clear
event

تعبیر خواب باغ دیدن

برچسب ها style

description توضیحات

حضرت دانيال گويد: ديدن باغ به خواب زن بود. اگر بيند باغ را آب مي داد، دليل كه با زن خويش مجامعت كند. اگر بيند كه باغ را آب مي داد و تر نمي شد، كه زن او از شوهر مجامعت كند. اگر بيند در خواب گل و ريحان مي كشت، دليل كه  فرزند صالح بياورد. اگر بيند در باغ شفتالو مي كشت، دليل كه او را فرزندي ايد كه زود علم و ادب بياموزد. اگر بيند در باغ او ريحان رسته بود و بالا كشيده و بوي او به دماغ مي رسيد، دليل كه او را فرزندي بود دلير و دانا و خردمند و بوي ريحان، دليل بر هر فرزند نمايد. اگر باغ خود را سبز و ابادان و كوشك بيند و از ميوه درختان مي خورد و از انواع ميوه ها داشت و با زن خود در تماشا بود، دليل ك ايشان از اهل بيت باشند. اگربيند در باغ ابادان بود و از ميوه درختان مي خورد، دليل است زني توانگر بخواهد و از او مال و نعمت يابد. اگر بيند كه در فصل خزان در باغي مجهول شد و از درختان برگ ها مي ريخت، دليل كه غم و اندوه به وي رسد. اگر بيند در باغ كوشك ها بود و سبزه ها و درختان و زني صاحب جمال او را بخواند، دليل است بهشت و حورالعين در آخرت بيابد و دليل كه درجه شهيدان حاصل نمايد. اگر بيند باغي داشت يا كسي بدو داد ميوه آن باغ مي خورد، دليل است زني مالدار بخواهد و مال او را بخورد. اگر بيند در باغ است و ميوه ها از درخت بلند بر وي همي افتاد، دليل است با مردي شريف او را خصومت افتد و بر غالب گردد. اگر بيند در باغ بر سر درخت خفته است، دليل كه نسل و فرزندان او زياد شود.

ابراهيم كرماني گويد: باغ در خواب مردي است بزرگوار با مال و جمال. اگر بيند در وقت بهار يا تابستان باغ خرم گشته بود و در او ميوه ها رسته بود و گل و يا رياحين شكفته و آب روان و او در باغ نشسته، دليل كه مرگ او بر شهادت بود،  زيرا جمله صفات بهشت است. اگر در تابستان باغي بيند معروف يا مجهول و ميوه هاي آن شيرين بود و برگهاي درختان ريخته بود، دليل كه او را با پادشاه صحبت افتد، در حالي كه پادشاه از خدم و حشم بازمانده باشد. اگر بيند باغي در تابستان سبز با ميوه و آب رود بيامد و باغ را از اصل بركند و خراب كرد، دليل كه پادشاه آن ديار را بيم هلاك بود يا به سبب سلطاني بزرگ از پادشاه معزول گردد. اگر بيند آتشي بيامد و درختان آن باغ را بسوخت، دليل كه پادشاه را مرگ مفاجات رسد. اگر در خواب بديد در باغ اشتران بودند، دليل كه پادشاه آن ملك بر دشمنان ظفر يابد. اگر در باغ گوسفندان ديد، دليل كه از پادشاه مال و نعمت حاصل كند و هيبت عظيم پادشاه را است. اگر در آن باغ پرندگان بيند، دليل كه لشگر پادشاه بر عهد و وفا باشند اما بر ايشان اعتماد نبود. اگر بيند از آن باغ ميوه جمع مي كرد و به خانه مي برد، دليل كه به قدر آن وي را منفعت رسد. اگر بيند كه در باغ هيمه جمع مي كرد، دليل منفعت بود از پادشاه ليكن به سختي و رنج بيابد.

جابرمغربي گويد: اصل باغ در خواب شغل مردان بود به قدر همت اگر در باغ سبزه بيند، دليل كه كارش نيكو شود و شغل وي آراسته شود. اگر باغ از سبزه و ميوه خالي بيند، دليل كه كار او نيكو گردد. اگر باغ را خرم و آراسته ديد كسي او را گفت  كه اين باغ از آن فلانست و او ميوه از آن باغ مي خورد، دليل كه به قدر آن از خداوند باغ منفعت يابد. اگر در وقت بهار يا تابستان باغي خراب ديد، چنانكه در وي هيچ سبزه و درخت نديد، دليل كه پادشاه بر رعيت جور و ستم كند. ا گر بيند كه به دست خود باغي نو ساخت و درخت نشاند و ميوه برآمد، دليل كه زني توانگر به زني خواهد و مال و نعمت و فرزندان حاصل شود. اگر در آن باغ به وقت خود انگور ديد، دليل كه مال و منزلت يابد به قدر همت خويش. آورده اند كه مردي پيش سليمان (ع) آمد و گفت: اي پيغمبر خدا، به خواب ديدم باغي آراسته و در وي ميوه هاي بسيار بود و در آن باغ ديدم خوكي بزرگ نشسته بود، مرا گفتند كه اين باغِ اين خوك است. من از آن حال متحير گرديدم و در باغ خوكان بسيار ديدم كه ميوه ميخوردند و گفتند كه اين خوكان ميوه به فرمان اين خوك بزرگ مي خورند. سليمان گفت: اين خوك بزرگ پادشاه ظالم و ستمگر است و خوكان ديگر انديشمندان آن حرام خواره، كه مطيع و فرمان بر پادشاه ظالم اند و دين را به دنيا فروشند و از عذاب حق تعالي نترسند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن باغ در خواب بر هفت وجه بود. اول: زن خوب، دوم: فرزند نيك، سوم: عيش خوش، چهارم: مال، پنجم: بلندي، ششم: شادي، هفتم: كنيزك. و باغ در خواب ديدن قيم زن بود. اگر كسي بيند كه باغباني مي كرد، دليل كه زني توانگر كند و به شغل او مشغول شود و به ايشان سازگاري و مدارا كند و بعضي از معبران گفته اند: ديدن باغ بر سه وجه است، اول: كدخداي سراي. دوم: قيم زن. سوم: فرزند قُرّةُ الْعَيْن.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: از امام صادق _ ع _ نقل است که ديدن باغ در خواب، زن خوب فرزند صالح و مال و عيش و کامروائي است. معبران باغ را در خواب زن تعبير کرده اند. چنان چه در خواب باغي مفرح و سبز و خرم ببينيم نشان  آن است که زني خوب روي و پاک نهاد و خردمند نصيب بيننده رويا خواهد شد ولي اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبير مي شود و در غير اين صورت مال دنيا است و تمتعي که از جهان و نعمات آن برده مي شود. قدم زدن و ديدن باغ نويد زندگي سالم و خوب است و اين نوع زندگي بدون وجود زن ميسر نيست. اگر از باغي سبز و خرم بيرون آمديد که با حسرت به پشت سر خود نگريستيد از زني با اين خصوصيات که در زندگي شما هست دور مي شويد. حال اگر ديديد باغي است که رودي و نهري وارد آن مي شود اما آب آن نهر گل آلود است عاملي شناخته يا ناشناخته موجب تکدر خاطر شما مي شود و عيش شما را نه کلي بل که جزئي و موقتي نقض مي کند. روي هم رفته ديدن باغ در خواب خوب است مگر اين که آن را ويران و سوخته ببينيم.

علامه مجلسي ( ره) گويد:بسيار شده که در خواب بباغ سبزي در آمديم و معرفتي يافتيم

 

1ـ ديدن باغي پرگل با درختاني سبز در خواب ، نشانة آرامش فكري بسيار و آسايش است .

2ـ ديدن سبزيجات در باغ ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است . اگر زني چنين خوابي ببيند ، علامت آن است كه در محيط خانواده اش شادي فراوان موج خواهد زد و به شهرت دست خواهد يافت .

3ـ اگر دختري خواب ببيند با نامزد خود در باغي پر از بوته هاي گل و گياه قدم مي زند ، نشانة آن است كه به شادماني و ثروت دست خواهد يافت

نظرات (28)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب دیدم با خانواده ام در باغ زیباو سرسبزی که در خواب متعلق به خودمان بود گردش می کردیم، خواهرم تخم گیاهی را کاشت (در حالیکه فرزند 3ساله برادرم به کار وی نگاه میکرد)به گمان اینکه ریحان باشد ولی در مدت کوتاهی از آن حسن یوسفی رشد کرد. لطفاً تعبیر نمایید. ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

:lol: hhhhhhhhhhhh

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب دیدم با زن برادر خود در باغی بسیار زیبا در حال گشت و گذار بودم و او باغ را به من نشان می داد گوئی که بهتر از من این باغ را می شناخت

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

دیشب خواب دیدم با زن برادر خود در باغی بسیار زیبا در حال گشت و گذار بودیم و او در حال نشان دادن باغ به من بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدیم در یکجا پراز گل های سفید و رنگی زیبا هستم که بعضی از این گلها را در واقعیت تا بحال ندیدم من به گلها نگاه میکنم وبه آنها دست می زنم و بعضی از آنها را بو می کنم .که اغلب آنها را که بو کردم سفید بودن در کنارم دختر همسایه مان که به تازگی باردار شده هم در کنارم هست و او هم دارد همان کارهای من را انجام میدهد هردو خیلی خوشحال هستیم و می خندیم و می خواهیم گلی انتخاب کنیم تا بخریم و
لطفا تعبیر خواب منرا به ایمیل من بفرستید . ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.من الان چندین ماه ک خواب میبینم دارم کفش می خرم.مجرد هستم.میگن اگه یه خواب تکرار بشه یعنی یه پیامی داره.لطفا تعبیر رو به ایمیلم بفرستید ممنون میشم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

تعبیرش ازدواجه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در باغ پدرم هستم خانه ای نیمه تمام بنام دبیرم بود که رحمت خدارفته؟همراه پدر بزرگم که اونم رحمت خدارفته هستم یه حوضیم کنار خانه زده بودنند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم پدرم که فوت شده است با یک شخص دیگری در آنجا هستند و بهمن می گوید که این باغ پر از صیفی جات مال دوست همسرم است برو هرچه که می خواهی بخور و من از خواب بیدار شدم لطفاً تعبیر نمائید متشکرم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم با مردی خوش قد و قامت وارد باغی شدم که در چوبی داشت شخصی دیگری شاید نگهبان باغ در را به روی ما باز و سپس بست زمین باغ خیس و گلی بود همان نگهبان به ما گقت انشالله به پای هم پیر شید من هم گفتم این شوهرم نیست وشوهرم را نشان دادم و گفتم این شوهرم است که لاغر و ضعیفه و شوهرم اخم کرد
با تشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در شالیزاری سرسبز هستم میخوام بدونم تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب خواب میدیدم که در باغی پر از گل هستم ولی داخل باغ بهم ریخته بود و من داشتم ان را تمیز میکردم که یک کیف پول پیدا کردم ولی با خودم گفتم که این پول مال من نیست و باید ان را به صاحبش پس دهم و از روی دیوار باغ یک قبرستان را دیدم که زنی را میخاستند دفن کنند لطف کنید تعبیرش را برای من بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم باودام از کوهی بالا رفتیم پرتاب سر سبز روی کوه بود.لطفا تعبیر کنید.متشکر

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

خواب دیدم با پدرم بالای کوهی رفتیم که یک باغ سرسبز روی ان بودوپدرم آنرا بهمن نشان داد .

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم همراه با عمویم در باغی بر از گل و درخت هستم اما باغ مطعلق به زن عمویم هست ومن از فراز باغ درختان را تماشا میکنم و در بیرون باغ نهری داشت پر از ماهی و لاله های زیر اب با اینکه خیلی ذوست داشتم کنار نهر بروم چون باغ مطعلق به من نبود بعد از تماشا. باغ و نهر را ترک کردم .تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم در یک باغیی بهارنارنج بر روی سرم می ریزد.لطفا تعبیر آن را بگویید.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام. یک دختر متدین، خواب دیده که من در ورودی یک باغ ایستاده بودم و اون رو به داخل باغ راهنمایی کردم. ورودی باغ انگار که یک برکه آب کم عمق بود.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

باسلام
خواب دیدم باغچه یا باغ بزرگی ک پر درخت بود را آبیاری کردم.
لطفا تعبیرش رو بگید
با علم ب این ک سخت درتنگنای مالی هستیم 2ساله وکار ازدواجمون ب تأخیر می افته
مرسی

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام..مدتی پیش همسرم ذر خواب دید در باغمان مزار شهید است.. منهم در خواب دیدم در باغمان بودم و بسیار سرسبز شده بود و در باغمان قبرستان دیدم....لطفا تعبیرش را بگویید ...سپاس

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با عرض سلام خسته نباشی
دیشب خواب دیدم به یه گوهی پر از گل رسیدم و برای یه لجطه تمام کلهای کوه تو هوا پراکنده شدن و بعم چسبیدن به من خواب عجیبی بود ممنون میشم برام تعبیرشو به ایمیلم بفرستین

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

مادرم خواب دیده وارد باغی شده که یک درخت تاک کل ان باغ را گرفته بعد برای مادرم یک کیسه پر از انگور های صورتی زیبا می اورند و مادرم یکی از ان درشت ها را برمیدارد بعد با خود میگوی چه پر از غم. از ان روز به بعد مادرم همش به من میگه تو خیلی غم میخوری خواهشا تعبیر شو بگید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
دیشب خواب دیدم در باغی به همراه فامیل خانمم و خودمون در حال قدم زدن هستیم.باغ مرکبات سرسبز و پرمیوه ای بود. درختان مرکبات میوه زیادی داده بودند.مثلا درخت ترنجی را دیدم که پر از میوه بود. بین درختان پراز علف بود.به خودم گفتم نیاز به رسیدگی دارد... به نظرم آمد ساختمان قدیمی و زیبایی در باغ بود و در خواب متوجه شدم که این باغ به خانمم ارث رسیده من هم حساب درامد باغ را میکردم که سالی چنذ میلیونی در امد خواهد داشت.(با علم به اینکه منزلی قدیمی به همسرم به ارث رسیده که مدتهاست برای فروش گذاشته ایم و فروش نمی رود...)لطفا پاسخ را به ایمیلم بفرستید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیب خواب دیدم با خواهرم و مادرم داریم انگور می چینیم لطفا تعبیرشو ایمیل کنید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام
دیشب خواب دیدم با عشق خود از باغی پر از گل عبور میکردم لطفا تعبیرش رو به ایمیلم ارسال بفرمایید ممنون میشم.

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیشب به ناگاه خودم رو در باغ دیدم درختهای اون باغ رو انگار مسخ کرده بودند یعنی جوریکه با وجود سر سبزی، غیرطبیعی بود. بعد ازاینکه شروع کردم به دست کشیدن به تنه درختان، به سمت دیگه باغ رفتم و از یک درخت که قسمت بالای اون انگار بد حرص شده بود و درخت حال و روز خوبی نداشت بالا رفتم ناگهان سر و کله یه سگ پیدا شد و شروع کرد خودش رو به سمت بالا پرتاب میکرد که منو بگیره که نمی تونست.لطفا تعبیرشو ایمیل کنید

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

دیدن خوابی به این مضمون که: دشتی پر از درختان و بوته های پر بار که دستت نمیرسه اونا رو بچینی؛؛
اگر بتونید تعبیرشو پیدا کنید ممنون میشم..

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم باغی بزرگ در هند بود که من در آن بودم.سرسبز بود.رودخانه ای بزرگ داشت که فکر کنم در حال جوشان بود زیرا همه جا بخار بود.بعد پل جوبی که قرار داشت زیبا بود.از دور تاج محل هم دیدم لطفا تعبیر کنید.ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که در باغ پر از آبی راه میروم دخترم و دخترهای عمویش
همراه من بود در چاله ای افتادند ومردی آنها را از چاله بیرون آوردولی دختر عمویش در چاله باقی ماند

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش یوگا - دنیای پر رمز و راز خواب

insert_link

local_library باغ ناحیه ایران و تورانی

insert_link

local_library باغ صخره ای

insert_link

local_library باغ گیاهشناسی فدک