نام ایرانی پسرانه | اسم ایرانی پسرانه با معانی| حرف ذ

معني نام هاي ايراني

نام هاي مردان- حرف ذ

ذبيح كشته، آنچه براي كشتن آماده شده باشد
ذكي تيزهوش، زيرك، هوشمند
ذوالفضل داراي دانش و بزرگواري

نام ایرانی دخترانه | اسم ایرانی دختر با معانی| حرف ذ

معني نام هاي ايراني

نام هاي زنان- حرف د - ذ

دردانه يك دانه مرواريد، در يكتا
درنا پرنده اي بزرگ و سفيد
دريا آب زياد، اقيانوس
دنيا جهان، هستي
ديبا نوعي پارچه ابريشمي كنايه از روي زيبا
ذكيه تيزهوش

نام های ایرانی - اسم پسر - حرف ذ

رديف نام

ريشه زباني

شرح و معني

1 ذبيح عربی  قرباني ( معمولا در راه خدا)
2 ذبيح الله عربی   آن كه در راه خداوند قرباني شده است، قرباني خداوند، لقب اسماعيل(ع)
3 ذكا عربی   خورشيد
4 ذوالفقار عربی   نام شمشير علي(ع)

نام ایرانی|پسر|حرف ذ

اسم پسر فارسی شروع شونده با "ذ"

 

● نام فارسی اصیل پسر که با ذ شروع شود در لیست نام های سایت وجود ندارد.

اسامی عربی پسرانه ایرانی شروع شونده با ذال:

 

ردیف

نام ایرانی

معنی اسم

1 ذبیح قربانی (عمولا در راه خدا)
2 ذبیح الله آن که در راه خداوند قربانی شده است، قربانی خداوند، لقب اسماعیل(ع)
3 ذکا خورشید
4 ذوالفقار نام شمشیر امام علی(ع)