتنپرنسس یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ، ساعت 11:39
خواب ديدم يه جاي پر از الماس وجوهرات هست يكم از الماس ها برداشتم بد يه گردن بند مرواريد كه خيلي جلا ميداد بردم پيشه صاحبش كه اينو براي خودم هديه بدي. اون از لبم گرفت. خيلي حال داد. تعبيراش چيه ؟!؟؟ لطفأ ذود تر تعبير كنيز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنهمدم دوشنبه 29 اردیبهشت 1393 ، ساعت 09:29
سلام
یکی از همکارای مردم خواب دیدند که من(دختر مجرد) در جمع صورت یک مرد غریبه ای را می بوسم تعبیر آن چیست ؟
ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Taabire khabSarah سه شنبه 30 اردیبهشت 1393 ، ساعت 21:21
با عرضه سلام، دیشب خواب دیدم یک پسر جوان که اصلا تو عمرم ندیدمش، مرا میبوست. در خواب احساس گناه می‌کنم، چرا که میدانم خیانت به همسرم دارد میشود. اما نمیدانام در خانهٔ اون چه می‌کنم. آیا این خواب من تعبیر دارد؟ با احترامات فراوان: سارا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 khabzahra جمعه 09 خرداد 1393 ، ساعت 09:18
Slm
Man khab didam deraz keshide budam baad pesar dayimam bala saram deraz keshide bud..
Hame familam budan vali hame khab budan faghat mano khaharamo pesar dayim b adokhtar dayim bidar budim baad pesar dayim k khastegaramam hast saresho gozasht kenar saram b khaharesh goft cheragho khamush kon..
Unam cheragho khamush kard baad pesar dayim dastamo gereft kafe dastamo boosid baad kafe daste digam dota ghalb az jens noor dorost sod vaghti dastamo baz mikardam hame ja roshan mishod..
Baad khaharam fahmid arenjesho enghad mohkam feshar midad tu pahlum k batamam vojud tu khab dardesho hes mikardam migoft daseto baz kon mikham bebinam chiye harchi goftam velam kon velam nemikard engar az hers dasht in karo mikard baadam az khab pa shodam..
Taabir in khab chiye???
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 khabzahra جمعه 09 خرداد 1393 ، ساعت 09:20
Chi shod??
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنانا دوشنبه 19 خرداد 1393 ، ساعت 06:11
سلام ببخشید من خواب دیدم که کسی رو که بزرگ ترین ارزومه یک بار تو عمرم ببینمو و واقعا ناجور غاشقشمو حتی اون نمیدونه من وجود دارم که اون اون سر دنیاست و من خیلی ازش دورم که فکر کنم امکان نداشته باشه همدیگه رو ببینیم و فاصله ی سنیمون هم خیلی زیاده کنار اب همدیگه رو بغل میکنم ولب میگیریم بعد از یه مدتی بهم میگه تو فقط برای پول منو میخای که منم شروع کرده به قسم گفتم که من تو رو به خاطر پول نمیخام میشه زود جوابو به ایمیلم بفرستید خیلی ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسمانه چهارشنبه 28 خرداد 1393 ، ساعت 11:49
سلام...من در خواب دیدم مردی بعد از کلی دنبال کردن من منو به اجبار بوسید و منو به گریه وادار کرد.یه بوسه ی اجباری و نفرت انگیز توی خواب...چه معنایی داره؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 kmas شنبه 31 خرداد 1393 ، ساعت 05:10
ﺑﺎ ﺳﻠﺎﻡ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻪ.....
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنمهسا شنبه 31 خرداد 1393 ، ساعت 08:08
سلام
من پسر عمومو که دوسش دارم که اونم قبلا منو دوس داشت ولی من اون موقع اون دوسش نداشتم و لی الان دارم ولی نمیدونم دوسم داره یا نه بگذریم من اون تو خوابم دیدم که داریم هم دیگه رو میبوسی من عشقم نسبت بهش بیشتر میشه ولی بوسه کوتاه بود 5 ثانیه بود بوسه هم از لب بود خواهش میکنم ج مو بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنmina دوشنبه 02 تیر 1393 ، ساعت 07:13
خواب دیدم پسری که بهش علاقمندم لبهای مرا بوسید...لطف می کنید تعبیرش را بهم بگویید؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 JUFDVO,HFمونا سه شنبه 03 تیر 1393 ، ساعت 06:42
سلام . در خواب دیدم کسی که مرا دوست دارد و من هم اورا دوست دارم صورتم را بوسید. تعبیرش چه میشود؟ (ما با هم نیستیم یعنی محرم همدیگر نیستیم)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهمریم چهارشنبه 04 تیر 1393 ، ساعت 06:52
سلام نن زنی شوهر دار عستم که خواب دیدم کنار پسرخاله ام که در ضمن هیچ احساسی به او ندارم خوابیده ام و او را بارها میبوسم تا اینکه شهر دختر خاله ام که شوهر خواهر اوست وفردی مومن است از خواب بیدار میشود وبه سمت ما می اید من خود را به ان را میزنم وانکار میکنم و او میگوید ترسیدم کار به جاهای باریک برسد و انوقت باید دیه میدادید که من لز این حرفش تعجب میکنم..! تعبیر این خواب رو میشه به من ایمیل کنید لطفا وخواهشا
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیده شدن توست دختر مورد علاقهبهروز دوشنبه 09 تیر 1393 ، ساعت 05:08
سلام در خواب دیدم که دختری که بهش علاقه دارم در کوچه و جلوی دوستش وچند پسر مرا در بغل گرف و لبهایم رابوسید و پیرها حسودیشان شدد رخواب که لبهایم رو میبوسد من هم شروع به بوسیدن کردم

لطفا معنایش رو بهم بگید چون چند جا دیدم خیانت است بسیار پریشان شده ام و دلشوره مرا گرفته لطفا ازتون خواهش میکنم جواب بدهید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیده شدن توست دختر مورد علاقهبهروز دوشنبه 09 تیر 1393 ، ساعت 05:10
از شما خواهش میکنم مرا یاری کنید که بسیار پریشانم
معنایش را بگوید معنای خوابی که گفتم که بوسیده شدم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنترنم باران یکشنبه 15 تیر 1393 ، ساعت 10:30
سلام
من ظهر خواب دیدم پدرم مرا میبوسد و به خاطر چیزی که نمی دانم از من تشکز میکند خواهشا تعبیرش را برایم بفرستید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهبهناز دوشنبه 16 تیر 1393 ، ساعت 05:18
در خواب دیدم کنار یک مرد مومن آشنایی در حیاط خانه شان دراز کشیدم و رو به آسمان از ارزوهایم می گویم و او به تمام آن گوش می کرد و در آخر مرا بوسید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لب گرفتنالهه پنجشنبه 19 تیر 1393 ، ساعت 04:29
سلام
من متاهلم وخواب میدیم باشهوت از شوهرم لب میگیرم اونم از من با هنین حالت لب میگرفت چه تعبیری داره؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیده شدنفاطمه یکشنبه 29 تیر 1393 ، ساعت 15:50
سلام. من خواب دیدم ک با شخصی معروف (معروف در تی وی ) درحال حرف زدن هستم و او ی دفعه ب من نزدیک میشود و مر ا می بوسد تعبیرشوووووو بهم بگیدددددد خواهش میکنم :-x :shock:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن گونهزهرا چهارشنبه 01 مرداد 1393 ، ساعت 15:15
من خواب دیدم یک اشنای دور که خانم هست به خانه ی ما می اید و من را بغل می کند و گونه هایم را می بوسد.چه تعبیری داره؟ممنون می شوم اگر بگویید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنالناز شنبه 04 مرداد 1393 ، ساعت 06:39
سلام
من خواب دیدم پسری که دوستش دارم گونمو دو بار بوسید. ممنون میشم تعبیرشو بگید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنلیلا دوشنبه 06 مرداد 1393 ، ساعت 11:27
slmm mn ba ye pesar dos bodm vali joda shodim shab khab didam bosam mikard
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابسپيد سه شنبه 07 مرداد 1393 ، ساعت 15:07
سلام خواب ديدم پسري كه ازم دور شده اومد خونمون منو بوسيد و رفت لبخندي رو لبشم بود
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خوابسپيد سه شنبه 07 مرداد 1393 ، ساعت 15:12
خواب ديدم پسري كه از هم جدا شديم اومد خونمون بوسيد و رفت يه لبخندي هم داشت
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه گرفتن غافل گیرانه!محمد جمعه 10 مرداد 1393 ، ساعت 12:36
در خواب از جا بلند شدم بیرون رفتم (پشت دیوار اتاقم) دیدم دختری ایستاده منتظرم. جلو رفتم گفت بلاخره اومدی! ناگهانی ازم بوسه گرفت چشمان زاغ زیبایی داشت. باز گفت مگه قول ندادی بیای با پدرم صحبت کنی عرق سردی روی تنم نشست. او را میشناختم رنجی درونی برای به یاد آوردنش کشیدم اما مطمئن بودم راست میگفت. با هم قدم زدیم شرم داشتم بگم به خاطر نمیآرمش. میخواستم با ترفند ازش حرف بکشم. چیزهایی گفت که داغون شدم ولی از ذهنم پاک شد! بعد با نگاه به کیفم اشاره کرد یادم افتاد شناسنامه نامزدم تو کیفه باز کردم که درش بیارم از خواب پریدم. شناسنامه واقعا تو کیفم بود. حالم چند روزی خراب بود نمیدونم چرا. تو بیداری اغلب شبها احساس میکردم تو سایه ها ایستاده داره نگام میکنه. داستان چیه؟!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسعید سه شنبه 14 مرداد 1393 ، ساعت 12:07
خواب دیدیم با ماشین به طرف دختری رفتم و نزدیک بود اورا بزنم و برای راساندن او سوار ماشینم کردمش ودرون ماشین هم دیگر رابوسیدیم واو گفت تو عشق دیگری داری و از بوسیدن من خود داری کرد تعبیر ان چیست??
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب لطفافاظیما سه شنبه 28 مرداد 1393 ، ساعت 06:40
در خواب دیدم مرد میانسالی حدو 55 تا 60 سال در حال نماز است سجده اش که تمام شد ، پسر جوانی که در نزدیکی من بود را بوسید ، بعد هم آن پسر جوان مرا بوسید تعبیرش چیه ؟
من مجرد هستم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنmelika شنبه 01 شهریور 1393 ، ساعت 06:13
درخواب دیدم که شوهر اینده ی من انگشت اجازه ی من رامیبوسد.تعبیرچیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنmelika شنبه 01 شهریور 1393 ، ساعت 06:52
سلام،من خواب دیدم که درکوچه ای به همراه شوهر اینده ام اضافه کنم که من12سالمه،به همراه شوهر وچند زن که نمیشناختمشون در حال حرکت بودیم،که من به شوهرم گفتم تادیروز توکوچه هاباهم بازی میکردیم بعدتودلم گفتم اما حالا ازدواج کردیم،بگم که من اصلا شوهررو در بیداری نمیشناسم،بعد وارد خانه ای شدیم،من دیرترازهمه به اونجا رفتم ودیدم همه خوابن اما یه جای کوچیک کنار شوهرم واسه من بود گفتم این جای منه؟و اون هم باسرتکان دادن گفت بله من دراونجا خوابیدم ودر زیرپتو باشوهر بودیم که ناگهان شوهرانگشت اجازه ی من رابوسید ومن لبخند زدم.
اگه میشه جوابمو همین جا بدین توروخدا ازاون موقع ذهنم درگیره :cry:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواستگاربهار یکشنبه 02 شهریور 1393 ، ساعت 16:19
خواب دیدم با خواستگارم پیش مادرش رفتیم و من با مادرش با اضطراب فراوان روبوسی کردم، البته چند وقت پیش با خواستگارم به تفاهم نرسیدیم و آشناییمون به پایان رسید، تعبیر داره؟!!
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسمیرا پنجشنبه 06 شهریور 1393 ، ساعت 09:17
چند شب پیش خواب دیدم یه مردی خیلی باهام مهربون بود با اینکه شوهرمم کنارم بود تو خواب ولی هیچ توجهی بهم نداشت...برعکس این مرد هم توجه زیادی بهم داشت هم خیلی منا بوسید...از این خواب میترسم چه معنی داره؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابالنا جمعه 04 مهر 1393 ، ساعت 06:06
وقت بخیر
درخواب دیدم پسرخالم با من اومده خونه یکی از همکارام و کنار من نشسته و مدام صورت منو می بدسه یه ساعت مچی هم برای من خریده بود و به دستم انداخت. تعبیرش چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنس د شنبه 03 آبان 1393 ، ساعت 20:20
خواب دیدم تو خیابون زن مسنی جلو اومد پیشونی /روی دوتا گونه هام /و هر دوتا دستامو هر کدومو چند بار بوسید و چند بار دعا کرد که گره از مشکلاتم باز شه تو این دنیاو اون دنیا خیر و برکت نصیبم بشه
تعبیرشو خواهشا برام به ایمیلم بفرستید
مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 خواب بوسيده شدن توسط شوهر متوفيسمانه پنجشنبه 08 آبان 1393 ، ساعت 04:40
من شوهرم را ٥٠ روز پيش در يك تصادف از دست دادم ، ديشب خواب ديدم كه روي تخت بيمارستان كه موقع تصادف بود خوابيده و منو هي بغل ميكنه و ميبوسه . با اينكه موقع تصادف قطع نخاع كامل شده بود اما در خواب از روي تخت بلند ميشد و راه ميرفت كه من بهش مي گفتم : تو نميوني تكان بخوري ، بلند نشو و اونم با خنده و ذوق بلند شد راه ميرفت و ميگفت من هيچ چيزيم نيست . من سالمم ، من خيلي خوب و خوشم و مدام منو بوس مي كرد ...
لطفا تعبير اين خواب را براي من بگيد .
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسیدنnarges شنبه 10 آبان 1393 ، ساعت 09:54
سلام
دیشب خواب دیدم کسی رو که خیلی دوست دارم و سه ماهی هست که از هم جدا شدیم رو می بوسم و بهش می گم که خیلی دلم واسش تنگ شده اونم منو در آغوش می گیره و می گه منم همینطور
می خواستم تعبیر شو بدونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنبهاره جمعه 16 آبان 1393 ، ساعت 20:46
خواب دیدم که دوستمو بوسیدم تو خواب قرار بود با هم ازدواج کنیم! لازم به ذکره که هر دو دختریم
و این‌که من حتی خجالت میکشم ازش این خوابو براش بگم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خوابشعله سه شنبه 20 آبان 1393 ، ساعت 13:18
در خواب دیدم مادر بزرگم را بغل می بوسم چون خیلی دوستش دارم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوس کردن دخترyounes دوشنبه 08 دی 1393 ، ساعت 15:21
سلام من خواب دیدم که یک دختر زیبا را می بوسم .ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدنsamira دوشنبه 29 دی 1393 ، ساعت 22:09
سلام
من دیشب خواب دیدم پسری که من خوشم میاد ازش منو بوسید وحسه عجیبی نسبت بهش داشتم که تا حالا اون حسو نداشتم ...البته باهم دورادور دوستیم.
میشه بگید تعبیرش چی میشه ..ممنون میشم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن گردنmahya سه شنبه 30 دی 1393 ، ساعت 10:34
سلام من خواب دیدم شبه و یه سایه ای پشت شیشه ست بعد فهمیم که سایه ی کسی که من ازش خوشم میاد بعد اومد پشت در اصلی خونه و بهم گفت که خیلی دوسم داره و گردنمو بوسید
من نمیدونم چرا همچین خوابی دیدم اینطوری نبود که فکر کنم به همچین چیزی و عجیب اینجاست که یکی از دوستامم با این که فقط از دور اون طرف و دیده خواب دیده که اون فرد گردنشو بوسیده یعنی تقریبا مثل خواب من !!!تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لطفا تعبیر کنیدترنم سه شنبه 30 دی 1393 ، ساعت 22:33
خواب دیدم شوهر خواهرم و من قراره باهم توی یک بستر باشیم و خواهرم با وجود اینکه میدونست ناراحت نبود انگار خودش اسباب را جور میکرد و مادر و خواهر دیگه هم میدیدن باهم توی رختخواب بودیم و قست جماع داشتیم ولی اون و من همدیگر را فقط بوسیدیم با شهوت .ایمیل ندارم خواهشا جواب بدید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمیثم یکشنبه 05 بهمن 1393 ، ساعت 16:37
در خواب دیدم که کهکشان راه شیری در بالای سرم با ابهت وزیباخود نمایی میکرد ومن محو تماشایش شدم وبعد همانطور که سرم رو به اسمان بود انگشتان دستم را بوسیدم وان را تقدیم خدا کردم خواهش میکنم تعبیرش چیست باتشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پوسهآرزو پنجشنبه 23 بهمن 1393 ، ساعت 08:05
سلام در خواب دیدم مردی که قرار بود با او ازدواج کنم و به هم خورد و بسیار دوستش میدارم را بوسیدم و او نیز مشتاق بوسیدن من است.
اما هردفعه که اورا میبوسیدمویی از سیبیل هایش وارد دهان من میشد.
و در ضمن در خواب چهره اش کاملا متفاوت با واقعیت بود و وی اصلا سیبیل ندارد.

چند شب قبل هم خواب دانه های تسبیح را دیدم که با چادر نماز داشتم ذکر میگفتم.

آِیا به هم ارتباط دارند؟
تعبیرشان چیست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادننگین پنجشنبه 23 بهمن 1393 ، ساعت 19:46
سلام من دیشب خواب دیدم که یکی منو بوسی تعبیر این چی هست؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادننگین پنجشنبه 23 بهمن 1393 ، ساعت 19:47
خواب دیدم یکی منو بوسید تعبیر این خواب چیه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پدرم خواب دیده پدربزرگمو که سالگردشم چندروز دیگه هستش بوسیده و بغل کردهmahsa یکشنبه 03 اسفند 1393 ، ساعت 09:02
سلام
بابام خواب دیده که پدربزرگم که سالگردش چند روز دیگست بطور ناگهانی وارد جمع خانوادگی میشه و فقط پدرم اونو میبینه و همدیگرو بغل میکنن و میبوسن و کسی حرف پدرمو که دیده پدربزرگم اومده باور نمیکنه و پدربزرگم بدون اینکه حرفی بزنه مادربزرگمو میبوسه و دستشو میگیره و بعدم از بعد واسه بابام دست تکون میده که از همه خداحافظی کنه و میره,,,,,چند روز قبلشم خواهرم یه همچین خوابی رو دیده بود
لطفا در تعبیر این خواب مارو راهنمایی کنید مشکلی تو خانواده هست که با دیدن این خوابا همه پریشان حالیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهآرزو سه شنبه 12 اسفند 1393 ، ساعت 15:59
در خواب دیدم کسی را که دوست دارم صورتمو بوسید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنیلدا سه شنبه 19 اسفند 1393 ، ساعت 12:11
سلام.خاب دیدم منو کسی ک دوسش دارم اما بم خیانت کرده روهم خابیدیمو لب همو متقابلا میخورم تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسيدن مردهفاطمه سه شنبه 26 اسفند 1393 ، ساعت 05:03
باسلام يكي از كساني كه ميشناختم به تازگي فوت كرده بودبا اينكه ايشان شناخت زيادي از من نداشتند ولي من بسيار بيتابي ميكردم چند وقت قبل از خدا خواستم توي خوابم بياد و بگه كه از دستم دلخوره يانه و تو خواب ديدم تو مجلسي هستيم و وقتي وارد شدم همان شخص مرده با چهره بشاش فوري نزديك آمده و گونه ام را بوسيد با من دست داد و حال و احوالم را 2مرتبه پشت هم جويا شد لطفا تعبير كنيد
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنزهرا سه شنبه 26 اسفند 1393 ، ساعت 17:27
سلام من درخواب دیدم که مردی که بهش علاقه شدید دارم واون هم ابراز علاقه کرده اما هنوز خاستگاری نکرده منو در حالی که از یکدبلندی به عمد خودم رو انداختم که جلب توجه کنم من رو در اغوش گرفت ونوازش کرد ولی بوسه نبود تعبیرش چیست؟؟ممنونم اگر پاسخ بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنnasim.ss یکشنبه 02 فروردین 1394 ، ساعت 10:07
سلام.من دقبقا شب اول عید بود خواب دیدم رفتیم عید دیدنی خونه پدر بزرگم.ب هوای دست و روبوسی رفتم جلو پدربزرگم میخواس لبامو زورکی ببوسه.من فرارمیکردم ولی میومد دنبالم.لطفا تعبیرخوابمو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه ی لبسوگند جمعه 14 فروردین 1394 ، ساعت 11:12
خواب دیدم که با پسری که تا حالا ندیدمش در خانه ما با هم حرف میزدیم او بهم ابراز علاقه کرد منم رد کردم ولی بعد رفتم جلو ببوسمش ولی یکی صدامون کرد ما هم رفتیم حیاط و تو حیاط من لباشو بوسیدم همه چی خیلی واقعی به نظر میرسید لطفا بگین تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابسما چهارشنبه 19 فروردین 1394 ، ساعت 05:44
باسلام 6 ماهه ک باهمسرم مشکل داریم ومیخوایم ازهم جداشیم خواب دیدم ک منو میبوسه یواشکی ودورازجمع ومنم بااشتیاق میبوسمش میخواستم ببینم تعبیرش چی میشه ممنون ...
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن مرد همسایهفریبا پنجشنبه 20 فروردین 1394 ، ساعت 10:16
سلام خواب دیدم سرایدار آپارتمان روبروی خونمون منو به شدت می بوسه و من اصلا ازین بابت ناراحت نبودم...در بیداری حیرت کردم چون این اصلا امکان نداره
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسانیا جمعه 21 فروردین 1394 ، ساعت 04:26
سلام من دوست پسر دارم ولی خواب دیدم کس دیگری را دارم می بوسم ولی من دوست ندارم و به او می گم من نمی خوام تو من را ببوسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابم رو لطف کنیدmedia شنبه 22 فروردین 1394 ، ساعت 14:11
خواب دیدم که کسی رو که عاشقش هستم مادرش به زور در مقابل چشمان من لب هاش رو میبوسه و من دارم نگاه میکنم و گریه میکنم و مادرش خیلی شهوت داشت ممنون میشم اگه بگید از صبح یادم میوفته گریم میگیره اخه در واقعیت هم مادر عشقم بیوه هست و تمام توقعات یه شوهر رو از عشقم داره به جز رابطه جنسی ممنون میشم تعبیر کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادن.... چهارشنبه 26 فروردین 1394 ، ساعت 14:05
سلام.خواب دیدم من مردی را میبوسم که او ازمن دلخور است.نامحرم نیز بود .تعبیرش چی مشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-3 تعبیر خواب بوسیده شدنهاله یکشنبه 30 فروردین 1394 ، ساعت 16:29
سلام من خواب دیدم یکی از پسرای فامیل که من بهش علاقه دارم، و اون الان ایران نیست، اومده ایران و در جمعی هستیم، من در خواب خیلی پریشون بودم و فکرم مشغول خواستگاری بود که داشتم. اون فهمید و از بی توجهی من به خودش ناراحت شد و خداحافظی کرد که بره، من که تازه دوزاریم افتاده بود خیلی از رفتنش ناراحت شدم و موقع خداحافظی من محکم بغلش کردم تا مانع رفتنش بشم ولی اون گفت که نمی تونه درس خوندش در خارج رو نصفه ول کنه. در همین حال اون شروع به بوسیدن مخفیانه من از لبم کرد تا کسی متوجه نشه، و این حالت مدتی طول کشید و من خیلی لذت می بردم. و بعد اون رفت. بعد از این خواب من دیگه نتونستم بر خلاف گذشته از فامیلمون خبر بگیرم و اون مدتیه بر خلاف گذشته از من دوری می کنه. این چه خوابی بود من دیدم؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب بوسیدنبهاره چهارشنبه 02 اردیبهشت 1394 ، ساعت 05:52
با سلام خواب دیدم پدربزرگم ک چندسالیست مرده من رو روی زانوهاش گذاشت و از گردنم میبوسید و ایتکارو زیاد انجام میداد اطفا تعبیرش چی میشه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بوسهافسانه جمعه 25 اردیبهشت 1394 ، ساعت 14:27
سلام،من خواب دیدم من و خواستگارم که با هم قرار ازدواج گذاشتیم بین خودمون،روبروی یه آینه وایسادیم و من گونه چپشو میبوسم و به شونش تکیه دادم،این فقط یه رویا بود یا تعبیر داره؟اگه تعبیر داره،خوشحال میشم بدونم تعبیرشو
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبير خواب بوسهپريسا دوشنبه 11 خرداد 1394 ، ساعت 13:04
سلام . من چند وقت يش خواب ديدم با آقايي كه دوسش دارم توي باغ قدم مي زديم و اون از خودش صحبت مي كرد و در آخر از من خواستگاري كرد و منو بوسيد من جوابش ندادم ولي اون با خانمي سوار ماشين شدن و رفتن .
چند وقت بعدم خواب ديدم همون آقا يه چادر مشكي داده بود به خانمي كه براي من بياره و من با شك و ترديد اونو پوشيدم
مي شه تعبير خواب به ميلم بفرستين . ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنفریبا چهارشنبه 10 تیر 1394 ، ساعت 03:54
سلام! خواب دیدم که برادر کسی که دوسش دارم منو میبوسه منم میبوسمش ( قیافه برادرش کاملا شبیهش هست یعنی با هم تفاوتی ندارن)بعدش همکلاسیم که قبلا خواستگارم بود میاد خونمون و من بهش سلام میکنم ولی باز از برادر کسی که دوسش دارم جدا نمیشم؛ البته یه جورایی توی خواب هم احساس میکنم که برادرش نیست و خودشه چون کاملا خصوصیات و رفتار اونو ازش توی خواب میبینم؛ بعدش دوتاشون سوار یه اتوبوس میشن و میرن
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنفریبا چهارشنبه 10 تیر 1394 ، ساعت 04:00
قبلا از اینکه بخواد سوار اتوبوس بشه بره بهش میگم میدونی خیلی ازم بزرگتری و یجواریی بهش میگم اگه بخوای باهات ازدواج کنم قبول نمیکنم ولی اونم یجورایی میگه منم نمیخوام بعدش سوار اتوبوس میشه و میره با خواستگار قبلیم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیرخوابنجمه یکشنبه 14 تیر 1394 ، ساعت 12:46
سلام عشقم خواب دیده ک درخواب دستموبوسیده تعبیرش چیه؟؟؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 بوسیدنمحمدرضا سه شنبه 30 تیر 1394 ، ساعت 02:16
سلام و خیر مقدم...
من خواب دیدم زن شوهر داری و بوسیدم اونم منو بوسید...
شوهرشم بود و من گفتم شوهرت نفهمه ...خوااااهشا راهنمایی کنید تعبیرش چیه...ممنون و سپاس
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خواب بوسیدنnaliniya جمعه 02 مرداد 1394 ، ساعت 03:01
با سلام و خسته نباشید. من در خواب دیدم که توسط یک مرد نامحرم بوسیده شدم و بوسیدن آن فرد خیلی عجیب بود برای این که ظاهرا از من بعدش می آمد. آن فرد نامحرم معلم من بود که من به پیش اون برای یادگرفتن درس می رفتم. تعبیرش چیست؟ با نهایت تشکر و احترام.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 namadanamada چهارشنبه 14 مرداد 1394 ، ساعت 09:22
خواب دیدم یکی از پسر های خانواده که ازش خوشم میاد هی بهم میگه بوسم کن {جلو دوستاش تو خیابون} :o :o :eek: :eek:
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+1 تعبیر خواب بوسهعرفان پنجشنبه 22 مرداد 1394 ، ساعت 10:30
سلام
بنده در خواب دیدیم زن یکی از دوستان پدرم رابوسیدم البته نه شهوتناک بلکه فقط لپ صورت لو را بوسیدم تعبیرش چه میتونه باشه
مرسی
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنzohre سه شنبه 27 مرداد 1394 ، ساعت 11:14
سلام وقتتون بخیر
در خواب دیدم که برادر کوچکم من رو میبوسه
این خواب رو قبلا هم دیده بودم
خواهشل بگین چه تعبیری داره :-?
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 Tabir khab buseMahi شنبه 14 شهریور 1394 ، ساعت 18:42
slm tabir in khab baraye man kheili mohemo zarorie lotfan khab didam ye pesari ke taghriban mishnasam busidam bad on goft nakon momkene digaran bebinan fekre bad konan bad be man ye kek shokolati dad manam narahat shodam azash bad migoftam khahesh mikonam kheili moheme
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر کنین لطفابهار پنجشنبه 26 شهریور 1394 ، ساعت 08:14
کسی اینجا تعبیر هم میکنه؟

(( اول این توضیح رو بدم که من یک دایی مجرد داشتم که 5 سال پیش بر اثر سرطان فوت کرد. خیلی هم دوسش داشتم))
حالا من یک خوابی دیدم که جایی هستیم و در آن طرف ما یک پسری هست ((درواقع شخصی هست که من دوسش دارم در واقعیت و باهم هستیم...)) حالااا ما هی میخواهیم سعی کنیم یجوری دور از چشم خانوادم بریم پیش هم و همو ببوسیم.... ولی همش بابا و داداشم هستن و ما نمیتونیم بریم... حالا در این حین.. اون شخص یعنی اون پسررر هم یجوری شبیه داییم هست و هم شبیه دوست من..!!! یعنی من نمیتونم بفهمم این داییمه یا دوستمه!!! و الان یعنی نمیتونم بفهمم کدومشون بودن! ولی من مسلما به عنوان دوستم میخواستم ببوسمش!! بعد بابام و داداشم میرن جایی و ما میدویم سمت هم که بتونیم همو ببوسیم ولی اون اینجا انگار دایی من هست!
ادامه در بعدی... اینجا جا نمیشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر کنین لطفابهار پنجشنبه 26 شهریور 1394 ، ساعت 08:16
و دستمو میگیره و میگه بیا بریم خونه ما! وسطش یبار همو میبوسیممممم ....میریم تو اتاقش و دقیقا داداش منم میاد اونجا! و چیزی نمیگه چون این شخص رو دایی مون میدونه!! کنار ما میشینه و ما هم مثلا نشستیم فیلم میبینیم و این حرفها! حالا اون وسط من هی فکر میکنم این که داییمه من که نمیتونم با این ازدواج کنم!!! درحالی که از اول خواب و حتی اون لحظه که همو بوسیدیم شکل اون پسر شبیه دوستم بود!!!!
تعبیرشو کسی میدونه؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن عاشقانهsaman چهارشنبه 29 مهر 1394 ، ساعت 13:53
من عاشق یک دختری هستم.
خواب دیدم شب بود ، او در جای همیشگی که من آن جا می خوابم نیمه خواب است. من نزدیک او رفتم و او متوجه و بیدار شد.او رویش را سمت من کرد و ما همدیگر را عاشقانه از لب بوسیدیم.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 مادرزهرا سه شنبه 05 آبان 1394 ، ساعت 06:35
سلام خواهش مي كنم جواب من رو بديد مامانم يك سال و نيم هست كه منو تنها گذاشته . تو خواب ديدم كه پيشاني منو مي بوسه لطف كنيد تعبيرش رو بگيد ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 روبوسی با مردهلیلی پنجشنبه 21 آبان 1394 ، ساعت 05:51
سلام من خواب دیدم که با پدر بزرگم که ۲سال مرده رو بوسی میکنم زیاد هم بوسیدمش.اونم منو بوسید.تعبیرش چیه ؟ لطفا جواب ایمیل کنید بی نهایت ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: روبوسی با مردههومن پنجشنبه 01 بهمن 1394 ، ساعت 07:25
نقل قول از لیلی:
سلام من خواب دیدم که با پدر بزرگم که ۲سال مرده رو بوسی میکنم زیاد هم بوسیدمش.اونم منو بوسید.تعبیرش چیه ؟ لطفا جواب ایمیل کنید بی نهایت ممنونم


تا جاي که من ميدونم،بوسيدن مرده يعني طولاني شدن عمر ادم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
+2 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسمیرا جمعه 22 آبان 1394 ، ساعت 08:15
سلام در خواب دیدم به استادم خیلی علاقه دارم.و منو ایشون هر دو از راه دور بوسه فرستادیم.تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنیه دختر پنجشنبه 05 آذر 1394 ، ساعت 12:11
من ی معلم فیزیک آقادارم...ک ایشونو خیلیییییی دوس دارم..دوتا پسر دارن
خواب دیدم تو کلاس به‍م چشمک زدنو من رفتم لبشونو بوسیدم یه حس خیلی خوبی داشتم بچه هاشونم کنارمون بودن بعد ک بوسیدمشون گفتم چرا اینکارو کردممممم الان من ب زن ایشون خیانت کردم
تعبیرشو بیزحمت بگید..
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمحمد دوشنبه 23 آذر 1394 ، ساعت 04:41
من خواب دیدم که با ی دختر که میشناسمش بوسه دادم بدش رفتیم با هم دور زدیم تعبیرش چیه؟؟ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنهومن پنجشنبه 01 بهمن 1394 ، ساعت 07:23
با سلام و خسته نباشي خدمت مدير عزيز و از سايت خوب و پر محتوايتون تشکر ميکنم.

منم يه خوابي رو ديدم اگه لطف کنيد تعبيرشو بهم بگي ممنون ميشم.

خواب ديدم دختري رو که قبلا دوس داشتم و الان شوهر داره رو از طريق لب همديگرو بوسيديم ، اگه ميشه همينجا يا از طريق ايميل برام تعبيرشو بفرسيتين ممنوع ميشم. سپاس از شما.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهپریسا پنجشنبه 01 بهمن 1394 ، ساعت 12:24
سلام.آقایی که منو دوست داره میگه خواب دیدم اومد خونتون خواهرتم بود بعد گفت چقد چهرش قشنگه و لب منو بوسید ممکن خیلنت باشه میشه لطف کنید جواب بدید.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن لبsetareh شنبه 17 بهمن 1394 ، ساعت 07:57
خواب دیدم با پسری که دوسش دارم ولی از علاقه اون بیخرم زن و شوهر بودیم و توی تخت خواب.تازه از خواب بیدارشده بودیم اون بلند شد در اتاق رو که باز بود بست و دوباره اومد تو تخت و شروع کردیم به بوسیدن لبهای همدیگه....خواهش میکنم تعبیر خوابمو برام ایمیل کنید...با تشکر
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن یک مردش. ناشناس یکشنبه 18 بهمن 1394 ، ساعت 15:57
دختری هستم. با کسی در رابطه نیستم اما در خواب دیدم مردی را بوسیدم. ساعت سه تا 5 بعد از ظهر بود. ذهنم خیلی درگیره. لطفا تعبیرش را بهم بگید.
خواهشاااا
ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهsara شنبه 15 اسفند 1394 ، ساعت 10:16
خواب دیدم کسی ک عاشقشم داشت از کنارم رد میشد رفتم پیشش از ته دلم بوسیدمش اونم همراهی میکرد تعبیرش چیه ؟ میشه کمکم کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسهsara شنبه 15 اسفند 1394 ، ساعت 10:18
خواب دیدم داشتم تو تب نگاهش میسوختم با ولع بوسیدمش لباشو عصر هم بود واقعا خیلی مخم درگیره کمکم کنید پلیزززززز
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابتعبیر خواب یکشنبه 23 اسفند 1394 ، ساعت 08:36
سلام.دیشب خواب دیدم تویه سالن همایشم.صندلیهای سالن مثل صندلیهای اتوبوس مسافربری برون شهری بود.داشتم در تاریکی فیلم میدیدم.که پسری بااختلاف سنی حدود8سال سمت چپ صندلی نشست.به گوشش هدفون بود و چیزی گوش میکرد.ازونجاییکه پیدا بود سنش کمتره خیلی موضوع برام بزرگ جلوه نکرد.بعد چند دقیقه که گرم تماشای فیلم شده بودیم دیدم سرشو که کم کم بمن نزدیک شده بود یهو بصورتم چسبوند!!!یعنی منو بوسید.انگار از این کارش بدش هم نیومده بود.خیلی تعجب کردم و موهاشو کشیدم.باعصبانیت به او که میخندیدگفتم بزنم توی گوشت؟این چکاری بود که کردی؟همین سرو صدام توجه اطرافیانو جلب کرد و 2تا از خواهرام اومدن طرف منو اون پسرو یادم نیست از جا بلندکردن یا خودش درحالیکه میخندید از جاش بلند شدو رفت.منم همینطور. خیلی عصبانی بودم.البته اوناییکه تو سالن بودن ازونجاییکه فیلم بجاهای قشنگ و هیجانی رسیده بود متوجه نشدن.اینو هم بگم مجردم و روابط محرم نامحرم و حلال حرام خیلی برای من مهمه.لطفا تغبیر خوابمو بگید.مرسی.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
-1 بوسیدن در خوابماری دوشنبه 02 فروردین 1395 ، ساعت 05:25
سلام.خواب دیدم استادمسش دارم پیشانی م رو بوسید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 امام حسین عنسرین یکشنبه 22 فروردین 1395 ، ساعت 16:06
سلام من حدود 4 ماه پیش خواب دیدم انتهای حیاط مادربزرگم امام حسین ع نشسته روی خاک باغچه و جلوش یذره از خاکها کنده شده و روش گل سفید ریخته شده بعد امام حسین ع گفتن این گلها رو واسه نسرین (من) و (شیرین خواهرم)نگه داشته.تعبیرش چی میشه؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنشیدا پنجشنبه 23 اردیبهشت 1395 ، ساعت 17:02
سلام
خواهش میکنم خوابم رو تعبیر کنید
من یک دختر دبیرستانی هستم خواب دیدم که دخترخاله ام که ازدواج کرده است از من نسبتا عمیق لب گرفت و منم به او لب دادم و احساس بسیار خوبی بهم دست داد
خواهش میکنم لطفا بگویید تعبیر خواب لب دادن من که دختر هستم با دخترخاله ام که ازدواج کرده چه میشود؟؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنmahsa1373 شنبه 01 خرداد 1395 ، ساعت 04:05
سلام من وشوهرم داریم طلاق میگیریم.خواب دیدم مثل قدیم منو میبوسه تعبیرش چیه ممنونم
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنشهرزاد یکشنبه 02 خرداد 1395 ، ساعت 08:00
سلام من خواب ديدم برادر نامزدم تو خواب لب منو بوسيد تعبيرش چي ميشه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنشهرزاد یکشنبه 02 خرداد 1395 ، ساعت 08:03
سلام من خواب ديدم برادر نامزدم لبمو بوسيد تعبيرش چي ميشه؟؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه لبZahra دوشنبه 10 خرداد 1395 ، ساعت 16:39
خواب دیدم کسی که دوستش دارم .پسرعمویم.در ماشین بودیم ک يهويي برگشت تاریخ رو از من و دخترعموی دیگرم پرسید من تاریخ را ب او گفتم .گفتم ک یازدهم است او هم بطور ناگهانی از لبم بوسید.تعبیرش چیه ؟زود جواب بدید دگ ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر خوابرویا چهارشنبه 12 خرداد 1395 ، ساعت 10:12
سلام
من خواب لب دادن ب همسرم رو دیدم در حالی ک ما الان قهریم و تصمیم داریم از هم جدا شیم... میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید.ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسیدن دختر فامیل با ایکه نمحرم هسترضا۱۳۹۵ پنجشنبه 13 خرداد 1395 ، ساعت 15:21
سلام من امروز خواب دیدم دختر فامیل خودمون را درخواب بوسیدم با اسنوه نامحرم بود ولی الان دنبال تعبیرش هستم
میشه برام تعبیرش کنید
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنMahsa سه شنبه 18 خرداد 1395 ، ساعت 03:15
سلام
من خواب مردی غریبه رو دیدم که صورتش رو اصلا ندیدم فقط می دونستم عاشقشم و نیمه گمشده منه و یک روز رو باش گذروندم
و منو از گونه ها بواشکی می بوسید ولی نمیزاشت من بوسش کنم و گردنبندشو میگفت ببوسم و گفت منتظرتم ...و قتی که از خوتب میخواستم
بیدار شم یک نفر منو راهنمایی کرد که برگردم و مث بچه ها ازش جدا شدم ...
جالب اینجاست که آخرین تصوری که یادم میاد جایی مثل خونه
مادر بزرگم بود.
ممنون میشم هرچه زود تر جوابمو بدین.
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 بوسه زن از طرف شوهرمنازنين چهارشنبه 19 خرداد 1395 ، ساعت 04:52
سلام
من تو خواب ديدم نامزدم تو يه جاي نا معلوم خانومي را كه با انها دوست قديمي بوديم را از لبهايش بوسيد و من بعد ديدنش اورا كتك زدم(سيلي)ميشه تعبيرش رو بگين خيلي ممنون
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنسونیا پنجشنبه 20 خرداد 1395 ، ساعت 12:54
من در طول این هفته 6 بار خواب دوستم رادیدم که درحال بوسیدن او هستم
و اورا خیلی زیاد میبوسم
دارم نگران میشم ترو خدا زود بگید تعبیر خوابم چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنمحمد پنجشنبه 20 خرداد 1395 ، ساعت 17:07
سلام خواب دیدم زنی رو که نمیشناسم من رو صدا کرد صورتی مهربان و زیبا ولی غیر عادی داشت روی لبهای بالا و پایین قطره های خون بود بهم گفت 1بوسه از چپ و یک بوسه از طرف لب راست و بعد کاملا لبهاشو بوسه کنم.همزمان از این خواب وارد کلبه ای شدم چند نفر امدن داخل کلبه گفتن امدیم تمام سگهای که همه جا هستن رو بکشیم.لطفا تعبیر اش رو بگین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 پاسخ: تعبیر خواب بوسه دادنmelis جمعه 04 تیر 1395 ، ساعت 03:23
سلام من تو خوابم دیدم که بیهوش بودم فقتی بیدار شودم دیدم که فقت یه چیزی تو تنمه از کمر تا زانومه میبینم که او کسی که دوستش دارم داره زانو چپم رو می بوسه من که دیدم گفتم داری چی کار میکونی مگه قول ندادی بهم دست نزنی اونم گفت من که کاری بدی نکردم ولی من گفتم نه تو بهم دست زدی کاری بدی با من کردی ولی اون فقت مصل یه مادر که خیلی بچه شو دوست داشته باشه بوسش بزنه اونم فقت از محبت زیاد من و می بوسید .تعبیرش چیه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 دیدن خواب کسی که فکرشم نمیکنماکرم یکشنبه 06 تیر 1395 ، ساعت 23:04
سلام, طاعاتتون قبول
من چندسالی هست خواب میبینم که برادره شوهره همسرم یا توی خواب بهم بامحبت نگامیکنه یا دستم رو میگیره یا بهم بادوم درختی داده یا ابراز علاقه کرده یا پیشونیمو بوسیده , ایشون در حال حاضر یجورا انگار بمن حس خاصی داره وهمیشه ازمن فاصله میگیره یا خجالت میکشه. اما من کلا به ایشون فکر نمیکنم وچندساله دارم خوابایی ازشون میبینم که واقعا بیدارکه میشم لپام سرخ شده و خوشم میاد.. نمیدونم چرا! لطفا راهنمایی کنید خیلی برام عجیبه,
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 تعبیر کتیدkiyarash پنجشنبه 18 شهریور 1395 ، ساعت 12:10
سلام
خواب دیدم عشق زتدگیم کسی که با هم هستیمو عاشق همیم
با ناراحتی و گریه بغل نا آشنایی میره و اون رو میبوسه این خواب تعبیرش چیه لطفا جواب بدین
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 لب گرفتنSssssss جمعه 09 مهر 1395 ، ساعت 09:40
خواب دیدم از‌ دختر عمویم‌ که خیلی هم دوستش دارم و عاشقش هستم‌لب گرفته ام‌،،،لطفا تعبیر کنید،(لب بالایی)
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 
 
0 خواب دختر خالهصالح شنبه 10 مهر 1395 ، ساعت 04:46
من خواب دیدم دختر خاله ام را که از ته قلب دوست دارم میگه منو ببوس منم بوسیدمش ولی نمیدونم احساسش به من چیه ولی اونم میدونه
پاسخ | پاسخ با نقل قول | نقل قول
 

افزودن نظر

قدرت گرفته از جی‌کامنت فارسی ، ترجمه و بازنویسی : سی‌ام‌اس فارسی

مطالب اتفاقی مرتبط

خواب هایی را که دیده اید تعریف کنید !