1ـ اگر خواب ببينيد ملخي روي سبزيجات نشسته است ، نشانة آن است كه دشمنان به بهترين ثمرة زندگي شما چشم دوخته اند . ديدن ملخي بر سبزيجات پژمرده در خواب ، علامت آن است كه در زندگي تجربه اي تلخ خواهيد اندوخت و به بيماري مبتلا خواهيد شد . 2ـ اگر ملخي را بين خود و خورشيد در حال پرواز ببينيد ، علامت آن است كه به دردسري خواهيد افتاد كه بايد آن را حل و فصل كنيد . اگر خواب ببينيد توجه افرادي را به ملخ ها جلب مي كنيد ، علامت آن است كه كارهاي خود را با دقت انجام نمي دهيد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب مواد غذایی

ديدن مواد غذايي در خواب ، علامت آن است كه امور جزيي و دست گير باكارهاي

تعبیر خواب گزیدن

1ـ اگر خواب ببينيد حشره اي شما را مي گزد ، نشانة آن است كه به شر و نكب

تعبیر خواب تمبر پستی

1ـ ديدن تمبرپستي در خواب ، علامت انظباط كاري و گرفتن پاداش است

loading...

راهنمای خرید

loading...