محمدبن سيرين گويد: 

اگر كسي بيند كسي را بوسه داد، دليل كه آن كس را دوست و خواستگار است.

اگر آن كس مجهول بود، دليل كه ازجائي كه طمع ندارد، خير و منفعت يابد.

اگر بيند معروفي او را بوسه داد، دليل كه از آن كس خير و منفعت بيند.

ابراهيم كرماني گويد: 

اگر بيندمردي را به شهوت بوسه مي داد، دليل كه از بهر مرده خير كند، يا او رابه دعاي خير ياد آورد.

اگر بيند مرده وي را بوسه مي داد، دليل كه از مال يا از علم آن مرده چيزي به وي رسد.

اگر بيند كسي وي را بوسه مي داد، دليل كه طالب و خواستگار وي است.

اگر به خلاف اين بيند، دليل كه مراد و مقصود نيابد.

اگر بيندمردي را به شهوت بوسه مي داد، دليل كه از بهر مرده خير كند، يا او رابه دعاي خير ياد آورد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

بوسه دادن، دليلش بر چهار وجه است.

اول: خير و  منفعت. دوم: حاجت رائي. سوم: بر دشمن ظفر يافتن. چهارم: سخن خوش شنيدن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

 برخي از معبران نوشته اند بوسه خيانت است و سو نيت و بد دلي چه بوسه بدهيم و چه بگيريم.

اگر ما ديگران را ببوسيم ما عامل خيانت خواهيم بود اگر ديگري ما را ببوسد نسبت به ما خيانت مي شود.

در بيداري و زندگي روزانه ما بوسه وسيله ابراز عشق و محبت است.

وقتي کسي را مي بوسيم مي خواهيم محبت خود را در حد اعلا به آن شخص نشان بدهيم و ثابت کنيم. در خواب نيز از اين حد فراتر نمي رويم. 

چنانچه در خواب ببينيم کسي را مي بوسيم موردي پيش مي آيد که حسن نيت خود را نسبت به او ثابت کنيم و اگر آن که مي بوسيم نا شناس باشد نفعي از ما به او مي رسد .

اگر يک دختر دم بخت ببيند که محرمي او را مي بوسد محبوبيت ميابد و اگر ببيند که نامحرمي او را مي بوسد خواستگار خواهد يافت و شوهر مي کند و

چنانچه خودش کسي را ببوسد نشان آنست که از او به نيکي ياد مي کنند.

اگر ببينيم مرده اي ما را مي بوسد اگر آن مرده آشنا باشد نسبت به او ديني داريم چه اخلاقي و چه مالي و مادي و اگر ناشناس باشد سودي به ما ميرسد زيرا

بوسه مرده خير و برکت است.

لوک اويتنهاو مي گويد :

بوسه

بوسيده شدن : جدايي

بوسيدن : عشق دو جانبه

بوسه دزدکي : عشق سوزان

تعبیر خواب بوسیدن معبر سوتک

بوسیدن اشخاص در غالب موارد اشاره به کاراکتر اصلی فرد مورد نظر نیست .
خواب بوسیدن ، اشاره به آمال و آرزو های بلند مدت و اهدافی دارد که برای فرد از ارزش زیادی برخوردار است .


در رویا چه چیزی را میبوسید؟ این خواب اشاره به کشش فکری و قلبی شما به سمت موضوع مطرح شده دارد .


اگر در خواب فردی را ببوسید که او را نمیشناسید، خواب اشاره به موضوعی دارد که میتواند شما را دچار عذاب وجدان کند .

این خواب از شما میخواهد که نسبت به علایق خود شناخت کاملی پیدا کنید و اجازه ندهید که عوامل خارجی ، شما را در راه رسیدن به اهدافتان دچار سستی و احساس حقارت کند .


بوسیدن اشیاء بی ارزش و اشخاص منفی ، اشاره به اسیر ظواهر بودن و تحت تاثیر قرار گرفتن(از نوع منفی) دارد .


اگر این خواب ، در مکانی مثل دانشگاه یا مدرسه دیده شود، خواب قصد دارد ، درسی در رابطه با اهداف شما در زندگی را یادآوری کند . با دیدن این خواب از خود بپرسید که هدف واقعی شما در زندگی چیست ؟ و حقیقتا چه راهی را برای رسیدن به این هدف انتخاب کرده اید ؟


بوسیدن اشخاص درخواب غالب موارد اشاره به کاراکتر اصلی فرد مورد نظر نیست .

در تعبیر این خواب ، صفات و ویژگی های فرد ، تاثیر گذار است . از خود بپرسید ؛ این شخص یا شیء ، چه احساس و سمبلی را در ذهن شما تداعی میکند ؟


اگر در رویا فردی را با علاقه ببوسید ، و با سردی و بی میلی فرد مقابل رو به رو شوید ، از طرفی اشاره به اضطراب فکری شما در صورت مواجهه با در های بسته در مسیر رسیدن به اهداف مادی شماست و از طرفی نشانه ای از نداشتن شناخت کافی از هدفی است که در نظر گرفته اید .


بوسیدن از اشکال رایج ابراز علاقه و احساسات محسوب می شود .
به همین ترتیب اگر در رویا ، اشیاء فاقد احساسات را ببوسید اشاره به درگیری شما با ظواهر و اهداف بیهوده دارد .


از طرفی بوسیده شدن نمادی از تاثیر پذیری و تحت تاثیر دیگران قرار گرفتن ، می باشد . در صورت دیدن این خواب ، از خود بپرسید که در این دوره از زندگی ، چه چیزی و یا چه فردی ، شما را شدیدا تحت تاثیر قرار میدهد ، و میتواند کنترل احساسات شما را به دست بگیرد ؟


این شخص یا سمبل، از چه طریق تاثیر گذار است ؟ تحت تاثیر این موضوع ، شما به سمت چه موضوعاتی کشیده خواهید شد ؟ پیامد این روابط برای شما مثبت است یا منفی؟


بوسیده شدن در فضایی تاریک ، اشاره به شناخت ناقص و ناکافی ، در مسیر رسیدن به آرزوهاست .

آرزو ها و اشخاصی که میتوانند شما را تحت تاثیر قرار دهند . در صورت دیدن این خواب ، هر چه بیشتر به شناخت ظرفیت های واقعی و اشخاصی که با آن ها در ارتباطید ، بپردازید .


روابط کوکورانه و احساسی را کنار بگذارید و سعی کنید هویت واقعی اشخاص را جست و جو کنید .


مهم ترین بخش این خواب ، احساس شما در هنگام بوسیدن یا بوسیده شدن است . این رویا در حالت منفی می تواند نمادی از جبر و "در معرض عمل انجام شده" قرار گرفتن باید .


روح شما از روابطی خبر میدهد که شما قلبا اشتیاقی به ادامه ی آن ها ندارید اما به دلیل احساسات متناقض یا احساس اجبار ، بیش از پیش در گیر میشوید . ضمیر ناخودآگاه از شما میخواهد ، که در روابط خود با استقلال و اعتماد به نفس بیشتری عمل کنید

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند