1ـ اگر خواب ببينيد برايتان نردباني آورده اند تا از آن به ارتقاعي صعود كنيد ، نشانة آن است كه توان و نيروي شما را در هنگام كار امتيازي خواهد بود .

2ـ بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانة سعادت و شادماني بي حد است .

3ـ اگر خواب ببينيد از بالاي نردبان به زمين مي افتيد ، نشانة آن است كه در انجام معاملات زيان خواهيد ديد .

4ـ ديدن نردبان شكسته در خواب ، علامت شكست و ناكامي در هر امري است .

5ـ از نردبان پايين آمدن در خواب ، علامت نوميدي و به ثمر نرسيدن آرزوهاست .

6ـ اگر خواب ببينيد بوسيلة نردباني فرار مي كنيد ، علامت آن است كه در زندگي پيروز و موفق خواهيد شد . هر چند كه بايد با حوادثي خطرناك روبرو شويد .

7ـ اگر خواب ببينيد به هنگام بالا رفتن از نردبان دچار سرگيجه شده ايد ، نشانة آن است كه به راحتي نمي توانيد امتيازات جديد را بپذيريد .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب ذکر

محمدبن سيرين گويد: بزرگيِ قضيب، دليل بر فرزند و بزرگي و ناموري كند و

تعبیر خواب باغ

1ـ ديدن باغي پرگل با درختاني سبز در خواب ، نشانة آرامش فكري بسيار و آس

تعبیر خواب خسوف

ديدن خسوف در خواب ، نشانة بيماري مسري يا علامت مرگ است .

loading...

راهنمای خرید

loading...