ديدن لكه هاي خون بر لباس ، نشانة دشمناني است كه مي خواهند از موفقيتي كه شما در شغل خود بدست آورده ايد ، جلوگيري كنند.

2ـ ديدن خون در خواب ، دلالت بر آن دارد كه بايد از دوستان ناپسند بپرهيزيد .

3ـ اگر خواب ببينيد از زخمي خون جاري است ، نشانة بيماري جسمي است و ممكن است در اثر شراكت با افرادي بيگانه در كار خود شكست بخوريد .

4ـ ديدن خون بر دست خود ، علامت آن است كه اگر بيشتر مراقب رفتار خود نباشيد ، بدشانسي قريب الوقوعي در پيش خواهيد داشت .

زمانی که خون به عنوان یک سمبل مثبت در خواب دیده می شود ، میتواند نمادی از عشق و وفاداری باشد .

تعبیر خون معبر سوتک

خواب خون ، اشاره به زمانی دارد که باید سعی کنید شهامت لازم برای رو به رو شدن با ترس های خود را پیدا کنید .
خون در خواب، سمبل نیروی حیات، شادکامی و انرژیست .
همان طور که خون به بدن توان و نشاط زندگی میدهد ، در رویا اشاره به میزان نشاط و انگیزه در روح فرد دارد .
 خواب خون میتواند نشان دهنده ی عشق و احساسات عمیق ، و روحی دچار یاس و دلسردی باشد .
اگر در خواب، کلمه ی "خون" روی آینه یا دیوار نوشته شده باشد، خبر از وضعیتی منزجر کننده میدهد که تغییر آن دشوار به نظر میرسد .
اگر در خواب ببینید که کلمه ای با استفاده از خون نوشته شده ، خبر از صرف شدن وقت و انرژی شما ، برای به انجام رساندن هدف و پروژه ای مهم می دهد .
زمانی که خون به عنوان یک سمبل مثبت در خواب دیده می شود ، میتواند نمادی از عشق و وفاداری باشد .
در حالت کلی خون به عنوان جوهره ی زندگی تعبیر می شود ، و از دست دادن خون اشاره به اتفاقاتی دارد که روح فرد را دچار ضعف و ناراحتی می کند .

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید

مطالب مرتبط اتفاقی

تعبیر خواب گردن - گلو

گردن حضرت دانيال گويد: ديدن گردن به خواب، دليل امانت است و مح

تعبیر خواب استخوان - بدن

محمدبن سيرين گويد: استخوان در خواب، مالي بود كه مردم بدان معيشت كنند.

تعبیر خواب دهنه اسب

1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهيد كر

loading...

راهنمای خرید

loading...