clear
library_books
تعبیر خواب - حرف د
event

تعبیر خواب دوختن - دوخت و دوز

برچسب ها style

description توضیحات

دوختن

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند جامه خويش را مي دوخت كارش نيكو شود و حالش به صلاح آيد. اگر بيند جامه به مال خويش مي دوخت، تاويلش همين است. اگر بيند جامه زني مي دوخت، غم و زيان به او رسد. اگر بيند جامه مردي مي دوخت تاويلش نيكو باشد. اگر بيند سوزن به دست داشت و جامه تمام ندوخت، دليل است كه آن كس هر شغل كه پيش گيرد تمام نكند. اگر بيند جامه دوخته به خانه بسيار داشت عيش بر او فراخ شود و مال از  ميراث بيابد.

جابر مغربي گويد: اگر بيند از بهر خويشتن پيراهني بدوخت و گريبان تمام كرد با عيال خويش سازگار باشد اگر بيند شلوار بدوخت و ليفه آن را ندوخت، دليل است كه زني خواهد و سرانجام رهائي يابد اگر بيند كه قبا بدوخت، دليل كه زني به خدمت مشغول گرداند اگر بيند پيراهن زير پاره مي كرد به كدخدائي مشغول شود اگر بيند جامه عيال مي دوخت، دليل كه به خدمت عيالش بماند. اگر بيند از بهر جامه دوختن رشته مي بافت، دليل كه از جائي به جائي تحويل كند. اگر بيند از براي عيال جامه ابريشمين مي دوخت، دليل كه غمگين شود، به تهمت گناهي كه از او بوجود آيد.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: دوزنده به خواب، كسي است كه كارهاي دنيا بر دست وي به صلاح آيد، خاصه آن كس را كه جامه از بهر او بدوزد.

منوچهر مطيعي تهراني گويد: دوختن در خواب رتق و فتق امور است و سامان دادن به کارها و بالجمله ديدن آن در خواب بد نيست مخصوصا اگر چيزي را در خواب مي دوزيد تمام کنيد و نادوخته و ناتمام باقي نگذاريد. اگر در خواب ببينيد که دکمه مي دوزيد با فرزندان يا با برادران خود کاري را به اتفاق انجام مي دهيد و يکي از آن ها در استحکام مباني کار شما موثر و مفيد واقع مي شود. اگر فرزند نداريد برادرتان و اگر داريد يکي از فرزندان. اگر در خواب ببينيد که پيراهن مي دوزيد کاري مي کنيد که با شان و شخصيت اجتماعي شما ارتباط دارد. چنانچه ببينيد لباسي شيک و برازنده دوخته ايد کاري در جهت تامين آبروي خويش انجام مي دهيد. اگر ببينيد که پارگي يا شکافتگي را مي دوزيد وام خود را مي پردازيد يا با کسي که قهر هستيد آشتي مي کنيد. اگر ببينيد که لباس زنانه مي دوزيد از جانب همسر خود سود مي بريد يا زني ديگر به شما سود مي رساند. اگر ببينيد شلوار مي دوزيد صاحب فرزند مي شويد. دوختن پرده در خواب خوب نيست چون کاري است که غم و اندوه مي آورد و در عوض دوختن لباس بچه خوب است.اگر جواني در خواب ببيند که چيزي مي دوزد شغلي مناسب پيدا مي کند و اگر دختري ببيند چيزي مي دوزد شوهر مي کند. اگر زن جواني در خواب ببيند که لباس بچه مي دوزد صاحب فرزند مي شود. روي هم رفته دوختن در خواب بد نيست به شرطي که شکافتن و پاره کردن با دنبال نداشته باشد

// //

نظرات (22)

 1. تعبیر خواب (آرشیو)

پسري رو دوست داشتم كه ازدواج كرد و پارسال با همسرش هر دو فوت كردند. خواب ديدم پسره تو خواب زنده شده و باهم ازدواج كرده بوديم و باهم به گردش رفتيم قايق سواري موتور سواري و خيلي شادي كرديم ميخواستم ببينم تعبيرش چيه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

درخواب دیدم با مشایعت دو نفر از دشمنانم به منزل دشمن دیگری رفتم و او برایم لباس دوخت و من پوشیدم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام.خسته نباشید.میشه لطفا به من بگید خواب دیدن مرده ای که دیوانه شده و پرت و پلا میگه چیه؟ممنونم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم خالم که فوت شده آمد دنبالم که براش چادربدوزم.من بانخ سفید براش یک چادر مشکی خونه ی زن داییم دوختم.درحین دوختن زن داییم میگفت توی حیاط درخت خرماهس.بروخرمابکن بخور.نمیدونم چادر راتمام کردم یانه.ممنون میشم اکه لطف کنید بگید تعبیرش چیست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم که رفتم خیاطی لباس مجلسی دوختن خیلی شیک به تن کردم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم دارن دستام و میدون. تعبیرش چیه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام و عرض خسته نباشید.من نزدیک اذان صبح خواب دیدم یه چادر رنگی دوختن ولی پایین چادر هنوز دوخته نشده بود و قیچی میخورد که برای دوختن آماده بشه البته به دست من نبود من فقط ناظر بودم !! در ضمن یک حاجت مهمی هم دارم ممکن تعبیر خواب چی باشه؟؟؟؟؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم ع**** یه عزیزم و فرستادن که لباش دوخته شده . تعبیر چیست؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

با سلام تعبیر خواب شما اینه که اون شخص چیزی میخواد بگه اما نمیتونه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم قسمتی از مقنعه مشکی ک سرم بود پاره است و مردی ک نمی شناختمش ولی می دونستم دوستم دارد و من هم همین حس و داشتم با چرخ خیاطی مقنعه رو دوخت و سرم کردم،میشه تعبیرش رو بگید ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم خواهرم واسه کل خانواده لباس زنانه پیراهن شیک و مردانه تی شرت دوخته تعبیرش چیست
ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

با سلام دیشب خواب دیدم که شوهر خالم که فوت کرده داره لباس عروسی واسه دخترش میدوزه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دیشب خواب دیدم شوهر خاله ام که فوت کرده داره واسه دخترش لباس عروس میدوزه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام دیشب خواب دیدم که شوهر خالم که فوت کرده داره واسه دخترش لباس عروس میدوزه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب دیدم زبان خواهرم دوخته شده
به دستش نخی گره زده شده است

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من دیشب خواب دیدم همکار مامانم داره برام لباس عروس میدوزه که خیلیم خوشگل شده بود و من پوشیدمش

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 

با سلام تعبیر خواب شما اینه همکار مادرتون از شما خواستگاری میکنه و اون شخص کاملا در شان شماست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من مجردم. مادرم خواب دیده ک میخواسته پرده ی خونه ی منو بدوزه

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

سلام من باردارم و هنوز جنسیت بچم مشخص نیست همیشه قبل خواب ارزو میکنم خواب بچمو ببینم اما اکثر اوقات خواب کفش میبینم کفشهای زیبا، اخرین دفعه هم خواب دیدم کفش پسرخالم که جوان مجرد و رشیدیه رو دارک میدوزم بنظرتون تعبیرش چیه؟ ممنون

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

خواب ديدم قصد دوختن شلوار داشتم پرسيدم از دامادمون چه جوري الگوي شلوارو در بيارم اوشون به من ياد دادن تعبير اين خواب چيست

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. تعبیر خواب (آرشیو)

من خواب دیدم ک بدون اجازه خونوادم ب عقد پسر عمه ام ک چند ساله متارکه کرده دراومدم،در واقع این آقا منو پیش عاقد برد و اسمامون تو شناسنامه های همدیگه ثبت شد،تعبیرش چی میشه؟

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
 1. زهرا

خواب دیدم یه لباس برای خودم دوختم و بقیه خیلی خوششون اومده بود و میخواستن برا اونا هم لباس بدوزم
البته من خیاطی بلدنیستم

  پیوست ها
اجازه مشاهده پیوست را ندارید
 
هیچ نظری در اینجا وجود ندارد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان یک مهمان
پیوست ها (0 / 3)
مکان خود را به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت چهارم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت سوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت دوم

insert_link

local_library آموزش فال قهوه - قسمت اول