قناری

مشخصات و خصوصيات قناري :

به خانواده فينچ ها ( Passeres) پرنده اي از رسته گنجشکها ( Serinus ) قناري در جزاير ( Serinus Canaria canaria) تعلق دارد . قناري وحشي ( Fingi llidae) زندگي مي کند . اين قناري از اغلب انواع ( Azoren) و آزورن ( Medeira) ماديرا پرورشي کوچک تر بوده و طولش از منقار تا انتهاي دم حدود 13 سانتيمتر است .

پرهاي زرد خاص انواع اهلي ، در انواع پرورشي نيز يافت شده ولي شديدا با رنگهاي سبز زرد ، سبز و سياه مخلوط مي باشد.ماده ها رنگ آميزي مات تري نسبت به نر ها داشته وبا نوع آفريقائي خويشاوندي ( Serinus Serinus ) خاکستري قهوه اي هستند.قناري اروپايي نزديک دارد . آنها را مي توان با هم جفت کرد و ماحصل آنها نيز تکثير پذير هستند .

زيستگاه طبيعي اين پرندگان کوچک مراتع سرسبز ، مزارع ميوه و دامنه هائي است که داراي رستني هاي اندکي هستند . در طبيعت منابع تغذيه بيشماري براي پرندگان وجود دارد که گردآوردن آن براي پرنده اي در قفس کاري بس دشوار است . اين منابع از بسياري گياهان و علفها از قبيل خانواده چليپائيان ، کانيها ، خشخاش و ارزن گرفته تا کرمها و نوزادان پروانه ها همه نقش اساسي را در تغذيه حيوان به عهده مي گيرند .

مراجع:

http://www.canaryalireza.ir