clear
event

تعبیر خواب آشیانه - خانه

برچسب ها style

description توضیحات

لوک اويتنهاو مي گويد :

ديدن آن : عاشق شدن
درست کردن آن : عروسي
آشيانه خالي : ضرر؛ غيبت طولاني

 

1ـ ديدن آشيانة پرندگان در خواب ، نشانة آن است كه به كاري سودآور علاقمند خواهيد شد.

اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه به منزلي ديگر نقل مكان خواهد كرد.

2ـ ديدن آشيانة خالي در خواب ، نشانة آن است كه از جدايي با دوستي غمگين خواهيد شد.

3ـ اگر خواب ببينيد در آشيانه اي پرندگاني نشسته اند ، نشانة آن است كه به زندگي خانوادگي علاقمند خواهيد شد. و فرزنداني شادمان و مطيع خواهيد داشت.

4ـ ديدن ديدن آشيانه اي مملو از تخمهاي شكستة پرندگان ، نشانةآن است كه در زندگي به شكست و نوميدي دچار خواهيد شد.

نظرات (0)

هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول